Audit Bancar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 18008
Mărime: 187.56KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE BNM 4

1.1. Banca centrală noţiuni generale 4

1.2. Istoricul apariţiei şi dezvoltării BNM 6

1.3. Actele normative ce reglementează activitatea BNM 8

CAPITOLUL II. ELEMENTE DE ORGANIZARE ŞI EXERCITARE A CONTROLULULUI LA O BANCĂ COMERCIALĂ 11

1.1. Organizarea controlului financiar preventive şi de gestiune 11

2.2. verificarea şi certificarea bilaţului contabil de către cenzorii interni 17

2.3. Căi de optimizare a performanţelor bancare 26

CAPITOLUL III. OPTIMIZAREA PERFORMANŢELOR BANCARE 31

3.1. Rolul controlului în optimizarea peformanţelor bancare 31

3.2.Căi de optimizare a performanţelor bancare 37

CONCLUZII 41

BIBLIOGRAFIE 44

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate a prezentei teze constă în faptul că, anume în condiţiile economiei de piaţă, expunerea băncilor comerciale la pericolul diferitelor categorii de riscuri financiare şi funcţionale este deosebit de mare, ceea ce nu era caracteristic pentru activitatea operaţională a băncilor de stat.

Una din particularităţile activităţii bancare contemporane este faptul că luarea deciziilor incorecte în auditul bancar pe categorii de riscuri implică pierderi de mijloace de către deponenţii instituţiilor financiare date şi, ca urmare, se intensifică riscurile investiţionale ale persoanelor fizice din Republica Moldova. Aşadar, actualitatea pregătirii managerilor bancaripractici în ramura auditului riscurilor bancare este deosebit de impunătoare.

La finele anilor '80, sub influenţa fluctuaţiei ratei dobânzilor, precum şi a instabilităţii conjuncturii pieţei financiare mondiale, a devenit necesară argumentarea teoretică şi conceptuală a auditului riscurilor bancare. Globalizarea pieţelor financiare internaţionale, care a atins şi sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova - ţară cu o economie liberă, multitudinea categoriilor de riscuri interne şi externe la care se expun băncile comerciale îi obligă pe managerii instituţiilor financiare naţionale să se angajeze activ în procesul de elaborare a unor abordări noi şi să pună în practică metode şi procedee inovaţionale de protejare a propriilor portofolii contra impactului negativ al acestor factori, întrucât orice decizie managerială în sfera financiar-bancară comportă anumite riscuri. Astfel, factorul principal care determină actualitatea prezentei lucrări de cercetare constă în implementarea şi adaptarea practică în sistemul bancar al Republicii Moldova a experienţei internaţionale de management al riscurilor bancare.

Analiza lucrărilor ştiinţifice, scrise de autori străini şi de autori moldoveni, şi studierea situaţiei din sistemul bancar al Republicii Moldova au demonstrat că procesele de eficientizare a funcţionării instituţiilor financiare şi de extindere a prezenţei lor pe piaţă nu sunt frânate doar de capacitatea mică a acesteia. Principalele impedimente strategice constau în caracterul inadecvat şi în lipsa de coordonare a bazei financiare-legislative cu condiţiile economice reale, precum şi în calitatea inferioară a managementului riscurilor bancare al unor instituţii financiare, care, în practică, conduc la înrăutăţirea structurii activelor, scăderea eficienţei operaţiunilor şi, în ultimă instanţă, la insolvabilitatea băncilor comerciale. Acest concurs de împrejurări, în condiţiile actuale, confirmă cu prisosinţă actualitatea temei tezei de faţă.

Deoarece auditul bancar are de rezolvat în permanenţă probleme privind echilibrarea celor două categorii financiare de bază – riscul şi rentabilitatea, scopul lucrării, conform temei investigate, constă în identificarea problemelor managementului riscurilor bancare în urma analizei detaliate a stării efective a sistemului bancar al Republicii Moldova în ce priveşte expunerea la riscurile exterioare şi interioare, financiare şi funcţionale, şi în formularea factorilor managementului riscurilor bancare în calitatea de concluzii şi recomandări în vederea soluţionării problemelor existente şi perfecţionării acestui sistem.

Pornind de la scopul urmărit, sarcinile (obiectivele) cercetării sunt:

- analiza concepţiilor fundamentale ale auditului bancar, studierea experienţei bancare internaţionale avansate şi evaluarea gradului de admisibilitate a folosirii acesteia în activitatea practică a băncilor din R. Moldova;

- determinarea nivelului de corespundere a bazei legislativ-financiare condiţiilor actuale ale economiei de piaţă;

- studierea şi evaluarea acţiunilor întreprinse în auditului bancar al R. Moldova;

- elaborarea recomandărilor pentru perfecţionarea sistemului auditului bancar al R. Moldova în scopul consolidării disciplinei de credit a participanţilor la piaţa financiară.

Structura lucrării. Teza e compusă din introducere, trei capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii şi recomandări, bibliografie, anexe, adnotare, cuvinte-cheie şi lista abrevierilor utilizate în teză.

Obiectul cercetării este sistemul bancar al R. Moldova, mecanismele economice şi legislative de funcţionare a acestuia, care determină auditul bancar.

Metodele de cercetare constau, conform scopurilor şi sarcinilor, în analiza sistemică, factuală şi comparativă şi în abordarea complexă a temei cercetate. Prelucrarea datelor factologice ale Băncii Naţionale a Moldovei (B.N.M.), ale Ministerului de Finanţe al R. Moldova şi ale băncilor comerciale a necesitat utilizarea metodelor statisticii (clasificarea, analiza comparativă în dinamică, reprezentarea grafică a evenimentelor şi fenomenelor investigate, precum şi extrapolarea prognozării).

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE BNM

1.1. Banca centrală noţiuni generale

Una din atribuţiile de bază ale Băncii Naţionale a Moldovei este stabilirea şi promovarea politicii monetare şi valutare, care fiind parte a politicii economice a statului, reprezintă un ansamblu al acţiunilor întreprinse de Banca Naţională a Moldovei în vederea creării unor condiţii monetare favorabile pentru menţinerea stabilităţii macroeconomice şi încurajarea creşterii economice durabile. Cu acest scop Banca Naţională a Moldovei utilizează tot spectrul de instrumente monetare disponibile în vederea dirijării ofertei de bani prin influenţarea volumului de lichiditate din sistemul Bancar. Începând cu anul 2000 procesul de reducere a inflaţiei a evoluat pe fondalul unei majorări esenţiale a cererii de bani însoţite de creşterea economică. În decembrie 2000 inflaţia s-a diminuat cu 25.3 puncte procentuale până la 18.4 la sută anual, şi în anii ce urmează rata inflaţiei a coborât la un nivel relativ redus (graficul nr.3).

Dinamica pozitivă a indicatorilor macroeconomici, sporirea operaţiunilor de sterilizare a Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi diminuarea influenţei factorilor nemonetari pe parcursul anului 2005 a permis încadrarea ratei inflaţiei în limitele prevederilor Politicii monetare şi valutare pentru anul 2005.

Astfel, ritmul creşterii preţurilor de consum a continuat trendul descendent şi la finele anului a constituit 10.0 la sută, inclusiv la produse alimentare – 8.7 la sută, la mărfuri nealimentare –14.9 la sută şi la servicii –6.6 la sută (graficul nr. 4). Pe parcursul anului 2005 nivelul inflaţiei a fost influenţat de majorarea cererii interne, ca rezultat al transferurilor din munca peste hotare, de creşterea veniturilor salariale ale populaţiei, precum şi de majorarea preţurilor la petrol pe piaţa internaţională, fapt ce a condus la creşterea preţurilor interne la combustibil cu 35.7 la sută şi respectiv la transportul de pasageri cu 14.2 la sută.

1.2. Istoricul apariţiei şi dezvoltării BNM

La 4 iunie 2006 s-au împlinit 15 ani de la fondarea Băncii Naţionale a Moldovei, eveniment care va marca a 15-a aniversare a Zilei profesionale a lucrătorilor bancari din Republica Moldova.

Activând în baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei Nr.548-XIII din 21.07.95 adoptată de Parlamentul Republicii Moldova, BNM realizează şi menţine stabilitatea monedei naţionale prin stabilirea condiţiilor pieţelor monetare, de credit şi valutare care conduc la dezvoltarea economică susţinută, stabilă a statului şi, în special, a sistemului financiar şi valutar bazat pe legile pieţei. Un fundament temeinic pentru funcţionarea stabilă a sistemului bancar constituie şi Legea instituţiilor financiare, adoptată în aceiaşi perioadă.

Preview document

Audit Bancar - Pagina 1
Audit Bancar - Pagina 2
Audit Bancar - Pagina 3
Audit Bancar - Pagina 4
Audit Bancar - Pagina 5
Audit Bancar - Pagina 6
Audit Bancar - Pagina 7
Audit Bancar - Pagina 8
Audit Bancar - Pagina 9
Audit Bancar - Pagina 10
Audit Bancar - Pagina 11
Audit Bancar - Pagina 12
Audit Bancar - Pagina 13
Audit Bancar - Pagina 14
Audit Bancar - Pagina 15
Audit Bancar - Pagina 16
Audit Bancar - Pagina 17
Audit Bancar - Pagina 18
Audit Bancar - Pagina 19
Audit Bancar - Pagina 20
Audit Bancar - Pagina 21
Audit Bancar - Pagina 22
Audit Bancar - Pagina 23
Audit Bancar - Pagina 24
Audit Bancar - Pagina 25
Audit Bancar - Pagina 26
Audit Bancar - Pagina 27
Audit Bancar - Pagina 28
Audit Bancar - Pagina 29
Audit Bancar - Pagina 30
Audit Bancar - Pagina 31
Audit Bancar - Pagina 32
Audit Bancar - Pagina 33
Audit Bancar - Pagina 34
Audit Bancar - Pagina 35
Audit Bancar - Pagina 36
Audit Bancar - Pagina 37
Audit Bancar - Pagina 38
Audit Bancar - Pagina 39
Audit Bancar - Pagina 40
Audit Bancar - Pagina 41
Audit Bancar - Pagina 42
Audit Bancar - Pagina 43
Audit Bancar - Pagina 44
Audit Bancar - Pagina 45
Audit Bancar - Pagina 46
Audit Bancar - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Audit Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Falimentul Bancar

Capitolul 1. Rolul băncilor centrale în prevenirea şi gestionarea crizelor bancare 1.1. Responsabilităţile băncilor centrale. Autorizarea şi...

Auditul Intern in Activitatea de Creditare Bancara

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Audit Bancar

Capitolul 1 Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Activitatea de audit bancar la UniCredit Țiriac Bank SA

Obiective şi modalităţi de acţiune ale auditului intern bancar O.U.G. nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, identifică următoarele obiective...

Audit și servicii bancare pe piața românească

Audit si servicii bancare pe piata romaneasca Există o multitudine de definiţii date auditului, dar nu în accepţiunea sa generală, ci pe...

Contractele de Credit și Circuitul Lor în Sistemul Bancar

INTRODUCERE Odată cu evoluţia economiei în ansamblu, a avut loc o evoluţie a sistemului bancar, România vibrând, în ceea ce priveşte sistemul...

Ai nevoie de altceva?