Comerțul Mondial cu Produse Petroliere

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 166 în total
Cuvinte : 60702
Mărime: 730.76KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boris Chistruga
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

Cuprins

Adnotare 2

Abreviatura 5

Introducere 7

1. Petrolul – sursă de energie pe plan mondial 11

1.1. Energetica – ca subsistem al economiei. Noţiuni generale 11

1.2. Petrolul – ca sursă energetică în economia contemporană 18

1.3. Cererea şi oferta mondială de petrol şi produse petroliere 25

1.4. Preţurile produselor petroliere pe plan mondial 35

2. Fluxurile internationale cu petrol si produse petroliere 44

2.1. Comerţului internaţional cu petrol şi produse petroliere. Perspective 44

2.2. Locul şi rolul ţărilor OPEC şi non-OPEC în comerţul mondial cu petrol 47

2.3. SUA – cel mai mare actor pe piata mondiala a petrolului 58

2.4. Comerţul cu produse petroliere în Asia 62

2.5. Asigurarea Uniunii Europene cu resurse petroliere 65

2.6. Rolul Rusiei şi altor ţări din CSI în producţie şi exportul produselor petroliere 70

2.7. Regiunea Caspică – intre interese economice şi strategice 74

3. Piaţa cu produse petroliere în Republica Moldova 89

3.1. Legislaţia Republicii Moldova cu privire la piaţa produselor petroliere 89

3.2. Evaluarea nivelului de asigurare a necesităţilor economiei naţionale cu

produse petroliere 97

3.3. Investiţiile în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a pieţei petroliere 104

3.4. Evaziunea fiscală şi contrabanda pe piaţa produselor petroliere din republică 112

3.5. Modele de abordare teoretică a contrabandei cu produse petroliere şi

măsurile de combatere 119

Sinteza lucrării 124

Concluzii şi recomandări 125

Bibliografie 132

Cuvinte – cheie 139

Anexe 140

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale

contemporane este problema energetică. Energetica şi-a lărgit treptat aria de probleme

transformвndu-se оntr-un puternic subsistem al economiei. Din nevoile globale de energie,

actualmente cca 90% sunt acoperite prin arderea combustibilului fosil, din care petrol – 39%,

cărbune – 27%, gaze naturale – 24% în ultima sută de ani petrolul a constituit unul dintre cele mai

importante bunuri comercializate, acest produs fiind crucial în definirea strategiilor naţionale pentru

dezvoltare, dar şi a politicii mondiale. Producţia mondială de petrol a crescut de la cca 2,88 mlrd.

tone în 1973 la mai mult de 3,92 mlrd. tone în anul 20051.

Lumea este continuu modelată de tehnologie şi inventii. Computerizarea, comunicaţiile globale,

оntr-un cuvant „economia know-how”, coexistă la ora actuală, cu „economia industrială”. Ţiţeiul

rămвne forţă motrice pentru economiile industriale, reprezentвd fundamentul pentru cele mai mari

afaceri internaţionale, inglobвnd cele mai mari riscuri, dar şi profituri pe masură. Acest produs se

interpune, dar şi generează conflicte оntre intreprinderile mici si corporaţiile multinaţionale, оntre

afaceri private si interese de stat. Cantitatea tot mai mare de energie solicitată de dezvoltarea

economică şi socială din ultimele decenii a dus la o intensificare a exploatării resurselor energetice

şi implicit la creşterea producţiei de combustibil. Posibilităţile în resurse energetice clasice oferite

de Terră unt limitate. Consumul lor reclamă o mai judicioasă folosire pe plan mondial şi naţional.

Оn aceste condiţii, securitatea energetică rămвne o problemă vitală dintre cele mai dificile

pentru Republica Moldova. Cauzele principale sunt: doar 26% din energia electrică consumată оn

partea dreaptă a Nistrului poate fi acoperită de centralele electrice locale, deficitul de putere

constituind cca 64% din totalul MW utilizaţi anual; ponderea gazelor naturale în balanţa

consumului total de resurse energetice depăşeşte 55%, acest tip de combustibil fiind importat doar

dintr-o singură ţară (Rusia); toate căile de transportare a combustibilului trec şi ele printr-o singură

ţară (Ucraina); legăturile electroenergetice cu Vestul sunt foarte limitate, pe cвnd cele cu Estul sunt

prea extinse. Diminuarea dependenţei energetice a ţării reprezintă o problemă-cheie.

Din punct de vedere ştiinţific, problema asigurării stabile a necesităţilor economiei naţionale cu

resurse petroliere este slab argumentată. Toate acestea confirmă actualitatea efectuării investigaţiei

noastre.

Scopul şi obiectivele principale ale lucrării. Scopul cercetării constă în determinarea tendinţelor

dezvoltării pieţei cu produse petroliere pe plan mondial, a factorilor ce determină aceste tendinţe în

evaluarea condiţiilor create în Republica Moldova în domeniul asigurării economiei naţionale cu

1 Key world energy statistics, International Energy Agency, 2006.

produse petroliere principale, determinarea impactului lor asupra dezvoltării social-economice,

evidenţierea problemelor cu care se confruntă acest sector al economiei şi elaborarea unor măsuri

menite să contribuie la ameliorarea situaţiei în sectorul respectiv.

Оn conformitate cu scopul abordat, ne-am propus următoarele sarcini ale cercetării:

- studierea rolului petrolului ca sursă energetică în economia contemporană şi tendinţele de

dezvoltare a acestui sector pe plan mondial;

- evaluarea nivelului cererii şi a ofertei mondiale la principalele produse petroliere;

- analiza dinamicii preţurilor mondiale la produsele petroliere;

- locul şi rolul principalelor ţări exportatoare de produse petroliere în comerţul internaţional;

- determinarea fluxurilor internaţionale cu petrol şi produse petroliere;

- determinarea nivelului de asigurare a economiei naţionale cu produse petroliere principale;

- evidenţierea problemelor cu care se confruntă piaţa de produse petroliere din ţară;

- argumentarea propunerilor şi măsurilor necesare pentru ameliorarea situaţiei în domeniul dat.

Obiectul de studiu şi baza informaţională. Obiectul cercetării оl constituie tratarea sintetică a

comerţului cu produse petroliere pe plan mondial: nivelul de producere, cererea şi oferta mondială,

evoluţia preţurilor şi implicaţiile lor pentru Republica Moldova; evaluarea nivelului de asigurare a

economiei naţionale cu resurse energetice petroliere şi problemele cu care se confruntă acest sector

оn ultimii ani. în lucrare sunt propuse un şir de măsuri realizarea cărora va contrebui la dezvoltarea

bazei tehnico-materiale, evitarea evaziunii fiscale şi a contrabandei pe piaţa produselor petroliere

din republică.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al tezei. Baza teoretică şi metodologică a tezei o

constituie elaborările teoretice şi practice ale cercetătorilor din străinătate şi din ţară, tratările

sistemice ale problemelor energetice, legislaţia şi actele normative privind piaţa cu produse

petroliere în Republica Moldova, lucrările de specialitate în domeniul investigaţiei (Albu M.,

Avromescu A., Bari I., Başmakov I., Baikov N., Belli N., Burechi V., Ceorescu N., Cortianu P.,

Cherman V., Ghilimulin R., Graleţki A., Gusă M., Decuseară I., Filea I., Ilie A., Milov V.,

Mirzacova A., Niţu V., Raboca N., Stoian I., Sută N., Sveiti T., Vaghin T., Zaicenko V., Popescu I.,

Moldovanu D., Ciornоi N., Roşca P., Roşcovan M., Gribincea A., Chircă S., Chistruga B., Galaju I.,

Calancea E., Ţвu N. etc.), şi alte lucrări, elaborările autorului.

Metodele principale de cercetare sunt cele tradiţionale, de analiză cantitativă şi calitativă:

comparaţia, deducţia, metoda analitică, sinteza morfologică, metodele statistice, analiza logică,

metodele economico-matematice ş.a.

Suportul informaţional. Baza informaţională a investigaţiei o constituie datele stataistice

publicate de către organismele internaţionale, un şir de lucrări publicate la temă la care se fac

referinţele corespunzătoare, informaţii oferite de Biroul Naţional de Statistică şi Sociologie,

ministarele şi departamentele respective, Agenţia Naţională de Reglare Energetică.

Noutatea ştiinţifică a investigaţiilor constă în următoarele:

- evaluarea tendinţelor şi perspecivelor de dezvoltare a industriei petrolire;

- studierea în ansamblu a nivelului cererii şi ofertei la produsele petroliere principale pe piaţa

mondială;

- evidenţierea rolului şi a locului în economia mondială a ţărilor exportatoare de produse

petroliere şi gaze lichefiate;

- analiza în dinamică a preţurilor mondiale la produsele petroliere principale şi influenţa lor

asupra nivelului de producere şi consum a produselor petroliere;

- caracteristica fluxurilor internaţionale a produselor petroliere principale;

- analiza situaţiei în regiunea Mării Caspice privind exploatarea zăcămintelor de petrol şi de

creare a unui coridor Est-Vest de transportare a resurselor petroliere spre Europa;

- argumentarea necesităţii perfecţionării cadrului legislativ şi normativ cu privire la piaţa

produselor petroliere din republică;

- evaluarea nivelului de asigurare a necesităţilor economiei naţionale cu produsele petroliere

principale;

- identificarea evaziunii fiscale şi a contrabandei cu produse petroliuere în Rpublica Moldova;

- elaborarea unul model de estimare a contrabandei cu produse petroliere importate în ţară şi a

impactului acestui fenomen pentru bugetul de stat şi оntreaga societate;

- elaborarea unui complex de măsuri privind ameliorarea situaţiei pe piaţa produselor petroliare

principale din republică.

Preview document

Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 1
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 2
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 3
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 4
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 5
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 6
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 7
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 8
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 9
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 10
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 11
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 12
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 13
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 14
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 15
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 16
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 17
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 18
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 19
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 20
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 21
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 22
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 23
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 24
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 25
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 26
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 27
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 28
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 29
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 30
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 31
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 32
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 33
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 34
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 35
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 36
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 37
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 38
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 39
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 40
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 41
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 42
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 43
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 44
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 45
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 46
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 47
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 48
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 49
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 50
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 51
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 52
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 53
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 54
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 55
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 56
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 57
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 58
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 59
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 60
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 61
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 62
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 63
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 64
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 65
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 66
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 67
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 68
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 69
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 70
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 71
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 72
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 73
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 74
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 75
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 76
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 77
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 78
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 79
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 80
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 81
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 82
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 83
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 84
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 85
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 86
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 87
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 88
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 89
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 90
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 91
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 92
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 93
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 94
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 95
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 96
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 97
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 98
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 99
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 100
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 101
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 102
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 103
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 104
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 105
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 106
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 107
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 108
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 109
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 110
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 111
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 112
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 113
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 114
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 115
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 116
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 117
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 118
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 119
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 120
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 121
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 122
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 123
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 124
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 125
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 126
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 127
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 128
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 129
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 130
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 131
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 132
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 133
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 134
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 135
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 136
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 137
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 138
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 139
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 140
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 141
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 142
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 143
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 144
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 145
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 146
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 147
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 148
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 149
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 150
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 151
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 152
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 153
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 154
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 155
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 156
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 157
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 158
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 159
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 160
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 161
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 162
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 163
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 164
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 165
Comerțul Mondial cu Produse Petroliere - Pagina 166

Conținut arhivă zip

  • Comertul Mondial cu Produse Petroliere.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluții recente ale companiilor transnaționale în economia mondială

INTRODUCERE Una dintre cele mai mari forţe de presiune cu care se confruntă evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ internaţional este...

Considerente privind Populația și Piața Muncii

Capitolul 1. Considerente privind populaţia şi piaţa muncii 1.1. Populaţia, oferta şi cererea de forţă de muncă Resursele umane, prin...

Societățile transnaționale și implicațiile lor asupra economiei mondiale - studiu de caz - McDonald’s Corporation

Argument La început de secol XXI, corporaţiile transnaţionale reprezintă una din marile forţe ce acţionează în domeniul economic, financiar,...

Zonele Libere - Instrumente Importante de Promovare a Comerțului Exterior

Cap.I PREZENTAREA ZONELOR ECONOMICE LIBERE (ZEL) O zona de liber schimb este un ansamblu geografic si economic în care nu exista nici un obstacol...

Locul și rolul țărilor dezvoltate și al țărilor în curs de dezvoltare în cadrul sistemului comercial multilateral

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune o analiză a economiei şi comerţului intern şi extern a ţărilor dezvoltate şi a ţărior în tranziţie, şi...

Piața Mondială a Petrolului

Capitolul 1 1.1 Din istoria petrolului Petrolul a fost descoperit în urmă cu câteva mii de ani. Având densitatea mai redusă decât a apei sărate,...

China, Brazilia, India - comparație

INTRODUCERE Ţările în dezvoltare reprezintă miracolul secolului XXI . Am ales această temă din dorinţa de a cunoaşte mai multe despre ţările în...

Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China

Capitolul I Bazele teretice ale comerțului internațional Începuturile comerțului internațional cu greu pot fi localizate în timp, el plecând din...

Te-ar putea interesa și

Rolul Indiei în economia mondială

CAPITOLUL I – ASPECTE MONOGRAFICE Secţiunea I 1.1 Repere geografice Republica India, cunoscută mai comun ca India, este o ţară suverană în Asia...

Managementul portuar - evoluția serviciilor de transport naval

CAP.1. SERVICIILE DE TRANSPORT 1.1. Încadrarea transporturilor în conceptul de servicii Serviciile sunt unele din cele mai discutate teme din...

Petrolul - factorul cheie în relațiile economice internaționale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Problema energetică este o problemă de mare actualitate. Din nevoile mondiale de energie, petrolul...

Managemetul distribuției produselor petroliere studiu de caz - Stația de Distribuție Petrom Moinești

Introducere SNP Petrom este una dintre companiile care au o pondere importantă în economia României. În acelaşi timp, SNP Petrom tinde să devină...

Orientul Apropiat și Mijlociu

Cap.1. Populatia ARABIA SAUDITA Suprafata: 2 149 000 kmp Arabia Saudita ocupa cea mai mare parte a Penisulei Arabia. Are larga iesire la Golful...

Particularitățile poluării mediului marin în cadrul accidentului naval Erika

INTRODUCERE În această lucrare este analizată şi dezbătută o problemă deosebit de importantă în transportul maritim – particularităţile poluării...

Impactul petrolului asupra schimburilor comerciale internaționale

Cap I PETROLUL- sursa de energie pe plan mondial Secolul XX a fost secolul petrolului aşa cum secolul XIX a fost cel al cărbunelui....

Resursele Energetice

Introducere Resursele energetice, în special petrolul şi gazele naturale, au constituit şi constituie motiv de cooperare, dar şi de confruntare şi...

Ai nevoie de altceva?