Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 28057
Mărime: 24.48MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Florin
UNIVERSITATEA”DUNĂREA DE JOS”GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA SPECIALIZAREA: INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ŞI ECOLOGICE

Cuprins

1. Prevederi legislative asupra emiterii autorizaţiei de mediu 3

2. Date de identificare a titularului activităţii 4

3. Temeiul legal 5

4. Categoria de activitate 9

4.1. Documentaţie tehnologică 13

5. Documentaţia necesară solicitării emiterii Autorizaţiei de Mediu 32

5.1. Scopul solicitării 33

6. Managementul activităţii 35

7. Materii prime şi auxiliare 39

7.1. Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate 35

7.2. Spaţii de stocare temporară a materiilor prime şi materiale 43

8. Apă, energie, combustibili 44

8.1. Apa 44

8.1.1 Alimentarea cu apă potabilă 44

8.1.2 Alimentarea cu apă tehnologică 44

8.1.3 Alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor 45

8.1.4 Modul de folosire a apei 45

8.1.5 Evacuarea apelor uzate 45

8.1.6 Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă 46

8.2 Eficienţă energetică 46

8.3 Combustibili 47

9. Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 48

9.1 Secţia Laminor 560 – Laminor nr 4 50

9.2 Secţia Laminor 400 – Laminor nr 3 53

9.3 Secţia Metal Service 55

9.4 Secţia Mecanică 59

9.5 Secţia Energetic 61

9.6 Secţia Echipamente Electrice 61

9.7 Secţia Transporturi 62

9.8 Sector Laborator 62

9.9 Sector Metrologie 62

9.10 Sector Funcţionale 63

10. Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu 64

10.1 Aer 64

10.2 Apa. Instalaţii de epurare a apelor tehnologice uzate. 64

11. Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător;

nivel de zgomot 67

11.1 Aer 67

11.1.1 Emisii în aer 67

11.1.2 Emisii atmosferice rezultate din activitate 69

11.1.3 Valori limită de emisie 69

11.2 Emisii în apă 71

11.2.1 Tipuri de ape uzate şi poluanţii emişi 72

11.2.2 Mod de stocare, epurare, valorile limită admise la evacuare 72

11.3 Solul si apa subtenă 73

11.4 Zgomot 77

12. Gestionarea deşeurilor 79

12.1 Deşeuri generate, colectate, stocate temporar 80

13. Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă.

Siguranţa instalaţiei 85

14. Monitorizarea activităţii 86

14.1 Monitorizarea emisiilor în aer 86

14.2 Monitorizarea emisiilor în apa evacuată 88

14.3 Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane 89

14.3.1. Monitorizarea calităţii solului 89

14.3.2. Monitorizarea calităţii apei subterane 89

14.4 Deşeuri 90

15. Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora 91

16. Obligaţiile titularului activităţii 95

17. Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor 97

17.1 Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului 97

17.2 Planul de închidere al instalaţiei 97

18. Concluzii 99

Glosar de termeni 102

Anexa I – plan de acţiuni S.C Laminorul S.A Brăila (plan de conformare) 104

Anexa II - plan de încadrare în zonă 106

Bibliografie

Extras din document

1. PREVEDERI LEGISLATIVE ASUPRA EMITERII AUTORIZAŢIEI DE MEDIU

Etapele din procedura de reglementare se desfăşoară conform Ordinului nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. În cazul în care proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru a asigura că:

1. Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

2. Nu este cauzată o poluare semnificativă;

3. Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

4. Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

5. Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare.

6. În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

7. Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 3 a O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2006 şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul. Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

2. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: SC LAMINORUL SA Brăila

3. TEMEIUL LEGAL

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în HG 445/2009 care abrobă HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadrului de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private şi OM 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu cu modificările şi completările ulterioare.

Autorizaţia de mediu se acordă de către ARPM Galaţi, în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- H.G. nr. 57/05.02.2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului; Prezentul act normativ vizează, în principal:

- principiile, funcţiile şi principalele atribuţii ale ministerului;

- modalitatea concretă de organizare a Ministerului Mediului, precum şi conducerea acestuia;

- instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr.152/10.11.2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.O. 372/11.04.2006);

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, cu respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul evaluării impactului asupra mediului şi a altor reglementări relevante.

- Ord. MAPAM nr. 818/17.10.2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. MAPAM nr.36/07.01.2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu; ca urmare a unei cereri adresate de societatea solicitantă, în speţă SC Laminorul SA Brăila înregistrată la ARPM Galaţi cu nr.121/08.01.2009, poate autoriza S.C LAMINORUL S.A Brăila, punctul de lucru str. Industria Sârmei, nr. 2,Brăila, judeţul Brăila.

Preview document

Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 1
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 2
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 3
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 4
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 5
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 6
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 7
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 8
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 9
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 10
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 11
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 12
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 13
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 14
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 15
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 16
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 17
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 18
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 19
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 20
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 21
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 22
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 23
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 24
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 25
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 26
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 27
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 28
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 29
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 30
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 31
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 32
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 33
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 34
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 35
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 36
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 37
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 38
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 39
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 40
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 41
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 42
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 43
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 44
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 45
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 46
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 47
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 48
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 49
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 50
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 51
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 52
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 53
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 54
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 55
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 56
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 57
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 58
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 59
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 60
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 61
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 62
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 63
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 64
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 65
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 66
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 67
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 68
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 69
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 70
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 71
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 72
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 73
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 74
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 75
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 76
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 77
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 78
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 79
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 80
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 81
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 82
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 83
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 84
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 85
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 86
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 87
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 88
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 89
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 90
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 91
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 92
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 93
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 94
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 95
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 96
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 97
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 98
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 99
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 100
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 101
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 102
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 103
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 104
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 105
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 106
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 107
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 108
Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizatiei de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Braila.doc

Alții au mai descărcat și

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?