Omul și Energia

Proiect
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 11733
Mărime: 297.85KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentin Arion
Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea de Energetică Catedra "Termotehnica şi Management în Energetică

Cuprins

Introducere 1

Tema 1 Formele de energie 2

1.1 Energia solară 2

1.2 Energia nucleară 4

1.3 Energia eoliană 5

1.4 Energia hidraulică 6

1.5 Energia oceanului planetar 6

1.6 Energia electrică 7

1.7 Energia din biomasă 8

1.8 Energia geotermală 9

1.9 Energia termică 10

Tema 2 Coeficienţii de conversie a puterii 11

Tema 3 Tipurile de conbustibil 13

3.1 Conbustibilii biologici 13

3.2 Petrolul 14

3.3 Cărbunele 15

3.4 Gazele naturale 17

Tema 4 Inpactul sectorului energetic asupra mediului 18

4.1 Caracteristica generală 18

4.2 Considerarea generală privind cogenerarea şi mediul 19

4.3 Analiza ciclului de viaţă-metodă deanaliză a inpactului asupra

mediului a diferitor filiere decogenerare 19

Tema 5 Centralele electrice 21

5.1 Caractristici generale 21

5.2 Centrale hidroelectrice 21

5.3 Centrale nucleare 23

5.4 Centrale termoelectrice 24

Tema 6 Lista de consum de energie cu informaţii de pe plata-nume 25

Tema 7 Dicţionar de termeni 26

Extras din document

Introducere

O societate modernă,cu o dezvoltare economică şi socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient şi capabil să asigure ţara cu resurse energetice şi energie in mod fiabil şi de lungă durată.

Energia în deosebi electricitatea,a penetrat în profunzime viaţa noastră cotidiană,jucînd un rol fundamental în calitatea vieţii,oferindu-ne confort si mobilitate şi,în acelaş timp,contribuind esenţial la dezvoltarea economică.Dependenţa societăţii şi a economiei de energie este în contină creştere,fapt ce generează riscul întreruperilor fizice în aprovizionarea cu energie şi,în cosecinţă,derivă riscuri economice şi chiar politice.Republica Moldova,fiind o ţară fără resurse energetice primare proprii, întodeauna va fi sub presiunea acestei dependenşe energetice eztreme.

Cu toate calităţile benefice şi atractivitatea energiei,nu putem să nu considerăm faptul că sectorul energetic exercită un impact provocător asupra mediului.În zonele de producere şi consum ale energiei se deteriorează ecosistemele;nu sunt de neglijat efectele dăunătoare asupra sănătăţii omului.Energia se produce preponderant din conbustibili fosili,la arderea cărora se elimină bioxidul de carbon,care este principalul gaz cu effect de seră.Umiditatea devine tot mai îngrijorată de încălzirea globală şi de pericolul distrugerii mediului.

Se caută soluţii noi pentru producerea şi utilizarea energiei,iar ştiinţa şi dezvoltarea tehnologică vin déjà cu tehnologii noi,mai curate din punct de vedere ecologic şi,deci,promiţătoare.

Energia ca resursă preţioasă trebuie folosită cît mai efficient.Rezervele de economisire a energiei în toate domeniile activităţii umane sunt enorme şi ele necesită a fi valorificate.

Complexitatea problemelor energetice,gravitatea şi inerţia lor,precum şi inportanţa strategică a sectorului energetic,determină statul,indifferent de forma de proprietate a întreprinderilor energetice,să ţină sub control riguros acest sector şi să intervină de fiecare dată cînd găseşte de cuviinţă.

În condiţiile Republicii Moldova, preocupările-cheie ale statului în domeniul energiei trebuie să ţină de:

1) aprovizionarea fiabilă a ţării cu resurse energetice;

2) înbunătăţirea eficienţei producerii locale a energiei,conservarea energiei şi utilizarea raţională a ei;

3) diminuarea impactului sectorului energetic asupra mediului;

4) perfecţionarea căldurii legislative-normativ,cerută de creşterea continuă a complexităţii releţiilor dintre stat,agenţii economici din sectorul energetic şi consumatorii de energie;

5) asigurarea unui serviciu de calitate prestat consumatorilor finali şi protecţia categoriilor defavorizate de consumatori;

6) consolidarea legăturilor energetice transfrontaliere;

7) integrarea europeană, inclusive în domeniul energiei, ca factor indinspensabil pentru viitorul ţării.

Pentru a asigura o dezvoltare durabilă a acestuia sector,o ţară are nevoie de o viziune clară strategică pentru viitor,de o politică energetică activă şi un cadru legislative-normativ bine dezvoltat şi eficient.

1. Formele de energie:difiniţii şi exemple

§1.1 Energia solara

Energia solara este energia radianta produsa pe suprafata Soarelui ca rezultat al reactiilor nucleare de fuziune. Ea este transportata spre Pamant in particule numite fotoni, care interactioneaza cu atmosfera si suprafata Terrei (fig1.1). Intensitatea radiatiei solare in stratul atmosferei cel mai indepartat de Pamant atunci cand planeta se afla la distanta medie fata de Soare, se numeste constanta solara si are valoarea de 2 calorii/min/cm patrat.

Intensitatea nu este constanta ci variaza cu aproximativ 0,2 % la fiecare 30 de ani. Ea variaza in functie de zi, de ora si de punctul de colectare (captare) a energiei. Mai mult, cantitatea de energie care poate fi captata depinde de directia in care este orientat dispozitivul care indeplineste aceasta functie.

Primele utilizări ale energiei solare, prin captare, sunt legate de antichitate. Este suficient să amintim că „efectul de seră” a fost descoperit şi folosit de vechii egipteni, că Heron din Alexandria a construit un dispozitiv pentru pompare a apei care folosea ca sursă primară energia solară, şi că celebra incendiere a flotei romane de către Arhimede din Syracuza a fost subiect de discuţii şi comentarii de-a lungul timpului, întrucât se spune că a utilizat oglinzi pentru a reflecta razele Soarelui spre aceste corăbii cu pânze.

Se pune problema, pe bună dreptate, de ce nu s-a folosit mai multă energie solară, de ce pe parcursul istoriei sale omenirea s-a îndreptat de preferinţă spre alte surse de energie lemn, apă, vânt şi de ce astăzi, în epoca tehnologică, mai există destule reticenţe, generate de dificultăţile de a o folosi?

Motivul principal, în toate cazurile, îl constituie randamentul scăzut al tuturor instalaţiilor solare şi preţul lor de cost, relativ ridicat.

. Graficul. 1.1. Distribuţia energiei solare ajunsă pe Terra

Figura 1.1. Centrala solară

După tipul de conversie, este posibilă următoarea clasificare:

- conversia fototermică,

- conversia fotomecanică,

- conversia fotoelectrică,

- conversia fotochimică.

Conversia fototermica, adică a termoconversiei directe a energiei solare, se obţine căldură înmagazinată în apă, abur, aer cald, alte medii (lichide, gazoase sau solide). Căldura astfel obţinută poate fi folosită direct sau convertită în energie electrică, prin centrale termoelectrice sau prin efect termoionic, poate fi folosită prin transformări termochimice sau poate fi stocată în diverse medii solide sau lichide. Domeniile de utilizare ale energiei obţinute prin termoconversie directă se pot clasifica astfel:

Industrial Casnic Energetic

Apă, abur, aer, încălzite pentru utilizări tehnologice Climatizare de vară şi iarnă, apă caldă menajeră, stocare în medii diverse Energie electrică prin efect termoionic, centrale termoelectrice, pile de combustie

Tab.1.3 Sectoarele de folosire.

• Conversia fotomecanică se referă la echiparea navelor cosmice destinate călătoriilor lungi, interplanetare, cu aşa zisele „pânze solare”, la care, datorită interacţiei între fotoni şi mari suprafeţe reflectante, desfăşurate după ce nava a ajuns în „vidul cosmic”, se produce propulsarea prin impulsul cedat de fotoni la interacţie.

• Conversia fotoelectrică directă se poate realiza folosind proprietăţile materialelor semiconductoare din care se confecţionează pilele fotovoltaice. Problema a fost complet rezolvată la nivelul sateliţilor şi al navelor cosmice, dar preţurile, pentru utilizările curente, sunt încă prohibitive.

Conversia fotochimică priveşte obţinerea pilelor de combustie, precum şi utilizările indirecte, prin intermediul plantelor (fotosinteza) sau a transformării produselor de dejecţie animalieră.

După domeniul de utilizare avem o clasificare generală(tab 1.4):

Utilizări industriale şi în agricultură directe - cuptoare solare

- uscătorii solare

- încălzitoare solare

- distilerii solare

- desalinizarea apei de mare

indirecte - transformarea în energie mecanică

- transformarea în energie electrică

Tab.1.4 Clasificarea generală a utilizarilor industriale

Puterea furnizată de Soare depinde de felul activităţii Soarelui însuşi, de latitudinea geografică, de altitudinea locului, de nebulozitate, de umiditatea atmosferică, de numărul orelor de insolaţie,de poluarea atmosferică, într-un cuvânt, de un ansamblu de condiţii geografice şi meteorologice, care fie că nu pot fi schimbate, fie că scapă controlului nostru.

În plus, energia solară este difuză şi discontinuă zi, noapte, vară, iarnă şi extrem de capricioasă, aşa că detractorii ei au destule argumente convingătoare pentru a combate utilizarea ei. Dar, nu putem să uităm faptul că are o serie de calităţi remarcabile.

Preview document

Omul și Energia - Pagina 1
Omul și Energia - Pagina 2
Omul și Energia - Pagina 3
Omul și Energia - Pagina 4
Omul și Energia - Pagina 5
Omul și Energia - Pagina 6
Omul și Energia - Pagina 7
Omul și Energia - Pagina 8
Omul și Energia - Pagina 9
Omul și Energia - Pagina 10
Omul și Energia - Pagina 11
Omul și Energia - Pagina 12
Omul și Energia - Pagina 13
Omul și Energia - Pagina 14
Omul și Energia - Pagina 15
Omul și Energia - Pagina 16
Omul și Energia - Pagina 17
Omul și Energia - Pagina 18
Omul și Energia - Pagina 19
Omul și Energia - Pagina 20
Omul și Energia - Pagina 21
Omul și Energia - Pagina 22
Omul și Energia - Pagina 23
Omul și Energia - Pagina 24
Omul și Energia - Pagina 25
Omul și Energia - Pagina 26
Omul și Energia - Pagina 27
Omul și Energia - Pagina 28
Omul și Energia - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Omul si Energia.doc

Alții au mai descărcat și

Alimentarea unui consumator din surse diferite cu ajutorul AAR

Capitolul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea şi obiectivele automatizării şi protecţiei prin relee din sistemele electroenergetice Prin...

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Proiect la PEC

ÎNTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite...

Omul și Energia

Introducere Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de secole. Dar problema energiei a fost, este şi va fi problema...

Solicitări electrice și mecanice asupra LEA și LES

Introducere Dezvoltarea tehnicii transmiterii energiei electrice Dezvoltarea producţiei industriale si agricole, a transporturilor şi...

Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice

1.Introducere Energetica este ramura ştiinţei care se ocupă cu: studiul surselor şi resurselor de energie; studiul metodelor de conversie a...

Procese Fundamentale de Comutație

1. Procese fundamentale de comutaţie Aparatele electrice se găsesc în numeroase variante constructive şi funcţionale în toate instalaţiile...

Energia nucleară și Cernavodă

Argument “O descoperire in sine nu este niciodata buna sau rea… Bun sau rau este numai modul in care oamenii o folosesc.” Karl Winnacker Am ales...

Te-ar putea interesa și

Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic

INTRODUCERE Se observă în perioada postmodernă o serioasă reîntoarcere a preocupărilor spirituale, dacă în veacul al XIX-lean şi în bună parte din...

Protecția mediului la locul de muncă

INTRODUCERE Oamenii de ştiinţă doresc să obţină, pe lînga o precizie înaltă, cît mai multe facilităţi de la aparatele de măsură: configurare şi...

Nestorianismul

Nestorianismul I. Etape nestoriene în istoria umanităţii Sfântul Apostol Pavel spune tuturor creştinilor: „Căci lupta noastră nu este împotriva...

Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt

Preliminarii Credinţa în Dumnezeu – Sfânta Treime constituie învăţătura fundamentală şi specifică a Bisericii Creştine. Sfânta Treime este cea...

Enciclopedie nucleară

Marie Curie si Pierre Curie Maria Sklodowska s-a nascut la 7 noiembrie 1867 într-un cartier din Varsovia. De la vârsta de cinci ani da dovada de...

Strategii Alimentare

1. Norme alimentare. Configuraţia alimentaţiei echilibrate Pe plan mondial proliferează două aspecte nutriţionale fundamentale opuse, cu caracter...

Accidente Nucleare Majore

I. Memoriu justificativ. Energia nucleara este in prezent singura sursa de energie care poate fi utilizata la scara industriala, pentru a face...

Omul și Energia

Introducere Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de secole. Dar problema energiei a fost, este şi va fi problema...

Ai nevoie de altceva?