Politica de Dezvoltare Regională în România

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 12619
Mărime: 391.96KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anca Ilie
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

Cuprins

Introducere 6

Capitolul 1: Politica de coeziune economică şi socială în Uniunea Europeană 8

1.1. Perspectivă istorică 8

1.2. Actori instituţionali ai politicii de dezvoltare regională la nivel comunitar 11

1.3. Instrumentele de solidaritate 12

Capitolul 2: Politica de dezvoltare regională în România..... 15

2.1 Repere ale evoluţiei politicii de dezvoltare regională în România 15

2.2 Principalele obiective ale politicii de dezvoltare regională în România 18

2.3 Aspecte legislative şi instituţionale 19

2.4 Procesul de programare 24

Capitolul 3: Studiu de caz. Politica de dezvoltare în Regiunea V Vest 28

3.1.Caracterizarea Regiunii V Vest 28

3.1.1. Prezentarea generală a regiunii 28

3.1.2. Structura economică şi ocuparea populaţiei.. 28

3.2. Actori ai politicii de dezvoltare regională în Regiunea V Vest 32

3.2.1. Agenţia de dezvoltare regională Vest 32

3.2.2. Consiliul pentru Dezvoltare Regională 33

3.3 Strategia de dezvoltare regională în Regiunea V Vest 33

3.4 Planul de dezvoltare regională 2004 - 2006 37

3.5 Principalele proiecte finanţate prin instrumentele de pre-aderare în Regiunea de Vest 38

Concluzii 40

Bibliografie 42

Anexe 44

Extras din document

Introducere

Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge din faptul că, prin obiectivul său de reducere a disparităţilor economice şi sociale existente între diversele regiuni ale Europei, acţionează asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum creşterea economică şi sectorul IMM, transporturile, agricultura, dezvoltarea urbană, protecţia mediului, ocuparea şi formarea profesională, educaţia, egalitatea de gen etc. De fapt, politica regională ar putea, prin definiţie, include toate activităţile care influenţează în mod semnificativ dezvoltarea unei regiuni.

Concepută ca o politică a solidarităţii la nivel european, politica regională se bazează în principal pe solidaritate financiară, adică pe redistribuirea unei părţi din bugetul comunitar realizat prin contribuţia Statelor Membre către regiunile şi grupurile sociale mai puţin prospere (pentru perioada 2000-2006, suma aferentă a reprezentat aproximativ o treime din bugetul UE ). De fapt, se poate spune că politica de dezvoltare regională are un pronunţat caracter instrumental, iar prin fondurile sale de solidaritate (Fondul de coeziune, Fondurile structurale, Fondul de solidaritate) contribuie la finanţarea altor politici sectoriale – cum ar fi politica agricolă, politica socială, politica de protecţie a mediului.

Ideea de bază în spatele politicii de coeziune este aceea că disparităţile economice afectează sentimentul de comunitate care se doreşte a prevala în cadrul Uniunii Europene. Mai mult, disparităţile între ţări sau regiuni pot determina tensiuni mai mari decât cele între bogaţi şi săraci într-o anumită zonă geografică determinată, în parte datorită existenţei unui filon naţionalist puternic în spaţiul european. Principiile acestei politici şi scopurile principale ale Uniunii Europene urmăresc promovarea progresului economic şi social şi eliminarea diferenţelor care există între standardele de viaţă la nivelul diferitelor regiuni şi State Membre.

În plus, politica regională este corelată şi cu politica de extindere a Uniunii Europene, prin crearea fondurilor speciale de pre-aderare PHARE (fond de sprijin pentru reconstrucţia economică), ISPA (instrument al politicilor structurale, ce prefigurează Fondul de coeziune) şi SAPARD (program special pentru agricultură) la care au acces ţările în curs de aderare şi prin care este sprijinită tranziţia acestora la standardele şi structurile de organizare ale UE.

Principalele obiective ale acestei lucrări sunt: analiza politicii de dezvoltare regională, la nivel comunitar, naţional şi regional.

Primul capitol se referă la politica de coeziune economică şi socială în UE. Capitolul include, într-o primă parte, o perspectivă istorică a acestei politici, marcând momentele cheie ale cimentării acesteia. Cea de-a doua parte a acestui capitol abordează aspecte legate de actorii instituţionali ai politicii de dezvoltare regională la nivel comunitar. Instrumentele de solidaritate sunt tratate pe larg în cea de-a treia parte a primului capitol.

În cadrul celui de-al doilea capitol al lucrării sunt abordate problemele relevante ale politicii de dezvoltare regională în România şi sunt prezentate în detaliu principalele sale obiective, aspecte legislative şi instituţionale. Sunt de asemenea prezentate principalele repere ale procesului de programare, alături de aspecte ale evoluţiei politicii de dezvoltare regională în România.

Ultimul capitol al lucrării reprezintă un studiu de caz şi descrie politica de dezvoltare a Regiunii V Vest. Se caracterizează regiunea din punct de vedere geografic, economic şi social în prima parte, urmând descrierea aspectelor legate de actori ai politicii de dezvoltare la nivelul regiunii studiate, strategia şi planul de dezvoltare, precum şi principalele proiecte finanţate prin instrumentele de preaderare, în a doua parte.

Strategia dezvoltării durabile este prezentă ca prioritate a programelor de solidaritate europeană, în special prin accentul pus pe protecţia mediului şi pe dezvoltarea de măsuri în această direcţie.

Însă această strategie nu este numai europeană, ci există ca strategie globală promovată în toată lumea prin variate acorduri internaţionale, ceea ce subliniază o dată în plus caracterul complex al politicii de dezvoltare regională şi coerenţa internă a obiectivelor comunitare.

Capitolul 1. Politica coeziune economică şi socială în Uniunea Europeană

1.1. Perspectivă istorică

Politica de coeziune este definită prin scopul său şi anume sprijinirea procesului de reducere a decalajelor dintre regiunile şi statele membre mai dezvoltate ale Uniunii Europene şi cele mai puţin dezvoltate. Politica de coeziune îşi are baza legală primară în textul Tratatului UE (Titlul XVII “Coeziunea Economică şi Socială” şi Art. 148 referitor la Fondul Social European).

Obiectivul de a întări coeziunea economică şi sociala este menţionat explicit în Articolul 2 al Tratatului de la Amsterdam, fiind un obiectiv de prim rang al Uniunii Europene. Mai specific, Articolul 158 menţionează coeziunea ca pe o precondiţie pentru dezvoltarea armonioasă a UE, precizând voinţa de “a reduce disparităţile între nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni şi rămânerea în urmă a celor mai defavorizate regiuni sau insule, inclusiv zone rurale”.

Aşadar, principiile unei politici de dezvoltare regională au fost avute în vedere la nivel European încă din 1957, odată cu semnarea Tratatului de la Roma, când cele 6 ţări semnatare (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda) au căzut de acord asupra nevoii reducerii diferenţelor existente între diferitele regiuni şi sprijinirii celor mai puţin favorizate, în scopul realizării unei economii comunitare solide şi unitare.

Această nevoie a fost concretizată în 1958 , prin înfiinţarea Fondului Social European – intrat in vigoare in 1960 - ca principal instrument al politicii sociale comunitare, fiind centrat pe îmbunătăţirea modului în care funcţionează piaţa muncii în diferite ţări şi pe re-integrarea şomerilor pe piaţa muncii.

În 1962 a fost înfiinţat Fondul European pentru Orientare şi Garantare Agricolă, în scopul finanţării politicii agricole comune şi pentru sprijinirea dezvoltării regiunilor rurale şi îmbunătăţirea structurilor agricole.

Anul 1975 aduce crearea unui al treilea fond – Fondul European de Dezvoltare Regională, cu scopul de a redistribui o parte a contribuţiilor bugetare ale Statelor Membre către regiunile cele mai sărace ale comunităţii, în vederea sprijinirii dezvoltării lor economice. Astfel, FEDR redistribuie bugetul comunitar în investiţii productive (pentru crearea şi menţinerea unor locuri de muncă durabile) şi în investiţii în infrastructură. Înfiinţarea unui nou Fond European de Dezvoltare Regională a fost văzută iniţial ca un mijloc de compensare parţială a britanicilor pentru larga lor contribuţie bugetară.

Fondurile structurale nu erau destinate obţinerii coeziunii prin ele însele, ci mai degrabă ca un supliment al funcţionării pieţei libere şi a politicilor economice ale statelor membre.

Un moment important în dezvoltarea politicii regionale este reprezentat de adoptarea Actului Unic European, în 1986, prin care se introduce conceptul de coeziune economică – adică a eliminării diferenţelor economice existente la nivelul diferitelor regiuni - şi se creează premisele unei politici de coeziune economică şi socială ca politică de sine stătătoare şi avînd drept scop facilitarea aderării la piaţa unică europeană a ţărilor din sudul Europei.

În februarie 1988, Consiliul European de la Bruxelles extinde operaţiunea fondurilor de solidaritate, reprezentate de fondurile menţionate anterior şi numite acum Fonduri structurale – mai precis creşte considerabil alocaţiile acestora din bugetul comunitar. Astfel, este recunoscută şi declarată oficial importanţa acestor instrumente pentru reducerea disparităţilor regionale la nivel comunitar.

Preview document

Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 1
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 2
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 3
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 4
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 5
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 6
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 7
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 8
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 9
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 10
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 11
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 12
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 13
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 14
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 15
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 16
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 17
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 18
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 19
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 20
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 21
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 22
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 23
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 24
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 25
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 26
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 27
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 28
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 29
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 30
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 31
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 32
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 33
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 34
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 35
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 36
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 37
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 38
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 39
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 40
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 41
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 42
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 43
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 44
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 45
Politica de Dezvoltare Regională în România - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Politica de Dezvoltare Regionala in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România

Lucrarea de faţă îşi propune reliefarea principalelor disparităţi economice existente între regiunile de dezvoltare din România. Fără pretenţia de...

Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană

Capitolul I SPAŢIUL RURAL – ABORDĂRI CONCEPTUALE Acest capitol este consacrat analizei conceptelor de rural şi ruralitate, locului ruralului în...

Analiza Performanței Organizației CFR Călători sa prin Prisma Satisfacției Consumatorilor

Analiza performantei organizatiei CFR Calatori SA prin prisma satisfactiei consumatorilor Ultimul deceniu a reprezentat o lectie amara pentru...

Regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia

Introducere Sud-Vest Oltenia este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998. Ca și celelate regiuni de dezvoltare, nu are puteri...

Investițiile - necesitate imperativă pentru dezvoltarea economiei României

Partea I – Consideratii teoretice privind investiile in Romania A. Investiţiile externe – nevoie reală şi obiectivă pentru economiile în tranziţie...

Disparitati Socio Economice la Nivel Regional

1. Analiza socio-economica Se realizeaza o analiza succinta a disparitatilor de dezvoltare, a punctelor slabe si a potentialului de dezvoltare....

Priorități ale Afacerilor Mici și Mijlocii în Județul Bihor

1. INTRODUCERE Prezenta lucrare îşi propune să abordeze tema dificultăţilor şi afacerilor mici şi mijlocii la modul general şi în mod special pe...

Aspecte ale Dezvoltării Locale și Regionale în România

1. DEZVOLTARE LOCALĂ SI REGIONALĂ Preocuparea pentru dezvoltare locală şi regională este una relativ recentă atât la nivelul politicilor publice...

Te-ar putea interesa și

Disparități regionale în România și UE

POLITICA REGIONALA IN CADRUL UNIUNII EUROPENE Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe...

Experienta Statelor Membre ale UE in Aplicarea Politicii Regionale

1. Scurt istoric al Uniunii Europene Uniunea Europeana se constituie intr-o "familie" de state europene democratice care isi unesc eforturile...

Incidența idealului modelului european de administrație asupra spațiului administrativ din România

Introducere Actualitatea temei investigate. Reforma Administraţiei Publice din România, este o prioritate de necontestat a oricărei guvernări....

Integrarea României în politica de amenajae teritorială și de dezvoltare regională

Introducere Acceptând ideea cǎ orice comunitate se configureazǎ şi spaţial şi cǎ printr-o structurǎ spaţio-temporalǎ îşi poate pǎstra...

Instituții și politici europene

Partea I I Concepte de baza privind politica de dezvoltare regionala Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste impulsionarea si...

Integrarea României în politica europeană de amenajare teritorială și de dezvoltare regională

I.CONSTRUCTIA POLITICILOR EUROPEI Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre şi numără aproape 500 de milioane de locuitori, începând...

Rolul Planului National de Dezvoltare in Implementarea Politicii Regionale in Romania in Perspectiva Integrarii in UE

Rolul Planului National de Dezvoltare in implementarea politicii regionale in Romania in perspectiva integrarii in UE 1. Conceptul de dezvoltare...

Politici europene de dezvoltare regională și de amenajare teritorilă în România

I. Introducere Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmareşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea...

Ai nevoie de altceva?