Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 41152
Mărime: 1.69MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I 10

Evoluţii caracteristice ale bugetului general consolidat 10

1.1. Introducere 12

1.2. Veniturile şi cheltuielile Bugetului General Consolidat 12

1.2.1 Evoluţia veniturilor 15

1.2.2. Evoluţia cheltuielilor 24

1.3. Contribuţia componentelor bugetului public naţional

la formarea bugetului general consolidat 33

1.4. Defi citul Bugetului General Consolidat 36

1.5. Perspectiva fi nanţelor publice pe termen mediu 40

Capitolul II 44

Modelarea infl uenţei politicilor bugetare şi fi scale

asupra bugetului general consolidat al României 44

2.1. Introducere 44

2.2. Echilibrul economic general 44

2.2.1. Echilibrul fi nanciar. Concept. Premise. 44

2.2.2. Caracteristicile echilibrului fi nanciar 45

2.2.3. Echilibrul monetar. Concept. Premise. 48

2.3. Politica fi nanciară 55

2.4. Politica fi scală 58

2.5. Politica bugetară 75

2.6. Politici monetare 81

2.7. Studiu de caz: Model neokeynesian pentru economia României 87

2.7.1. Prezentarea generală a modelului 87

2.7.2. Rezolvarea modelului 89

2.8 Concluzii 95

Capitolul III 99

Evaluarea impactului variabilelor macroeconomice

asupra echilibrului fi nanciar public 99

3.1. Echilibrul fi nanciar public 99

3.2. Principalele variabile macroeconomice

cu impact asupra echilibrului fi nanciar public 100

3.3. Relaţia creştere economică – defi cit bugetar 103

3.4. Relaţia şomaj – defi cit bugetar 105

3.5. Relaţia infl aţie – defi cit bugetar 108

3.6. Relaţia sold contului curent – defi cit bugetar 110

3.7. Concluzii 111

3

Capitolul IV 113

Mecanismul de transmitere a politicii fi scale

în cadrul bugetului general consolidat 113

4.1. Introducere 113

4.2. Elemente structurale şi funcţionale ale

mecanismului de transmitere a politicii fi scale 114

4.3. Canale de transmitere a politicii fi scale 118

4.4. Constrângeri în funcţionarea mecanismului actual

de transmitere a politicii fi scale 118

4.5. Interferenţa variabilelor monetare în transmitere politicii fi scale 121

4.6. Concluzii 122

Bibliografi e 124

Extras din document

Introducere

Procesul bugetar, sub aspectul conţinutului, reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor

întreprinse de instituţiile abilitate ale statului în scopul concretizării politicii fi nanciare aplicate de

autoritatea guvernamentală.

Derularea procesului bugetar presupune existenţa unor resurse fi nanciare, pre cum şi

alocarea lor în scopul furnizării către populaţie a bunurilor şi serviciilor publice.

Instrumentul în care îşi găsesc refl ectarea toate resursele fi nanciare publice şi cheltuielile

publice îl constituie bugetul general consolidat.

Acesta cuprinde ansam blul bugetelor care refl ectă fl uxurile de venituri şi de cheltuieli

ale sectorului public, şi anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul

asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezo reriei

statului, bugetele diferitelor instituţii publice, bugetul creditelor externe con tractate sau garantate

de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Pentru ca acest complex sistem de bugete să devină operaţional, este nece sară, ca

o premisă esenţială, elaborarea politicii fi nanciare a guvernului pentru o anumită perioadă. Se

impune, deci, existenţa cadrului juridic care să reglementeze, pe de o parte, categoriile şi nivelurile

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor percepute de la persoanele fi zice şi juridice, iar, pe de altă

parte, destinaţiile spre care pot fi orientate alocaţiile bugetare în vederea furnizării de bunuri şi

servicii publice.

Având la bază un anumit cadru legislativ, care trebuie să se afl e în concordanţă cu

obiectivele programului de guvernare aprobat de parlament, executivul poate declanşa procesul

bugetar.

Etapele consecutive ale procesului bugetar se referă la:

a) elaborarea proiectului de buget;

b) aprobarea bugetului;

c) executarea bugetului;

d) controlul execuţiei bugetului;

e) raportarea execuţiei bugetului;

f) aprobarea contului general de execuţie a bugetului.

Dincolo de unele particularităţi, care pot exista într-o ţară sau alta, generate de gradul

de dezvoltare a democraţiei şi de experienţa acumulată în domeniul fi nan ţelor publice, procesul

bugetar prezintă o serie de caracteristici comune, care-i conferă acestuia trăsăturile specifi ce unui

proces:

5

- decizional, deoarece conţinutul său constă în alocarea unor resurse bugetare

limitate în raport cu nevoile societăţii pentru bunuri şi servicii publice.

Stabilirea destinaţiilor de alocare a resurselor bugetare presupune realizarea, în prealabil,

a unui proces complex de inventariere a nevoilor societăţii, urmat de ierarhizarea priorităţilor

acesteia şi, în fi nal, de selectare a categoriilor de bunuri şi servicii publice care satisfac într-o

măsură cât mai ridicată obiectivele economico-sociale ale ţării la un moment dat;

- democratic, pentru că în cursul derulării etapelor procesului bugetar se mani

festă atât atributele statului de drept - între care cel a! separaţiei puterilor în stat,

cât şi posibilitatea impunerii intereselor economico-sociale ale diferitelor grupuri de

cetăţeni care deţin majoritatea politică de decizie;

- preponderent politic, deoarece opţiunea pentru un anumit tip de politică eco

nomică, în general, de politică fi nanciară şi monetară, în special, toate refl ectate în

conţinutul bugetului, reprezintă un act specifi c deciziei politice a forţelor majoritare

în parlament.

La rândul lor, forţele politice majoritare reprezintă, în forul legislativ al ţării, interesele

economico-sociale ale anumitor grupuri de cetăţeni, care le-au acordat votul la desemnarea

parlamentului. Optând pentru un tip sau altul de politică fi s cală şi selectând anumite destinaţii de

alocare a resurselor bugetare, reprezentanţii forţelor politice care decid asupra bugetului adoptă,

cu certitudine, o hotărâre de ordin politic;

- cu continuitate ciclică, pentru că etapele procesului bugetar sunt stabilite prin

legi specifi ce, cu precizarea termenelor concrete de derulare şi fi nalizare a fi ecărei

faze, în baza principiilor anualităţii şi publicităţii bugetare;

- de larg impact public, cu implicaţii la nivel macro şi microeconomic, care se

manifestă atât în plan economic, cât şi social. Fundamentarea bugetului se înscrie

ca o componentă esenţială a procesului de stabilizare macroeconomică durabilă,

prin aceea că soldul bugetului infl uenţează, direct şi indirect, atât evoluţia creşterii

economice, a nivelului preţurilor, a şomajului, cât şi dinamica ratei dobânzii şi a

soldului contului curent al balanţei de plăţi. Totodată, prin consecinţele unei anu

mite opţiuni de politică financiară, reflectată şi în conţinutul bugetului, la nivel

microeconomic, operatorii resimt influenţe pozitive sau negative în activitatea lor

curentă.

Preview document

Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 1
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 2
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 3
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 4
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 5
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 6
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 7
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 8
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 9
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 10
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 11
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 12
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 13
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 14
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 15
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 16
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 17
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 18
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 19
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 20
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 21
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 22
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 23
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 24
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 25
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 26
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 27
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 28
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 29
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 30
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 31
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 32
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 33
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 34
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 35
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 36
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 37
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 38
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 39
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 40
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 41
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 42
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 43
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 44
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 45
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 46
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 47
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 48
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 49
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 50
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 51
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 52
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 53
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 54
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 55
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 56
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 57
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 58
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 59
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 60
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 61
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 62
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 63
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 64
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 65
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 66
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 67
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 68
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 69
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 70
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 71
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 72
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 73
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 74
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 75
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 76
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 77
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 78
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 79
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 80
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 81
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 82
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 83
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 84
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 85
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 86
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 87
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 88
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 89
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 90
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 91
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 92
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 93
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 94
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 95
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 96
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 97
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 98
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 99
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 100
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 101
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 102
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 103
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 104
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 105
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 106
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 107
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 108
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 109
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 110
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 111
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 112
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 113
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 114
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 115
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 116
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 117
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 118
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 119
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 120
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 121
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 122
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 123
Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România - Pagina 124

Conținut arhivă zip

  • Analiza Critica a Procesului Bugetar de Stat in Romania.pdf

Alții au mai descărcat și

Organizarea procesului bugetar la unitățile administrativ - teritoriale

I. LOCUL SI ROLUL UNITĂTILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN DEZVOLTAREA LOCALITĂTILOR Etimologia cuvântului administratie provine din limba latină...

Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetare de stat

INTRODUCERE Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse, în mod deosebit de burghezia aflată în ascensiune, pentru a se...

Analiza statistică și modelarea pieței muncii în România

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Politică bugetar fiscală

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial...

Echilibrul Macroeconomic în Doctrina Keynesistă

1.VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUI JOHN MAYNARD KEYNES John Maynard Keynes, Primul Baron Keynes de Tilton a avut un impact major atât asupra teoriei...

Echilibrul macroeconomic într-o economie deschisă

ECHILIBRUL BALANŢEI DE PLĂŢI A. Mecanismele de ajustare ale balanţei de plăţi Ce se întâmplă atunci când, dintr-un motiv oarecare, balanţa de...

Bugetul de stat

BUGETUL DE STAT Definitie Bugetul de stat reprezinta un instrument de stabilizare a economiei prin care puterea de stat influenteaza cererea...

Modele de Fundamentare a Politicilor Macroeconomice

1. Politica macroeconomica. Abordari teoretice Politica macroeconomica se concretizeaza in ansamblul de principii, mijloace si metode de actiune...

Te-ar putea interesa și

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene

INTRODUCERE Un moment foarte important în istoria României, ca stat democratic, l-a constituit procesul de aderarea la Uniunea Europeană şi...

Analiza Deficitului Bugetar

Definirea si prezentarea conceptului risc de tara Introducere Gestionarea unui portofoliu de active financiare în cadrul unei societati...

Analiza Presiunii Fiscale în România

INTRODUCERE "Spiritul unui popor, nivelul cultural, structura socială, faptele politice, toate acestea şi încă multe altele se pot regăsi în...

Integrare Economică

INTRODUCERE: Integrare economica - scurt istoric si evolutie Notiunea de integrare economica, este relativ noua în teoria economica moderna. În...

Riscul de Țara

Noţiunea de “risc de ţara” a aparut pentru prima dată în ştiinţa economica în anii ’70. Prăbuşirea comunismului în Europa Centrală şi de Est a fost...

Convergența reală și nominală cu modelul european - cazul României

Introducere Studierea procesului de crestere economicã are implicatii vechi. Începând de la reprezentantii scolii Clasice – A. Smith, D. Ricardo...

Ai nevoie de altceva?