Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 14914
Mărime: 138.34KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura
Monografie completa, inclusiv schemele privind fluxurile bugetare. Prezentat în cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, Cuza, Iasi.

Cuprins

Cap. 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Horia 3

1.1. Obiect de activitate 3

1.2. Organizare internă 3

1.3. Funcţionalitate 8

1.4. Structura de personal 13

1.5. Relaţii cu exteriorul 14

Cap. 2. Fundamentarea indicatorilor financiari la instituţiile publice 17

2.1. Calcule şi fundamentări privind veniturile publice 17

2.2 Calcule şi fundamentări privind cheltuielile publice 20

2.3. Flux informaţional generat de fundamentarea cheltuielilor bugetare 28

Cap.3. Finanţarea cheltuielilor bugetare 29

3.1. Surse de finanţare a Primăriei Horia 29

3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 31

3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare – pentru bugetul de stat 32

3.2.1. Alimentarea cu fonduri – pentru bugetele locale 34

3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 36

3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 40

Cap. 4. Organizarea evidenţei privind gestiunea financiară a Primăriei Horia 42

4.1. Evidenţa statistică 42

4.2. Evidenţa tehnico-operativă 43

4.3. Evidenţa contabilă 45

Extras din document

Cap. 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Horia

1.1. Obiect de activitate

Primăria comunei Horia este persoană juridică de drept public având patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.

Obiectul de activitate al Primăriei îl reprezintă gestionarea eficientă a resurselor comunei Horia, precum şi siguranţa fizică şi socială a comunităţii de aici. Îndeplinirea acestui deziderat se concretizează, potrivit art. 2 alin 1 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, în baza principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

1.2. Organizare internă

Primăria comunei Horia cuprinde :

- Serviciul de Stare civilă

- Serviciul Registru agricol

- Secretariat

- Serviciul de Asistenţă socială

- Serviciul Contabilitate financiar

- Serviciul de Impozite şi taxe

- Serviciul de Urbanism şi amenajarea teritoriului

- Serviciul administrativ-gospodăresc

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează.

Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii.

În calitatea de membru al administraţiei publice locale primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

- exercită funcţia de ordonator principal de credite;

- verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate

- asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară;

- supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social

- îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;

- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;

- propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;

- numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului;

- propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local

Primarul are în subordine Serviciul Contabilitate Financiar şi Serviciul de Impozite şi Taxe.

Compartimentul contabilitate financiar

Elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei comunei Horia;

Întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli ;

Întocmeşte şi prezintă Consiliului Local contul anual de execuţie al bugetului;

Completează ordonanţările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare şi răspunde de datele înscrise;

Stabileşte necesarul de credite bugetare pentru: primărie şi serviciile subordonate;

Întocmeşte dări de seamă statistice;

Centralizează dările de seamă statistice pentru serviciile publice aflate în subordinea Primăriei şi le înaintează organelor superioare

Întocmeşte ordine de plată pentru plata contribuţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate precum şi a altor reţineri din statul de plată;

Întocmeşte ordonanţările de plată privind drepturile salariale

Preview document

Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 1
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 2
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 3
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 4
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 5
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 6
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 7
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 8
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 9
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 10
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 11
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 12
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 13
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 14
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 15
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 16
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 17
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 18
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 19
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 20
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 21
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 22
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 23
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 24
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 25
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 26
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 27
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 28
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 29
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 30
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 31
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 32
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 33
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 34
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 35
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 36
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 37
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 38
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 39
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 40
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 41
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 42
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 43
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 44
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 45
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 46
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 47
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 48
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 49
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 50
Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Monografie Administratie Publica - Organizarea si Functionarea Gestiunii Financiare la Primaria Horia.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?