Misiune de audit intern privind prezenta, invoirile si concediile in cadrul primariei X

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Misiune de audit intern privind prezenta, invoirile si concediile in cadrul primariei X.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 56 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Boghean Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

ETAPA I. PREGĂTIREA MISIUNII
1.1 Iniţierea auditului intern
1.1.1 Ordinul de serviciu – P01 2
1.1.2 Declaraţia de independenţă - P02 3
1.1.3 Notificare privind declanşarea misiunii de audit public intern al resurselor umane- P 03 6
1.2 Şedinţa de deschidere
1.2.1 Minuta şedinţei de deschidere – P04 8
1.3 Colectare şi preluarea informaţiilor
1.3.1 Chestionarul de luare la cunoştinţă – P05 9
1.3.2 Studiu preliminar – P 06 13
1.4 Analiza riscurilor şi evaluarea controlului intern
1.4.1 Evaluarea riscurilor – P07 19
1.4.2 Evaluarea controlului intern Chestionar de control intern –P08 21
Evaluarea gradului de încredere în controlul intern – P08 23
1.5 Elaborarea Programului misiunii de audit public intern al gestiunii resurselor umane
1.5.1 Programul misiunii de audit public intern al gestiunii resurselor umane – P09 26
ETAPA II. Intervenţia la faţa locului
2.1 Colectarea şi analiza probelor de audit
2.1.1 Efectuarea testărilor şi formularea constatărilor Teste – P10 28
Chestionar listă de verificare - CLV; foi de lucru; interviuri; chestionare – P10
2.1.2 Analiza problemelor şi
formularea recomandărilor Fişă de Identificare şi Analiză a
Problemei – FIAP – P11 34
2.1.3 Analiza şi raportarea
iregularităţilor Formular de Constatare şi Raportare a
Iregularităţilor – FCRI – P12 36
2.2 Revizuirea documentelor şi constituirea dosarului de audit
2.2.1 Nota centralizatoare a documentelor de Lucru –P13 37
2.3 Şedinţe de închidere
2.3.1 Minuta şedinţei de închidere – P14 38
ETAPA III. Raportarea rezultatelor misiunii
3.1 Elaborarea proiectului Raportului de audit public intern
3.1.1 Elaborarea proiectului Raportului de audit public intern Proiectul Raportului de audit public intern – P15
3.1.2 Transmiterea proiectului Raportului de audit public intern - P16 -
3.1.3 Reuniunea de conciliere Minuta Reuniunii de conciliere – P17 38
3.2 Elaborarea Raportului de audit public intern
3.2.1 Raportul de audit public intern – P18
3.2.2 Difuzarea Raportului de audit public intern – P19
ETAPA IV. URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR
4.1 Urmărirea implementării recomandărilor Fişa de urmărire a recomandărilor – P21

Extras din document

Procedura - P01: Ordinul de serviciu

Primăria X (Entitate Publică)

Compartimentul Audit Public Intern

Nr. 3449 / 31.01.2016

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 13, lit. c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi ale Planului anual de audit public intern, în perioada 15.02 - 15.03.2016 se va efectua o misiune de audit public intern de conformitate la departamentul resurse umane, cu tema „Modul de organizare a activităţii de gestiune a timpului de muncă şi timpului de odihnă”.

Perioada cuprinsă în auditare: 01.01.2015 – 31.12.2015.

Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea publică şi a conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil.

Obiectivele generale ale misiunii sunt:

 Evaluarea respectării normelor şi prevederilor legale referitoare la modul de evidenţă a prezenţei, învoirilor şi concediilor;

 Verificarea întocmirii corespunzătoare a foilor colective de prezenţă.

 Verificarea evidenţei concediilor de odihnă medicale şi de studii;

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate.

Echipa de audit este formată din:

Roman Constantin, auditor intern, coordonator echipă de audit intern;

Popescu Mihai, auditor intern

Supervizorul misiunii este Enache Marius, având funcţia de auditor intern.

Enache Marius,

Şeful Compartimentului de audit public intern

Procedura - P02: Iniţierea auditului

Primăria X (Entitate Publică)

Compartimentul de Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Enache Marius Data: 31.01.2016

Misiunea de audit: „„Modul de organizare a activităţii de gestiune a timpului de muncă şi timpului de odihnă”

Nr. crt. Declararea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor Da Nu

1. Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu persoane din cadrul entităţii/structurii ce va fi auditată care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să interveniţi şi să constataţi deficienţe de orice fel cu privire la misiunea de audit public intern de sistem? - X

2. Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, activităţi, procese, programe, grupuri, care au legătura cu structura ce va fi auditată şi care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit public intern de sistem? - X

3. Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? - X

4. Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? - X

5. Aţi fost implicat(ă) în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce va fi auditată? - X

6. Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată? - X

7. Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup, organizaţie sau nivel guvernamental, care are legătură cu entitatea/structura ce va fi auditată? - X

8. Aţi aprobat înainte documente, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? - X

9. Aţi fost/sunteţi implicat în ţinerea evidenţei contabile la entitatea/structura ce va fi auditată? - X

10. Aţi avut/aveţi vreun interes personal care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu imparţialitate şi obiectivitate faţă de entitatea/structura ce va fi auditată? - X

11. Puteţi evalua eficacitatea proceselor şi sistemelor în raport cu cerinţele specificate şi conformitatea obiectivelor cu politica entităţii? X -

12. Dacă în timpul misiunii de audit public intern de performanţă apar incompatibilităţi personale, externe sau organizaţionale care afectează obiectivitatea dvs. de a lucra şi a elabora rapoarte de audit imparţiale, le notificaţi şefului compartimentului de audit public intern? X -

1. Incompatibilităţi personale: Nu este cazul.

2. Pot fi eliminate incompatibilităţile: Nu este cazul.

3. Dacă da, explicaţi cum anume: Nu este cazul.

Întocmit: Enache Marius Verificat: Popescu Mihai

Auditor intern, Auditor intern,

Fisiere in arhiva (2):

  • Misiune de audit intern privind prezenta, invoirile si concediile in cadrul primariei X.doc
  • STUDIU DE CAZ I tabel si sume explicate.doc

Bibliografie

1. HOTĂRÂRE Nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
2. ORDIN NR. 757 pentru aprobarea Ghidului general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate;
3. ROF al Primăriei Mun. X
4. ROI al Primăriei Mun. X
5. Organigrama Primărie Mun. X
6. Îndrumar – Evaluarea controlului intern în scopul realiyării misiunilor de audit public intern(2014);