Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 8474
Mărime: 66.51KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Socol Cristian
Academia de Studii Economice, Bucureşti

Cuprins

Cuprins

1. Obiectivele politicii de coeziune şi asistenţă structurală comunitară 4

2. Politica de coeziune în perspectiva 2007-2013 6

3. Simularea impactului politicii de coeziune; cazul României 12

3.1 Mecanisme de transmisie a politicii de coeziune 12

3.2 Agregarea fondurilor 13

3.3 Scenarii şi ipoteze 13

3.4 Rezultatele simulărilor 15

4.Programele operaţionale sectoriale 19

4.1 Programul Operaţional Regional 19

4.2 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 19

4.3 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20

4.4 Programul Operaţional Sectorial de Mediu 20

4.5 Programul Operaţional Sectorial de Transport 21

4.6 Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 21

4.7 Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 21

4.8 Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 22

4.9 Programul Operaţional pentru Pescuit 22

4.10 Programe de Cooperare Teritorală 23

5. Eficienţa politicii structurale în România; Probleme de absorbţie 23

5.1 Obstacole şi factori favorizanţi 23

5.2 Ajustarea preţurilor relative 24

6. Politica de coeziune a Uniunii Europene - o soluţie la actuala crizã - 25

Extras din document

„Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se bazează pe valorile individuale şi universale ale demnităţii umane, ale libertăţii şi ale solidarităţii; are la bază principiul democraţiei şi principiul statului de drept. Pune persoana în centrul acţiunii sale, instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu al libertăţii , securităţii şi justiţiei. Uniunea contribuie la apărarea şi dezvoltarea acestor valori comune în respectul diversităţii culturilor şi al tradiţiei popoarelor Europei, ca şi al identităţii naţionale a statelor membre şi al organizării puterilor publice ale acestora la nivel naţional, regional şi local.”

Carta drepurilor fundamentale a Uniunii Europene, Nisa , 7 decembrie 2002

1. Obiectivele politicii de coeziune si asistenta structurala comunitara

Realizarea pieţei unice a avut fără îndoială efecte benefice asupra economiei europene în ansamblu, însă acestea nu au fost egal repartizate între sectoarele productive, state, regiuni şi grupurile sociale. În consecinţă se manifestă o dinamică teritorială dezechilibrată ca urmare a procesului de liberalizare a pieţelor. Din această cauză s-au creat mecanisemele politicii de coeziune, pentru a corecta tendinţele către concentrarea activităţilor economice odată cu intensificarea procesului de integrare economică.

Coeziunea poate fi definită ca reprezentând acea proprietate a elementelor constitutive ale unui sistem, care asigură coerenţa şi unitatea ansamblului şi permite funcţionarea şi perpetuarea sistemului. D. Tarschys distinge patru niveluri ale coeziunii: economic, social, cultural, şi politic.

• Coeziunea economică reprezintă suportul atingerii obiectivului general urmărit de fiecare naţiune, cela al creşterii bunăstării.

• Coeziunea socială reprezintă un alt element important în dezvoltarea unui sistem economic, izvorâtă din necesitatea constituirii unei politici distincte, destinată reducerii disparităţii dintre indivizi, regiuni sau state (spre exemplu remodelarea sistemelor fiscale şi bugetare în scopul susţinerii cateoriilor sociale afectate).

• Coeziunea culturală favorizează raspândirea sistemelor de valori culturale comune, progresul tehnologic cât şi dezvoltarea relaţiilor economice internaţionale.

• Coeziunea politică are ca principal obiectiv urmărirea unor interese şi scopuri comune, formarea de alianţe, organizaţii, şi alte categorii de entităţi.

Politica de Coeziune Economică şi Socială (PCES) reprezintă politica fundamentală a UE

fiindu-i alocat 1/3 din bugetul său şi urmăreşte:

- Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială între statele

membre/regiunile UE;

- Îmbunătăţirea funcţionării Pieţei unice;

- Promovarea dezvoltării stabile şi durabile a UE.

Cea mai importantă componentă a politicii de coeziune economică şi socială o reprezintă politica de dezvoltare regională(PDR). În abordarea politicii de dezvoltare regională în cadrul UE se pune accent pe promovarea egalităţii de şanse.

Politica de dezvoltare regională include un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de către autorităţile administraţiei public locale şi centrale, în parteneriat cu alţi actori economici, în vederea asigurării unei creşteri economice şi sociale dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului local şi regional.

PCES are şase obiective generale:

1. Promovarea dezvoltării şi ajustării structurale a regiunilor întârziate ca nivel de dezvoltare, specifică zonelor cu un PIB pe locuitor inferior limitei de 75% din media comunitară.

2. Ajutorarea regiunilor aflate în declin industrial;

3. Combaterea şomajului de lungă durată;

4. Facilitarea inserţiei profesionale a tinerilor;

5. Accelerarea ajustăriistructurilor agricole şi promovarea dezvoltării zonelor rurale;

6. Dezvoltarea şi ajustarea structurală a regiunilor cu o densitate foarte redusă a populaţiei, sub 8 locuitori/km.

Mijloacele financiare prin care se implementează PCES se numesc Instrumente Structurale şi cuprind:

1. Fondurile Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European);

2. Fondul de Coeziune.

Aceste 3 fonduri sunt cunoscute sub denumirea generică de Fonduri Structurale şi de Coeziune (FSC). De asemenea mai există şi o categorie de fonduri complementare: Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) susţine dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi local prin mobilizarea capacităţilor locale şi diversificarea structurilor economice în domenii precum cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat, societatea informaţională, IMM-uri, protecţia mediului, turism, energie.

Fondul Social European (FSE) contribuie la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă, prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe piaţa muncii a femeilor şi a migranţilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării.

Fondul de Coeziune (FC) finanţează proiecte în domeniul protecţiei mediului şi reţelelor

de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltării durabile precum şi proiecte care vizează îmbunătăţirea managementului traficului aerian şi rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea şi modernizarea transportului multimodal.

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) are ca scop creşterea

competitivităţii în sectorul agricol, dezvoltarea mediului rural şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale prin promovarea diversităţii activităţilor economice.

Fondul European pentru Pescuit (FEP) investeşte în dezvoltarea resurselor acvatice vii, în modernizarea ambarcaţiunilor de pescuit şi îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor piscicole. De asemenea, FEP sprijină implementarea strategiilor pentru dezvoltare durabilă a zonelor de coasta.

Fondurile structurale ale UE sunt gestionate de catre Comisia Europeana si au ca destinatie finantarea masurilor de ajutor structural la nivel comunitar, in scopul promovarii regiunilor cu intarzieri in dezvoltare, reconversia zonelor afectate de declin industrial, combaterea somajului de lunga durata, insertia profesionala a tinerilor sau promovarea dezvoltarii rurale. Multe însă dintre regiunile asistate au rămas relativ sărace, manifestandu-se chiar regresii de creştere si care nu arata niciun impact semnificativ al acestor transferuri.

Neutilizarea optima a transferurilor poate fi cauza urmatoarelor probleme:

• Pierderilor de transferuri- Datorită unei administratii neadecvate; transferurile pot

fi utilizate pentru proiecte de investiţii care nu au niciun randament, adica sunt ineficiente;

• costuri administrative care asigura cea mai buna utilizare a fondurilor. Resurse suplimentarenecesare pentru programarea şi monitorizare, care nu pot fi folosite pentru creşterea capacitatii productive a economiei. Ar trebui cel puţin să se încerce evitarea pierderilor din transferuri, şi utilizarea acestora sub-optimala.

• Activitati de rent-seeking. Transferurile ofera un stimulent agenţilor economici din sectorul public şi sectorul privat să investească resurse în activităţi sub forma de renta pentru a primi o chirie.Concurenta absoarbe resurse care nu mai pot fi utilizate eficient;

• Deturnare de fonduri pentru consum. Utilizarea fondurilor pentru consum in detrimentul utilizarii acestora pentru investiţii.

Preview document

Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 1
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 2
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 3
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 4
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 5
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 6
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 7
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 8
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 9
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 10
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 11
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 12
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 13
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 14
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 15
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 16
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 17
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 18
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 19
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 20
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 21
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 22
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 23
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 24
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 25
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 26
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 27
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 28
Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Impactul Politicii de Coeziune in UE. Absorbtia Fondurilor Structurale.doc

Alții au mai descărcat și

Absorbția Fondurilor Europene

CAPITOLUL 1 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE O PROBLEMA PENTRU UE SI NOII SĂI MEMBRI O perspectiva foarte interesanta în ceea ce priveste Uniunea...

Impactul fondurilor europene

Capitolul 1. Cadrul european de implementare a Fondurilor Europene 1.1 Elemente care au contribuit la constituirea Uniunii Europene de azi De-a...

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale

Introducere Uniunea Europeană este una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii, cumulând 28 de state, 507 milioane de locuitori, o singură piață...

Ce Este Coeziunea

CAPITOLUL 1 Coeziunea . 1.1. Ce este coeziunea. Coeziunea este un ideal pentru care societăţile trebuie să lupte permanent. Este un obiectiv la...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Politici de Dezvoltare Regională

ASPECTE GENERALE Dacă autoritatea publică centrală se poate implica în stabilizarea de ansamblu a economiei naţionale prin politici macroeconomice...

Politica de Dezvoltare Regionala

1.ISTORIC 1996 – a început să se contureze politica de dezvoltare regională, odată cu funcţionarea programului PHARE 1998 – a fost stabilit...

Te-ar putea interesa și

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Managementul Fondurilor Structurale

INTRODUCERE Lucrarea de faţă expune experienţa statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul managementului fondurilor structurale şi de...

Politica de Dezvoltare Regională în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge...

Impactul Politicii de Coeziune - Absorbtia Fondurilor Structurale

Impactul politicii de coeziune . Absortia fondurilor structurale Politica de coeziune este definita prin scopul sau si anume sprijinirea...

Monografia Comunei Sandra

Introducere Cunoaşterea, cercetarea, ameliorarea şi dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi de importanţă vitală pentru o ţară, atât prin...

Studiu de Caz - Fondurile Europene în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexeale Uniunii Europene, statut ce...

Sisteme de Finanțare

FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE Rezumat Politica de coeziune, adoptata de Uniunea Europeană nu se poate materializa fără exis-tenţa unor...

Politică de coeziune Uniunea Europeană

La 1 ianuarie 2007, România a devenit Stat Membru al Uniunii Europene. Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii. Toate...

Ai nevoie de altceva?