Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca si Clauzele Acestuia

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca si Clauzele Acestuia.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 61 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf.univ.Dr. Mihut Elena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
1. Contractul individual de muncă. Istoric. Noţiune. Corelaţii.1
1.1. Scurt istoric privind contractul individual de muncă .1
1.2. Caracteristicile contractului individual de muncă.1
1.3. Corelaţia contractului individual de muncă cu alte tipuri contracte .3
1.3.1. Contractul individual de muncă şi contractele civile.3
1.3.2. Contractul individual de muncă şi contractele comerciale .3
1.3.3. Contractul individual de muncă şi contractele administrative.4
2. Elementele raporturilor juridice de muncă .6
CAPITOLUL II
CONŢINUTUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. NOŢIUNE
1. Noţiunea de „conţinut” al contractului individual de muncă”.8
2. Libertatea de voinţă a părţilor în determinarea conţinutului contractului individual de muncă.8
2.1. Principiul autonomiei de voinţă şi limitele sale.8
2.2. Semnificaţia dispoziţiilor art. 38 din Codul muncii.9
2.3. Conţinutul contractului individual de muncă şi libertatea contractuală.10
2.3.1. Partea legală .10
2.3.2. Partea convenţională .11
3. Obligaţia de informare potrivit Codului muncii.15
3.1. Caracterul reciproc al obligaţiei de informare .15
3.2. Concretizarea obligaţiei de informare.16
4. Elementele esenţiale ale contractului individual de muncă .18
CAPITOLUL III
CLAUZELE FUNDAMENTALE ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
1. Consideraţii generale.22
2. Durata contractului individual de muncă.22
2.1.Cazurile în care se încheie contractului individual de muncă pe durată
determinată.23
2.2. Încetarea contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată.23
2.3. Salariaţii încadraţi pe durată nedeterminată şi salariaţii încadraţi pe durată determinată.24
2.4. Aspecte de drept comparat privind durata contractului individual de muncă
Durata contractului individual de muncă în dreptul social european.26
3. Semnificaţia noţiunii „felul muncii” .27
4. Locul muncii.29
4.1. Semnificaţia noţiunii „locul muncii” .30
4.2. Clasificarea locurilor de muncă .31
4.3. Schimbarea locului muncii.32
5. Salariul .33
6. Timpul de muncă şi timpul de odihnă .35
6.1. Timpul de muncă.35
6.2. Timpul de odihnă .36
CAPITOLUL IV
CLAUZE SPECIALE ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
1. Clauze speciale legale.38
1.1. Clauze speciale reglementate de Codul muncii .38
1.1.1. Clauza privind perioada de probă.38
1.1.2. Clauza privind formarea profesională.38
1.1.3. Clauza de neconcurenţă.39
1.1.4. Clauza de mobilitate geografică.39
1.1.5. Clauza de confidenţialitate.40
1.1.6. Clauza privind programul de muncă inegal .40
1.2. Clauze speciale nereglementate de Codul muncii .41
1.2.1. Clauza de conştiinţă .41
1.2.2. Clauza de stabilitate .41
1.2.3. Clauza de obiectiv .42
1.2.4. Clauza de delegare de atribuţii.42
1.2.5. Clauza de risc.42
1.2.6. Clauza de restricţie în timpul liber.43
1.2.7. Clauza de mobilitate profesională.43
1.3. Clauze speciale cu regim juridic diferenţiat.43
1.3.1. Clauza penală .43
1.3.2. Clauza privind daunele morale .44
2. Clauze speciale contrare dispoziţiilor legale.44
2.1.Clauze care ar aduce atingere unor libertăţi sau drepturi fundamentale.44
2.1.1. Clauza de exclusivitate.44
2.1.2. Clauza prin care salariatul ar fi condiţionat sa facă sau să nu facă parte, să
se retragă sau nu dintr-o organizaţie sindicală.44
2.1.3. Clauza prin care s-ar limita dreptul salariatului de a participa la grevă.45
2.2. Clauze prin care salariatul ar renunţa la drepturile care îi sunt recunoscute
prin lege.45
2.2.1. Clauza de variabilitate.45
CAPITOLUL V
CONCLUZII ŞI PROPUNERI .47
BIBLIOGRAFIE .55

Extras din document

Introducere

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

Definiţia contractului individual de muncă pe care o găsim în art. 10 din Codul Muncii este: „ contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoana fizică sau juridică, în schimbul unei renumeraţii denumite salariu”.

Încheind contractul de muncă,persoana dobândeşte calitatea de angajat,revenindu-i drepturile şi obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă şi în contractul individual de muncă.

Elementele specifice contractului individual de muncă sunt:

-încheierea lui se face în baza consimţământului părţilor, în forma scrisă,în limba română;

-obligativitatea încheierii contractului de muncă îi revine angajatorului ( „angajatorul este orice persoană fizică sau juridică ce poate,potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă” )

-prestarea unei anumite munci, precum şi retribuirea muncii prestate potrivit legii şi concilierii părţilor

-încheierea contractului de muncă pe durată nedeterminată, şi prin excepţie pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege ;

-raporturile de subordonare juridică dintre angajat şi angajator.

Pe baza elementele mai sus prezentate, putem defini contractul individual de muncă ca fiind aceea conveţtie scrisă, prin care o persoană fizică,în realizarea dreptului la muncă, se obligă să puna la dispoziţia celeilalte părţi contractante forţa sa de muncă, pentru a presta o anumită activitate în cadrul unei anumite meserii, funcţii sau specialităţi, într-o anumită localitate sau rază teritorială şi să respecte disciplina muncii, iar angajatorul, la rândul său, se obligă să asigure condiţiile necesare protecţiei vieţii şi sănătaţii şi să retribuie munca prestată în raport cu prevederile legale şi potrivit negocierii părţilor.

Contractul de muncă fiind încheiat prin acordul părţilor, prevederile lui trebuie respectate, realizându-se astfel o stabilitate în muncă. Orice modificare a prevederilor contractului, conform principiului simetriei juridice,trebuie să aibă loc tot pe aceeaşi cale, adică prin acordul aceloraşi părţi, iar încetarea contractului nu poate avea loc decât în cazurile prevăzute şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurilor legale.

Prin numeroase prevederi legale sunt reglementate modurile, motivele, condiţiile, procedura şi efectele încetării contractului de muncă, controlul respectării acestor dispoziţii legale şi răspunderea în cazul încălcării lor. Totodată aceasta reglementare contribuie la o mai mare stabilitate a personalului, al diminuării fluctuaţiei nejustificate de personal, precum şi la ocrotirea intereselor salariaţilor.

Prezenta lucrare îşi propune să examineze contractul individual de muncă în urmatoarele cazuri al Codului Muncii:

- noţiunea şi caracteristicile al contractului

- noţiunea de „conţinut” al contractului individual de muncă

- elementele esenţiale ale contractului individual de muncă

- clauzele fundamentale

- cluzele speciale

Motivaţia mea de a alege această temă a fost de a-mi cunoaşte mai bine propriile drepturi şi obligaţii faţă de angajatorul meu.Opinia mea este că salariaţii din România prea puţin îşi cunosc drepturile care le cuvin , privind din prisma legislaţiei muncii. Lucrând la o firmă multinaţională , am experimentat efectele crizei economice , văzând păţeniile foştilor mei colegi de muncă. Unii necunoscând drepturile lor şi-au pierdut locul de muncă, sursa de trai, şi chiar după trei-patru luni, încă nu şi-au găsit locuri de muncă.

În lucrare am folosit compararea şi analiza, ca metode de cercetare, de astfel:

- Corelaţia contractului individual de muncă cu alte tipuri contracte

- Contractul individual de muncă şi alte tipuri de contract

- Aspecte de drept comparat privind durata contractului individual de muncă ,etc.

Firma X este cel de-al cincilea mare distribuitor Do It Yourself din lume, având peste 38,000 de angajaţi. Magazinele X au înregistrat în anul financiar 2006 - 2007 vânzări totale de 5,8 miliarde Euro. Vânzările la nivel internaţional au atins o cotă de piaţă de 43%.

Cu peste 523 de magazine, firma X SRL este fără îndoială numărul 1 pe piaţa germană şi unul dintre principalii comercianţi DIY din Europa. Pe lângă Germania, Cehia, Slovenia, Polonia, Ungaria, Bosnia-Herţegovina şi Rusia, X SRL este de asemenea prezent în Italia, Austria, Elveţia, Croaţia, Ucraina şi în prezent şi în România. În următorii ani, compania X se va concentra pe extinderea pe pieţele din Europa Centrală şi de Est.

În perioada cercetării compania X mi-a pus la dispoziţie toate documentele necesare pentru a-mi forma o imagine fidelă şi reală asupra situaţiei salariaţilor din cadrul firmei.Am analizat contractele de muncă cu toate anexele acestora şi cu toate modificările (acte adiţionale şi decizii de desfacere) respectiv fişele de post, comparându-le cu prevederile legale în vigoare.

Am efectuat control prin sondaj a întocmirii corecte a statelor de plată pe baza pontajelor şi a contractelor individuale.

În timpul petrecut la firma X cercetând elementele, clauzele şi eventualele probleme apărute în legătură cu contractului individual de muncă, am constat că toate prevederile legii 53 /2006 sunt respectate iar clauzele contractului colectiv de muncă sunt legal stabilite în concordanţă cu contactul colectiv naţional şi cu cea pe ramura ( comercială ).

CAPITOLUL I

Consideraţii generale privind contractul individual de muncă

1. Contractul individual de muncă. Istoric. Noţiune. Corelaţii

1.1. Scurt istoric privind contractul individual de muncă

Apariţia dreptului muncii a fost determinată, pe de o parte, de importanţa, în creştere necontenită a factorilor economici în viaţa socială şi, pe de altă parte, de pătrunderea dreptului public în domeniul dreptului privat.

Dintre definiţiile doctrinare care au fost date contractului individual de muncă, ce au evidenţiat elementele esenţiale ale acestuia (prestarea muncii, caracterul remunerat al muncii prestate şi subordonarea salariatului faţă de angajator), cea mai adecvată, în opinia noastră, era aceea conform căreia acesta reprezintă o înţelegere încheiată în scris, prin care o parte - salariatul - se obligă la prestarea, cu continuitate, în timp, a unei munci în folosul şi în subordinea celeilalte părţi - angajatorul - iar acesta îi asigură, la rândul său, plata salariului şi condiţii adecvate de muncă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca si Clauzele Acestuia.doc