Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 18905
Mărime: 770.39KB (arhivat)
Publicat de: Vermon Moson
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: universitatea timisoara vest

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Cap 1. Delimitări conceptual privind contabilitatea de gestiune 7
 3. 1.1.Conceptul de contabilitate de gestiune 7
 4. 1.1.1. Definirea și conceptual de contabilitate de gestiune 7
 5. 1.1.2. Repere evolutive ale contabilității de gestiune 9
 6. 1.2. Comparația și legătura dintre contabilitatea de gestiune și
 7. contabilitatea financiară 11
 8. 1.3. Obiectivele și rolul contabilității de gestiune 13
 9. Cap 2. Calculația costurilor - obiectiv de bază al contabilității de gestiune 17
 10. 2.1. Definirea și tipologia costurilor 17
 11. 2.1.1. Definirea noțiunii de cost 17
 12. 2.1.2. Tipologia costurilor în raport cu obiectivele urmărite 19
 13. 2.2. Calculația costurilor - definire, rol, organizare 24
 14. 2.3. Calculația costurilor din perspective utilității în procesul decizional 26
 15. Cap 3. Studiu de caz, privind calculația costurilor la SC AGROMEC CENEI 30
 16. 3.1. Prezentarea general a societății studiate 30
 17. 3.1.1. Structuri de bază, istoricul, profilul 30
 18. 3.1.2. Particularitățile activității firmei supuse studiului 33
 19. 3.1.3. Factorii care condiționează calculația costurilor în agricultură 34
 20. 3.2. Etapele calculației costurilor 36
 21. 3.2.1. Delimitarea cheltuielilor pe destinații 37
 22. 3.2.2. Calculul și decontarea cheltuielilor sectoarelor auxiliare și repartizarea costurilor sectoarelor principale 41
 23. 3.2.3. Determinarea și evaluarea producției în curs de execuție 42
 24. 3.2.4. Calculația și decontarea costului efectiv aferent producției realizate 43
 25. Cap 4. Concluzii și propuneri 49
 26. Bibliografie 51
 27. Anexe 52

Extras din proiect

Introducere

Un loc aparte în cadrul sistemului informațional al științelor economice îl ocupă contabilitatea, ea există pentru că este utilă prin informațiile multiple pe care le oferă pentru utilizatorii ei, este considerată “nucleul dur” al sistemului informațional economic. Contabilitatea asigură coerența informațiilor financiare și de gestiune în utilizarea lor externă și internă prin dubla sa de calitate: de sistem de comunicare financiară și ca instrument de gestiune. Pentru gestionarea eficientă a oricărei organizații, managerii trebuie să aibă la dispoziție un sistem informațional adecvat, care este necesară pentru a obține informații pertinente pentru a facilita în luarea deciziilor. Contabilitatea de gestiune prin structura sa și în îndeplinirea funcțiilor sale de la planificare până la control, constituie un instrument esențial pentru îndeplinirea funcțiilor de management. Astfel, rolul contabilității de gestiune ca principal furnizor de informații pentru procesul decizional primește o importanță deosebită în ultima perioadă, care prin instrumentele sale răspunde cel mai bine la schimbările mediului.

Prin prezenta lucrare încerc să scot în evidență particularitățile organizării unei contabilități de gestiune la o întreprindere cu profil agricol prin intermediul calculației costurilor.

Obiectivele urmărite pe parcursul elaborării acestei lucrări sunt:

- Evidențierea importanței contabilității de gestiune în cadrul sistemului informațional economic;

- Prezentarea importanței organizării contabilității de gestiune pentru sistemul decizional;

- Prezentarea rolului calculației costurilor pentru managementul întreprinderii;

- Posibilitatea de a explica cât mai real situația întreprinderii la un moment dat prin intermediul costurilor;

- Evidențierea particularităților pe care le are calculația costurilor la o întreprindere cu profil agricol.

Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic național, asigură securitatea hranei pentru populație și produce și pentru export. Ea este însă supusă unor fenomene naturale și economice care influențează direct producția agricolă, cum sunt: calamitățile naturale, dăunătorii, bolile în domeniul creșterii animalelor sau variațiile prețurilor produselor agricole. Pentru a împiedica efectele negative ale acestor fenomene și pentru a-i asigura condiții corespunzătoare de activitate și dezvoltare, agricultura are nevoie de un important sprijin din partea contabilității de gestiune.

Pentru a produce eficient și competitiv exploatațiile agricole indiferent de tipul lor, trebuie să se înscrie în tendințele care se manifestă în prezent la nivelul agriculturii mondiale, spre promovarea factorilor calitativi din rândul cărora fac parte dezvoltarea cunoașterii, pregătirea managerial, înnoirea tehnică, aplicarea tehnologiilor modern, informatizare, etc.

Agricultura din țara noastră se deosebește radical de celelalte ramuri ale economiei naționale prin anumite particularități, una din principalele particularități ale producției agricole, cu profunde implicații asupra rentabilității o constituie faptul că durata timpului de producție este mai mare decât durata timpului de muncă. Această particularitate se manifestă nu numai asupra muncii și a producției, ci și asupra capitalului și fondurilor financiare investite.

Practica performantă a unor exploatații agricole din țara noastră demonstrează că în contextul economiei concurențială de piață, obținerea unor randamente înalte la hectar, creșterea productivității muncii, ridicarea pe o treaptă superioară a eficienței economice, a cheltuielilor de producție și, în final, realizarea unor rentabilități competitive și durabile, mai ales în societățile comerciale agricole de mari dimensiuni, depind într-o măsură hotărâtoare de înseși dimensiunile, structura, calitatea și gospodărirea cu maximul de eficiență a resurselor tehnico-materiale.

Tehnologiile proiectate evidențiază condițiile optime de vegetație, întregul complex de măsuri fitotehnice în vederea punerii în valoare a potențialului genetic al soiurilor și hibrizilor aflați în cultură. S-a acordat o importanță însemnată măsurilor tehnologice moderne, de înaltă productivitate, care au ca obiectiv sporirea fundamentului fitosintetic de producere a biomasei utile, captarea cât mai eficientă a energiei radiante și termice, a soarelui și a precipitațiilor, consumuri raționale de energie convenționale, de îngrășăminte chimice și pesticide, în vederea prevenirii deteriorării mediului și menținerea resurselor fundamentale ale agriculturii.

Agricultura viitorului are nevoie de un tip de producător agricol, care trebuie să fie un bun agronom, un bun specialist în protecția mediului, un bun analist financiar, un bun informatician și un bun specialist în marketing.

Contabilitate de gestiune prin structura sa constituie un instrument esențial pentru management, în îndeplinirea funcțiilor sale, de la planificare până la control și este util pentru agricultura viitorului.

Mi-am ales această temă “Studiu privind implementarea unei calculații a costurilor la o societate comercială” ,cu profil agricol pentru că am dorit să îmbunătățesc cunoștințele prin studierea unui domeniu cu mult potențial, care este apreciat la reala valoare.

1.DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE

Acest capitol prezintă delimitarea cadrului teoretic privind contabilitatea de gestiune, urmărește definirea conceptului de contabilitate de gestiune, ca și componentă a sistemului informațional contabil, care vizează “producerea” de informații utile managementului. Oferă prezentarea unei evoluții a contabilității de gestiune și continuarea unor schimbări ce au avut loc în decursul timpului. Evidențiază comparația și legătura între contabilitatea de gestiune și contabilitatea financiară. Capitolul urmărește să sublinieze rolul și importanța contabilității de gestiune, în susținerea procesului decizional la nivelul societății, precum și obiectivele acesteia.

1.1. CONCEPTUL DE CONTABILITATE DE GESTIUNE

1.1.1. DEFINIREA ȘI CONCEPTUL DE CONTABILITATE DE GESTIUNE

Entitățile, indiferent de mediul instabil și domeniul în care activează, își stabilesc o serie de obiective, pentru asigurarea continuității exploatării și pentru obținerea unor rezultate corespunzătoare, identificând riscurile și mizele.

Managementul, ca activitate de coordonare și conducere, constă în previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea și controlul acțiunilor și deciziilor organizației. Cu ajutorul acestor funcții, se creează cadrul necesar, se anticipează și se pregătesc acțiunile întreprinderii, pentru a pune în practică previziunile și, în final, se evaluează rezultatele, identificând corecțiile necesare.

Pentru gestionarea eficientă a unei entități, managerii trebuie să aibă la dispoziție un sistem informațional performant, care să permită cunoașterea în orice moment a situației entității, a obiectivelor sale, precum și situația concurenților, coerența, fiabilitatea și rapiditatea, caracteristic sistemului informațional.

Informațiile externe și interne aduse întreprinderii, trebuie să permită fundamentarea și posibilitatea de punere în practică a deciziilor, pentru asigurarea profitabilității, obținerii de produse și servicii de calitate cu un cost minim, precum și gestionarea corespunzătoare a resurselor de care dispune.

Contabilitatea este o importantă sursă de informații pentru conducere, și este definită ca „un sistem informațional care cuantifică, prelucrează și transmite informații financiare despre o entitate economică identificabilă” . Sistemul informațional contabil este un mijloc de comunicare, ce trebuie să aibă în vedere cele două dimensiuni, ce caracterizează activitatea unei entități economice:

- o dimensiune globală - care vizează în principal, raporturile cu mediul economico - social;

- o dimensiune analitică - ce se referă la impactul intern al acestor raporturi, precum și la evenimente ce survin în interiorul entității.

Bibliografie

1. Almășan A., Contabilitatea de gestiune în industria telecomunicațiilor, Editura Mirton, Timișoara, 2010

2. Codreanu C., Murgea A., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Mirton, Timișoara, 2009

3. Codreanu C., Murgea A., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2008.

4. Cotleț D., Megan O., Pistol I., Schar J.Fr., Raportările financiare ale entităților economice, Ed. Mirton, Timișoara, 2007

5. Grosu C., Almășan A., Contabilitate de gestiune, Ed. Mirton, Timișoara, 2008

6. Grosu C., Almășan A., Contabilitate de gestiune, Ed. Universității de Vest Timișoara, 2008

7. Grosu C., Almășan A., Control de gestiune, Ed Universității de Vest, Timișoara, 2007

8. Grosu C., Contabilitate de gestiune, Ed. Mirton, Timișoara, 2003

9. Mateș D., Cotleț D., Dumitrescu A., A. Domil A, Contabilitate financiară, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2007

10. Pântea I. P., Boled Gh., Contabilitate financiară actualizat la Standardele Europene, Ed. INTELCREDO DEVA, 2005

11. Pereș I., Mateș D., Popa I.E., Pereș C., Domil A., Bazele contabilității, Ed. Mirton, Timișoara, 2009

12. *** Colectiv de lucru, Ghid practice de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1752/2005, Ed. IREXON București, 2006

13. *** Contabilitatea, expertiză și auditul afacerilor nr. 8 din 2006.

14. *** Contabilitatea, expertiză și auditul afacerilor nr. 9 din 2006.

15. *** Legea contabilității nr. 82/1991.

16. *** ORDINUL MFP nr.1826/22.12.2003 pentru aprobarea precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune.

Preview document

Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 1
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 2
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 3
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 4
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 5
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 6
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 7
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 8
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 9
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 10
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 11
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 12
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 13
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 14
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 15
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 16
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 17
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 18
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 19
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 20
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 21
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 22
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 23
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 24
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 25
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 26
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 27
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 28
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 29
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 30
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 31
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 32
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 33
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 34
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 35
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 36
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 37
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 38
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 39
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 40
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 41
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 42
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 43
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 44
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 45
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 46
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 47
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 48
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 49
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 50
Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI.doc

Ai nevoie de altceva?