Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizatiei de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Braila

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizatiei de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Braila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 109 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Andrei Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1. Prevederi legislative asupra emiterii autorizaţiei de mediu 3
2. Date de identificare a titularului activităţii 4
3. Temeiul legal 5
4. Categoria de activitate 9
4.1. Documentaţie tehnologică 13
5. Documentaţia necesară solicitării emiterii Autorizaţiei de Mediu 32
5.1. Scopul solicitării 33
6. Managementul activităţii 35
7. Materii prime şi auxiliare 39
7.1. Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate 35
7.2. Spaţii de stocare temporară a materiilor prime şi materiale 43
8. Apă, energie, combustibili 44
8.1. Apa 44
8.1.1 Alimentarea cu apă potabilă 44
8.1.2 Alimentarea cu apă tehnologică 44
8.1.3 Alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor 45
8.1.4 Modul de folosire a apei 45
8.1.5 Evacuarea apelor uzate 45
8.1.6 Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă 46
8.2 Eficienţă energetică 46
8.3 Combustibili 47
9. Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 48
9.1 Secţia Laminor 560 – Laminor nr 4 50
9.2 Secţia Laminor 400 – Laminor nr 3 53
9.3 Secţia Metal Service 55
9.4 Secţia Mecanică 59
9.5 Secţia Energetic 61
9.6 Secţia Echipamente Electrice 61
9.7 Secţia Transporturi 62
9.8 Sector Laborator 62
9.9 Sector Metrologie 62
9.10 Sector Funcţionale 63
10. Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu 64
10.1 Aer 64
10.2 Apa. Instalaţii de epurare a apelor tehnologice uzate. 64
11. Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător;
nivel de zgomot 67
11.1 Aer 67
11.1.1 Emisii în aer 67
11.1.2 Emisii atmosferice rezultate din activitate 69
11.1.3 Valori limită de emisie 69
11.2 Emisii în apă 71
11.2.1 Tipuri de ape uzate şi poluanţii emişi 72
11.2.2 Mod de stocare, epurare, valorile limită admise la evacuare 72
11.3 Solul si apa subtenă 73
11.4 Zgomot 77
12. Gestionarea deşeurilor 79
12.1 Deşeuri generate, colectate, stocate temporar 80
13. Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă.
Siguranţa instalaţiei 85
14. Monitorizarea activităţii 86
14.1 Monitorizarea emisiilor în aer 86
14.2 Monitorizarea emisiilor în apa evacuată 88
14.3 Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane 89
14.3.1. Monitorizarea calităţii solului 89
14.3.2. Monitorizarea calităţii apei subterane 89
14.4 Deşeuri 90
15. Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora 91
16. Obligaţiile titularului activităţii 95
17. Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor 97
17.1 Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului 97
17.2 Planul de închidere al instalaţiei 97
18. Concluzii 99
Glosar de termeni 102
Anexa I – plan de acţiuni S.C Laminorul S.A Brăila (plan de conformare) 104
Anexa II - plan de încadrare în zonă 106
Bibliografie

Extras din document

1. PREVEDERI LEGISLATIVE ASUPRA EMITERII AUTORIZAŢIEI DE MEDIU

Etapele din procedura de reglementare se desfăşoară conform Ordinului nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. În cazul în care proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru a asigura că:

1. Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

2. Nu este cauzată o poluare semnificativă;

3. Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

4. Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

5. Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare.

6. În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

7. Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 3 a O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2006 şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul. Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

2. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: SC LAMINORUL SA Brăila

3. TEMEIUL LEGAL

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în HG 445/2009 care abrobă HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadrului de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private şi OM 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu cu modificările şi completările ulterioare.

Autorizaţia de mediu se acordă de către ARPM Galaţi, în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- H.G. nr. 57/05.02.2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului; Prezentul act normativ vizează, în principal:

- principiile, funcţiile şi principalele atribuţii ale ministerului;

- modalitatea concretă de organizare a Ministerului Mediului, precum şi conducerea acestuia;

- instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr.152/10.11.2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.O. 372/11.04.2006);

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, cu respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul evaluării impactului asupra mediului şi a altor reglementări relevante.

- Ord. MAPAM nr. 818/17.10.2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. MAPAM nr.36/07.01.2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu; ca urmare a unei cereri adresate de societatea solicitantă, în speţă SC Laminorul SA Brăila înregistrată la ARPM Galaţi cu nr.121/08.01.2009, poate autoriza S.C LAMINORUL S.A Brăila, punctul de lucru str. Industria Sârmei, nr. 2,Brăila, judeţul Brăila.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizatiei de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Braila.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA”DUNĂREA DE JOS”GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA SPECIALIZAREA: INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ŞI ECOLOGICE