Organizarea Gestiunii Financiare la Primaria Orasului Marasesti

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea Gestiunii Financiare la Primaria Orasului Marasesti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 134 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Gabriel Stefura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Primăriei oraşului Mărăşeşti 3
1.1 Scurt istoric 3
1.2 Obiectul de activitate 4
1.3 Organizarea internă 5
1.4 Funcţionalitatea Primăriei 9
1.5 Relaţiile Primăriei 15
1.6 Implicarea Primăriei în procesul bugetar din România 22
1.7 Structura şi evoluţia veniturilor şi cheltuielilor la Primăria oraşului Mărăşeşti în perioada 2003-2005 24
1.8 Flux informaţional privind elaborarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 38
Capitolul II Fundamentarea indicatorilor financiari la Primăria oraşului Mărăşeşti 40
2.1. Norme metodologice şi procedurale folosite în fundamentarea indicatorilor financiari la Primăria Municipiului Mărăşeşti 40
2.2. Indicatori reprezentativi folosiţi în cuantificarea previzionară separat pe venituri şi cheltuieli 44
2.3. Calcule şi fundamente privind veniturile la Primăria oraşului Mărăşeşti 47
2.4. Calcule şi fundamente privind cheltuielile la Primăria oraşului Mărăşeşti 77
2.4.1. Fundamentarea cheltuielilor curente 80
2.4.2. Fundamentarea cheltuielilor de capital 96
2.5. Fluxuri informaţionale care preced întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli 97
Capitolul III Finanţarea cheltuielilor la Primăria oraşului Mărăşeşti 101
3.1. Surse de finanţare 101
3.2. Metodologia utilizată în finanţare 104
3.3 Finanţarea bugetară a Primăriei oraşului Mărăşeşti 105
3.3.1. Modalitatea tehnică de finanţare a primăriei de la bugetul de stat 105
3.3.2. Modalitatea tehnică de finanţare a primăriei din bugetul local 109
3.4. Particularităţi privind finanţarea cheltuielilor bugetare 110
3.5. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 111
Capitolul IV Sistemul informaţional economic care reflectă gestiunea financiară a Primăriei oraşului Mărăşeşti 115
4.1. Conţinutul şi formele sistemului informaţional 115
4.2. Formele evidenţei economice 116
4.3. Organizarea contabilităţii 120
4.4. Darea de seamă contabilă bugetară 126
4.5. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli 130

Extras din document

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Primăriei oraşului Mărăşeşti

1.1 Scurt istoric

Pe teritoriul administrativ în toate localităţile componente au fost găsite vestigii arheologice, pe terasa superioară a Siretului care atestă locuirea din prima epocă a fierului şi din perioada dacilor liberi.

În anul 1900, la Mărăşeşti a fost descoperit un tezaur alcătuit din circa 800 monede de aur, din perioada regilor macedoneni Filip al II-lea, Alexandru cel Mare, Lysimach şi Filip Arideul.

Primul document care atestă existenţa aşezării este Hrisovul din 30 martie 1392, prin care Voevodul Roman I „domn a toată Ţara Moldovei, de la Munte până la Mare”, înstărea lui Tonaş Viteazul printre alte danii, satul Mărăşeşti. Vatra satului a fost srămutată de mai multe ori, după inundaţii şi alte calamităţi naturale, năvăliri duşmane, etc..

Din secolul al XVII –lea aşezarea este cea de astăzi.

Zona oraşului Mărăşeşti este recunoscută pentru luptele eroice din zilele de 6-7 şi 19-20 august 1917, ale Primului Război Mondial în care au căzut victime numeroase: peste 27000 români, peste 25000 de ruşi şi peste 60000 germani, morţi, răniţi şi dispăruţi.

În memoria luptelor victorioase de apărare a ţării, Congresul Femeilor Române din iunie 1919 a luat iniţiativa ridicării Mausoleului de la Mărăşeşti. Piatra fundamentală a fost pusă în august 1923, lucrarea executându-se după proiectul arhitecţilor George Cristinul şi Constantin Pomponiu.

În sediul actual al Primăriei oraşului Mărăşeşti a funcţionat o Judecătorie mixta iar în clădirea Consiliului Local a fost un Cămin Cultural.

Actele de stare civilă care sunt păstrate de acum 100 de ani atestă faptul că Mărăşeştiul a devenit oraş în anul 1968 când a preluat comuna Pădureni şi satele Haret, Călimăneşti şi Modruzeni, până atunci fiind comună.

1.2 Obiectul de activitate

În perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, Primăria oraşului Mărăşeşti doreşte să implementeze, în contextul legii, o serie de politici financiare pentru atragerea de investiţii interne şu externe, care să contribuie la dezvoltarea locală.

Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local se organizează şi funcţionează potrivit regulamentului adoptat de Consiliul Local precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Primăria oraşului Mărăşeşti contribuie la asigurarea realizării în judeţ a strategiei şi obiectivelor cuprinse în programul de guvernare. Principalele obiective decurg din sarcinile pe care le au departamentele din cadrul instituţiei.

Administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Autonomia locală dă dreptul şi capacitatea efectivă autorităţilor locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice.

Acest drept se exercită de Consiliile Locale şi primari autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile precum şi gestionarea resurselor care aparţin oraşului.

Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică.

Oraşul Mărăşeşti este unitate administrativ teritorială în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale.

Oraşul Mărăşeşti este persoană juridică de drept public cu patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.

1.3 Organizarea internă

Conducerea Primăriei oraşului Mărăşeşti este asigurată de :

Personal de conducere:

-Primar

-Viceprimar

-Secretar

Posturi din aparatul propriu al Primăriei Mărăşeşti:

-Şefi de birouri

-Personal de execuţie

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Gestiunii Financiare la Primaria Orasului Marasesti.doc

Alte informatii

Universitatea Al.I.Cuza –Iaşi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Ştiinţe Administrative