Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 22939
Mărime: 2.30MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ FACULTATEA DE RELAŢII COMERCIALE ŞI FINANCIAR – BANCARE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

Cuprins

Introducere pag. 3

CAP.1: Consideraţii generale privind controlul fiscal pag. 4

1.1 Noţiunea, rolul, funcţiile şi obiectul controlului fiscal pag 4

1.1.1Noţiunea de control fiscal pag 4

1.1.2 Rolul controlului fiscal pag 4

1.1.3 Obiectul şi funcţiile controlului fiscal pag 5 1.2 Obligaţiile fiscale pag 5

1.3 Formele şi clasificarea controlului fiscal pag 6

1.4 Procedura executării controlului fiscal pag 7

1.4.1 Desfăşurarea controlului fiscal pag 8

1.4.2 Date despre contribuabil utilizate în controlul fiscal pag 11

1.4.2.1 Drepturile contribuabilului în momentul exercitării

controlului fiscal pag 12

1.4.2.2 Obligaţiile contribuabilului în momentul exercitării

controlului fiscal pag 15

CAP.II: Consideraţii generale privind organizarea controlului fiscal pag 17

2.1 Date esenţiale despre inspectorul de control fiscal ,,,,,,, pag 17

2.1.1 Drepturile inspectorului fiscal pag 17

2.1.2 Obligaţiile inspectorului fiscal pag 18

2.2 Acte necesare controlului fiscal pag 18

2.3 Instituţiile controlului fiscal pag 21

CAP.III: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ( A.N.A.F.) pag 25

3.1 Scurt istoric în ceea ce priveşte înfiinţarea A.N.A.F. pag 25

3.2 Modul de organizare şi funcţionare al A.N.A.F. pag 26

3.3 Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pag 28

3.4 Obiectivele A.N.A.F. pag 29

3.5 Atribuţiile A.N.A.F. pag 30

CAP.IV: Studiu de caz privind evoluţia activităţii ANAF între anii 2005-2007 pag 33

4.1 Evoluţia activităţii Gărzii Financiare pag 33

4.2 Evoluţia activităţii Autorităţii Naţionale a Vămilor pag 46

Concluzii pag 58

Bibliografie pag 59

Extras din document

Introducere

Începuturile şi necesitatea sistemului de control fiscal.

Primele mărturii ale existenţei structurilor de control ale statului, în spaţiul carpato-danubiano-pontic, datează din secolul al XIV-lea.

Statele româneşti nou înfiinţate dispuneau de structuri de control fiscal formate de slujbaşi al căror principal rol era să asigure strângerea birurilor de la populaţie.

Situaţia a căpătat accente deosebite după instaurarea dominaţiei otomane, ca urmare a instituirii de către aceasta a unui apăsător si înrobitor regim fiscal constituit, în principal, din obligaţia de plată a haraciului(tribut anual) impus Principatelor Româneşti.

În vederea satisfacerii exigenţelor mereu sporite ale Porţii Otomane , atât a celor materiale cât mai ales a celor financiare, domnitorii din Principatele Româneşti au fost constrânşi să instituie o foarte puternică structură de urmărire şi control a încasării, de la populaţie, a acestora.

Dezvoltarea statului a fost însoţită, o dată cu dezvoltarea structurilor sale, de perfecţionarea aparatului de strângere a banilor înfiinţat pe lângă curţile domneşti.

Organizarea în interesul intregului popor a unui sever control şi a unei cât mai bune evidenţe asupra producţiei şi a distribuirii venitului naţional prezintă una din condiţiile cele mai importante ale conducerii economiei naţionale.

Controlul constituie un atribut esenţial, o componentă a funcţiei economico-organizatorice şi a celei cultural-educative a statului. Economia nu poate fi organizată şi condusă fără exercitarea unui control sistematic din partea statului.

Controlul este necesar şi pentru că el contribuie la: educarea cetăţenească a maselor, dezvoltarea simţului gospodăresc, lichidarea nepăsării faţă de avutul obştesc şi la descoperirea furturilor şi a delapidărilor din avutul poporului, întărirea ordinii şi disciplinei.

Controlul asigură perfecţionarea, creşterea profitului în condiţii de concurenţă liberă şi loială. Controlul, ca formă de cunoaştere este lipsit de sens dacă nu se manifestă şi ca formă de perfecţionare a modului de gestionare a patrimoniului şi de organizare şi conducere a activităţii agentului economic.

Controlul este o necesitate obiectivă şi subiectivă, dar nu este un scop, ci un mijloc de perfecţionare a activităţii executive, inclusiv a proceslui de conducere a acesteia.

Necesitatea controlului contribuie la:

- îmbunătăţirea disciplinei muncii în toate domeniile de activitate;

- instaurarea unui climat de ordine şi disciplină în gospodărirea mijloacelor materiale şi

băneşti;

- respectarea şi aplicarea fermă şi intransigentă a legislaţiei ţării de către toţi membrii

societăţii indiferent de locul pe care îl ocupă;

- organizarea şi conducerea ştiinţifică a întregii activităţi social economice pe baza

coordonatelor stabilite la elaborarea programelor de dezvoltare;

- buna desfăşurare a procesului de transformare a deciziei în acţiune şi a acţiunii în

rezultate mai eficiente, întrucât oricât ar fi de bune deciziile, pentru transpunerea în viaţă a acestora, ar conta numai pe forţa justeţei lor fără a le controla cum se aplică în practică, înseamnă a adopta o atitudine idealistă şi până la urmă a leza interesele generale ale societăţii.

Capitolul 1 – Consideraţii generale privind controlul fiscal

1.1 - Noţiunea, rolul, funcţiile si obiectul controlului fiscal

1.1.1. Notiunea de control fiscal

Controlul fiscal este definit ca ansamblul activităţilor care au ca scop verificarea realităţii, legalităţii şi sincerităţii declaraţiilor, verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi activitatea de investigare şi constatare a evaziunii fiscale.

Controlul fiscal se execută de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul fiscal şi organele de control financiar abilitate de lege.

Sunt supuse controlului fiscal persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, cărora le revin, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligaţii fiscale, denumite în continuare contribuabili.

1.1.2 Rolul controlului fiscal

Rolul controlului fiscal urmăreşte, în principal funcţionarea unităţilor de producţie la capacitate normală, chiar maximă, pe criterii de eficienţă şi rentabilitate pentru obţinerea profitului maxim în raport cu obiectivele şi normele stabilite.

Rolul controluli fiscal presupune:

- constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus controlului sau altor personae privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corctitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii;

- analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;

- sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale.

În scopul îndeplinirii atribuţiilor de mai sus, organul de inspecţie fiscală va proceda la:

- examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;

- solicitarea de informaţii de la terţi;

- stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată;

- verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile;

- dispunerea măsurilor asiguratorii în condiţiile legii;

- aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor legale;

- discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai contribuabililor sau împuterniciţii acestora.

1.1.3 Obiectul şi funcţiile controlului fiscal:

Controlul fiscal are ca obiect verificarea:

- Bazelor de impunere;

- Legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale;

- Corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili;

- Respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile;

- Stabilirii diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora.

Funcţiile controlului fiscal sunt:

Pentru a fi raţional controlul fiscal trebuie sã rãspundã unor cerinţe, sã îndeplineascã anumite funcţii şi sã se caracterizeze prin anumite trãsãturi şi printre acele funcţii enumerez:

- funcţia de mobilizare a resurselor bugetare la dispozitia statului, necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.

Se pot distinge din acest punct de vedere sisteme fiscale mai liberale si sisteme fiscale intervenţioniste, în care statul îşi propune să finanţeze mai multe activităţi şi are nevoie de resurse mai mari, mobilizate îndeosebi prin impozite şi taxe.

- funcţia economico-stimulativă, în scopul dezvoltării sau stabilizării activităţilor economice, corectãrii dezechilibrelor, spoririii volumului veniturilor, creării de noi locuri de muncă .

- funcţia socială prin care se urmăreşte pe de o parte, să se asigure o anumită protectie socială unor categorii de contribuabili persoane fizice care realizează venituri mai mici şi au greutăti materiale mai mari, iar pe de altă parte să fie stimulaţi agenţii economici care utilizează forţă de muncă cu randament mai redus (handicapaţi, nevăzători)

-funcţia de control asupra economiei exercitată de către Ministerul Economiei şi Finantelor şi unităţile sale teritoriale, prin aparatul fiscal şi organele de control financiar abilitate prin lege.

1.2 Obligaţiile fiscale

­ Obligaţia de declarare a bunurilor, a veniturilor impozabile ori, după caz, a

impozitelor datorate;

­ Obligaţia de calculare, de înregistrare în evidenţele contabile şi de plată la

termenele legale a impozitelor

­ Orice alte obligaţii rezultând din legile fiscale.

Pentru fiecare obligaţie fiscală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale se vor avea în vedere şi se vor cuprinde în constatări următoarele:

Informaţii despre obligaţia fiscală:

- denumirea obligaţiei fiscale;

- perioada supusă inspecţiei fiscale;

- prezentarea procedurii de control utilizate. În cazul controlului prin sondaj, selectarea documentelor şi a operaţiunilor semnificative se apreciază de organul de inspecţie fiscală în funcţie de natura activităţii contribuabilului;

- facilităţile fiscale (scutiri, reduceri, ajutor de stat, subvenţii) de care a beneficiat contribuabilul în perioada supusă inspecţiei fiscale şi modul de respectare a acestora.

1.3 Formele şi calasificarea controlului fiscal

Controlul fiscal este clasificat în funcţie de întinderea lui asupra diferitelor activităţi sau raporturi ale contribuabilului verificat.

Formele de control fiscal sunt următoarele :

- Control fiscal general care presupune activitatea de verificare a tuturor obligaţiilor

fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioadă de timp determinată.

- Controlul fiscal parţial presupune activitatea de verificare a uneia sau a mai multor obligaţii fiscale, pentru o perioadă de timp determinată.

- Control fiscal extins, care poate cuprinde şi alţi contribuabili, în afara celui verificat, care se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, dacă acesta reprezintă interes pentru aplicarea legii fiscale.

Preview document

Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 1
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 2
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 3
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 4
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 5
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 6
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 7
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 8
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 9
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 10
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 11
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 12
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 13
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 14
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 15
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 16
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 17
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 18
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 19
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 20
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 21
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 22
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 23
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 24
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 25
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 26
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 27
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 28
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 29
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 30
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 31
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 32
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 33
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 34
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 35
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 36
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 37
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 38
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 39
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 40
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 41
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 42
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 43
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 44
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 45
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 46
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 47
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 48
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 49
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 50
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 51
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 52
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 53
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 54
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 55
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 56
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 57
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 58
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 59
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 60
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 61
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 62
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 63
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 64
Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Rolul si Eficienta Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei si Finantelor.doc
  • slideurile pt licenta.ppt

Alții au mai descărcat și

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Bugetul de Stat Trecut Prezent si Perspective

INTRODUCERE Bugetul de stat constituie componenta centrala a sistemului financiar-bancar, care cuprinde o parte a relatiilor social-economice...

Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România

INTRODUCERE Controlul fiscal este instrumentul pe care îl au la îndemână puterile publice pentru supravegherea si determinarea prin metode si...

FMI și BIRD

Introducere In procesul de elaborare a politicilor monetare un rol important il au organismele financiare internationale : • Fondul Monetar...

Sistemul Vamal

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează tematica vămuirii mărfurilor în România. Ea se concentrează în principal asupra regimurilor vamale şi a...

Controlul fiscal al statului

CONTROLUL FISCAL AL STATULUI CAP.I. CONCEPTE, DEFINIŢII, OBIECTIVE, FORME, SANCŢIUNI, ALE CONTROLULUI FISCAL În prezent, în România,...

Controlul Financiar de Stat

CONTROLUL FINANCIAR DE STAT EXERCITAT DE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 1. OBIECTIVELE CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT Controlul financiar de stat...

Fiscalitatea

CAPITOLUL 1 FISCALITATEA  COMPONENTA A VIETII SOCIAL-ECONOMICE A NATIUNII - Definirea notiunilor de fiscalitate, sistem fiscal si politica...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SISTEMULUI FINANCIAR-FISCAL DE CĂTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ÎN CONDIŢIILE PREADERARII LA COMUNITATEA EUROPEANĂ 1.1...

Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani

INTRODUCERE Începând cu anul 1990, în România s-a declanşat un amplu proces de tranziţie spre o economie concurenţială de piaţă , liberalizată,...

Trezoreria statului

INTRODUCERE În procesul procurării şi repartizării resurselor financiare necesare statului pentru a-şi îndeplini funcţiile şi sarcinile sale, se...

Direcția Generale a Finanțelor Publice Gorj

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR PUBLICE GORJ TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU 1.1. ROLUL ŞI LOCUL MINISTERUL...

Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei

CAPITOLUL 1. Organizarea și rolul Trezoreriei statului Tranziţia la economia de piaţă reprezintă un proces complex şi de durată care presupune...

Evoluția controlului financiar în România comparativ cu evoluția controlului financiar în Rusia

1.ISTORICUL CONTROLULUI FINANCIAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Scurte consideraţii Activitatea practică de stabilire a modului în care fenomenele economice au...

Sistem Metodologic - Control Financiar

CAPITOLUL I CONTROLUL FINANCIAR Trecerea României la o economie de piaţă, al cărui fundament îl constituie proprietatea privată şi al cărui...

Rolul Impozitelor si Taxelor in Optimizarea Incasarilor Bugetare

Elementele fundamentale ale sistemului fiscal Asezarea impozitelor si taxelor reprezinta constatarea, calcularea si stabilirea acestora, prin...

Ai nevoie de altceva?