Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 58243
Mărime: 542.25KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Timos Tatiana
Facultatea Stiinte Economice ,Universitatea de Stat din Moldova

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. ROLUL INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN PROCESUL DE RELANSARE ECONOMICĂ 9

1.1. Conceptul investiţiilor străine în doctrinele economice şi manageriale contemporane 9

1.2. Politici naţionale de atragere a investiţiilor străine 20

1.3. Teoriile economice privind privatizarea ca mecanism de atragere a investiţiilor străine 30

1.4. Practica internaţională de atragere a investiţiilor străine prin prisma privatizării 43

Capitolul II. EFECTELE ECONOMICE DE ATRAGERE A INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 52

2.1. Procesul de privatizare şi efectele acestuia în Republica Moldova 52

2.2. Impactul economic al privatizării asupra agenţilor economici 66

2.3. Interconexiunea dintre investiţiile străine şi autohtone, impactul lor asupra economiei naţionale 78

Capitolul III. EFICIENTIZAREA PROCESULUI PRIVATIZĂRII PRIN ATRAGEREA INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 85

3.1. Direcţiile procesului investiţional în economia naţională 85

3.2. Strategii de atragere a investiţiilor străine 99

3.3. Elaborarea unui model de atragere a investiţiilor străine prin intermediul privatizării 114 Sinteza rezultatelor obţinute 124 Concluzii şi recomandări 125 Bibliografie 131 Anexe 142 Adnotare 151

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără de investiţii străine, fără de reforma cardinală a proprietăţii. Astfel, atragerea investiţiilor străine este dictată de un şir de factori atât de ordin politico-economici cât şi sociali.

În societatea contemporană, modernizarea structurii economiei naţionale este de neconceput fără existenţa unor programe de investiţii bine alcătuite, deoarece investiţiile reprezintă suportul material al creşterii economice. Numai pe baza calculelor, resuselor materiale şi umane disponibile pot fi orientate spre domeniiile de eficienţă maximă spre acele ramuri care determină progresul economiei naţionale în ansamblu.

Investiţiile străine au contribuit la dezvoltarea economică mondială, inclusiv a economiilor ţărilor-gazdă, investiţiile străine contribuie la creşterea economică atât prin îmbunătăţirea calităţii lor, cât şi prin alţi factori, cum ar fi: transferul de tehnologii avansate, dezvoltarea şi perfecţionarea resurselor umane, implementarea noilor forme manageriale şi organizatorice, extinderea pieţelor de schimb şi internaţionalizarea producţiei. Ţările receptoare de investiţii străine directe, prin intermediul corporaţiilor transnaţionale, sunt incluse în reţeaua mondială de schimburi şi de comercializare a producţiei.

Dezvoltarea economico-socială a Republicii Moldova necesită un volum mare de investiţii, fapt ce contribuie spre perfecţionarea instrumentelor de calcul şi a metodelor de planificare, în aşa fel încât fondurile cheltuite să se materializeze în obiectivele cele mai utile pentru societate.

Investiţiile contribuie direct la promovarea progresului tehnic, în primul rînd, prin caracterul lor novator. Se poate afirma, că, simultan cu realizarea investiţiilor, în economie are loc un proces de înnoire. Chiar şi atunci cînd se înlocuiesc mijloacele fixe uzate cu altele de acelaşi profil şi de aceeaşi capacitate se realizează mijloace fixe mai perfecţionate, care se vor caracteriza prin randamente superioare, vor funcţiona la parametri mai înalţi, în comparaţie cu mijloacele fixe înlocuite, corespunzător nivelu ce a atins de ştiinţa şi tehnica din ţara respectivă.

Desigur, caracterul novator nu este propriu numai acestui domeniu, dar trebuie reţinut, căinvestiţiile care se realizează astăzi vor fi utilizate mîine şi că, între cele două momente, o parte din condiţiile existente se vor modifica substanţial. În mare măsură, modificarea acestor condiţii este determinată de apariţia altor obiective de investiţii, datorită influenţei lor hotărîtoare asupra dezvoltării social-economice.

Unul din mecanismele de atragere a investiţiilor străine este privatizarea patrimoniului public. Privatizarea constituie un suport al reformei şi al tranziţiei. Prin ea se crează un nou mediu economic, o nouă mentalitate economică (atît pentru agenţii întreprinzători, cât şi pentru categoriile de salariaţi, salariaţi-acţionari, alte categorii ale populaţiei). Privatizarea contribuie la implementarea unui nou sistem de imagini, de criterii, de valori care mărgineşte activitatea fiecărui agent economic (un cod de comunicare de altă natură decît cel al planului în economia socialistă, dar cu valoare de desciplinare, de sancţionare şi un limbaj unitar). Un alt aspect îl reprezintă faptul, că privatizarea „se mişcă”, are o pondere de evoluţie naturală, precum şi o multiplicare surprinzătoare a formelor concrete de manifestare, care nu pot fi ignorate. Privatizarea nu atinge sfera managementului economic, ci coboară adînc în toate straturile societăţii.

Privatizarea patrimoniului public în Republica Moldova a permis obţinerea, de fapt, a unui efect formal de creare a sectorului privat, neasigurîndu-se, însă, transmiterea patrimoniului către proprietari competenţi, fapt, care a generat un şir de efecte negative, inclusiv insolvabilitatea şi falimentarea unui număr mare de întreprinderi. Realitatea demonstrează necesitatea combinării mecanismelor economice de atragere a investiţiilor în procesul privatizării.

De aceea, în prezenta lucrare ne-am propus să cercetăm mecanismele economice de atragere a investiţiilor străine prin procesul privatizării sau impulsionarea acestora prin intermediul privatizării, impactul privatizării asupra economiei naţionale şi asupra activităţii agenţilor economici. Anume aceste condiţii au determinat actualitatea temei abordate.

Scopul şi sarcinele prezentei lucrării constau în conceptualizarea investiţiilor străine prin procesul privatizării, a rolului acestuia la relansarea economiei în Republica Moldova şi elaborarea a unui model de atragere a investiţiilor străine prin intermediul privatizării.

Pentru realizarea scopului propus, au fost trasate următoarele sarcini principale:

- fundamentarea teoretică a investiţiilor străine prin prisma privatizării, ca instrument de atragere a investiţiilor străine;

- determinarea specificului investiţiilor străine în procesul de relansare economică, analizînd politici naţionale de atragere a investiţiilor în Republica Moldova;

- determinarea contribuţiilor investiţiilor străine şi celor autohtone asupra dezvoltării economiei Republicii Moldova;

- evaluarea efectelor economice de atragere a investiţiilor străine în Republica Moldova prin procesul de privatizare.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. Drept bază teoreticăşi metodolojică a investigaţiilor ne-au servit monografiile clasicilor în domeniul investiţiilor, privatizării, investigaţiile cercetătorilor de peste hotare şi autohtoni. Astfel, pot fi trecute în revistă lucrările unor savanţi recunoscuţi, cum ar fi: Adam Smith, Thomas Mun, Francois Quesnay, Karl Marx, John Keynes, N.Constantinescu, I.Vasilescu, I.Cămăşoiu, A. Mazilu, I. Romînu, I. Ignat şi alţii.

Au fost studiate publicaţiile cercetătorilor autohtoni în domeniul investiţiilor străine, privatizare, ca: A. Caraganciu, L. Bugaian, V. Zbîrciog, V. Fetiniuc, R. Hîncu, A. Darovanaia, A. Covalevschi, A. Timuş, S. Gorobievschi, M. Bunu, L. Dragoman, A. Gangan, C.Doltu şi alţii.

Paralel cu studierea lucrărilor specialiştilor în materie din mai multe ţări, au fost analizate publicaţiile periodice ale instituţiilor de cercetare: Institutul Economie, Finanţe şi Statistică din Republica Moldova, Institutul economico ştiinţific din or. Kiev, Ucraina, Institutul de cercetări strategice din or. Moscova, Rusia, Institutul de gestionare a proceselor sociale din Rusia, Institutul Naţional de Cercetări Economice din Romînia, Comisia Naţională de Prognoză din Romînia, date statistice din Republica Moldova şi din alte ţări, date acumulate de la instituţiile guvernamentale din Republica Moldova şi din străinătate, informaţii de la organismele internaţionale (Banca Mondială, ONU, Centru Reformelor Businessului Privat (CPBR), Centrul de Investigaţii Strategice şi Reforme (CIRS) etc.).

Preview document

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 1
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 2
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 3
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 4
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 5
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 6
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 7
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 8
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 9
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 10
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 11
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 12
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 13
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 14
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 15
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 16
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 17
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 18
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 19
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 20
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 21
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 22
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 23
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 24
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 25
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 26
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 27
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 28
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 29
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 30
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 31
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 32
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 33
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 34
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 35
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 36
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 37
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 38
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 39
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 40
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 41
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 42
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 43
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 44
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 45
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 46
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 47
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 48
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 49
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 50
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 51
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 52
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 53
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 54
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 55
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 56
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 57
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 58
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 59
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 60
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 61
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 62
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 63
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 64
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 65
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 66
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 67
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 68
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 69
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 70
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 71
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 72
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 73
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 74
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 75
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 76
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 77
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 78
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 79
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 80
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 81
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 82
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 83
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 84
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 85
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 86
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 87
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 88
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 89
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 90
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 91
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 92
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 93
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 94
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 95
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 96
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 97
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 98
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 99
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 100
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 101
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 102
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 103
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 104
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 105
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 106
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 107
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 108
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 109
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 110
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 111
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 112
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 113
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 114
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 115
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 116
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 117
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 118
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 119
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 120
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 121
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 122
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 123
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 124
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 125
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 126
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 127
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 128
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 129
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 130
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 131
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 132
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 133
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 134
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 135
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 136
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 137
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 138
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 139
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 140
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 141
Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine - Pagina 142

Conținut arhivă zip

  • Mecanismele Economice de Atragere a Investitiilor Straine.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor

INTRODUCERE Importanţa proiectului În prezent, conform criteriilor economiei de piaţă, zonele economice libere (ZEL) sunt nişte structuri...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Zone Economice Libere în Republica Moldova

Întroducere. Tendinţa de continuă dezvoltare a comerţului internaţional s-a intensificat şi confruntat permanent cu presiunile restrictive ale...

Politica Investițională în Republica Moldova

Introducere Necesitatea accelerării procesului de tranziţie la economia de piaţă şi realizării scopului Republicii Moldova de a se integra în...

Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec

Introducere Internaționalizarea și globalizarea afacerilor este una dintre cele mai importante tendințe din domeniul economic și extraeconomic la...

Relatii Istorice intre Olanda si Romania

Introducere Analiza colaborarilor si cooperarilor dintre stare constituie obiectul de studiu a multor istorici.Chiar daca cooperarea dintre...

Intermedierea asigurărilor în contextul economiei de piață

INTRODUCERE Actualitatea de cercetare Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea noastră impun şi necesitatea...

Metode de Atragere si Incurajare a Investitiilor in Economia Nationala

Introducere În condiţiile globalizării, problema investiţiilor străine (IS), influenţa lor asupra modernizării economiilor în tranziţie, continuă...

Rolul Zonelor Economice Libere în Atragerea Investițiilor

INTRODUCERE Importanţa proiectului În prezent, conform criteriilor economiei de piaţă, zonele economice libere (ZEL) sunt nişte structuri...

Ai nevoie de altceva?