Mecanismele Economice de Atragere a Investitiilor Straine

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Mecanismele Economice de Atragere a Investitiilor Straine.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 142 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Timos Tatiana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I. ROLUL INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN PROCESUL DE RELANSARE ECONOMICĂ 9
1.1. Conceptul investiţiilor străine în doctrinele economice şi manageriale contemporane 9
1.2. Politici naţionale de atragere a investiţiilor străine 20
1.3. Teoriile economice privind privatizarea ca mecanism de atragere a investiţiilor străine 30
1.4. Practica internaţională de atragere a investiţiilor străine prin prisma privatizării 43
Capitolul II. EFECTELE ECONOMICE DE ATRAGERE A INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 52
2.1. Procesul de privatizare şi efectele acestuia în Republica Moldova 52
2.2. Impactul economic al privatizării asupra agenţilor economici 66
2.3. Interconexiunea dintre investiţiile străine şi autohtone, impactul lor asupra economiei naţionale 78
Capitolul III. EFICIENTIZAREA PROCESULUI PRIVATIZĂRII PRIN ATRAGEREA INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 85
3.1. Direcţiile procesului investiţional în economia naţională 85
3.2. Strategii de atragere a investiţiilor străine 99
3.3. Elaborarea unui model de atragere a investiţiilor străine prin intermediul privatizării 114 Sinteza rezultatelor obţinute 124 Concluzii şi recomandări 125 Bibliografie 131 Anexe 142 Adnotare 151

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără de investiţii străine, fără de reforma cardinală a proprietăţii. Astfel, atragerea investiţiilor străine este dictată de un şir de factori atât de ordin politico-economici cât şi sociali.

În societatea contemporană, modernizarea structurii economiei naţionale este de neconceput fără existenţa unor programe de investiţii bine alcătuite, deoarece investiţiile reprezintă suportul material al creşterii economice. Numai pe baza calculelor, resuselor materiale şi umane disponibile pot fi orientate spre domeniiile de eficienţă maximă spre acele ramuri care determină progresul economiei naţionale în ansamblu.

Investiţiile străine au contribuit la dezvoltarea economică mondială, inclusiv a economiilor ţărilor-gazdă, investiţiile străine contribuie la creşterea economică atât prin îmbunătăţirea calităţii lor, cât şi prin alţi factori, cum ar fi: transferul de tehnologii avansate, dezvoltarea şi perfecţionarea resurselor umane, implementarea noilor forme manageriale şi organizatorice, extinderea pieţelor de schimb şi internaţionalizarea producţiei. Ţările receptoare de investiţii străine directe, prin intermediul corporaţiilor transnaţionale, sunt incluse în reţeaua mondială de schimburi şi de comercializare a producţiei.

Dezvoltarea economico-socială a Republicii Moldova necesită un volum mare de investiţii, fapt ce contribuie spre perfecţionarea instrumentelor de calcul şi a metodelor de planificare, în aşa fel încât fondurile cheltuite să se materializeze în obiectivele cele mai utile pentru societate.

Investiţiile contribuie direct la promovarea progresului tehnic, în primul rînd, prin caracterul lor novator. Se poate afirma, că, simultan cu realizarea investiţiilor, în economie are loc un proces de înnoire. Chiar şi atunci cînd se înlocuiesc mijloacele fixe uzate cu altele de acelaşi profil şi de aceeaşi capacitate se realizează mijloace fixe mai perfecţionate, care se vor caracteriza prin randamente superioare, vor funcţiona la parametri mai înalţi, în comparaţie cu mijloacele fixe înlocuite, corespunzător nivelu ce a atins de ştiinţa şi tehnica din ţara respectivă.

Desigur, caracterul novator nu este propriu numai acestui domeniu, dar trebuie reţinut, căinvestiţiile care se realizează astăzi vor fi utilizate mîine şi că, între cele două momente, o parte din condiţiile existente se vor modifica substanţial. În mare măsură, modificarea acestor condiţii este determinată de apariţia altor obiective de investiţii, datorită influenţei lor hotărîtoare asupra dezvoltării social-economice.

Unul din mecanismele de atragere a investiţiilor străine este privatizarea patrimoniului public. Privatizarea constituie un suport al reformei şi al tranziţiei. Prin ea se crează un nou mediu economic, o nouă mentalitate economică (atît pentru agenţii întreprinzători, cât şi pentru categoriile de salariaţi, salariaţi-acţionari, alte categorii ale populaţiei). Privatizarea contribuie la implementarea unui nou sistem de imagini, de criterii, de valori care mărgineşte activitatea fiecărui agent economic (un cod de comunicare de altă natură decît cel al planului în economia socialistă, dar cu valoare de desciplinare, de sancţionare şi un limbaj unitar). Un alt aspect îl reprezintă faptul, că privatizarea „se mişcă”, are o pondere de evoluţie naturală, precum şi o multiplicare surprinzătoare a formelor concrete de manifestare, care nu pot fi ignorate. Privatizarea nu atinge sfera managementului economic, ci coboară adînc în toate straturile societăţii.

Privatizarea patrimoniului public în Republica Moldova a permis obţinerea, de fapt, a unui efect formal de creare a sectorului privat, neasigurîndu-se, însă, transmiterea patrimoniului către proprietari competenţi, fapt, care a generat un şir de efecte negative, inclusiv insolvabilitatea şi falimentarea unui număr mare de întreprinderi. Realitatea demonstrează necesitatea combinării mecanismelor economice de atragere a investiţiilor în procesul privatizării.

De aceea, în prezenta lucrare ne-am propus să cercetăm mecanismele economice de atragere a investiţiilor străine prin procesul privatizării sau impulsionarea acestora prin intermediul privatizării, impactul privatizării asupra economiei naţionale şi asupra activităţii agenţilor economici. Anume aceste condiţii au determinat actualitatea temei abordate.

Scopul şi sarcinele prezentei lucrării constau în conceptualizarea investiţiilor străine prin procesul privatizării, a rolului acestuia la relansarea economiei în Republica Moldova şi elaborarea a unui model de atragere a investiţiilor străine prin intermediul privatizării.

Pentru realizarea scopului propus, au fost trasate următoarele sarcini principale:

- fundamentarea teoretică a investiţiilor străine prin prisma privatizării, ca instrument de atragere a investiţiilor străine;

- determinarea specificului investiţiilor străine în procesul de relansare economică, analizînd politici naţionale de atragere a investiţiilor în Republica Moldova;

- determinarea contribuţiilor investiţiilor străine şi celor autohtone asupra dezvoltării economiei Republicii Moldova;

- evaluarea efectelor economice de atragere a investiţiilor străine în Republica Moldova prin procesul de privatizare.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. Drept bază teoreticăşi metodolojică a investigaţiilor ne-au servit monografiile clasicilor în domeniul investiţiilor, privatizării, investigaţiile cercetătorilor de peste hotare şi autohtoni. Astfel, pot fi trecute în revistă lucrările unor savanţi recunoscuţi, cum ar fi: Adam Smith, Thomas Mun, Francois Quesnay, Karl Marx, John Keynes, N.Constantinescu, I.Vasilescu, I.Cămăşoiu, A. Mazilu, I. Romînu, I. Ignat şi alţii.

Au fost studiate publicaţiile cercetătorilor autohtoni în domeniul investiţiilor străine, privatizare, ca: A. Caraganciu, L. Bugaian, V. Zbîrciog, V. Fetiniuc, R. Hîncu, A. Darovanaia, A. Covalevschi, A. Timuş, S. Gorobievschi, M. Bunu, L. Dragoman, A. Gangan, C.Doltu şi alţii.

Paralel cu studierea lucrărilor specialiştilor în materie din mai multe ţări, au fost analizate publicaţiile periodice ale instituţiilor de cercetare: Institutul Economie, Finanţe şi Statistică din Republica Moldova, Institutul economico ştiinţific din or. Kiev, Ucraina, Institutul de cercetări strategice din or. Moscova, Rusia, Institutul de gestionare a proceselor sociale din Rusia, Institutul Naţional de Cercetări Economice din Romînia, Comisia Naţională de Prognoză din Romînia, date statistice din Republica Moldova şi din alte ţări, date acumulate de la instituţiile guvernamentale din Republica Moldova şi din străinătate, informaţii de la organismele internaţionale (Banca Mondială, ONU, Centru Reformelor Businessului Privat (CPBR), Centrul de Investigaţii Strategice şi Reforme (CIRS) etc.).

Fisiere in arhiva (1):

  • Mecanismele Economice de Atragere a Investitiilor Straine.doc

Alte informatii

Facultatea Stiinte Economice ,Universitatea de Stat din Moldova