Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 139 în total
Cuvinte : 41089
Mărime: 9.32MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Universitatea "Gh. Asachi" din iasi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria mediului

Cuprins

CUPRINS:

CAPITOLUL 1: APA

1.1. Calitatea apei fluviului Dunărea pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 5

1.2. Lacurile din Delta Dunãrii 8

1.3. Apele subterane 12

1.4. Mediul marin şi costier 12

1.4.1. Indicatori fizico-chimici 12

1.5 Apele Uzate 18

1.6. Concluzii 22

CAPITOLUL 2: BIODIVERSITATEA ŞI BIOSECURITATEA

PÃDURILE

MEDIUL MARIN ŞI COSTIER

2.1. Biodiversitatea

2.1.1. Ecosisteme din perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” 23

2.1.2. Specii din flora şi fauna sãlbaticã valorificate economic, inclusiv că resurse genetice 23

2.1.3. Zone cu regim de protectie integralã 29

2.1.3.1. Rosca-Buhaiova (9 625 ha) 29

2.1.3.2. Padurea Letea (2 825 ha) 31

2.1.3.3. Lacul Rãducu (2 500 ha) 33

2.1.3.4. Lacul Nebunu ( 115 ha) 36

2.1.3.5. Vãtafu-Lungulet (1 625 ha) 38

2.1.3.6. Pãdurea Caraorman (2 250 ha) 40

2.1.3.7. Sãrãturi Murighiol (87 ha) 42

2.1.3.8. Arinişul Erenciuc (50 ha) 44

2.1.3.9.Insula Popina (98 ha) 46

2.1.3.10. Sacalin-Zãtoane (21410 ha) 48

2.1.3.11. Periteasca-Leahova (4125 ha) 51

2.1.3.12. Capul Dolosman (125 ha) 53

2.1.3.13. Grindul Lupilor (2075 ha) 55

2.1.3.14. Istria-Sinoie (400 ha) 57

2.1.3.15 Grindul Chituc (2300 ha) 59

2.1.3.16. Lacul Rotundu (228 ha) 62

2.1.3.17 Lacul Potcova (652 ha) 64

2.1.3.18. Lacul Belciug (110 ha) 66

2.1.4 Biodiversitatea în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 68

2.1.4.1. Inventarul genofondului sălbatic 68

2.1.4.2. Structura sistematică a biodiversităţii biologice în trecut şi în prezent 69

2.1.4.3. Structura actuală a florei şi faunei pe principalele unităţi sistematice 69

2.1.4.4. Structura actuală a florei şi faunei pe principalele tipuri de ecosisteme 72

2.1.4.5. Structura actuală a florei şi faunei funcţie de arealul geografic general 74

2.1.4.6. Specii alohtone 75

2.1.4.7. Specii şi subspecii noi, înregistrate în perioada actuală în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 78

2.1.4.8. Specii şi subspecii endemice 79

2.1.4.9. Specii şi subspecii periclitate 80

2.1.4.10. Zone cu valoare ridicată a diversităţii biologice 82

2.1.4.11. Identificarea problemelor privind biodiversitatea 84

2.1.4.12.Propuneri de acţiuni - management şi cercetare 85

2.1.5. Presiuni antropice exercitate asupra biodiversităţii 86

2.2. Biosecuritatea 86

2.3. Starea Pădurilor 86

2.3.1. Fondul forestier 86

2.3.2. Funcţia economică a pădurilor 87

2.3.3. Masa lemnoasa pusă în circuitul economic 88

2.3.4. Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief 88

2.3.5. Starea de sănătate a pădurilor 88

2.3.6. Suprafeţe din fondul forestier naţional parcurse cu tăieri 89

2.3.7. Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire 89

2.3.8. Suprafeţe de teren scoase din fondul forestier pentru alte utlizari 89

2.3.9. Suprafeţe de păduri regenerate în anu 2005 90

2.3.10. Presiuni antropice exercitate asupra pădurilor. Sensibilizarea publicului. Tăierile ilegale de arbori 90

2.3.11. Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului 90

2.4. Mediul marin si costier 90

2.4.1. Starea ecosistemului şi resurselor vii marine. Situaţia speciilor periclitate 90

2.4.1.1. Starea litoralului şi a zonei costiere 90

2.4.1.2. Starea ecosistemului marin 92

2.4.1.3. Situaţia speciilor periclitate 96

2.4.2 Starea fondului piscicol marin 98

CAPITOLUL 3: DELTA DUNARII

3.1 Delta Dunării în contextul geopolitic European 101

3.2 Delta Dunării – un tărâm în permanentă metamorfoză 105

3.2.1 Ecosistemele Deltei Dunării 106

3.2.2 Particularităţi climatice în ecosistemele Deltei Dunării 108

3.3 Eco-economia – cerinţă a viitorului durabil 108

3.3.1 Biodiversitatea şi schimbările ecologice în Delta Dunării 111

3.3.1.1 Biodiversitatea ecosistemelor Deltei Dunării 113

3.3.1.2 Monitoringul biodiversităţii 114

3.3.1.3 Degradarea biodiversităţii 115

3.3.1.4 Protecţia biodiversităţii 117

3.3.2 Importanta economică a resurselor naturale 118

3.3.2.1 Producţia şi principalele utilizări ale resurselor naturale în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 120

3.3.2.2 Principalele activităţi economice în Delta Dunării 121

3.3.3 Principalele activităţi economice cu impact semnificativ asupra ecosistemului Delta Dunării 124

3.3.3.1. Probleme ecologice ale Deltei Dunării 126

3.3.3.2. Canalul Bâstroe – acorduri internaţionale încălcate 127

Extras din document

CAPITOLUL 1: APA

1.1. Calitatea apei fluviului Dunărea pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

Dunãrea, ecosistemul deltaic precum şi ecosistemele costiere, sunt puncte de confluentã ale unor puternice presiuni ecologice, ca rezultat al multiplelor activităţi umane.

Starea de calitate a apei fluviului Dunãrea din teritoriul rezerva tiei a fost urmãritã pe o lungime de 338 km, cuprinzând 5 tronsoane, având la bazã mãsurãtorile analitice realizate în 10 secţiuni de supraveghere în cadrul campaniilor trimestriale de recoltare:

• Cotul Pisicii-Ceatal Chilia (64 km): Cotul Pisicii, Gura Prutului, Amonte Reni, Aval Reni

• Ceatal Chilia-Periprava (92 km): Ceatal Chilia, Aval Periprava

• Ceatal Chilia-Ceatal Sf. Gheorghe (18 km): Tulcea Mm 38+500

• Ceatal Sf. Gheorghe - Sulina (60 km): Ceatal Sf. Gheorghe, Sulina

• Ceatal Sf. Gheorghe - Sf. Gheorghe (104 km): Sf. Gheorghe

Din punct de vedere al chimismului apei, fluviul Dunãrea se încadreazã în clasa a-II-a de calitate conform prevederilor Ordinului MAPM nr. 1146/10 decembrie 2006, şi respectiv a Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, cu excepţia unor parametrii specifici de poluare (produse petroliere, metale grele Pb şi Cd). Activitatea laboratorului propriu al Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" a constat în determinãri de produse petroliere, pesticide organo-clorurate cât şi expertize fizico- chimice. Deasemenea, au fost folosite rezultatele cercetãrilor efectuate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare DELTA DUNÃRII, Tulcea.

Produse petroliere

Din datele prezentate se constatã cã dacã în anii 2007 şi 2008, concentraţiile medii s-au încadrat în limitele clasei a II-a de calitate, ( 0,1 – 0,2 mg/l ), în anul 2009 valorile au avut o creştere semnificativã, încadrându-se în clasa a III-a de calitate, ( 0,2 – 0,5 mg/l), în special în perioada de primãvarã – varã (Fig.. 1.1.1. si Fig. 1.1.4.). Aceastã creştere este influenţată în de:

• creşterea traficului naval în anul 2009, în special pe braţul Chilia. Acest fapt este evide tiat şi prin faptul cã valorile medii anuale sunt mai mari comparativ cu anii anterori. Astfel dacã, concentraţia medie anualã în secţiunile de control Pardina şi Sulina au fost de 0,188 respectiv 0,183 mg/l, la Sf. Gheorghe a fost de 0,134 mg/l.

• condiţiile meteorologice deosebite ale anului 2009. Ploile torenţiale şi inundaţiile au condus la spãlarea solurilor, şoselelor şi a platformelor de prelucrare a hidrocarburilor şi implicit antrenarea acestora pe toate cursurile de apã, cu concentrarea lor în Dunãre.

Pesticide organo-clorurate

Se constatã scãderea valorilor concentraţiilor în anul 2009, comparativ cu anii anteriori şi încadrarea în limitele clasei a II-a de calitate (Fig. 1.1.2, 1.1.3)

Indicatori ai regimului de oxigen

Se constatã, încadrarea conţinutul de oxigenul diizolvat şi consumul chimic de oxigen în limitele apelor bune corespunzãtoare clasei a II-a de calitate. (Fig. 1.1.5).

Nutrienţi:

Azotul mineral total a avut valori cuprinse între 0,8 – 2,0 mg N/l încadrând astfel apele Dunãrii în categoria apelor bune (clasa a II-a de calitate). Deşi acest indicator nu depăşeşte limita clasei a II-a de calitate, se constatã depăşirea accidentalã a concentraţiilor la azotul amoniacal.

Fosforul total fă ta d 0,2 mg/l, cât este concentraţia corespunzãtoare apelor de clasa a II-a de calitate, apele Dunãrii au înregistrat în anul 2009 valori cuprinse între 0,2 – 0,9 mgP/l cu maxime în luna august la ceatal Chilia şi Periprava.

Metale grele prezente în apa Dunãrii:

Zincul a înregistrat concentraţii corespunzãtoare apelor bune (clasa a II-a de calitate), valorile medii anuale fiind cuprinse între 53 ppp, aval Izmail şi 94,8 ppb la Periprava.

Plumbul s-a încadrat în clasa a V-a de calitate, având concentraţiile între 14 - 80 ppb Pb, cu maxime înregistrate la Sulina şi Sf. Gheorghe în lună martie 2009. Se constatã o creştere a valorilor concentraţiilor comparativ cu anii anteriori.

Cadmiul a înregistrat în acest an concentraţii specifice clasei a V-a de calitate, încadrând astfel apele în categoria celor nesatisfãcãtoare. S-a înregistrat valori cuprinse între 2 şi 18 ppb, cu maxime în luna septembrie în secţiunile aval Izmail şi Periprava. Se constatã o creştere a valorilor concentraţiilor comparativ cu anii anteriori.

Manganul a înregistrat valori cuprinse între 275 ppb amonte Reni şi 335 ppb, la Periprava. Concentraţiile determinate în apa Dunãrii depăşesc limita clasei a III-a de calitate, încadrându-se în categoria apelor satisfãcãtoare din punct de vedere chimic.

Cuprul s-a încadrat în limita clasei a IV -a de calitate. Valorile medii anuale ale concentraţiilor au fost cup rânse între 61,3 ppb la Cotu Pisicii şi 94,8 ppb la Periprava, cu excepţia secţiunii aval Reni (103,8 ppb).

În secţiunea de monitorizare a călita ţii apei fluviului Dunãrea, Tulcea, Mm 38+500, mal drept, sunt recoltate probe de apã sãptãmânal. Astfel, valorile concentraţiilor lunare, reprezintã media a minimum patru probe săptămânale.

Fig. 1.1.1. Evoluţia valorilor medii lunare (ppm) de hidrocarburi petroliere

Fig. 1.1.2 Evoluţia valorilor medii lunare (ppb) ale concentraţiilor de HCH

Fig. 1.1.3. Evoluţia valorilor medii lunare ale concentraţiilor de DDT total

(DDT+metaboliţii sãi DDD+DDE, ppb)

Starea fluviului Dunãrea, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

În vederea monitorizãrii calităţii apei fluviului Dunãrea pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunãrii, trimestrial sunt recoltate şi apoi analizate probe de apã din Dunãre în secţiunile amintite în prima parte a acestui capitol.

Preview document

Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 1
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 2
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 3
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 4
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 5
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 6
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 7
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 8
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 9
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 10
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 11
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 12
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 13
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 14
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 15
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 16
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 17
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 18
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 19
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 20
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 21
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 22
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 23
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 24
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 25
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 26
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 27
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 28
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 29
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 30
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 31
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 32
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 33
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 34
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 35
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 36
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 37
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 38
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 39
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 40
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 41
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 42
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 43
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 44
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 45
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 46
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 47
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 48
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 49
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 50
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 51
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 52
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 53
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 54
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 55
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 56
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 57
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 58
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 59
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 60
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 61
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 62
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 63
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 64
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 65
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 66
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 67
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 68
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 69
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 70
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 71
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 72
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 73
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 74
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 75
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 76
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 77
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 78
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 79
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 80
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 81
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 82
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 83
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 84
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 85
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 86
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 87
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 88
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 89
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 90
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 91
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 92
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 93
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 94
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 95
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 96
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 97
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 98
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 99
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 100
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 101
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 102
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 103
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 104
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 105
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 106
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 107
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 108
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 109
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 110
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 111
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 112
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 113
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 114
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 115
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 116
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 117
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 118
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 119
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 120
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 121
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 122
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 123
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 124
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 125
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 126
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 127
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 128
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 129
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 130
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 131
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 132
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 133
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 134
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 135
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 136
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 137
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 138
Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României - Pagina 139

Conținut arhivă zip

  • Studiul Calitatii Principalilor Factori de Mediu in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii pe Teritoriul Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii și politici de combatere a poluării și protejare a mediului studiu de caz realizat în zona protejată Delta Dunării

Capitolul I – Prezentarea generală a zonei Delta Dunării I.1. Generalități Pornind de la nevoia asigurării unor condiţii reale pentru dezvoltarea...

Arii Protejate - Delta Dunarii

Delta Dunarii este un complex de ecosisteme interconectate, dependente de regimul hidrologic al Dunarii. Delta Dunarii este una din cele 3...

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Calitatea Factorilor de Mediu

Resurse naturale cu potential pentru dezvoltarea comunei Gradina Resursele naturale se clasifica in resurse neregenerabile, resurse regenerabile...

Ai nevoie de altceva?