Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ana Morariu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

MOTIVATIA TEMEI
CAP.I AUDITUL FINANCIAR – GENERALITATI.5
1.1 Profesia de auditor financiar – Reglementari. 5
1.2 Istoric, definitii, obiective ale auditului financiar. 7
1.3 Rolul auditului financiar .11
1.4 Obiectivele auditului financiar . 15
1.5 Imobilizari corporale - reglementari contabile.17
1.6 Imobilizari corporale – conform I.A.S. 16.24
CAP. II STUDIU DE CAZ : Auditul imobilizarilor corporale la SC APA
SERV SRL Piatra Neamt.31
2.1 Scrisoare de angajament.31
2.2 Declaratie. 33
2.3 Prezentarea societatii.34
2.4 Acte normative privind infiintarea si activitatea societatii.36
2.5 Detalii de angajament.37
2.6 Sistemul contabil si documente privind controlul intern. 38
2.7 Estimarea riscurilor de frauda privind imobilizarile corporal.39
2.8 Imobilizari-probe de audit. 40
2.9 Concluzii. 55
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

MOTIVATIA TEMEI

Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes, dat fiind faptul ca in tara noastra, profesia de audit a aparut in anii 1999 - 2000.De asemenea, notiunea de audit am inteles-o intr-un limbaj accesibil, cu reglementari si exemplificari menite sa ma ajute la intelegerea si aplicarea corecta a standardelor de audit financiar.

Lucrarea cu tema „ Auditul financiar al imobilizarilor corporale” , pe care am ales-o, sa o prezint isi orienteaza elementele teoretice si practice in jurul unui audit menit sa creeze posibilitatea auditorului sa formuleze o opinie clara, reala , o imagine fidela a activitatii unei societati comerciale.

Astfel, m-a interesat in ce mod o societatea comerciala infiinata printr-o Hotarare a Consiliului Local , isi adminstreaza imobilizarile corporale.

CAP. I

AUDITUL FINANCIAR - GENERALITATI

1.1 PROFESIA DE AUDITOR FINANCIAR - REGLEMENTARI

Ordonanta de urgenta nr. 75 din 1999 republicata constituie cadrul juridic pentru organizarea activitatii de audit financiar si reglementarea exercitarii independente a profesiei de auditor financiar de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate în conditiile prevazute de prezenta ordonanta mai sus mentionata.

Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, în vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita în continuare Camera.

Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridica ce dobandeste aceasta calitate în conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Auditorii financiari, în exercitarea independenta a profesiei, trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala.

Camera Auditorilor Financiari din Romania, persoana juridica autonoma, ca organizatie profesionala de utilitate publica, fara scop lucrativ; organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar în Romania.

În regulamentul de organizare si functionare a Camerei vor fi cuprinse reguli prin care sa se asigure desfasurarea activitatii de audit, independenta activitatii auditorului, respectarea regulilor Camerei de catre membrii sai, solutionarea plangerilor impotriva auditorilor, criteriile de atribuire si de retragere a calitatii de auditor, precum si alte prevederi necesare bunei desfasurari a auditului financiar.

Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, candidatii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :

A. Persoanele fizice :

a) sa îndeplineasca cumulativ conditiile prevazute în O.G. 75/1999;

b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, stagiul putand începe numai dupa îndeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute în ordonanta mai sus mentionata;

c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale;

B. Persoanele juridice:

a) persoanele care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare în numele societatilor de audit trebui sa satisfaca conditiile prevazute la lit. A sau la art. 12;

b) b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta direct sau indirect de persoane fizice ori de societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A sau la art. 12;

c) c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit trebuie sa fie persoane fizice sau societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A ori la art. 12.

Camera, la cerere, poate sa atribuie calitatea si sa acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar si persoanelor care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

A. Persoanele fizice trebuie :

a) sa posede o calificare profesionala în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat în acord cu reglementarile specifice din acel stat;

b) sa fi fost pentru cel putin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, actionarul unei societati ori grup de societati care are în obiectul de activitate auditul financiar ;

c) sa satisfaca cerintele Codului de etica profesionala al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);

d) sa faca dovada ca poseda cunostintele necesare pentru desfasurarea activitatii de audit financiar în Romania

B. Persoanele juridice care au dobandit calitatea de auditor financiar într-un stat strain sau care fac parte dintr-un grup de societati în care majoritatea actionarilor sau/si a angajatilor detine calitatea de auditor financiar în statul respectiv.

Atribuirea calitatii de membru al Camerei si acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care îndeplinesc cumulativ conditiile prevazute la prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.

Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baza de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie sa se certifice un nivel corespunzator de cunostinte teoretice, precum si capacitatea de a le aplica.

Auditorul financiar poate sa îsi exercite independent profesia de auditor financiar numai daca îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este membru persoana activa a Camerei .

b) îndeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

O persoana nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entitati economice daca este angajata a acesteia ori daca are relatii cu aceasta sau cu orice persoana cu care entitatea economica respectiva are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese.

În sensul prezentei ordonante de urgenta prin incompatibilitate sau conflict de interese se întelege toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independenta în exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar.

Profesia de auditor financiar poate fi exercitata numai de persoanele care îndeplinesc conditiile de independenta prevazute în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale.doc