Politica publică din România în domeniul protecției mediului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 13124
Mărime: 107.09KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Cretu

Cuprins

1. Prezentarea cadrului legal de desfăşurare a politicii de protecţie a mediului 3

2. Prezentarea cadrului instituţional 9

3. Prezentarea amploarei problemei poluării în România (sau pe elemente specifice) 10

4. Protecţia mediului – problemă de interes general, public, privat, comunitar şi individual 15

5. Bibliografie 26

Extras din document

1. Prezentarea cadrului legal de desfăşurare a politicii de protecţie a mediului

Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (P.N.A.P.M.)

Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului este o concretizare a politicii autorităţii centrale în domeniul protecţiei mediului, în strânsă corelare cu obiectivele dezvoltării durabile, la realizarea căruia participă ministerele, instituţiile subordonate statului, agenţii economici, organizaţiile nonguvernamentale, populaţia, partidele politice şi orice alte grupări care reprezintă societatea civilă. Planul are la bază Programul de Acţiune pentru Protecţia Mediului pentru Europa Centrală şi de Est. Pe lângă acesta s-au avut în vedere şi documente cum sunt: Strategia Protecţiei Mediului; Strategia Naţională de Gospodărire a Apelor; Strategia Dezvoltării Silviculturii; Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiuni pentru Conservarea Diversităţii Biologice; documentul-sinteză „Iniţiative, Acţiuni şi Realizări în Domeniile Gospodăririi Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; Strategiile sectoriale ale ministerelor economice ş.a. La acestea se adaugă documente de referinţă pe plan extern cum sunt: Planul Strategic de Acţiune pentru bazinul fluviului Dunărea şi cel pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre, precum şi toate convenţiile şi acordurile multilaterale şi bilaterale ratificate de România.

P.N.A.P.M. are o structură care respectă liniile generale trasate la Lucerna prezentând într-o manieră succintă resursele naturale (neregenerabile, şi regenerabile); starea economică; calitatea factorilor de mediu; strategia protecţiei mediului; cadrul legislativ şi instituţional; strategiile sectoriale de protecţie (pe factori de mediu şi sectoare ale economiei) şi modalităţile de implementare.

Reglementãrile de mediu în România

Protecţia mediului este reglementată în România printr-o serie de acte normative (legi, hotărâri de guvern, ordine are diverselor ministere, decrete etc.) care creează cadrul juridic necesar pentru protecţia factorilor de mediu, a consumatorilor şi respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Legea cadru, care stabileşte principalele direcţii de acţiune în sensul protecţiei mediului, este Legea nr.137/1995. În baza acesteia sunt sau vor fi emise alte acte normative speciale, pentru a reglementa domenii specifice.

Legea Protecţiei mediului este structurată pe şase capitole (12 secţiuni şi două anexe), fiind abordate: reglementarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului, protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii. Obiectul legii îl constituie reglementarea protecţiei mediului, considerate a fi obiectiv de interes public major, în sensul realizării dezvoltării durabile. Principiile şi elementele strategice pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a societăţii sunt:

• Principiul precauţiei în luarea deciziei;

• Principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor;

• Principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;

• Principiul "poluatorul-plăteşte";

• Înlăturarea, cu prioritate, a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor (de exemplu, deşeurile radioactive, metalele grele, fluorul etc.);

• Crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a mediului;

• Utilizarea durabilă;

• Menţinerea, ameliorarea calităţii mediului şi reconstrucţia zonelor deteriorate;

• Crearea unui cadru de participare a O.N.G.-urilor şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea deciziilor;

• Dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului.

Dreptul la un mediu sănătos este garantat de: accesul la informaţiile privind calitatea mediului; posibilitatea asocierii în organizaţii de protecţie a mediului; dreptul de consultare; dreptul de a se adresa autorităţilor administrative sau judecătoreşti; dreptul de despăgubire pentru prejudiciul suferit.

Legea stabileşte, de asemenea, instituţiile care trebuie să-şi asume răspunderea pentru aplicarea prevederilor în domeniul protecţiei mediului. Astfel, această răspundere revine autorităţii centrale pentru protecţia mediului (A.C.P.M.), reprezentată la nivel de minister, şi autorităţilor locale pentru protecţia mediului (A.L.P.M.), reprezentate la nivel de judeţ/sector de Agenţiile pentru Protecţia Mediului (A.P.M.). Prevederile legii privind activităţile economice şi sociale cu impact asupra mediului reprezintă cadrul juridic al modalităţii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţilor menţionate în Anexa 2 a legii. Astfel, aceste activităţi vor fi autorizate în baza acordului de mediu şi a autorizaţiei de mediu.

Regimul substanţelor şi al deşeurilor periculoase are ca obiect fabricarea, comercializarea, utilizarea, transportul, tranzitul, depozitarea, distrugerea şi manipularea acestora. În ceea ce priveşte importul şi exportul, se menţionează că este interzis importul de deşeuri de orice fel, cu excepţia celor care pot deveni resurse secundare de materii prime.

Supravegherea şi controlul revine A.C.P.M., A.P.M., precum şi autorităţilor vamale. Regimul îngrăşămintelor chimice şi al pesticidelor vizează producţia, transportul, utilizarea, depozitarea îngrăşămintelor chimice, pesticidelor şi a altor substanţe folosite în profilaxia fitosanitară. Supravegherea şi controlul sunt în sarcina A.C.P.M., autorităţilor pentru agriculturã, silvicultură şi sănătate.

Regimul privind asigurarea protecţiei radiaţiilor ionizante şi a securităţii surselor de radiaţie are în vedere folosirea de proceduri şi echipamente pentru menţinerea dozelor şi riscurilor la nivelul raţional cel mai scãzut. Sunt considerate instalaţii cu risc nuclear major centralele nuclearo-electrice, reactoarele de cercetare, uzinele de fabricare a combustibilului nuclear şi depozitele finale de combustibili nucleari.Autorizarea acestora va fi avizată şi de Guvern.

Protecţia apelor şi ecosistemelor acvatice are în vedere menţinerea şi ameliorarea calităţii apelor şi a productivităţii naturale a acestora. Supravegherea şi controlul revin A.C.P.M., autorităţilor pentru gospodărirea apelor şi pentru navigaţie. Politica naţională de protecţie a atmosferei cuprinde:

- introducerea de tehnici/tehnologii pentru reţinerea poluanţilor la sursă;

- gestionarea resurselor de aer în limitele posibilităţilor de regenerare naturală a calităţii şi în sensul asigurării securităţii sănătăţii umane;

- modernizarea şi perfecţionarea sistemelor naţionale monitorizare.

În acest sens, conform legii, protecţia atmosferei vizează prevenirea şi limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii atmosferei.

Protecţia solului, a subsolului şi ecosistemelor terestre intră în obligativitatea deţinătorilor, cu orice titlu. Cele mai importante prevederi legale în acest sens sunt: prevenirea deteriorării calităţii solurilor, menţinerea suprafeţelor împădurite, a pajiştilor naturale etc., exploatarea resurselor pădurii în limitele capacităţii de refacere, refacerea terenurilor afectate de exploatarea resurselor subsolului ş.a.

Reţeaua naţională de arii protejate şi monumente ale naturii urmăreşte conservarea unor habitate naturale, a biodiversităţii care defineşte cadrul biogeografic al ţării, precum şi a structurilor şi formaţiunilor naturale cu valoarea ecologică, ştiinţifică şi peisagistică. Ariile protejate şi monumentele naturii se declară prin acte normative şi amenajamente silvice de A.C.P.M., la propunerea Academiei Române, fiind evidenţiate în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului. A.C.P.M. elaborează, editează şi actualizează anual "catalogul ariilor protejate şi al monumentelor naturii" şi "Cartea roşie a speciilor de plante şi animale".

Pe lângă atribuţiile care revin A.C.P.M./A.L.P.M. sunt enunţate şi cele care intră în prerogativele altor instituţii, cum sunt: autorităţile administraţiei publice, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei etc.

Preview document

Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 1
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 2
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 3
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 4
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 5
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 6
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 7
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 8
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 9
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 10
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 11
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 12
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 13
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 14
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 15
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 16
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 17
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 18
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 19
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 20
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 21
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 22
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 23
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 24
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 25
Politica publică din România în domeniul protecției mediului - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Politica Publica din Romania in Domeniul Protectiei Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Politica publică din România în domeniul protecției mediului

Tinând cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii si calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Politici publice - domeniul sănătății

I Prezentarea domeniului de elaborare a politicii publice Domeniul sanataii este poate unul dintre cele mai controversate subiecte in Romania...

Politică de mediu în UE - România

Introducere Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Dezvoltare durabilă - perspectivele dezvoltării turismului montan în județul Prahova

1.Introducere Calitatea mediului inconjurator constituie astazi una dintre cele mai stringente probleme globale ale omenirii,deoarece nu mai este...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Politici publice - administrație publică

CAPITOLUL 1 Consideratii generale privind politicile publice 1.1. Definirea conceptului de politica publica Termenul de politica a avut de-a...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În...

Politica publică din România în domeniul protecției mediului

Tinând cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii si calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Impozite și taxe pentru protecția mediului în România

Generalitati Protectia mediului reprezinta o sarcina extrem de importanta in componenta unui stat ce tinde spre recunostinta globala. Obiectivul...

Implicarea unui ONG de mediu în soluționarea unei probleme

1. PREZENTARE GENERALĂ 1.1.APARIŢIE.SCURT ISTORIC Statut Fundaţia TERRA Mileniul III este o organizaţie apolitică, neguvernamentală şi...

Instituțiile Mediului în România

CAPITOLUL I • CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - PROBLEMA VITALA A LUMII CONTEMPORANE Din cele mai vechi timpuri, omul...

Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Lisa

INTRODUCERE Procesul de Dezvoltare Regională În contextul aderării României la UE în anul 2007, politica naţională de dezvoltare a României se va...

Dosar de presă - probleme și politici sociale - sărăcia din România

I. Prezentarea problemei sociale 1. Problema sociala monitorizata in presa românească. Definiţia de lucru a problemei sociale. Problema...

Responsabilitatea Socială Corporatistă

1. RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATISTĂ 1.1 INTRODUCERE Responsabilitatea socială corporativă (CSR) reprezintă ansamblul acţiunilor,...

Ai nevoie de altceva?