Raport de Evaluare SC Albarim SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 13244
Mărime: 282.08KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" GALATI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

CAP. I. INTRODUCERE

1.1.PREZENTAREA CLIENTULUI

1.2.OBIECTUL, SCOPUL ŞI UTILIZAREA EVALUĂRII

1.3.DATA ESTIMĂRII VALORII

1.4. INSTRUCŢIUNILE EVALUĂRII

1.5. TIPUL VALORII ESTIMATE.

1.6. IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE

1.7. CONFORMITATEA CU STANDARDELE DE EVALUARE

1.8. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE

CAP .II. DIAGNOSTICAREA SOCIETĂŢII

2.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC

2.2. DIAGNOSTICUL COMERCIAL

2.3. DIAGNOSTICUL MANAGEMENT, ORGANIZARE ŞI RESURSE UMANE

2.4. DIAGNOSTICUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE – DEZVOLTARE

2.5. DIAGNOSTICUL OPERAŢIONAL

2.6. DIAGNOSTICUL ECONOMICO – FINANCIAR

1. INDICATORII DE ECHILIBRU

2. INDICATORI DE EVOLUŢIE

3. INDICATORII DE STRUCTURĂ

4. INDICATORI PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

5. INDICATORI DE FINANŢARE

6. INDICATORI DE GESTIUNE

7. INDICATORI DE ACTIVITATE

8. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

9. INDICATORI DE BONITATE

2.7. CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI. ANALIZA SWOT.

CAP. III. EVALUAREA ÎNTREPRINDERII

3.1. METODA ACTIVULUI NET CONTABIL (ANC)

3.2. METODA ACTIVULUI NET CONTABIL CORIJAT (ANCC)………

CAP. IV. CONCLUZII

Extras din document

CAPITOLUL I: Prezentarea societăţii

1.1.PREZENTAREA CLIENTULUI

Sediul societăţii : Str. Colectivistilor, Galati

Obiectivul principal de activitate: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă si a celor pentru vopsit, in magazine specializate.

Capitalul social: 200 lei

Capitalul social este împărţit în 20 de pǎrţi sociale egale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,avand cota de participare la beneficii/pierderi de 100%.

Structura acţionariatului şi a capitalului social se prezintă după cum urmează:

Nr.crt. Acţionari Capital social

(în RON) Nr. parti sociale %

1 NEGRUŢ GHEORGHE 200 20 100%

TOTAL 200 20 100%

Întreprinderea SC ALBARIM SRL este o societate cu răspundere limitată şi face parte din categoria întreprinderilor mijlocii. Întreprinderea este proprietatea unui singur actionar. Firma va avea ca manager general pe NEGRUŢ GHEORGHE întrucat, asa cum s-a specificat anterior, este singurul proprietar al societãţii.

1.2.OBIECTUL, SCOPUL ŞI UTILIZAREA EVALUĂRII

Evaluarea firmei S.C. ALBARIM SRL. are ca obiect evaluarea societăţii în vederea obţinerii unei valori de piaţă cât mai aproape de realitate. Rezultatul evaluării se va utiliza numai de către conducerea societăţii, reprezentată de domnul NEGRUŢ GHEORGHE pentru a avea o imagine reală a ceea ce reprezintă şi valorează societatea în ansamblul ei în vederea continuării activităţii.

1.3.DATA ESTIMĂRII VALORII

Data evaluării este: 31.12.2011, este data la care se aplică opinia evaluatorului în ceea ce priveste valoarea estimată;

Data raportului este: 15.01.2012, este data la care se face raportul de evaluare.

1.4. INSTRUCŢIUNILE EVALUĂRII

 Numele clientului şi a părţii care a dat tematica: conducerea S.C. ALBARIM SRL.;

 Scopul evaluării şi metoda de evaluare: estimarea valorii de piata a societăţii S.C. ALBARIM SRL în vederea continuării activităţii, iar metoda de evaluare utilizatã este cea a activului net contabil (ANC) şi ANCC.

1.5. TIPUL VALORII ESTIMATE.

Tipul valorii estimate: în urma acestui raport de evaluare se estimează valoarea de piaţă a societăţii S.C. ALBARIM SRL la data de 31.12.2011 în vederea continuării normale a activităţii sale economice.

1.6. IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE

1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului şi în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terţă persoană fără obţinerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării şi evaluatorului verificator, aşa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea faţă de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluări şi celor care au obţinut acordul scris şi nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acţiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

2. Raportul de evaluare îşi păstrează valabilitatea numai în situaţia în care condiţiile de piaţă, reprezentate de factorii economici, sociali şi politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

3. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia şi care nu sunt cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil şi se poate tranzacţiona, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată şi aceasta nu este ipotecată sau închiriată. În cazul în care există o asemenea situaţie şi este cunoscută, aceasta este menţionată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) şi responsabilă.

4. Dacă nu se arată altfel în raport, se înţelege că evaluatorul nu are cunoştinţă asupra stării ascunse sau invizibile a proprietăţii (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea şi structura solului, structura fizică, sistemele mecanice şi alte sisteme de funcţionare, fundaţia, etc.), sau asupra condiţiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezenţa substanţelor periculoase, substanţelor toxice etc.), care pot majora sau micşora valoarea proprietăţii. Se presupune că nu există astfel de condiţii dacă ele nu au fost observate, la data inspecţiei, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obişnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietăţii, astfel de informaţii depăşind sfera acestui raport şi/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanţii explicite sau implicite în privinţa stării în care se află proprietatea şi nu este responsabil pentru existenţa unor astfel de situaţii şi a eventualelor lor consecinţe şi nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

5. Evaluatorul obţine informaţii, estimări şi opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile şi evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate şi corecte. Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea în privinţa acurateţei informaţiilor furnizate de terţe.

6. Conţinutul acestui raport este confidenţial pentru client şi destinatar şi autorul nu îl va dezvălui unei terţe persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare şi/sau atunci când proprietatea a intrat în atenţia unui corp judiciar calificat.

7. Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredinţate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client şi în scopul precizat în raport.

8.Consimţământul scris al evaluatorului, trebuie obţinut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepţia clientului şi a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizaţi în raport. Consimţământul scris şi aprobarea trebuie obţinute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terţe părţi, inclusiv altor creditori ipotecari, alţii decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relaţii publice, informaţii, vânzare sau alte mijloace.

1.7. CONFORMITATEA CU STANDARDELE DE EVALUARE

1.8. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE

Ca evaluator, declar ca raporul de evaluare a fost realizat în concordanţă cu reglementările Standardele Internetionale de Evaluare şi cu ipotezele şi condiţiile limitative cuprinse în prezantul raport.declar că nu am nici o relaţie particulară cu clientul şi nici un interes actual sau viitor faţă de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obţinerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a lor personae care au interese legate de client , iar renumerarea nu se face în funcţie de satisfacerea unei asemenea solicitări. În aceste condiţii, subsemnatul, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele şi concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

Preview document

Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 1
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 2
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 3
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 4
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 5
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 6
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 7
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 8
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 9
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 10
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 11
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 12
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 13
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 14
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 15
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 16
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 17
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 18
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 19
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 20
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 21
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 22
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 23
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 24
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 25
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 26
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 27
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 28
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 29
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 30
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 31
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 32
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 33
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 34
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 35
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 36
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 37
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 38
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 39
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 40
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 41
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 42
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 43
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 44
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 45
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 46
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 47
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 48
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 49
Raport de Evaluare SC Albarim SRL - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Raport de Evaluare SC Albarim SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza patrimoniului pe baza bilanțului contabil

1. INTRODUCERE Trecerea de la o economie hipercentralizată la una de piaţă a generat o serie de funcţionalităţi cu urmări negative care necesită...

Raport de evaluare a întreprinderii SC Rohe România SRL

1. Definirea misiunii 1.1 Identificarea intreprinderii evaluate Rohé Romania SRL este parte a grupului Rohe Holding GmbH, firma austriaca ce...

Metode și Tehnici de Evaluare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de...

Sinteza Evaluarii

I. SINTEZA EVALUARII 1.1. Scopul lucrarii Preocuparea constant a specialistilor si a practicienilor, evaluarea întreprinderilor a devenit un...

Studiu de fezabilitate - restaurant cu specific vânătoresc

I.Descrierea generală a afacerii I.1. Descrierea generală a afacerii în care se dorește să se intre Afacerea în care se dorește să se intre este...

Controlul societății SC Alpha SRL

Capitolul I Control prin inventariere Controlul este o analiza permanenta sau periodica a unei activitati, a unei situatii pentru a urmari mersul...

Raport de evaluare - Boromir

La baza evaluării stau o serie de ipoteze şi condiţii limitative, prezentate în cele ce urmează. Opinia evaluatorului este exprimată în concordanţă...

Evaluarea societății comerciale București Turism SA

Evaluarea unei societăţi comerciale cu activitate de turism – prestari servicii Studiu de caz – S.C. BUCUREŞTI TURISM S.A 1.Definirea misiunii...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și Inflația

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. La etapa actuală inflaţia a devenit problema numărul unu a...

Ai nevoie de altceva?