Audit intern în instituții publice

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 30235
Mărime: 118.50KB (arhivat)
Publicat de: Iacob-Liviu Costea
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chersan Corina
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR STUDII APROFUNDATE SPECIALIZAREA: AUDIT ŞI MANAGEMENT CONTABIL

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A INSTITUŢIEI 4
 3. 1.2. Structura organizatorică şi funcţională 4
 4. 1.3. Cadrul normativ care reglementează activitatea instituţiei 8
 5. CAPITOLUL II DERULAREA UNEI MISIUNI DE AUDIT INTERN 10
 6. 2.1. Cadrul general al auditului intern 10
 7. 2.1.1. Definiţia, rolul şi obiectivele auditului intern 11
 8. 2.1.2. Aspecte legale şi organizatorice privind auditul intern 13
 9. 2.1.3. Domeniul de aplicare şi caracteristicile auditului intern 13
 10. 2.2. Pregătirea unei misiuni de audit 13
 11. 2.2.1. Iniţierea auditului 13
 12. 2.2.2. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 13
 13. 2.2.3. Identificarea şi analiza riscurilor 13
 14. 2.2.4. Elaborarea programului de audit intern 13
 15. 2.2.5. Şedinţa de deschidere 13
 16. 2.3. Desfăşurarea propriu-zisă a auditului 13
 17. 2.3.1. Colectarea dovezilor 13
 18. 2.3.2. Constatarea şi raportarea iregularităţilor 13
 19. 2.3.3. Revizuirea documentelor de lucru 13
 20. 2.3.4. Şedinţa de închidere 13
 21. 2.4. Raportarea 13
 22. 2.4.1. Elaborarea proiectului de raport de audit 13
 23. 2.4.2. Transmiterea proiectului de raport de audit public intern 13
 24. 2.4.3. Reuniunea de conciliere 13
 25. 2.4.4. Întocmirea raportului de audit intern 13
 26. 2.4.5. Difuzarea raportului de audit intern 13
 27. 2.4.6. Supervizarea misiunii de audit public intern 13
 28. 2.4.7. Urmărirea recomandărilor 13
 29. CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ PRIVIND AUDITUL DE REGULARITATE ÎN CADRUL LICEULUI DE INFORMATICĂ “GRIGORE C. MOISIL” IAŞI 13
 30. 3.1. Ciclul finanţării bugetare a instituţiilor din învăţământul preuniversitar de stat 13
 31. 3.2. Metodologia de efectuare a misiunii de audit intern de regularitate având ca scop transferurile de la bugetul local repartizate ordonatorilor terţiari de credite din învăţământul preuniversitar de stat 13
 32. 3.2.1. Pregătirea misiunii auditul transferurilor de la bugetul local repartizate ordonatorilor terţiari de credite din învăţământul preuniversitar de stat 13
 33. 3.2.2. Desfăşurarea propriu-zisă a misiunii auditul transferurilor de la bugetul local repartizate ordonatorilor terţiari de credite din învăţământul preuniversitar de stat 13
 34. 3.2.3. Raportarea 13
 35. CONCLUZII 13
 36. BIBLIOGRAFIE 13
 37. ANEXE 13

Extras din proiect

INTRODUCERE

Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească ceea ce trebuie să cheltuiască pentru a-şi satisface într-o cât mai bună măsură nevoile. Altfel spus, orice om trebuie să realizeze unele activităţi contabile, într-o formă neprofesionistă. Deoarece mişcarea valorilor este permanentă şi universală, se poate afirma că societatea actuală nu poate exista fără contabilitate. Contabilitatea, ca ştiinţă şi practică, pe plan mondial, a evoluat şi şi-a perfecţionat în mod continuu atât baza sa teoretică, cât şi maniera de realizare practică a obiectului de studiu. Caracterul evolutiv al contabilităţii a avut la bază un sistem de obiective şi principii fundamentale care au dus la formularea unor norme ce au servit la rezolvarea eficientă a problemelor de gestiune şi conducere.

Pe plan mondial a început să se contureze un nou mod de interpretare a fenomenului economico-social, ca urmare a schimbărilor de amploare care au intervenit în viaţa entităţilor publice. Astăzi, entitatea publică este interpretată ca agent economic, producător de informaţii şi relaţii interumane, producător de poluare, concentrator şi declanşator de energii umane, producător de efecte de ordin moral şi social. În acest sens entităţile publice moderne au obiective nu numai economice, ci şi noneconomice. În contextul actual al globalizării, limbajul universal pentru lumea afacerilor şi economică în general se regăseşte în standardele internaţionale de contabilitate şi audit. Însăşi contabilitatea poate fi numită pe drept cuvânt limbajul formalizat de comunicare în lumea afacerilor; exprimarea în etalon monetar proprie contabilităţii conferă acestei ştiinţe o mare rază de acţiune şi o impresionantă aderenţă la lumea afacerilor . Contabilitatea publică acţionează în două direcţii: prima referitoare la prezentarea unei imagini fidele a patrimoniului entităţii iar a doua la operaţiunile de control asupra bunurilor şi veniturilor publice şi private ale entităţilor. Operaţiunile din contabilitatea publică nu redau numai evidenţa unor acte administrative ale acetora, ci şi operaţiunile de control, inclusiv cele din perioada premergătoare şi ulterioară. În acest sens, un rol important îl are auditul public intern. Activitatea de evaluare a riscurilor din cadrul entităţilor, completată cu activitatea de cunoaştere şi înţelegere a standardelor internaţionale, cu preocupare pentru adăugarea de valoare a muncii reprezintă elementele de bază în atingerea obiectivelor şi performanţelor auditului intern. Standardele de audit emise , revizuite şi completate, prevăd ca “activitatea de audit intern să evalueze eficacitatea şi să contribuie la îmbunătăţirea proceselor de management al riscurilor”.

Funcţia de audit intern oferă siguranţa rezonabilă că operaţiunile desfăşurate şi deciziile luate de managerii unei entităţi sunt controlate şi contribuie astfel la realizarea obiectivelor propuse. În acest sens pe linia auditului intern se evaluează nivelul controlului intern, capacitatea entităţii de a atinge obiectivele propuse şi de a avea un bun control asupra riscurilor inerente activităţii desfăşurate. În aceste condiţii auditul intern este o funcţie deosebit de utilă pentru manageri, oricare ar fi nivelul lor de responsabilitate, ceea ce explică dezvoltarea sa pe parcursul ultimelor două decenii, inclusiv extinderea domeniului de acţiune asupra eficacităţii şi performanţei dincolo de simpla conformitate.

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A INSTITUŢIEI

Informatica a început să joace un rol tot mai important în dezvoltarea societăţii încă din deceniul al şaptelea al secolului trecut. În Iaşi şi în Moldova până în anul 1990, singurul liceu de profil a fost Liceul de Informatică “Grigore C. Moisil”.

1.2. Structura organizatorică şi funcţională

Liceul de Informatică "Grigore C. Moisil" din Iaşi a fost înfiinţat în 1971 având ca bază Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.739 din 21.06.1971 care a decis înfiinţarea liceelor de informatică în 4 oraşe din ţară: Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara.

Obiectivele acestei instituţii constau în asigurarea unei culturi generale orientate spre domenii de activitate precise, respectarea caracteristicilor de vârstă, a intereselor şi a motivaţiilor elevilor, creşterea responsabilităţii liceului şi elevului pentru calitatea şi finalităţile procesului educativ, stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţare, creşterea caracterului aplicativ al cunoştinţelor şi al activităţilor de învăţare şi nu în ultimul rând creşterea ponderii activităţilor pe calculator care asigură formarea de deprinderi practice, de utilizare a tehnologiilor de ultimă oră, folositoare devenirii ulterioare a elevilor.

Structura organizatorică

Organizarea internă a liceului “Grigore C. Moisil” are la bază structura organizatorică prezentată în Anexa nr.1.

Ca şi organ superior de conducere şi luare a deciziilor s-a stabilit Consiliul de Administraţie, care conform legii este format din 9-15 membri, între care directorul unităţii de învăţământ, directorii adjuncţi, reprezentanţi ai cadrelor didactice aleşi de Consiliul profesoral, contabilul şef şi reprezentanţi ai autorităţii publice locale, ai asociaţiei de părinţi, ai elevilor, precum şi ai instituţiilor şi organizaţiilor comunităţii locale. Aşa cum precizam şi anterior, în domeniul organizatoric şi administrativ, Consiliul de Administraţie are rol de decizie.

În activitatea desfăşurată, Consiliul de Administraţie:

• asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ale deciziilor inspectorului şcolar general;

• administrează terenurile şi clădirile în care instituţia îşi desfăşoară activitatea;

• aprobă planul de dezvoltare al şcolii;

• aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ

• aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;

• controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;

• avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli, întocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale;

• realizează alte activităţi de natură administrativă.

Directorul instituţiei exercită conducerea executivă, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. Este subordonat inspectoratului şcolar, reprezentat prin inspectorul şcolar general. De asemenea, directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

În cadrul structurii organizatorice a liceului “Grigore C. Moisil” un nivel important este reprezentat de către directorul adjunct care este subordonat directorului general. În funcţia exercitată, acesta răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de învăţământ şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.

De asemenea, în condiţii specifice precizate în Regulamentul Intern de Funcţionare al instituţiei şi în fişa postului, avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, numit din rândul cadrelor didactice angajate ale şcolii.

Pe un alt nivel al structurii organizatorice se regăseşte contabilul şef al liceului, subordonat directorului instituţiei şi directorului adjunct pe prima linie, şefului biroului contabilitate din cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi în plan secund şi în cele din urmă directorului economic al Primăriei Iaşi. Relaţiile funcţionale sunt cele din cadrul compartimentului financiar contabil realizate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi atingerii obiectivului stabilit de către conducerea instituţiei. În acelaşi timp relaţii de colaborare există şi cu departamentul contabilitate al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, oficiul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, compartimentul contabilitate al Primăriei Iaşi şi Trezoreria Publică. Contabilul şef reprezintă instituţia în relaţiile de natură economică şi de finanţare dezvoltate cu ordonatorii de credite şi diferiţi parteneri.

Preview document

Audit intern în instituții publice - Pagina 1
Audit intern în instituții publice - Pagina 2
Audit intern în instituții publice - Pagina 3
Audit intern în instituții publice - Pagina 4
Audit intern în instituții publice - Pagina 5
Audit intern în instituții publice - Pagina 6
Audit intern în instituții publice - Pagina 7
Audit intern în instituții publice - Pagina 8
Audit intern în instituții publice - Pagina 9
Audit intern în instituții publice - Pagina 10
Audit intern în instituții publice - Pagina 11
Audit intern în instituții publice - Pagina 12
Audit intern în instituții publice - Pagina 13
Audit intern în instituții publice - Pagina 14
Audit intern în instituții publice - Pagina 15
Audit intern în instituții publice - Pagina 16
Audit intern în instituții publice - Pagina 17
Audit intern în instituții publice - Pagina 18
Audit intern în instituții publice - Pagina 19
Audit intern în instituții publice - Pagina 20
Audit intern în instituții publice - Pagina 21
Audit intern în instituții publice - Pagina 22
Audit intern în instituții publice - Pagina 23
Audit intern în instituții publice - Pagina 24
Audit intern în instituții publice - Pagina 25
Audit intern în instituții publice - Pagina 26
Audit intern în instituții publice - Pagina 27
Audit intern în instituții publice - Pagina 28
Audit intern în instituții publice - Pagina 29
Audit intern în instituții publice - Pagina 30
Audit intern în instituții publice - Pagina 31
Audit intern în instituții publice - Pagina 32
Audit intern în instituții publice - Pagina 33
Audit intern în instituții publice - Pagina 34
Audit intern în instituții publice - Pagina 35
Audit intern în instituții publice - Pagina 36
Audit intern în instituții publice - Pagina 37
Audit intern în instituții publice - Pagina 38
Audit intern în instituții publice - Pagina 39
Audit intern în instituții publice - Pagina 40
Audit intern în instituții publice - Pagina 41
Audit intern în instituții publice - Pagina 42
Audit intern în instituții publice - Pagina 43
Audit intern în instituții publice - Pagina 44
Audit intern în instituții publice - Pagina 45
Audit intern în instituții publice - Pagina 46
Audit intern în instituții publice - Pagina 47
Audit intern în instituții publice - Pagina 48
Audit intern în instituții publice - Pagina 49
Audit intern în instituții publice - Pagina 50
Audit intern în instituții publice - Pagina 51
Audit intern în instituții publice - Pagina 52
Audit intern în instituții publice - Pagina 53
Audit intern în instituții publice - Pagina 54
Audit intern în instituții publice - Pagina 55
Audit intern în instituții publice - Pagina 56
Audit intern în instituții publice - Pagina 57
Audit intern în instituții publice - Pagina 58
Audit intern în instituții publice - Pagina 59
Audit intern în instituții publice - Pagina 60
Audit intern în instituții publice - Pagina 61
Audit intern în instituții publice - Pagina 62
Audit intern în instituții publice - Pagina 63
Audit intern în instituții publice - Pagina 64
Audit intern în instituții publice - Pagina 65
Audit intern în instituții publice - Pagina 66
Audit intern în instituții publice - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Audit Intern in Institutii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Evaziunea fiscală și posibilități de combatere a acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Analiza activității întreprinderii SC Panifcom SRL dintr-o perspectivă economico - financiară

INTRODUCERE Analiza economico-financiară reprezintă un proces de identificare a stării economico-financiare în care se află agenţii economici, o...

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Standardele de Audit Intern

Standardele de audit intern Definiția auditului intern Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei entităţi o...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Auditul intern la instituțiile publice

Exprim întreaga mea recunoştinţă doamnei profesor universitar Lect. Dr. IONELA CORINA CHERSAN, coordonatorul acestei lucrări, care m-a îndrumat cu...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Audit Public

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern 1.1. Stadiul organizării structurilor de audit...

Derularea planului de achiziții la Primăria Sectorului 2

1. CAPITOLUL I : APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 1.1. Definiţia auditului public intern ,tipuri de audit Auditul...

Ai nevoie de altceva?