Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 47005
Mărime: 151.10KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Petre

Cuprins

INTRODUCERE.5

CAPITOLUL I.9

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE.9

1.1. Prezentarea generală a impozitelor şi taxelor.9

1.2. Definirea, conţinutul şi rolul impozitelor.10

1.3. Elementele impozitelor. 12

1.4. Conţinutul impozitelor şi taxelor. 13

1.5. Clasificarea impozitelor.14

CAPITOLUL II.20

IMPOZITELE DIRECTE.20

2.1. Caracterizarea generală a impozitelor directe.20

2.2. Impozitele şi taxe directe mobilizate la bugetul de stat. 21

2.3 Impozitele şi taxele locale. 63

CAPITOLUL III. 81

IMPOZITELE INDIRECTE. 81

3.1. Caracterizarea generală a impozitelor şi taxelor indirecte. 81

3.2. T.V.A. 83

3.3. Accizele. 93

3.4. Taxele vamale.95

3.5. Alte impozite şi taxe indirecte.98

CAPITOLUL IV.101

FUNCŢIILE IMPOZITELOR.101

4.1 Funcţia financiară.101

4.2 Funcţia economică. 106

4.3 Funcţia socio-politică.109

4.4 Funcţia de echitate fiscală.109

CAPITOLUL V.111

STUDIU DE CAZ.111

- Impozitele şi taxele locale la Primăria Suceava.111

CONCLUZII ŞI PROPUNERI .125

BIBLIOGRAFIE .129

Extras din document

I N T R O D U C E R E

În domeniul fiscal sunt vehiculate mai multe noţiuni care , în ultimă instanţă , se referă la unul şi acelaşi obiect şi anume asigurarea, urmărirea şi perceperea impozitelor, a taxelor şi a altor venituri în favoarea statului, care sunt cuprinse în marea lor majoritate în bugetul de stat.

Se utilizează de pildă, termenul de fiscalitate.

Conţinutul termenului de “ fiscalitate “ ar fi:

- sistemul de percepere a impozitelor - ansamblul de legi care se referă la aceasta, mijloacele care conduc la el;

- sistemul de percepere a impozitelor şi taxelor prin fisc - totalitatea obligaţiilor fiscale ale cuiva;

- ansamblul reglementărilor privind perceperea impozitelor sub toate formele, directe sau indirecte;

- sistemul de norme privitoare la stabilirea şi perceperea impozitelor şi taxelor.

Altă noţiune foarte des întâlnită în literatura de specialitate este şi aceea de fisc.

Denumirea de “fisc” provine din limba latină unde “fiscus” înseamnă coş sau paner. Prin urmare, putem deduce că la începuturile sale, activitatea fiscală se servea de coş (paner) pentru a colecta hrana sau alte obiecte de trebuinţă personală de la cei cărora le prisosea pentru cei bolnavi, handicapaţi , lipsiţi de mijloace de trai etc.

Cu alte cuvinte, activitatea pe care astăzi o denumim de “asistenţă socială” este cea care a inventat fiscul chiar înainte de a fi apărut statul fiind o preocupare a colectivelor umane de constituirea unor resurse necesare vieţii şi redistribuirea lor.

Conţinutul noţiunii de “fisc” ar fi:

- administraţie însărcinată cu calculul şi perceperea impozitelor;

- instituţie de stat care stabileşte şi încasează contribuţiile către stat ale unei persoane, urmăreşte pe cei care nu şi-au plătit la termen aceste obligaţii;

- totalitatea organelor care stabilesc, încasează, urmăresc silit şi administrează impozitele şi taxele cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;

- instrument administrativ al statului reglementat prin norme juridice, care este chemat să stabilească şi să administreze impozitele directe şi indirecte, precum şi taxele cuvenite statului.

Tot în legătură cu cele arătate se utilizează şi termenul de fiscal , care priveşte fiscul ori “care aparţine fiscului, privitor la fisc”.

Noţiunea cea mai cuprinzătoare care defineşte cel mai bine aria de cuprindere a domeniului fiscal şi a întregii activităţi fiscale este cea de sistem fiscal, care trebuie să includă sau cel puţin să subânţeleagă conţinutul tuturor celorlalte noţiuni utilizate în domeniul fiscal.

Structura sistemului fiscal cuprinde:

În structura sistemului fiscal trebuie să intre ca o componentă totalitatea impozitelor şi a altor venituri pe care statul, prin organele sale specializate le percepe în baza unor reglementări legislative.

Deoarece impozitele şi taxele, aşa cum s-a arătat, sunt instituite prin legi sau alte acte normative, care consfinţesc, în ultimă instanţă, dreptul de creanţă fiscală a statului asupra contribuabililor, toate aceste reglementări legislative de natură fiscală trebuie cel puţin presupuse ca făcând parte din sistemul fiscal.

Aplicarea legilor fiscale, asigurarea bunei funcţionalităţi a mecanismului fiscal şi realizarea în ultimă instanţă a creanţelor fiscale impun existenţa, organizarea şi activitatea unor organe specializate ale statului, a unui aparat fiscal fără de care toate celelalte componente ale sistemului fiscal ar rămâne incerte. Prin urmare, sistemul fiscal cu toate implicaţiile şi funcţionalităţile sale nu ar putea fi pus în mişcare fără existenţa aparatului fiscal, motiv pentru care acest aparat în mod obiectiv, nu poate lipsi din componentele sistemului fiscal.

Dezvoltarea activităţii statale şi amploarea relaţiilor băneşti odată cu apariţia economiei de piaţă a favorizat apariţia “finanţelor” ca un concept mai cuprinzător “fiscului” şi incluzându-l pe acesta.

În prezent, de pildă, în sfera “finanţelor publice ” în care sunt cuprinse:

- elaborarea şi execuţia bugetului naţional;

- stabilirea şi perceperea impozitelor , taxelor şi altor venituri ale statului;

- utilizarea mijloacelor financiare ale organelor puterii legislative, judecătoreşti şi executive;

- controlul asupra modului de folosire a mijloacelor materiale şi băneşti aparţinând regiilor autonome, instituţiilor publice şi asupra capitalului social al statului din societăţile comerciale.

Rezultă deci că finanţele publice cuprind întreg ansamblul relaţiilor economice în expresie bănească care asigură constituirea resurselor băneşti necesare statului şi folosirea lor pentru destinaţiile aprobate de puterea legislativa.

Bibliografie

1. Bogdan, V. Armonizarea contabilă internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2004.

2. Burciu ,A. Management comparat, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2004.

3. Bostan, I. Drept financiar şi fiscalitate, Editura Media Tech, Iaşi, 1999.

4. Condor, I. Drept fiscal si financiar, Editura Tribuna Economica, Bucuresti,1996 .

5. Filip, Gh. Finanţe Publice, Editura. Sedcomlibris, Iaşi, 2003.

6. Gliga, I. Dreptul Finanţelor Publice, Bucureşti (1992 – Ed. Didactică şi Pedagogică; 1994 – Ed. All; 1996 – Ed Economică)

7. Giurgiu, A.I. Finanţele Publice, Note de curs, 2000.

8. Hlaciuc, E. Contabilitate financiară, armonizată cu Directivele contabile europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura Didactică si Pedagogică, RA, Bucureşti, 2003.

9. Hlaciuc, E., Mihalciuc, C. Măsurarea performanţelor financiare ale întreprinderii, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Editura CEPUSM, Chişinău, 2005.

10. Hoanţă, N. Economie şi Finanţe Publice, Editura Polirom, Iaşi, 2002.

11. Istrate, C. Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei, Editura Polirom, Iaşi, 2000

12.

13. Ouatu ,C. Stoica ,C. Finanţe Publice, Editura Junimea, Iaşi, 2003. Note de curs. Prelipcean, G.

14. Sandu, Gh. Finanţe Publice, Editura Universităţii Suceava, 1999.

15. Sandu, Gh. Buget şi fiscalitate în ţările Uniunii Europene, Note de curs.

16. Stancu, I. Finanţe, Ediţia a 2-a, Bucureşti, Editura Economică, 2004.

17. Talpoş, I. Finanţele României, vol. I, Editura Sedona, Timişoara, 1995

18. Văcărel I. Finanţe Publice, E.D.P., Bucureşti, 2002.

19. Voinea,Gh., Boariu,A Soroceanu, M. Concepte şi expresii importante pentru aplicarea legislaţiei fiscale din România, Iaşi, Editura Polirom, 2005.

20.

*** Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal republicat.

21. *** Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003.

22. *** Hotărârea Guvernului României nr. 84/2005, privind Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003.

23. *** Legea nr. 343/2006, privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003.

24. *** Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale.

25. *** Legea nr. 215/2002- Legea administraţiei publice locale.

26. *** Hotărârea Guvernului României nr. 1514/2006, privind, Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora.

27. *** Hotărârea Consiliului Local nr. 355/2006,privind tarifele de închiriere aplicabile cu 01/01/2007.

28. *** Hotărârea Consiliului Local nr. 369/2006, privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru terenuri şi spatii cu alta destinaţie decât locuinţa.

29. *** Hotărârea Consiliului Local nr. 202/2003, privind delimitarea zonelor pentru stabilirea taxei pentru folosirea terenului proprietate.

30. *** Hotărârea Consiliului Local nr. 354/2006,privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007.

31.

***

Tribuna Economică nr.5/2004: Ordinul M.F.P. nr.1827/2003. Un pas înainte spre aderarea contabilă la Uniunea Europeană.

32. *** http://www.spiruharet.ro

33. *** http://www.pwcglobal.com, David Trow: Reforma sistemului contabil din România-ultima etapă?, 2003.

Preview document

Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 1
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 2
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 3
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 4
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 5
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 6
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 7
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 8
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 9
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 10
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 11
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 12
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 13
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 14
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 15
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 16
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 17
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 18
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 19
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 20
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 21
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 22
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 23
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 24
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 25
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 26
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 27
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 28
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 29
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 30
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 31
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 32
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 33
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 34
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 35
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 36
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 37
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 38
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 39
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 40
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 41
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 42
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 43
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 44
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 45
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 46
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 47
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 48
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 49
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 50
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 51
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 52
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 53
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 54
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 55
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 56
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 57
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 58
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 59
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 60
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 61
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 62
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 63
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 64
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 65
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 66
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 67
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 68
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 69
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 70
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 71
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 72
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 73
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 74
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 75
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 76
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 77
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 78
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 79
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 80
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 81
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 82
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 83
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 84
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 85
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 86
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 87
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 88
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 89
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 90
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 91
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 92
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 93
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 94
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 95
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 96
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 97
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 98
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 99
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 100
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 101
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 102
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 103
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 104
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 105
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 106
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 107
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 108
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 109
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 110
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 111
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 112
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 113
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 114
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 115
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 116
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 117
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 118
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 119
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 120
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 121
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 122
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 123
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 124
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 125
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 126
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 127
Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor - Pagina 128

Conținut arhivă zip

  • Rolul, Functiile si Structura Impozitelor si Taxelor.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul TVA în România

Argument Fiecare dintre noi a auzit măcar o singură dată despre TVA (Taxa pe Valoare Adăugată). Chiar dacă suntem înterprinzători, având propria...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Fiscalitatea Agenților Economici

Lucrarea de diploma este bazata pe un plan judicios, cu mute probleme analizate, care confera lucrarii un caracter interdisciplinar. Problema...

Asigurări sociale de sănătate

INTRODUCERE 1. Scurtă prezentare a întreprinderii Intrarea in vigoare, la 1 ianuarie 1999, a Legii 145 a asigurarilor sociale de sanatate, a...

Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si alte Organisme Publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe...

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Trezoreria Întreprinderii

I.1. Definitie. Gestiunea trezoreriei Ca urmare a desfasurarii activitatilor în cadrul societatilor comerciale au loc o serie de fluxuri...

Fiscalitatea Agenților Economici

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL SI COMPONENTELE SALE 1.1 CONCEPTUL DE SISTEM FISCAL; COMPONENTELE SI PRINCIPIILE ACESTUIA Trecerea României la o...

Fiscalitatea Agenților Economici

INTRODUCERE Societatea româneasca traverseaza o perioada de profunde transformari, generate de tranzitia de la un sistem centralizat la un sistem...

Contabilitatea Impozitelor Indirecte

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR 1.1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor 1.1.1 Noţiuni generale privind impozitele şi...

Ai nevoie de altceva?