Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 32994
Mărime: 545.20KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I METODE ŞI TEHNICI DE DIMENSIONARE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE 7

1.1. METODE CLASICE 7

1.2. METODE MODERNE 8

1.3. INCERTITUDINE ŞI RISC ÎN OPTIMIZAREA INDICATORILOR BUGETARI 13

1.4. ANALIZA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE COMPARATIV CU EVOLUŢIA PIB 15

CAPITOLUL II PROCESUL BUGETAR ÎN ROMÂNIA 21

2.1. Concept privind procesul bugetar 21

2.2. PERSPECTIVE BUGETARE ÎN PERIOADA 2008 – 2010 25

2.3. POLITICA BUGETARĂ A ROMÂNIEI ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII LA U.E. 28

CAPITALUL III CHELTUIELILE PUBLICE 33

3.1. Definire 33

3.2. Clasificaţia cheltuielilor publice 34

3.3. Nivelul cheltuielilor publice 36

3.4. Detalierea informaţiilor referitoare la tipurile de cheltuieli publice 39

3.5. Factorii care influenţează creşterea cheltuielilor publice 49

3.6. Analiza teoretică a creşterii cheltuielilor publice 52

3.7. ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT 58

CAPITOLUL IV ABORDAREA TEORETICĂ A EFICIENŢEI CHELTUIELILOR PUBLICE 71

4.1. Semnificaţia eficienţei cheltuielilor publice 71

4.2. Cadrul conceptual privind eficienţa cheltuielilor publice 73

4.3. Orientări moderne privind eficienţa cheltuielilor publice 77

4.4. Teoria surplusului consumatorului în abordarea eficienţei sociale a cheltuielilor publice 84

4.4.1. Formarea surplusului consumatorului 84

4.4.2. Analiza surplusului consumatorului şi teorema lui Hicks-Kaldor privind compensarea socială a utilităţilor 87

4.5. Analiza cost – beneficiu - metodă de evaluare a cheltuielilor publice pe baza criteriului eficienţei 89

4.5.1. Analiza cost-beneficiu – o alternativă a metodelor moderne de analiză a eficienţei cheltuielilor publice 89

4.5.2. Conceptele şi instrumentele de lucru ale analizei cost – beneficiu 91

4.5.3. Analiza cost – beneficiu (ACB) şi externalităţile 95

4.5.4. Folosirea preţurilor umbră pentru eliminarea deficienţelor preţurilor pieţei 98

CAPITOLUL V CONCLUZII ANALIZA CHELUTIELILOR PUBLICE ŞI A EFICIENŢEI ACESTORA ÎN ROMÂNIA 101

5.1. Nivelul, structura şi evoluţia cheltuielilor publice 101

5.2. CONCLUZII PROPRII 110

BIBLIOGRAFIE 112

Extras din document

INTRODUCERE

Dezbaterile economice cu privire la mărimea şi rolul cuvenit statului este universală, de la Adam Smith încoace. Cu toate acestea, măsurarea nivelului, evoluţiei şi eficienţei cheltuielilor publice reprezintă o problemă empirică destul de delicată, deoarece necesită date care, la nivel internaţional, sunt încă insuficiente. Aceleaşi motive le fac, însă, de interes la momentul actual.

În ceea ce urmează, ne propunem să studiem comparativ cheltuielile publice şi eficienţa acestora la nivelul a trei state europene, şi anume Austria, Marea Britanie, şi, bineînţeles, România. Alegerea nu este aleatoare, deoarece ne propunem să comparăm trei „sisteme” de management public: sistemul germanic, care se aplică şi în Austria, sistemul anglo-saxon, care se aplică în Marea Britanie, şi sistemul românesc, de inspiraţie franceză. Pentru fiecare dintre cele trei state se analizează situaţia cheltuielilor publice pentru aceeaşi perioadă.

Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse, în mod deosebit de burghezia aflată în ascensiune, pentru a se realiza o anumită ordine în domeniul finanţelor publice. Parlamentele au fost chemate periodic pentru a se pronunţa în legătură cu volumul şi destinaţia resurselor financiare ale statului, resurse care au fost înscrise într-un document numit bugetul de stat.

Etimologic, cuvântul buget provine din latinescul “budge” care înseamnă sac sau pungă de bani. Cuvântul a circulat în evul mediu, în Franţa, sub forma “bouge” şi “bougette” iar, în Anglia, sub forma “budget”, semnificând săculeţul sau punga în care, de obicei, erau aduse la Parlament documentele referitoare la veniturile şi cheltuielile statului. Un asemenea document a fost întocmit pentru prima oară în Anglia, la începutul secolului al XIII-lea, mai exact în anul 1215. În Europa, termenul de buget a fost utilizat, oficial, la începutul secolului al XIX-lea, în anul 1806, în Franţa. În ţările române, cuvântul “buget” apare în Regulamentele Organice, care definesc sensul termenului “biudje” prin “închipuirea cheltuielilor anului viitor”. Ulterior, noţiunea de “buget” a evoluat continuu. Motivaţia politică a elaborării sale a fost completată cu cea financiară (evitarea risipei). S-au stabilit, în timp, reguli precise (unitatea, universalitatea, anualitatea, specializarea creditelor, neafectarea veniturilor) inspirate de ideea de a realiza o gestiune eficientă a veniturilor statului şi de a înfăptui echilibrul bugetar.

Noile concepţii în domeniul finanţelor publice au adus transformări profunde noţiunii de buget. Tendinţa actuală este de a lărgi noţiunea tradiţională de buget atât în timp (bugetul plurianual) cât şi în spaţiu (buget public naţional). În acelaşi timp, noţiunea de echilibru capătă un aspect mai general (echilibru economic) şi mai dinamic (echilibru ciclic). Această evoluţie se resimte, în mod natural, asupra procedurii de elaborare şi aprobare a bugetului, în timp ce în legătură cu execuţia şi controlul bugetului transformările sunt mai puţin spectaculoase.

Noţiunea de buget poate fi abordată din mai multe puncte de vedere: sub aspect formal, sub aspect juridic, ca instrument al politicii economice şi sociale.

Sub aspect formal, bugetul public reprezintă documentul program în care statul înscrie annual marimea şi structura veniturilor şi cheltuielilor din cadrul economiei publice. Veniturile sunt grupate după caracterul lor (fiscal sau nefiscal) şi după sursa de provenienţă, în cadrul fiecărei subdiviziuni stabilindu-se nivelul încasărilor. Cheltuielile se înscriu după destinaţia pe care o capătă (pe domenii de activitate, ramuri sau subramuri) şi după conţinutul lor economic (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital, etc.) stabilindu-se nivelul acestora. Pe scurt, bugetul public reflectă activitatea privind finanţele publice ale unui stat.

Sub aspect juridic, bugetul public este actul prin care se prevăd şi se aprobă prin lege, veniturile şi cheltuielile anuale ale statului şi ale altor entităţi de drept public.

Sub aspect economic, bugetul de stat reprezintă relaţii economice sub formă bănească ce iau naştere în procesul repartiţiei produsului intern brut în legătură cu îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor statului.

CAPITOLUL I

METODE ŞI TEHNICI DE DIMENSIONARE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE

Bugetul de stat trebuie să reflecte, prin intermediul indicatorilor săi, necesităţile de resurse financiare ale statului ce decurg din înfăptuirea programului guvernamental propus pentru perioada imediat următoare şi posibilităţile de acoperire a acestor resurse, în condiţii considerate normale din punct de vedere economico-financiar. Se pune, astfel, problema dimensionării corecte a nivelului veniturilor şi cheltuielilor publice, în realizarea cărora, s-au utilizat, de-a lungul timpului atât metode clasice, cât şi moderne.

1.1. METODE CLASICE

Ca metode clasice de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, avem:

• Metoda automată (a penultimei) - constă în întocmirea proiectului de buget luând ca bază execuţia bugetara a penultimului an bugetar, deoarece, ultimul an bugetar nefiind încheiat, nu poate oferi decât informaţii preliminare. Metoda este simplă, nu necesită un volum mare de lucrări, dar prezintă dezavantajul ca datele oferite drept bază sunt deja depăşite, în condiţiile unei economii în plin proces de transformare.

• Metoda majorării (diminuării) - ia în considerare rezultatele exerciţiilor bugetare pe un interval de 5 - 10 ani din perioada premergătoare anului pentru care se elaborează proiectul de buget. Astfel se determină ritmul mediu anual de creştere sau descreştere a veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Există dezavantajul că nu ţine seama de impulsurile intervenite pe parcurs.

Bibliografie

Anghelache, Constantin, România 2004. „Starea economică în an electoral”, Editura Economică, Bucureşti, 2004.

Cioponea, Mariana-Cristina, „Veniturile şi cheltuielile bugetare în contextul integrării europene”, Editura Fundaţiei ROMÂNIA DE MÂINE, Bucureşti, 2004.

Epure, Emilian, „România într-o uniune europeană extinsă” , Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2002.

Grigorie-Lăcriţa, Nicolae, Cioponea, Mariana-Cristina, „Finanţe publice şi fiscalitate”, Editura Fundaţiei ROMÂNIA DE MÂINE, Bucureşti, 2004.

Leonte, Doina, Cioponea, Mariana-Cristina „Finanţe publice. Note de curs”, Editura Fundaţiei ROMÂNIA DE MÂINE, Bucureşti, 2001.

Manolescu, Gheorghe, „Politici economice - concepte, instrumente, experienţe”, Editura Economică, Bucureşti, 1997.

Moşteanu, Tatiana şi colaboratorii, „Buget şi Trezorerie publică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.

Văcărel, Iulian şi colaboratorii, „Finanţe publice” , Ediţia a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.

Văcărel, Iulian, „Politici fiscale şi bugetare în România în perioada 1990-2000”, Editura Expert, Bucureşti, 2001.

Anuarul Statistic al României, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2004.

Colecţia revistei Tribună Economică pe perioada 2004-2006, Bucureşti.

Colecţia revistei Buletinul statistic 2005, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2005.

Colecţia ziarului Jurnalul Naţional, noiembrie - decembrie 2004.

Colecţia ziarului Jurnalul Naţional, ianuarie - aprilie 2005.

Constituţia României, în "Monitorul Oficial" al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

Conturile anuale de execuţie a bugetului de stat al României, pe anii 1995-2004, Ministerul Finanţelor Publice.

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în ,,Monitorul Oficial" al României, nr. 597, 2002.

Proiectul de lege privind bugetul de stat pe anul 2006, www.minfinanţe.ro.

Raportul privind Proiectul Bugetului de Stat pe anul 2004, www.minfinanţe.ro.

Raportul privind Proiectul Bugetului de Stat pe anul 2002, www.minfinanţe.ro.

Site-ul Institutului Naţional de Statistică, www.ins.ro.

Preview document

Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 1
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 2
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 3
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 4
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 5
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 6
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 7
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 8
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 9
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 10
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 11
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 12
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 13
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 14
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 15
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 16
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 17
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 18
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 19
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 20
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 21
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 22
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 23
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 24
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 25
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 26
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 27
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 28
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 29
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 30
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 31
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 32
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 33
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 34
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 35
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 36
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 37
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 38
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 39
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 40
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 41
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 42
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 43
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 44
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 45
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 46
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 47
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 48
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 49
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 50
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 51
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 52
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 53
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 54
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 55
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 56
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 57
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 58
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 59
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 60
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 61
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 62
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 63
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 64
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 65
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 66
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 67
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 68
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 69
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 70
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 71
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 72
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 73
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 74
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 75
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 76
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 77
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 78
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 79
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 80
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 81
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 82
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 83
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 84
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 85
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 86
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 87
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 88
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 89
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 90
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 91
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 92
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 93
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 94
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 95
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 96
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 97
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 98
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 99
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 100
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 101
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 102
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 103
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 104
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 105
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 106
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 107
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 108
Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Analiza Cheltuielilor Bugetului de Stat.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetul de Stat Trecut Prezent si Perspective

INTRODUCERE Bugetul de stat constituie componenta centrala a sistemului financiar-bancar, care cuprinde o parte a relatiilor social-economice...

Formarea si Implicatiile Datoriei Publice

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A DATORIEI PUBLICE 1.1 Conceptul de datorie publică şi formele sale Dintotdeauna nevoile financiare ale...

Evolutia Bugetului de Stat al Romaniei in Perioada 2006-2010

BUGETUL DE STAT AL ROMANIEI-PRINCIPALUL PLAN FINANCIAR LA NIVEL CENTRAL 1.Ce reprezinta notiunea de „buget”? Cuvântul buget desemnează în cadrul...

Analiza Execuției Bugetului Public al României

INTRODUCERE Bugetul public naţional reprezintă un plan financiar ce sugerează ideea de echilibru între cele două mari componente: venituri şi...

Bugetul Public - Structura Veniturilor si Cheltuielilor Publice

CAP.1. CONCEPTUL DE BUGET ŞI ROLUL SĂU Potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, prin buget se înţelege un document prin care sunt...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

I Noţiunea de cheltuială publică Obiectivele finanţate de către gurvernul unui stat se referă atât la sfera materială, cât şi la cea nematerială...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Metode și Tehnici de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor Bugetare

Pentru ca bugetul să reflecte cît mai fidel necesităţile de resurse financiare care să asigure înfăptuirea programului guvernamental propus, precum...

Te-ar putea interesa și

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat

INTRODUCERE Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse, în mod deosebit de burghezia aflată în ascensiune, pentru a se...

Buget și trezoreria publică

Luxemburg Luxemburg este un stat în Europa care face parte din grupul de țări Benelux (alături de Belgia și Țările-de-Jos) și din Uniunea...

Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetului de Stat al Danemarcei

Danemarca – o ţara cu o economie de piaţa bine dezvoltată este un exportator net de produse alimentare si energie. Standarde înalte ale nivelului...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

I. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat: criterii și componente 1. Introducere ,,Cheltuielile publice exprimă relaţii...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat - criterii si componente 1. Generalitati Cheltuielile publice se pun in valoare prin cea...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al Republicii Moldova

Introducere Motto: “Analiza economică utilizează principiul general << Cauză- efect >> pentru a stabili aria de transformare a fenomenelor”...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

I. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat 1.1 Introducere Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si...

Ai nevoie de altceva?