Studiu privind Procesarea si Valorificarea Deseurilor Metalice Marunte si Proiectarea unui Stand de Laborator de Procesare prin Procedeul de Aluminotermie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu privind Procesarea si Valorificarea Deseurilor Metalice Marunte si Proiectarea unui Stand de Laborator de Procesare prin Procedeul de Aluminotermie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Viorel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Ecologie, Merceologie

Extras din document

Această lucrare este structurată pe cinci capitole în care s-a dorit atingerea tuturor punctelor legate de gestionarea şi tratarea deşeurilor metalice şi nemetalice mărunte, în special proiectarea unui stand de laborator de procesare a acestora prin procedeul de aluminotermie.

În capitolul 1 este prezentat un scurt istoric al apariţiei legislaţiei în domeniul gestiunii deseurilor atât la nivel european cât şi în ţara noastră, începând din anul 1989 şi cum au fost îmbunatăţite aceste legi până în zilele noastre.

În al 2-lea capitol se urmăreste analizarea principalelor prevederi EU/RO privind gestionarea deşeurilor metalice mărunte. Tot aici sa realizeaza şi un scurt istoric al reciclării în ţara noastră, şi identificarea principalelor categorii de deşeuri metalice şi sursa lor de provenienţă. În continuare s-a urmărit găsirea unor metode pentru procesarea acestor tipuri de deşeuri şi s-au luat în calcul metode de măcinare, sortare, brichetare, sau topire, fiecare metodă cu avantajele şi dezavantajele sale.

În cel de-al 3-lea capitol în prima parte s-a ales cea mai bună soluţie de tratare a acestor deşeuri metalice mărunte, prin procedeul de aluminotermie şi prezentarea acestei metode. După trecerea în revistş a principalelor componente ale standului de procesare a deşeurilor metalice mărunte prin procedeul de aluminotermie, s-a trecut la prezentarea fluxului tehnologic şi la realizarea calculelor stoechiometrice pentru determinarea compoziţiei optime pentru amestecul de termit şi stabilirea bilanţului de materiale.

În al 4-lea capitol se doreşte demonstrarea eficienţei economice a acestei metode începând de la costul redus de realizare a acestui stand pâna la recuperarea completă a deseurilor metalice mărunte, cu costuri minime.

Capitolul 5 este destinat concluzilor ce au rezultat în urma realizării acestei lucrari împreună cu partea de contribuţii personale.

Lucrarea se încheie cu o parte grafică în care s-au realizat 2 desene pe format A1 în care pe unul din formate este prezentat creuzetul în care se realizează reacţia exotermă a procesului de aluminotermie, iar pe al 2-lea format A1 este prezentat standul de laborator pentru procesarea deşeurilor metalice mărunte prin procedeul de aluminotermie. Ultimul desen este realizat pe un format A4 pe care este realizat desenul de asamblu a dopului creuzetului, care ajută la golirea automată creuzetului.

Abstract

This work is structured in 5 chapters in which it wanted to reach all points elated to the management and treatment of waste metal and non-small, in particular the design of a stand laboratory processing them through the aluminothermics process.

In Chapter 1 is presented a brief history of the emergence of legislation in the field of waste management both at European level and in our country since 1989 and how have these laws been improved until today.

In the second chapter aims to analyse the main provisions EU / RO on waste management, metal ware. Everything here is done and a brief history of recycling in our country, and identify the main categories of waste metal and the source of their origin. Next it was done to find ways to process such waste and have been taken into account methods shredding, sorting, briquetting, or melting, each method with its advantages and disadvantages.

In the 3rd chapter in the first part was chosen the best solution for treatment of such waste, metal ware, thermite process and presentation of this method. After passage in the review of the main component of the stand-processing waste, metal ware through the process thermite was switched to flow the presentation and technological achievement calculations to determine the optimal composition for mixing termit balance and setting materials.

In the 4th chapter is meant to demonstrate the economic efficiency of this method starting from reduced cost of achieving that stand up to full recovery of waste metal ware, with minimal costs.

Chapter 5 is intended to conclusions that have resulted after the realization of this work together with the personal contributions.

The book ends with a graphic in which the party has been achieved 2 drawings on A1 format in which one of the formats is presented crucible in the execution exoterma feedback process aluminotermie, and on the 2nd format A1 is presented stand laboratory for processing waste metal ware through the process aluminothermics. The last drawing is done on an A4 format which is made by assembly drawing for a clay plug crucible, which help emptying crucilbe automatic.

Capitolul 1.

INTRODUCERE

Una dintre marile probleme ale vieţii moderne o constituie cea a colectării, stocării, neutralizării ori eliminării deşeurilor.Ea este relativ nouă, apărând şi dezvoltându-se rapid o dată cu revoluţia industrială. Deşeurile constituie astăzi deopotrivă o provocare ecologică, prin impactul pe care acestea le au asupra mediului şi una economică, întrucât reprezintă o importantă sursă de materii prime şi energie.Politicile de management al deşeurilor, raţionale şi planificate corespunzător pot contribui atât la conservarea resurselor naturale cât şi la protejarea calităţii mediului, contribuind astfel la “dezvolterea durabilă” se referă în esenţă, la acel tip de dezvoltare care asigură satisfacerea necesităţilor prezente, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile cerinţe.

La 14 septembrie 1989, Comisia Comunităţilor Europene prezintă Consiliului şi Parlamentului European “Raportul asupra strategiei comunitare pentru gestiunea deşeurilor”.Având în vedere precizările Raportului, la 7 mai 1990, Consiliul a adoptat Rezoluţia nr. 90/C 122/02 privind politica în materie de deşeuri care a fixat obiectivele pentru perioada următoare:

-Prevenirea la sursă a producerii de deşeuri, reciclarea şi reutilizarea acestora ca şi eliminarea sigură (fără risc ecologic) reprezintă componente esenţiale ale unei politici eficiente în domeniu.

-Produsele scoase pe piaţă trebuie să fie astfel concepute încât să contribuie cât mai puţin posibil prin fabricarea, utilizarea sau eliminarea lor finală la creşterea cantităţii sau nocivităţii deşeurilor.

-Reciclarea şi reutilizarea deşeurilor trebuie încurajată atunci când producerea lor nu poate fi evitată.

-Realizarea unei reţele de instalaţii de eliminare, corespunzătoare normelor comunitare şi ţinând cont de cele mai bune tehnologii, fără costuri excesive şi cât mai aproape de locul de producere a deşeurilor.

-Prin Rezoluţia amintită, Consiliul stabileşte responsabilitatea fiecărui stat membru pentru asigurarea unei infrastructuri convenabile, care să asigure prevenirea, reciclarea, tratarea, eliminarea şi reducerea mişcării deşeurilor, concretizate în măsuri privind:

- prezentarea propunerilor specifice privind ambalajele;

- încurajarea perfecţionării şi introducerii tehnologiilor şi produselor "curate”; prezenterea rapidă a condiţiilor ecologice ale produselor în vederea introducerii sistemului comunitar de etichetare ecologică;

-Finalizarea propunerilor privind incinerarea deşeurilor industriale (pentru care nu există o altă soluţie de valorificare), elaborarea normelor auxiliare privind incinerarea deşeurilor menajere şi a regulilor referitoare la depozitare.

O a doua strategie comunitară pentru gestiunea deşeurilor, actualmente în vigoare, a fost aprobată prin Rezoluţia Consiliului din 24 februarie 1997. I se adaugă cel de-al V-lea Program Comunitar de acţiune în domeniul mediului pentru perioada 1998-2000 (intitulat “către o dezvoltare durabilă”). Pornind de la constatarea că de la prima strategie comunitară în domeniu(1990) s-au înregistrat importante progrese legislative economice şi tehnice în domeniul deşeurilor şi totuşi producţia de deşeuri a continuat să crescă, actuala strategie se pronunţă pentru o politică globală în materie, la nivelul Uniuni Europene, care să fie dictată, în primul rând , de necesitatea de a defini un nivel ridicat de protecţie a mediului ţinând cont de avantajele şi de costurile care pot să rezulte din acţiune sau din lipsa acţiunii şi luând, de asemenea, în consideraţie cum se cuvine funcţionarea pieţei interne.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu privind Procesarea si Valorificarea Deseurilor Metalice Marunte si Proiectarea unui Stand de Laborator de Procesare prin Procedeul de Aluminotermie.doc