Omul și Energia

Proiect
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 12022
Mărime: 1.63MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentin Arion

Cuprins

Întroducere 4

1. Noţiuni de bază 5

2. Tipuri de energie 5

2.1 Principalele tipuri de energie 5

2.2 Energia proprie a corpilui 5

2.3 Energia chimică 6

2.4 Energia termică 6

2.5 Energia electrică 6

2.6 Energia electromagnetică 6

2.7 Energia nucleară 7

2.8 Energia specifică organelor de simţ 8

2.9 Energia eolianăşi cea a valurilor 8

2.10 Energia solară 8

2.11 Energia mecanică 9

2.12 Energia potenţială 9

2.13 Energia cinetică 9

2.14 Energia internă 9

2.15 Energia hidraulică 9

2.16 Energia combustibilelor 9

3. Coeficienţi de conversie a energie şi puterii 10

3.1 Energia primară, livrată şi utilă 10

3.2 Efecienţa conversiei energiei 11

3.3 Consumul de energie primară la nivelul mondial 12

3.4 Consumul de energie primară în Republica Moldova 13

4. Combustilul 15

4.1 Combustibili fosili 15

4.2 Clasificarea combustibilului fosil 16

4.3 Extracţia 17

4.4 Proprietatea 17

4.5 Depozitarea 17

4.6 Surse şi tipuri 17

4.7 Produse petroliere şi gaze 18

4.8 Depozitarea petrolului şi a gazuluinatural 18

4.9 Transportul şi distribuţia 18

5. Producerea energiei,transportul ei.Tipuri de cabluri,utilizarea lor 18

6. Unităţile de măsură a energiei. 20

6.1 Exemple de calcul: probleme şi rezolvări 22

7. Soare ca sursă de energie 22

7.1 Soarele noţiuni generale 22

7.2 Radiţia solară.Difiniţii 24

7.3 Radiaţia solară pe suprafaţa Pămîntului 26

7.4 Efectul de seră.Soarele şi echilibrul energetic global. 27

7.4.1 Efectul de seră natural 28

7.4.2 Accelerarea efectului de seră 29

7.5 Radiaţia solară pe teritoriul Moldova.Caracteristica generală a radiaţieie solare pe teritoriul RM. 29

7.6 Calculul radiaţiei solare disponibile.Generalităţi 30

8.Dicţionar 31

Extras din document

Introducere

Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de secole. Dar problema energiei a fost, este şi va fi problema centrală, de rezolvarea căreia depinde funcţionarea şi dezvoltarea de mai departe a omenirii.

Una din cele mai mari provocări ai secolului XXI constă în asigurarea accesului fiecărui cetăţean al planetei Pământ la energie curată (nonpoluantă), durabilă şi la un cost rezonabil. Noţiunile “durabil”, “dezvoltare durabilă”, “economie durabilă”, etc. astăzi se utilizează frecvent, chiar poate prea frecvent, începând cu parlamente la elaborarea legilor şi strategiilor de dezvoltare a ţării respective, guverne – în programele de guvernare, partide politice în programele lor electorale şi terminând cu autorităţile publice locale şi actorii economici, care trebuie să realizeze în viaţa de toate zilele acest concept de dezvoltare. Dar puţini cunosc, că noţiunile de “durabilitate - sustainability” şi “dezvoltare durabilă – sustainable development” sunt termeni relativ noi, care au fost lansaţi de Comisia Brundtland a ONU (Gro Varlem Brundtland în acea perioadă era Prim-ministru al Norvegiei şi concomitent Preşedinte al Comisiei ONU) în raportul “Viitorul Nostru Comun” în anul 1987.

Faptul că producerea (conversia) energiei din surse fosile provoacă poluarea mediului, creşterea pericolului pentru sănătate, schimbarea climei, etc., conceptul de dezvoltare durabilă a fost acceptat şi concretizat, în primul rând, în contextul dezvoltării sectorului energetic Astfel, la Conferinţa Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei, care a avut loc în anul 1992 la Rio de Janeiro s-a formulat o definiţie mai amplă a conceptului dezvoltare durabilă.

Prin dezvoltare durabila trebuie înţeles un proces al dezvoltării economice care va avea ca rezultat o îmbunătăţire a nivelului de viata al omenirii, fară a se deteriora ecosistemul planetei noastre. Aceasta înseamnă o folosire ordonata a resurselor naturale pentru ca fiecare membru al omenirii sa aibă porţia sa de mediu curat, precum şi obligaţia sa de-a se strădui sa îl îmbunătăţească pentru a asigura copiilor săi o şansă mai bună decât a avut-o el însuşi.

Pe parcurs de milenii,omenirea a folosit pentru satisfacerea necesităţilor sale doar energie regenerabilă – radiaţia solară, lemne de foc, vântul şi apa curgătoare, ultimele fiind derivate ale aceiaşi energii solare. Începând cu secolul XIX se creează noi sisteme energetice bazate pe avantajele incontestabile ale surselor fosile: concentrare ridicată, posibilitate de stocare, pot fi transportate la distanţe mari şi convertite în alte tipuri de energie – termică, mecanică, electrică.

Pe parcursul a circa 200 ani omenirea a creat un complex energetic grandios şi greu de imaginat, care asigură serviciile fundamentale: iluminatul, încălzirea, refrigerarea, transportul, procesele tehnologice, etc. Fără energie nu pot fi menţinute standardele moderne de bunăstare, educaţie şi sănătate. Totodată, s-a recunoscut că energia modernă este vinovată de apariţia a numeroase probleme de mediu. Va trebui să găsim un compromis între cererea crescândă de servicii energetice şi necesitatea acută de-a proteja mediul ambient. Soluţia problemei constă în revenirea omenirii la surse regenerabile, altfel spus la energia solară. În aşa mod se va repara lanţul firesc, rupt acum 200 de ani. Secolul XIX a fost al aburilor, secolul XX –al electricităţii, iar secolul XXI va fi al soarelui sau nu va fi deloc.

1.Noţiuni de bază:

Noţiunea Energie este strâns legatăn cu o altă noţiune fizică – lucrul. Cuvântul “energie” provine de la ergon ceia ce din limba greacă înseamnă lucru. Definiţia energiei este următoarea: -Capacitatea (proprietatea) unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic în trecerea dintr-o stare în altă stare.

Există mai multe forme de explicăre.Deci putem spune că :

-Energiea este schimbarea şi procesele ce au loc în Univers,începînd cu deplasarea şi spaţiu şi terminînd cu gîndirea.

Sau:

-Cuvîntul energie desemnează o folosire uzuală şi una ştiinţifică.

În sensul uzual de folosire, cuvîntul energie este un substantiv feminin, avînd singular şi plural.

În sensul folosic în fizică, sau, mai general, în ştiinţă, tehnică şi tehnologie, cuvîntul energie, este un substantiv feminin defectiv de plural - energie, la singular, fără articolul nehotărît , respectiv, pentru plural, se foloseşte expresia :“forme de transfer energetic” şi nu “forme de energie”, cum este deoseri folosit în mod evident incorect.

O altă noţiune fizică, strâns legată de energie şi adesea confundată cu ultima, este puterea definită astfel:

-Lucrul mecanic efectuat într-o unitate de timp sau energia primită (cedată) într-o unitate de timp şi se determină cu raportul dintre energie şi timp. , puterea este viteza cu care se efectuează lucrul.

Astfel energia este lucrul mecanic efectuat împotriva forţei de rezistenţă şi atât energia cât şi lucrul au în sistemul SI una şi aceiaşi unitate de măsură – joule (J) egal cu produsul dintre newton (N) şi metru (m).

Sursa:

-Disciplina „Surse regenerabile de energie”.Program de studiu la masterat „Energia şi mediu”,UTM

2. Tipurile de Energie

2.1 Principalele tipuri de energie:

Există două tipuri principale de energie :

- Cinetică, care caracterizează starea de mişcare a corpului.

- Potenţială determinată de forţele de acţiune asupra corpului din partea altor corpuri, atât la nivel macro cât şi la nivel micro.

2.2 Energia proprie a corpului

Energia proprie a corpului, determinată de masa corpului prin faimoasa formulă a lui A.Einstein.

E = m•c2

unde

c –este viteza luminii în vid,egală aproximativ cu 300 000 km/s.

Energia poate să se manifeste în diferite forme, dar în esenţă toate formele de energie, la nivel micro şi macro, se reduc la primele două tipuri – cinetică sau potenţială. În cele mai dese cazuri aceste două tipuri de energie se clasifică ca una, numită energie mecanică.

Cele mai răspândite şi uzuale forme de energie sunt: chimică, termică, electrică, electromagnetică şi nucleară.

2.3 Energia chimică

Energia chimică este înmagazinată în legăturile atomice care formează moleculele.

Când diferite elemente chimice reacţionează între ele,aceste legături se rup sau se modifică,adese

generând energie în formă de căldură. La nivel micro, energia surselor fosile de energie (cărbune, petrol, gaze naturale, lemne, etc.) poate fi considerată ca energie potenţială a legăturilor atomice, care la arderea combustibilului se rup, se modifică şi se degajă energie.

Ca exemplu atunci când lemnul arde, are loc reacţia dintre carbonul conţinut în masa lemnoasă şi oxigenul din aer, se formează un nou produs chimic (se modifică legăturile atomice) – bioxidul de carbon CO2 şi concomitent se degajă energie în formă de căldură şi lumină (radiaţie). Un alt exemplu poate servi celula unui acumulator electric sau celula de combustie, în care diferite elemente chimice reacţionează între ele producând energie electrică şi alte produse chimice.

2.4 Energia termică

Energia termică nu este altceva decât suma energiei cinetice şi potenţiale ale tuturor atomilor şi moleculelor în mişcare şi care formează un corp solid, lichid sau gazos. Energia termică este energie cinetică deoarece atomii şi moleculele se mişcă şi potenţială deoarece în rezultatul mişcării atomilor (mişcare oscilatorie) se modifică legăturile şi ca rezultat se modifică energia potenţială. Cu cât viteza de mişcare a atomilor şi moleculelor este mai mare cu atât temperatura corpului va fi mai mare şi invers. Energia termică (sau căldura) este energia conţinută de un sistem fizic şi care poate fi transmisă altui sistem fizic pe baza diferenţei dintre temperatura sistemului care cedează energie şi temperatura sistemului care primeşte energie. Exemple: energia aburului, energia apei calde sau fierbinţi, energia gazelor calde, etc.

Preview document

Omul și Energia - Pagina 1
Omul și Energia - Pagina 2
Omul și Energia - Pagina 3
Omul și Energia - Pagina 4
Omul și Energia - Pagina 5
Omul și Energia - Pagina 6
Omul și Energia - Pagina 7
Omul și Energia - Pagina 8
Omul și Energia - Pagina 9
Omul și Energia - Pagina 10
Omul și Energia - Pagina 11
Omul și Energia - Pagina 12
Omul și Energia - Pagina 13
Omul și Energia - Pagina 14
Omul și Energia - Pagina 15
Omul și Energia - Pagina 16
Omul și Energia - Pagina 17
Omul și Energia - Pagina 18
Omul și Energia - Pagina 19
Omul și Energia - Pagina 20
Omul și Energia - Pagina 21
Omul și Energia - Pagina 22
Omul și Energia - Pagina 23
Omul și Energia - Pagina 24
Omul și Energia - Pagina 25
Omul și Energia - Pagina 26
Omul și Energia - Pagina 27
Omul și Energia - Pagina 28
Omul și Energia - Pagina 29
Omul și Energia - Pagina 30
Omul și Energia - Pagina 31
Omul și Energia - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Omul si Energia.doc
  • TITLUl.DOC

Alții au mai descărcat și

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Solicitări electrice și mecanice asupra LEA și LES

Introducere Dezvoltarea tehnicii transmiterii energiei electrice Dezvoltarea producţiei industriale si agricole, a transporturilor şi...

Procese Fundamentale de Comutație

1. Procese fundamentale de comutaţie Aparatele electrice se găsesc în numeroase variante constructive şi funcţionale în toate instalaţiile...

Omul și Energia

Introducere O societate modernă,cu o dezvoltare economică şi socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient şi capabil...

Reglementări energetice

Documente necesare privind punerea în funcţiune a unei micro-hidrocentrale cu o putere de 2 Mw pe râul Dragomirna , jud. Suceava folosind o turbină...

Procedee de tratare a neutrului rețelelor electrice

NEUTRULUI RETELELOR ELECTRICE Studii de caz Din punct de vedere al tratării neutrului reţelele electrice pot fi cu: 1. neutrul izolat; 2....

Protecția liniilor radiale

CONSIDERATII GENERELALE Problema protectiei liniilor din retelele electrice este mai complicata decat a echipamentului din centrale si...

Tarifarea Energiei Electrice

Tipuri de tarife În cadrul sistemului energetic pot fi folosite mai multe tarife ce iau în calcul anumiţi parametri de funcţionare a...

Te-ar putea interesa și

Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic

INTRODUCERE Se observă în perioada postmodernă o serioasă reîntoarcere a preocupărilor spirituale, dacă în veacul al XIX-lean şi în bună parte din...

Protecția mediului la locul de muncă

INTRODUCERE Oamenii de ştiinţă doresc să obţină, pe lînga o precizie înaltă, cît mai multe facilităţi de la aparatele de măsură: configurare şi...

Nestorianismul

Nestorianismul I. Etape nestoriene în istoria umanităţii Sfântul Apostol Pavel spune tuturor creştinilor: „Căci lupta noastră nu este împotriva...

Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt

Preliminarii Credinţa în Dumnezeu – Sfânta Treime constituie învăţătura fundamentală şi specifică a Bisericii Creştine. Sfânta Treime este cea...

Enciclopedie nucleară

Marie Curie si Pierre Curie Maria Sklodowska s-a nascut la 7 noiembrie 1867 într-un cartier din Varsovia. De la vârsta de cinci ani da dovada de...

Strategii Alimentare

1. Norme alimentare. Configuraţia alimentaţiei echilibrate Pe plan mondial proliferează două aspecte nutriţionale fundamentale opuse, cu caracter...

Accidente Nucleare Majore

I. Memoriu justificativ. Energia nucleara este in prezent singura sursa de energie care poate fi utilizata la scara industriala, pentru a face...

Omul și Energia

Introducere O societate modernă,cu o dezvoltare economică şi socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient şi capabil...

Ai nevoie de altceva?