Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 12814
Mărime: 3.54MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

I DETERMINAREA CHELTUIELILOR ANUALE ALE INTREPRINDERII 6

1.1.Determinarea numărului lucrătorilor întreprinderii 6

1.2.Calcularea fondului de salarizare și a sumelor alocărilor în fondul de asigurare medicală și a fondului de asigurare socială 12

1.3.Fondurile fixe ale întreprinderii.Calcularea alocărilor pentru amortizarea fondurilor fixe. 17

1.4.Mijloacele circulante ale întreprinderii 22

1.5.Calcularea cheltuielilor directe ale întreprinderii 24

1.6.Calcularea cheltuielilor indirecte ale întreprinderii 26

II FORMAREA ȘI REPARTIZAREA BENEFICIULUI 27

2.1.Formarea beneficiului înreprinderii 27

2.2.Repartizarea beneficiului 27

III.ACTIVITATEA DE INVESTIȚII A ÎNTREPRINDERII PE PIAȚA IMOBILIARĂ 30

3.1.Determinarea celei mai eficiente variante a proiectului investițional 30

3.2.Determinarea varianteo optimale de obținere venitului de la exploatarea bunului imobil 34

3.3.Determinarea surselor posibile de finanțare a proiectului de investiții 36

IV ANALIZA INDICELOR TEHNICO-ECONOMICI ÎN DEZVOLTAREA UÎNTREPRINDERI 40

4.1.Analiza indicatorilor generali și particulari ai activității întreprinderii. 40

V.STRATEGIA DE MARKETING 47

5.1.Politica prețurilor întreprinderii 47

5.2.Strategia de promovare a serviciilor prestate de întreprindere pe piața imobiliară. 49

5.3.Analiza punctelor forte și slabe ale activității întreprinderii 52

Concluzii și recomandări 55

BIBLIOGRAFIE 56

ANEXE 57

Anexa 1 Costul mijloacelor fixe 57

Extras din document

INTRODUCERE

Intreprinderea este definită ca o entitate economic și social în care se produc bunuri și servicii destinate pieției,în vederea satisfacerii nevoilor clienților și realizării de profit,fiind constituită dintr-un grup de persoane oragnizate în conformitate cu anumite cerințe juridice,economice,tehnologice,care folosind un anumit capital,concept și desfășoara procese de muncă.Întreprinderea este denumirea generic pentru orice tip de organizație umană.Intreprinderea este o unitate de baza a economiei naționale constituită cu scopul de a produce bunuri material sau de apresta servicii necesare existenței oamenilor.

Conform legii Republicii Moldova activitatea în domeniul construcțiilor, evaluării necesită licența - autorizarea organelor municipale, care se acordă numai dacă antreprenrul dispune de clasificarea necesară.

Businessul sau antreprenoriatul reprezintă activitatea economică a agenților independenți ai pieții, care iși asumă riscuri financiare și care sunt inregistrați în modul stabilit, activitatea orientată spre obtinerea sistematică a profitului prin utilizarea bunurilor pe care le posedă, realizarea mărfurilor, efectuarea lucrarilor sau prestarea serviciilor. Activitatea economică este o condiție vitală pentru orice societate

Actualitatea temei.Tema cercetată este destul de actuală deoarece necesitatea cunoașterii inițierii și gestionării unei intreprinderi este benefică pentru dezvoltarea economiei de piață în Republica Moldova.Pentru sporirea eficienții entității este necesar ca personalul să dispună de cunoștințe în domeniu și o bună utilizare a resurselor.

Scopul lucrării este cercetarea economică a intreprinderilor,analiza principalilor indicatori pentru gestionarea efectivă a resurselor umane,cercetarea metodelor pentru calcularea amortizării mijloacelor fixe.

Obiectivele lucrării:

- Utilizarea rațională a tuturor resurselor

- Calcularea fondului de salarizare a lucrătorilor

- Determinarea numărului de muncitori

- Cercetarea principilailor indicatori

Prezentul proiect este stucturat în 5 capitole

Capitolul I denumit Determnarea cheltuielilor anuale ale întreprinderii este axat pe determninarea numărului de lucrători pentru întreprinderea dată,calcularea fondului de salarizare, fonudurilor fixe ale întreprinderii, precum și calcularea prețului de cost.

Capitolul II denumit Formarea și repartizarea beneficiului s-a analizat întrebările ce țin de fomrmarea și repartizarea beneficiului în cadrul întreprinderii.

Capitolul III întitulat Activitatea de investiții a întreprinderii pe piața imobiliară are o importanță majoră în activitatea firmei. Acest capitol este predestinat calcului variantei celei mai optime a proiectului de investiție, calcului celei mai eficiente variante de obținere a venitului, determinării ratei interne de rentabilitate a proiectelor investiționale.

Capitolul IV întitulat Calcularea indicilor tehnico-economici ai activității întreprinderii pe piața imobiliară s-a efectuat o analiză a indicilor generali și particulari ai activități întreprinderii, precum s-a răspuns la întrebările legate de modificarea rentabilității.

Capitolul V întitulat Startegia de marketing a întreprinderii s-a elaborate planul de promovare pe piața imobiliară în condițiile concurenței.

I DETERMINAREA CHELTUIELILOR ANUALE ALE INTREPRINDERII

1.1.Determinarea numărului lucrătorilor întreprinderii

Societatea modernă se prezinta ca o retea de organizatii care apar, se dezvolta sau dispar. În aceste conditii, oamenii reprezintă o resursă comună si, totodată, o resursă - cheie, o resursă vitală, a tuturor organizatiilor, care asigură supravietuirea, dezvoltarea si succesul competitional al acestora. Această realitate a determinat tot mai multi specialisti in domeniu să afirme că din ce în ce mai mult avantajul competitiv al unei organizatii rezidă în oamenii săi.Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investitii ale unei organizatii.

Resurele umane sunt unice în ceea ce priveste potentialul lor de crestere si dezvoltare.Resursele umane sunt singurele capabile să producă si să reproducă toate celelalte resurse aflate la dipozitia unei organizatii. Oamenii sunt resursele active ale organizatiei, deoarece potentialul lor contribuie activ la cresterea eficientei si eficacitătii organizationale.Un număr tot mai mare de organizatii sunt preocupate de "calitatea totală" a activitătilor pentru că nu numai calitatea produselor si serviciilor contează, ci si calitatea oamenilor pe care îi are în organizatie.

Resursele cuprin următoarele compoenente date în figura 1.1.

Bibliografie

Legi, acte normative, regulamente.

1. Lege nr.847 din 14.02.02 SALARIZĂRII

2. Lege cu privire la sistemul de salarizare în sectoul bugetar nr.355 din 23.12.05

3. Hotărîre cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară nr.743 din 11.06.02

4. Hotărîre cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nr.165 din 09.03.10

Cărți, literatură

5. Albu Svetlana, Valeriu Capsizu, Albu Ion: „Eficienta investitiei - curs univeritar”., Chisinau 2005;

6. Albu Ion, Svetlana Todiras: „Bazele antreprenoriatului”, Chisinau 1998;

7. Buzu O Economia construcțiilor.Noțiuni și termeni principali.Indicașii metodice pentru studenții din anii 4, 5 specialitatea 1203 ,,Construc’ii indistriale si civile”.Chisinau 1992.

8. Buzu O. Economia construc;iilor.Metode de evaluare a eficientii investiilor.Prekegere.chisinau UTM. 1997

9. Vascan Grigore, Liubov Usturoi: „Economia intreprinderii”, Chisinau 2006;

Surse internet

10. Date privind selectarea prețurilor pentruobiecte, selectarea prețurilor pentru mijloace fixe

www.999.md (Accesat 18.05.17, 20.10.17)

11. Selectarea prețurilor pentru mijloace fixe

www.fantastic.md (Accesat 20.10.17 )

12. Legi, acte normative disponibile

http://lex.justice.md

Preview document

Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 1
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 2
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 3
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 4
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 5
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 6
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 7
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 8
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 9
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 10
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 11
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 12
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 13
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 14
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 15
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 16
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 17
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 18
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 19
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 20
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 21
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 22
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 23
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 24
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 25
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 26
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 27
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 28
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 29
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 30
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 31
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 32
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 33
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 34
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 35
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 36
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 37
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 38
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 39
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 40
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 41
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 42
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 43
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 44
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 45
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 46
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 47
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 48
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 49
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 50
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 51
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 52
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 53
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 54
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 55
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 56
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 57
Bazele activității economice ale întreprinderii pe piața imobiliară - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Bazele activitatii economice ale intreprinderii pe piata imobiliara.docx

Alții au mai descărcat și

Business plan - metodă statistică de fundamentare a strategiilor economice

INTRODUCERE În lumea de azi, managerii sunt confruntaţi cu probleme complexe şi situaţii noi.Ei trebuie să asigure folosirea eficientă a...

Bazele Activității Economice ale Întreprinderii pe Piața Imobiliară

Trecerea Republicii Moldova la relaţii de piaţă a servit drept un impuls puternic la dezvoltarea activităţii întreprinzătoare pe teritoriul ţării,...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Mediului International de Afaceri din UE

Cap.1. Introducere În lucrarea noastra “Studiul Privind Mediul Internaţional al Afacerilor în Uniunea Europeana”, am dorit să analizăm toate...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Evaluarea patrimoniului întreprinderii în Republica Moldova

INTRODUCERE Diverse bunuri se creează, se vînd şi se cumpără pentru satisfacerea anumitor necestăţi ale statului, persoanelor fizice şi juridice,...

Falimentul și riscul de credit - analiza și anticiparea eșecului unei entități economice

În condiţiile economiei de piaţă, activitatea tuturor agenţilor economici este expusă, într-o măsură mai mică sau mai mare, riscurilor generate de...

Tranzacții imobiliare

Introducere Tranzacția imobiliară înseamnă transferul permanent sau temporar al unui drept vizand un bun imobiliar de la o parte la cealaltă în...

Principii si Norme de Evaluare si Reevaluare a Societatilor Comerciale

10. Reevaluarea in contabilitate 1. Clasificarea structurii patrimoniale de activ 1.1. Active imobilizate sau fixe Cheltuieli de constituire...

Proiect Practica Evaluari si Consultanta Financiara

Cap. 1. Prezentarea societãtii EVCONT PLUS INTERMED SRL S.C. EVCONT PLUS INTERMED S.R.L. este înregistratã la Registrul Comertului cu numãrul de...

Bazele Activității Economice ale Întreprinderii pe Piața Imobiliară

Trecerea Republicii Moldova la relaţii de piaţă a servit drept un impuls puternic la dezvoltarea activităţii întreprinzătoare pe teritoriul ţării,...

Ai nevoie de altceva?