Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 19299
Mărime: 6.46MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A PRIMĂRIEI COMUNEI PUNGEŞTI 1

1.1. SCURT ISTORIC 1

1.2. DOMENIU DE ACTIVITATE 2

1.3. ORGANIZAREA INTERNĂ 3

1.4. FUNCŢIONALITATE (RELAŢII INTERNE CU ACCENT PE LATURA FINANCIARĂ) 11

1.5. STRUCTURA DE PERSONAL 12

1.6. RELAŢII CU EXTERIORUL 14

1.7. STRUCTURA ŞI EVOLUŢIA PRINCIPALELOR VENITURI REALIZATE LA PRIMĂRIA PUNGEŞTI ÎN PERIOADA 2008-2010 17

CAPITOLUL 2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI PUNGEȘTI 25

2.1. CADRUL JURIDIC DE ACȚIUNE AL PRIMĂRIEI COMUNEI PUNGEȘTI 25

2.2. TEHNICI UTILIZATE ÎN FUNDAMENTAREA INDICATORILOR DE VENITURI AI BUGETULUI LOCAL 29

2.3. TEHNICI UTILIZATE ÎN FUNDAMENTAREA INDICATORILOR DE CHELTUIELI AI BUGETULUI LOCAL 32

2.4. FLUXURILE INFORMAŢIONALE GENERATE DE ELABORAREA ŞI APROBAREA PROIECTULUI BUGETULUI LOCAL 41

CAPITOLUL 3. FINANȚAREA CHELTUIELIOR BUGETARE LA PRIMĂRIA COMUNEI PUNGEȘTI 43

3.1. ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETARE (MODALITĂŢI TEHNICE, FLUXURI INFORMAŢIONALE) 44

3.2. FINANŢAREA CHELTUIELILOR DIN BUGETUL LOCAL (MODALITĂŢI TEHNICE, FLUXURI INFORMAŢIONALE) 48

3.3. LUCRĂRI GENERATE DE ÎNCHEIEREA EXECUŢIEI BUGETARE 55

3.4. FLUXURILE INFORMAŢIONALE GENERATE DE EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL 56

CONCLUZII 64

BIBLIOGRAFIE 66

LISTA TABELELOR

TABELUL NR. 1. NUMĂRUL DE POSTURI EXISTENTE ÎN PRIMĂRIA COMUNEI PUNGEŞTI ÎNCEPÂND CU ANUL 2008 14

TABELUL NR. 2. STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI LA PRIMĂRIA PUNGEȘTI ÎN PERIOADA 2008-2010 18

TABELUL NR. 3. EVOLUŢIA PRINCIPALELOR VENITURI LA BUGETUL PRIMĂRIEI PUNGEȘTI ÎN PERIOADA 2008–2010 19

TABELUL NR. 4. STRUCTURA BUGETULUI DE CHELTUIELI LA PRIMĂRIA PUNGEȘTI ÎN PERIOADA 2007-2009 22

TABELUL NR. 5. TRANŞELE DE VECHIME ÎN MUNCĂ ŞI COTELE AFERENTE ACESTORA 34

TABELUL NR. 6. PREVIZIUNILE BUGETARE DESTINATE PLĂŢII SALARIILOR LA PRIMĂRIA PUNGEȘTI 35

TABELUL NR. 7. PREVIZIUNILE BUGETARE NECESARE CHELTUIELILOR CU ÎNCĂLZIREA 37

TABELUL NR. 8. PREVIZIUNILE BUGETARE NECESARE CHELTUIELILOR CU ILUMINATUL 37

TABELUL NR. 9. PREVIZIUNILE BUGETARE NECESARE CHELTUIELILOR CU POŞTA 37

TABELUL NR. 10. PREVIZIUNILE BUGETARE NECESARE CHELTUIELILOR CU FURNITURI DE BIROU 38

TABELUL NR. 11. PREVIZIUNILE BUGETARE NECESARE CHELTUIELILOR CU MATERIALELE PENTRU CURĂŢENIE 38

TABELUL NR. 12. PREVIZIUNILE BUGETARE NECESARE CHELTUIELILOR CU ALTE MATERIALE ŞI PRESTĂRI SERVICII 39

TABELUL NR. 13. PREVIZIUNILE BUGETARE NECESARE CHELTUIELILOR CU MATERIALE ŞI PRESTĂRI SERVICII 39

TABELUL NR. 14. PREVIZIUNILE BUGETARE NECESARE CHELTUIELILOR CU REPARAŢIILE CURENTE 39

LISTA FIGURILOR

FIGURA NR. 1. EVOLUŢIA VENITURILOR FISCALE 20

FIGURA NR. 2. EVOLUŢIA VENITURILOR DIN IMPOZITUL PE CLĂDIRI 21

FIGURA NR. 3. EVOLUŢIA VENITURILOR DIN IMPOZITUL PE TERENURI 21

FIGURA NR. 4. EVOLUŢIA VENITURILOR DIN IMPOZITUL ŞI TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 22

FIGURA NR. 5. EVOLUȚIA CHELTUIELILOR BUGETARE LA PRIMĂRIA PUNGEŞTI ÎN PERIOADA 2008-2010 24

FIGURA NR. 6. STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL PRIMĂRIEI PUNGEȘTI 29

FIGURA NR. 7. FLUXUL INFORMAŢIONAL GENERAT DE FUNDAMENTAREA CHELTUIELILLOR BUGETARE LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI PUNGEŞTI 33

FIGURA NR. 8. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL – EXTRAS DIN PROIECTUL DE BUGET 34

FIGURA NR. 9. SCHEMA PROIECTĂRII ȘI ADOPTĂRII BUGETELOR LOCALE 42

FIGURA NR. 10. ETAPA DE EXECUŢIE BUGETARĂ LA NIVEL LOCAL 44

FIGURA NR. 11. FLUXUL INFORMAŢIONAL GENERAT DE AŞEZAREA ŞI PERCEPEREA IMPOZITELOR 46

FIGURA NR. 12. FLUXUL INFORMAŢIONAL ÎN FINANŢAREA CHELTUIELILOR DE LA BUGETELE LOCALE 54

FIGURA NR. 13. FLUXUL INFORMAŢIONAL GENERAT DE EXECUŢIA BUGETULUI LA VENITURI 57

FIGURA NR. 14. FLUXUL INFORMAŢIONAL GENERAT DE ANGAJAREA CHELTUIELILOR 59

FIGURA NR. 15. FLUXUL INFORMAŢIONAL GENERAT DE LICHIDAREA CHELTUIELILOR 60

FIGURA NR. 16. FLUXUL INFORMAŢIONAL GENERAT DE ORDONANŢAREA DE PLATĂ A CHELTUIELILOR 62

FIGURA NR. 17. FLUXUL INFORMAŢIONAL GENERAT DE PLATA CHELTUIELILOR 63

Extras din document

Capitolul 1. Prezentarea generală a Primăriei comunei Pungeşti

1.1. Scurt istoric

Comuna Pungeşti este situată în partea de Nord-Vest a judeţului Vaslui şi se învecinează cu urmatoarele comune:

• la Nord comunele Gârceni şi Todireşti, judeţul Vaslui;

• la Est comunele Deleşti şi Ivăneşti;

• la Sud comunele Dragomireşti şi Ivăneşti;

• la Vest comuna Lipova din judeţul Bacău.

Din actele de răzăşie ale satului vecin Dumbrăveni, deducem că înainte de anul 1600, satului Pungeşti i se spunea Mijloceni poate din cauza aşezării lui la răscrucea drumurilor din mijlocul văii Racova. Pungeştiul-sat eminamente dărcăşesc este aşezat răsfirat o parte pe coaste, o parte de-a lungul văii Racova. Este străbătut pe mijloc de pârâul Racova, care izvorăşte din pădurea Racovei din satul Tatarca, comuna Gârceni. În acest punct, dealurile înconjurătoare ale satului par a se strânge la centru ca o pungă şi datorită acestei aşezări se presupune că derivă denumirea ce i s-a dat de „Pungeşti”. Din punct de vedere a atestării documentare, satul Pungeşti este menţionat pentru prima dată într-un document datând din anul 1437, în care se citează „Din mila lui Dumnezeu, Ilie Voievod şi fratele domniei mele Ştefan Voievod domnii Moldovei.”

Satul Pungeşti pare a fi fost un sătuc din puţini oameni moşieri care şi-au pierdut moşiile, probabil, în lupta din timpuri pentru formarea marilor proprietăţi, după care a luat fiinţă pe moşia Pungeşti - sat clăcăşesc şi târg cu bezmău după modele similare din Modova.

În literatura de specialitatea, autorii arată că: „Apariţia vieţii administrative locale a precedat cu mult pe aceea a celei generale pentru că, în ordinea istorică a lucrurilor, comuna cu nevoile ei proprii a apărut înainte de naşterea statului”. De altfel, este unanimă părerea specialiştilor în istorie şi drept în a recunoaşte că bazele organizării administrative moderne sunt puse de „Legile pentru înfiinţarea consiliilor judeţene şi de organizare comunală” din 1864 promulgate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Legislaţia administrativă a lui Cuza a constituit un mare pas înainte prin principiile de organizare a administraţiei locale pe care le-a inaugurat, legile având menirea să pregătească calea unei autonomii locale mai largi şi să dea expresie democratică organismelor locale.

Comuna este „unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de interese şi tradiţii, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice”. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală şi gospodărească a localitaţilor rurale. Actualmente comuna Pungeşti are în componenţă 7 sate cu o populaţie totală de 3.532 locuitori, dupa cum urmează: Pungeşti (960 locuitori) Stejaru (275), Siliştea (231), Armaşoaia (685), Curseşti-Vale (213), Curseşti-Deal (356) Toporăşti (812). Putem vorbi şi de o omogenitate etnică a populaţiei zonei, unde în satele Pungeşti şi Stejaru împreună cu populaţia de etnie română trăieşte şi o populaţie de etnie rromă.

Suprafaţa totală a comunei este de 7.112 ha.

Datorită distanţei mai mari faţă de oraş (36 km faţă de Vaslui) cea mai mare parte a populaţiei se ocupă cu agricultura şi creşterea animalelor.

Principalele instituţii care funcţionează la centrul de comună sunt: Consiliul Local şi Primăria, Biblioteca comunală, Şcoala cu clasele I-VIII, Căminul cultural, Postul de poliţie, Cabinetul medical individual, Cabinetul veterinar, Direcţia de poştă, CEC Bank, Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Alexandru”.

Pe teritoriul comunei Pungeşti funcţionează un număr de 7 grădiniţe şi 7 şcoli, din care : o şcoală cu clasele I-VIII la centrul de comună şi câte o şcoală cu clasele I-IV în celelalte sate, unde învaţă un numar de 568 de copii.

1.2. Domeniu de activitate

Primăria Pungeşti este o persoană juridică de drept public, cu patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. Ea deţine, de asemenea, statutul de autonomie locală. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Acest drept se exercită de consiliul local şi primar, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

În cazul primăriei Pungeşti, autonomia locală se realizează după reglementările Legii nr. 215/2001, republicată . Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei.

Soluţionarea problemelor comune ale locuitorilor comunei, gestionarea şi utilizarea raţională a resurselor financiare de care dispune instituţia cât şi a bunurilor proprietate publică sau privată contsituie obiectul de activitate al primăriei. Activitatea instituţiei în discuţie este supusă controlului sub aspect administrativ şi sub aspect financiar.

Obiectul de activitate al Primăriei comunei Pungeşti îl reprezintă organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea de activităţi proprii cu personal de specialitate, iniţierea şi derularea unor proiecte şi programe cu caracter cultural, artistic, educativ, turistic, economic, documentar, şi alte acţiuni care interesează sfera sa de activitate pe baza programului avizat şi aprobat de Consiliul Local asigurând un cadru organizat şi operaţional care să faciliteze, să promoveze şi să dezvolte relaţiile de cooperare/colaborare interne, internaţionale cu organismele similare din ţară şi din străinătate.

Preview document

Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 1
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 2
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 3
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 4
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 5
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 6
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 7
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 8
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 9
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 10
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 11
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 12
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 13
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 14
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 15
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 16
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 17
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 18
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 19
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 20
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 21
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 22
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 23
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 24
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 25
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 26
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 27
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 28
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 29
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 30
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 31
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 32
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 33
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 34
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 35
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 36
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 37
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 38
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 39
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 40
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 41
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 42
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 43
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 44
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 45
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 46
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 47
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 48
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 49
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 50
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 51
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 52
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 53
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 54
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 55
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 56
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 57
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 58
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 59
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 60
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 61
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 62
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 63
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 64
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 65
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 66
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 67
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 68
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 69
Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Desfasurarea Procesului Bugetar la Primaria Comunei Pungesti, Judetul Vaslui.docx

Alții au mai descărcat și

Strategii de Dezvoltare a Comunei Helegiu

Introducere Prin aceasta lucrare imi propun sa prezint sumar situatia, spatiului rural in general si a comunei Helegiu, in particular, prin...

Investiții publice

Introducere Economia şi viaţa socială a satului actual, în majoritatea zonelor rurale, sunt decuplate de la economia naţională. Plecarea tinerilor...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?