Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 7 fișiere: doc, xmcd, vsd
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 6633
Mărime: 2.95MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dobrea I

Cuprins

SARCINA PROIECTULUI

INTRODUCERE 2

1 ELABORAREA SCHEMEI ELECTRICE DE PRINCIPIU A CENTRALEI

ELECTRICE 4

1.1 Analiza sarcinii 4

1.2 Prelucrarea curbelor de sarcină 4

1.3 Elaborarea variantelor schemei de principiu a centralei electrice 6

1.4 Compararea tehnico-economică a variantei 8

2 CALCULUL CURENŢILOR DE S.C 11

2.1 Calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat 11

2.2 Limitarea curenţilor de s.c 11

3 ALEGEREA APARATELOR ŞI CONDUCTOARELOR 18

3.1 Alegerea aparatelor de comutaţie din circuitul primar 18

3.1.1 Alegerea întreruptoarelor şi separatoarelor 18

3.2 Alegerea tipului şi secţiunii conductoarelor din circuitele primare 21

3.2.1 Alegerea conductoarelor rigide 21

3.2.2 Alegerea conductoarelor flexibile 21

4 SERVICIILE PROPRII, MĂSURĂRI ELECTRICE, CIRCUITE DE COMANDĂ ŞI

CONTROL DIN CENTRALA ELECTRICĂ 29

4.1 Elaborarea schemei de conexiune pentru alimentarea serviciilor proprii 34

4.2 Alegerea aparatelor de măsură din circuitele tip 35

4.3 Alegerea transformatoarelor de măsură 35

5 PARTEA GRAFICĂ A PROIECTULUI 34

5.1 Elaborarea schemelor de conexiuni ale instalaţiilor electrice 34

CONCLUZII 37

BIBLIOGRAFIE 38

Extras din document

INTRODUCERE

Sistemul energetic cuprinde ansamblul instalaţiilor care servesc pentru producerea energiei intr-o formă utilizabilă, conversia acesteia in energie electrică şi uneori combinat in energie electrică şi energie termică, transportul, transformarea, distribuţia şi utilizarea energiei electrice sau termice. Toate elementele unui sistem energetic sunt caracterizate printr-un proces coordonat de producere, transport, distribuţie şi consum de energie electrică sau termică.

Sistemul electroenergetic este un ansamblu de centrale, staţii, posturi de transformare şi receptoare de energie electrică, conectate intre ele prin liniile unei reţele electrice. Sistemul electroenergetic reprezintă partea electrică a sistemului energetic şi cuprinde instalaţiile de producere a energiei electrice (generatoarele), instalaţiile de transformare a acesteia de la o tensiune la alta (staţii şi posturi de transformare), instalaţiile de transport şi distribuţie a energiei electrice (reţele de inaltă, medie şi joasă tensiune) şi instalaţiile de utilizare a acesteia.

Energia electrică produsă de centralele electrice suferă mai multe transformări ale tensiunii pentru a putea fi transportată cu pierderi cat mai mici la distanţe cat mai mari şi apoi utilizată de consumatori. Transportul energiei electrice la distanţe mari şi foarte mari (de ordinul zecilor respectiv sutelor de kilometri) trebuie deci făcut pe linii electrice de inaltă şi foarte inaltă tensiune (110, 220, 400, 750 kV). Transportul energiei electrice la distanţe relative mici (de ordinul kilometrilor sau cel mult cateva zeci de kilometri), se face cu ajutorul liniilor de medie tensiune (6, 10, 20 kV) iar la distanţe foarte mici (de ordinul sutelor de metri), pe linii de joasă tensiune (0,4 kV). Cu cat tensiune este mai mare cu atat curentul este mai mic şi ca urmare pierderile (consumul propriu tehnologic, C.P.T.) pentru transportul energiei electrice, scad foarte mult deoarece sunt proporţionale cu pătratul curentului. Transformarea nivelurilor de tensiune (necesare transportului energiei electrice cu pierderi cat mai mici cu ajutorul liniilor electrice), au loc in staţiile şi posturile de transformare, care sunt noduri ale sistemului electroenergetic şi la care sunt racordate liniile electrice.

Instalaţiile electrice ale staţiilor şi posturilor de transformare pot fi impărţite in următoarele categorii:

a) circuite primare (numite şi principale)

b) circuite secundare

c) servicii proprii (consumatorii proprii tehnologici) şi instalaţii auxiliare

Circuitele primare ale staţiilor electrice sunt cele parcurse de energia electrică care circulă dinspre centralele electrice spre consumatori. In această categorie a circuitelor primare sunt incluse şi circuite care nu sunt parcurse de fluxul principal de energie dar care sunt racordate in derivaţie la diverse circuite primare pe care le deservesc, cum sunt circuitele transformatoarelor de tensiune sau ale descărcătoarelor cu rezistenţă variabilă (DRV).

Circuitele primare funcţionează obişnuit la tensiuni relativ ridicate şi sunt parcurse de curenţi mari in regim normal de funcţionare (cu excepţia circuitelor legate in derivaţie) şi in special in regim de scurtcircuit.

Alegerea (verificarea) aparatelor electrice din circuitele primare ( ca de altfel tot echipamentul electric) ale staţiilor electrice, se face comparandu-se caracteristicile părţii din instalaţie unde urmează să fie montate (sau sunt montate) cu caracteristicile de catalog (ca şi pentru instalaţiile electrice ale centralelor electrice).

Alegerea (verificarea) aparatelor electrice, conform normativelor, se face pe baza unor criterii generale care se aplică tuturor tipurilor de aparate şi pe baza unor criterii specific fiecărui tip de aparat in parte.

Criteriile generale se impart in două mari grupe:

a) condiţiile de mediu

b) condiţiile electrice

Condiţiile de mediu se referă la altitudine, condiţii climatice, nivel de poluare etc., iar condiţiile electrice se referă la frecvenţă, tensiune şi curent.

Circuitele electrice secundare deservesc circuitele electrice primare şi se caracterizează prin faptul că nu sunt parcurse de fluxul principal de energie care circulă spre consumatori precum şi prin nivelurireduse ale tensiunii (de exemplu Un=220 V, curent continuu) şi foarte reduse ale curenţilor (de exemplu In=5 A, in secundarul transformatoarelor

de curent).

Circuitele secundare se impart in circuite de comandă şi circuite de control. Circuitele de comandă servesc la acţionarea voită (de la faţa locului sau de la distanţă) a diverselor mecanisme aparţinand aparatelor de conectare (intreruptoare, separatoare) şi de reglaj.

Circuitele de control sunt cele care deservesc instalaţiile de informare (semnalizare, măsură, inregistrări diverse), blocaj (pentru evitarea manevrelor greşite – blocaje operative, protejării personalului de exploatare – blocaje de siguranţă, protejării instalaţiilor tehnologice – blocaje tehnologice), sincronizare, protecţie prin relee şi automatizare.

Principalele aparate ale circuitelor secundare dintr-o staţie electrică sunt amplasate intr-o cameră (ce poate fi cameră de comandă, cameră de supraveghere sau cabină de relee), pe panouri sau pe pupitre, ansamblul acestor panouri şi pupitre formand tabloul de comandă.

Legătura aparatelor circuitelor secundare cu aparatele din circuitele primare pe care le deservesc, se realizează cu ajutorul unui foarte mare număr de cabluri speciale de circuite secundare (fiecare cablu are mai multe conductoare izolate corespunzătoare nivelului de tensiune redus), conductoare care datorită curenţilor relativ mici, au secţiune ce obişnuit nu depăşeşte 2,5 mm2. Cablurile de circuite secundare sunt pozate in canale speciale de cabluri.

Serviciile proprii ale staţiilor electrice (consumatorii proprii tehnologici) se impart in servicii de curent alternativ şi servicii de curent continuu.

Serviciile proprii de curent alternativ sunt formate din instalaţiile de răcire ale transformatoarelor (autotransformatoarelor), instalaţiile de reglaj ale transformatoarelor (autotransformatoarelor), instalaţiile de incărcare ale bateriei de acumulatoare, instalaţie de ventilaţie a incăperii bateriei de acumulatoare, dispozitivele de acţionare ale intrerupătoarelor şi separatoarelor, instalaţia de aer comprimat, instalaţia de stingere a incendiilor, instalaţia de telecomunicaţii, instalaţia de iluminat, etc. Serviciile proprii de curent continuu sunt formate din iluminatul de siguranţă, unele dispozitive de acţionare a aparatelor, consumatorii ce nu admit intreruperi in funcţionare, etc.

Instalaţiile auxiliare din staţiile electrice sunt formate din instalaţiile menţionate anterior la servicii proprii (sunt atat servicii proprii cat şi instalaţii auxiliare) precum şi din: bateria de acumulatoare, instalaţia de legare la pămant, instalaţia de protecţie impotriva loviturilor directe de trăsnet, etc.

1 ELABORAREA SCHEMEI PRINCIPALE DE CONEXIUNE A CENTRALEI ELECTRICE

1.1 Analiza sarcinii

Întocmirea schemei de conexiune a centralei electrice se efectuează ţinînd cont de:

- particularităţile procesului tehnologic;

- amplasarea centralei electrice în sistem;

- numărul şi puterea instalată a transformatoarelor şi a liniilor de evaluare a puterii;

- tensiunea nominală şi schema de conexiune a centralei electrice în sistem;

- absenţa sau existenţa consumătorilor locali şi puterea cerută de ei;

- valorile maximale a curenţilor de scurtcircuit, existenţa echipamentului cu parametrii necesari.

Întocmirea schemei de conexiune a centralei electrice se efectuează în baza schemelor întocmite a dezvoltării sistemului energetic pe o perioadă de dezvoltare de 5-10 ani în avansare.

1.2 Prelucrarea curbelor de sarcină

Se construieşte curba de sarcină pentru ziua de iarnă şi de vară, curba de sarcină anuală şi se determină parametrii curbei de sarcină :

• energia anuală consumată

• timpul de utilizare a puterii maxime

• puterea medie

• puterea maximală din graficul curbei de iarnă Pmax , MW

• coeficientul de umplere a curbei de sarcină

• timpul utilizării pierderilor maxime

Tabelul 1- Curba de sarcină pentru ziua de iarnă

t, h 0-5 5-8 8-10 10-14 14-19 19-24

P,% (iarna) 50 60 80 70 80 60

Sarcina pentru ziua de vară constituie 80% din valoarea sarcinii de iarnă.

Puterea electrică a centralei P = 64 MW.

Tabelul 2 - Curba de sarcină pentru ziua de iarnă şi vară în MVA

t, h 0-5 5-8 8-10 10-14 14-19 19-24

P,MW(iarna) 32 38.4 51.2 44.8 51.2 38.4

P,MW(vară) 25.6 30.72 40.96 35.84 40.96 30.72.

Preview document

Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 1
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 2
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 3
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 4
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 5
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 6
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 7
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 8
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 9
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 10
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 11
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 12
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 13
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 14
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 15
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 16
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 17
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 18
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 19
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 20
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 21
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 22
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 23
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 24
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 25
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 26
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 27
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 28
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 29
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 30
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 31
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 32
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 33
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 34
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 35
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 36
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 37
Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Proiectare Statie de Transformare 35 10.5 kV
  • 1.vsd
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Conectarea aparatelor.vsd
  • ID-220 Stati.vsd
  • PEC proiect Stati.xmcd
  • Proiectare Statie de Transformare 35 10,5 kV.doc
  • SCHEMA MONOFILARA Stati.vsd

Alții au mai descărcat și

Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea

INTRODUCERE În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a resurselor energetice, fiind...

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Partea electrică a stației 25 MW

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei...

Proiectarea unei stații electrice 110-6kV

Cap.1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o staţie electrică de transformare 110/6kV, amplasată în apropierea staţiei 400/110kV Gura Humorului...

Proiect la PEC

ÎNTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite...

Proiect PECS 2

Sarcina minima se considera de ordinul 0,7 SMtot Circuite de evacuare in sistem Zone de consum alimentate numai din centrala Statia SMtot TSM...

Proiectarea unei rețele de transport

ÎNTRODUCERE Sistem electroenergetic reprezintă un ansamblu de instalaţii utilizate pentru producerea, transformarea, conversia, transportul şi...

Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice

Capitolul 1 Noţiuni Introductive [4] 1.1. Definirea şi Obiectivele Automatizării şi Protecţiei Prin Relee Din Sistemele Electroenergetice Prin...

Rețele Electrice

1. Introducere în lumea RETELELOR ELECTRICE Putem spune ca un sistem este un model fizic al unui ansamblu de obiecte în care unele reprezinta...

Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW

INTRODUCERE Energia reprezintă factorul motor al dezvoltării economico-sociale a omenirii. În special energia electrică este impulsul principal în...

Mentenanța intreruptorulul cu SF6. Tehnici moderne

CAPITOLUL I Memoriul justificativ Întrerupatoarele de înalta tensiune sunt aparate electrice automate destinate comutatiei circuitelor de înalta...

Stații și posturi de transformare

Considerand cunoscute o serie de informatii de bazã, cum ar fi: profilul si amplasamentul obiectivului, nivelul de poluare, datele climaterice,...

Stații și Posturi de Transformare

ETAPA I Să se proiecteze o staţie de transformare, un post de transformare industrial, un post de transformare urban şi un post de transformare...

Proiect PECS 2

Sarcina minima se considera de ordinul 0,7 SMtot Circuite de evacuare in sistem Zone de consum alimentate numai din centrala Statia SMtot TSM...

Ai nevoie de altceva?