Salarizarea si Motivarea Functionarilor Publici dintr-o Institutie Publica

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Salarizarea si Motivarea Functionarilor Publici dintr-o Institutie Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ing. Ec. Ioan Muntean

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Prezentarea temei 3
2. Prezentarea succintă a instituţiei publice 11
3. Prezentarea detaliată a situaţiei practice analizate 13
4. Aspecte pozitive si negative 17
5. Propuneri de îmbunătăţire a managementului în cazul particularizat 18
6. Bibliografie 21

Extras din document

1. Prezentarea temei

Tema proiectului o constituie salarizarea şi motivarea funcţionarilor publici din cadrul unui Spital Clinic.

Activitatea administraţiei publice are în vedere satisfacerea necesităţii intereselor publice generale a celor administraţi. Însă, pentru a-şi duce la îndeplinire activitatea în condiţii optime, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice au nevoie de resurse materiale, financiare şi umane, adică administraţia publică are nevoie de personal, de materiale şi de bani.

Dintre toate acestea, resursa cea mai importantă şi valoroasă este resursa umană.

Conform Statutului funcţionarilor publici, persoana care ocupă o funcţie publică este funcţionar public, iar totalitatea funcţionarilor publici din autorităţile şi instituţiile publice constituie corpul funcţionarilor publici.

Prin termenul de funcţie publică, potrivit Statutul funcţionarilor publici, se înţelege ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică în vederea ducerii la capăt a activităţilor sale.

Se poate spune că administraţia publică reprezintă un ansamblu de funcţii publice ce sunt prevăzute prin lege şi încredinţate funcţionarilor publici care le îndeplinesc în baza competenţei acordate.

Motivarea este un termen general ce descrie procesul începerii, orientării şi menţinerii unor activităti fizice şi psihologice. El este un concept larg ce cuprinde o serie de mecanisme interne cum ar fi: preferinţa pentru o activitate faţă de alta, entuziasmul şi vigoarea reacţiilor unei persoane, persistenţa unor modele (tipare) organizate de acţiune pentru îndeplinirea unor obiective relevante .

Problemei motivaţiei personalului i se atribuie o mare importanţă atât în sectorul privat cât şi în cel bugetar. Toţi managerii sunt de acord că atingerea obiectivelor organizaţionale depinde foarte mult de comportamentul şi atitudinea subordonaţilor lor faţă de sarcinile ce le revin. Astfel, printre funcţiile managementului public regăsim şi funcţia de motivare. Funcţia de motivare constă în ansamblul proceselor de management prin care resursele umane din instituţiile publice sunt stimulate să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor previzionate .

În general s-a presupus ca instituţiile publice vor angaja cu predilecţie persoane ale căror valori şi nevoi sunt mai potrivite pentru menirea de serviciu public a instituţiei. Însărcinate cu promovarea bunăstării sociale generale, dar şi cu protecţia societăţii şi a fiecărui individ ce face parte din aceasta, organizaţiile publice au adesea scopuri mai vaste şi cu un impact mai profund decât cele pe care le regăsim în mod obişnuit în sectorul privat.

Astfel, este vital pentru toate organizaţiile să îşi motiveze personalul cât mai bine posibil. Acest fapt conduce la un mediu de lucru mai multumiţor, şi, ce e mai important, la un mediu de muncă mai productiv. Mai productiv înseamnă mai competitiv si mai profitabil.

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.01.2006 sistemul de salarizare cuprinde salariul de bază, premiile, stimulentele si alte drepturi. Gestionarea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea in resursele financiare şi în numărul maxim de posturi aprobate potrivit legii.

Salariul de bază se stabileşte in funcţie de categorie, de clasă, care reflectă nivelul studiilor necesare exercitării funcţiei publice si, după caz, cu gradul profesional al funcţiei publice, precum şi în raport cu nivelul la care se presteaza activitatea, respectiv la nivel central sau local, potrivit:

- anexelor nr. I - V pentru luna ianuarie;

- anexelor nr. Ia - Va pentru perioada februarie - august 2006;

- anexelor nr. Ib -Vb pentru perioada septembrie - decembrie 2006.

Pentru fiecare grad profesional al funcţiei publice de execuţie se stabilesc trei trepte de salarizare, potrivit anexelor la ordonanţă. Funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant au un singur nivel al salariilor de bază prevăzute în anexele la ordonanţă. Până la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici, funcţionarii publici cu funcţii de conducere îşi păstrează nivelul salariilor de bază ale funcţiilor publice de execuţie corespunzătoare, la care se adaugă indemnizaţia de conducere, cu excepţiile prevăzute in aceasta ordonanţă.

Salariile de bază ale funcţionarilor publici aflaţi in corpul de rezervă şi care în cursul anului 2006 sunt redistribuiţi într-o funcţie publică, in condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei si gradului profesional in care sunt încadraţi.

Funcţionarii publici promovaţi in cursul anului 2006 pe o funcţie publică de execuîie cu un grad profesional superior celui deţinut, beneficiază de salariul de bază prevăzut in anexele la ordonanţă, pentru gradul profesional în care promovează, la treapta 3 de salarizare. Dacă funcţionarul public are un salariu de bază mai mare decât cel prevăzut la treapta 3 de salarizare, salariul de bază de care beneficiază după promovarea in gradul profesional se stabileşte potrivit treptei de salarizare imediat superioare care asigură o creştere salarială.

Funcţionarii publici care ocupă in anul 2006, in condiţiile legii, funcţia publică de director general sau o altă functie publică de conducere beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. În situaţia in care salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior este mai mic decât salariul de bază al funcţiei publice de execuţie aferente funcţiei publice de conducere vacante, prevăzuta in ştatul de funcţii, funcţionarul public va beneficia de acesta.

De această prevedere beneficiază si funcţionarii publici numiţi in funcţii publice de conducere anterior anului 2006, drepturile salariale urmând a fi acordate de la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe.

Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei pu-blice de director general sau a unei alte funcţii publice de conducere, organizat în cursul anului 2006, care nu au avut anterior calitatea de funcţionar public, salariul de bază se stabileşte prin actul administrativ al ordonatorului de credite, până la nivelul de finanţare prevăzut in ştatul de funcţii, aprobat potrivit legii.

Funcţionarii publici care se transferă in cursul anului 2006 beneficiază de un salariu de bază corespunzator treptei de salarizare deţinute, potrivit autoritaţii sau instituţiei publice la care se transferă, conform anexelor la aceasta ordonanţă. În cazul în care funcţionarul public se transferă la cerere într-o funcţie publică de nivel inferior, salariul de bază si treapta de salarizare sunt cele prevăzute pentru funcţia publică vacanta respectivă.

Pentru rezultate deosebite obţinute in activitatea desfăşurată,ordonatorul de credite poate acorda, in limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcţiilor publice, prevăzut in ştatul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

Ordonatorii principali de credite care au în subordine unitaţi bugetare cu un număr redus de funcţii publice, pot aproba ca încadrarea in numărul maxim de beneficiari de salariu de merit si în proporţiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie să se facă la nivelul unităţii respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, in acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

Salariile de merit se acordă funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total al funcţiilor publice stabilit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Salarizarea si Motivarea Functionarilor Publici dintr-o Institutie Publica.doc

Alte informatii

Tema proiectului o constituie salarizarea şi motivarea funcţionarilor publici din cadrul unui Spital Clinic.