Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 17363
Mărime: 271.81KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

Principiile bugetelor locale. Fundamente tehnico-juridice ale bugetelor

1.1. Politica fiscală şi bugetară în România în cadrul administraţiei publice locale

1.1.1. Cadrul legislativ

1.1.2. Competenţele actorilor

1.2. Principiile procedurii bugetare

1.3. Principiile generale si reguli bugetare aferente finanţelor publice din ţara noastră la

nivelul comunitaţilor locale

1.4. Locul bugetelor locale în cadrul Bugetului General Consolidat al statului

CAPITOLUL II

Veniturile unităţilor administrativ - teritoriale în România

2.1. Veniturile bugetului local

2.2. Veniturile bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din

bugetele locale

2.3. Imprumuturile

2.4. Veniturile bugetelor fondurilor externe nerambursabile

2.5. Veniturile evidenţiate în afara bugetului local

CAPITOLUL III

Principalele venituri ale bugetului local

3.1. Impozite şi taxe locale

3.2. Subvenţiile primite de la bugetul de stat si de la alte bugete

3.2.1. Cote defalcate din impozitul pe venit

3.2.2. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat altele decât impozitul pe venit

3.2.3. Alocarea cotelor şi sumelor defalcate din impozitul pe venit şi taxa pe valoarea

adăugata

3.3. Interventia statului Roman prin alocarea de fonduri unitaţilor administrativ-teritoriale în anul

2007

3.4. Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete

3.5. Donaţii şi sponsorizări

3.6. Împrumuturile autorităţilor administraţiei publice locale

3.7. Venituri din fonduri externe nerambursabile

CONCLUZII SI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

În Uniunea Europeana teza de baza a dezvoltarii o constituie coeziunea economică şi socială. În acest context pentru România este imperios necesar să se bazeze pe o dezvoltare regională echilibrată prin înlăturarea subdezvoltarii economice din unele zone, care generează dificultaţi în dezvoltarea politică, economică si socială a ţării. Doar o dezvoltare teritorială echilibrată pe ansamblul României va permite diminuarea decalajelor existente. Reforma administraţiei publice locale cu pilonii ei, autonomia financiară locală şi descentralizarea serviciilor locale, cât si echilibrarea bugetelor locale, permite dezvoltarea echilibrată si sustenabilă a tuturor judeţelor ţării, utilizarea eficienta a resurselor.

Autonomia financiară locală şi descentralizarea activitaţilor sunt procese în continuă desfasurare ce constituie subiectul a numeroase dezbateri purtate îndeosebi pe creşterea volumului veniturilor partajate si modificarea sistemului de echilibrare. Ca parte a procesului de autonomie financiară, veniturile proprii vor juca un rol tot mai mare în bugetele locale. Guvernul în general, si Ministerul Finanţelor Publice în special, ar trebui să se preocupe în mod deosebit de aceste comunităti si ar trebui să identifice barierele care stau în calea creşterii veniturilor proprii.

Problema declinului economic regional se poate rezolva prin implementarea unor programe de asistenţă regională. Începând cu anul 2001, actorii administraţiei publice locale trebuie să gestioneze activitati noi, descentralizate, din sfera învatamântului, asistenţei sociale, consultanţei agricole si absorbţiei fondurilor europene, pentru care trebuie să li se asigure fondurile necesare, dar si dobândirea competenţelor necesare.

Abordarea problematicii bugetelor publice locale este una extrem de complexă, contradictorie si inegală, existând particularitaţi de la o zona geografică la alta, de la o regiune de dezvoltare la alta, si chiar între localitaţi din acelasi judeţ. Pe viitor, România trebuie să se alinieze la standardele Uniunii Europene şi în domeniul politicii bugetare şi fiscale, sugerând în acest sens crearea a doua bugete locale distincte, şi anume un buget local pentru funcţionarea serviciilor publice şi un buget local de dezvoltare (investitii finantate din diverse surse de creditare).

În tratarea lucrarii, am urmarit stabilirea categoriilor de masuri menite să întarească puterea financiară a administraţiilor publice locale, prin transferarea unor venituri de la bugetul de stat la bugetul local ca sursă de acoperire a descentralizarii anumitor servicii, cât şi motivarea administraţiilor publice locale pentru a creşte sursele de venituri proprii.

Cerinţa unor abordari coerente este subliniată prin faptul că actualul sistem de alocare a fondurilor de echilibrare nu se bazează decât parţial pe evaluarea necesitaţilor reale ale comunitaţilor locale. În această abordare, un nivel crescut al veniturilor proprii ale unitaţilor administrativ-teritoriale sau din venituri obtinute ca urmare a prelevarilor în condiţii de echitate în ceea ce priveşte acoperirea necesitaţilor, ar trebui să micşoreze volumul necesar al transferurilor pentru echilibrare. Din analiza efectuată, am constatat că numai elaborarea unor bugete locale pe programe multianuale, de 3-5 sau chiar mai multi ani, ar determina o mai buna gospodarire a veniturilor totale, o transparenţă crescută a efectuarii cheltuielilor, cât si creşterea predictibilitaţii alocarii volumului de resurse.

Reforma şi descentralizarea financiară reprezintă subiecte actuale de dezbatere a sistemului de repartizare a fondurilor corelat cu descentralizarea serviciilor publice în vederea consolidarii situaţiei financiare a administraţiei locale şi creşterea capacitaţii de finanţare.

Volumul total al fondurilor repartizate la nivel central si local se bazează pe taxa pe valoare adaugată si impozitul pe venitul global, ambele fiind colectate la nivel central.

Sumele defalcate din TVA au desţinatie specială, valoarea si repartizarea fiind reglementate anual prin Legea bugetului de stat. Aceste sume sunt aprobate pe judeţe, iar consiliile judeţene le repartizează prin hotărâri proprii pentru unitaţile administrativ teritoriale.

Sumele defalcate din impozitul pe venitul global au doua componente:

- cote defalcate pentru bugetele proprii ale unităţilor administrativ teritoriale (procent stabilit prin Legea finanţelor publice locale şi care poate fi modificat anual prin Legea bugetului de stat);

- sume de echilibrare repartizate unităţilor administrativ teritoriale conform criteriilor stabilite anual prin Legea bugetului de stat. Din sumele de echilibrare aprobate, revine o cotă de pâna la 25% pentru bugetul propriu al consiliului judeţean, diferenta urmând a fi repartizată localitaţilor de pe raza teritorială a judeţului;

Repartizarea sumelor de echilibrare se realizează pe doua nivele astfel:

- pe primul nivel – sumele de echilibrare repartizate de la bugetul central al statului către judeţe,

- al doilea nivel – sumele de echilibrare repartizate de consiliile judeţene către consiliile locale din cadrul unui judeţ.

Conform legii, consiliile judeţene trebuie să folosească la al doilea nivel de repartizare aceeaşi formulă ca la primul nivel pentru a asigura respectarea principiului echilibrării orizontale respectiv alocarea unei sume echitabile localitaţilor sărace (comune, oraşe, municipii).

CAPITULUL I

PRINCIPIILE BUGETELOR LOCALE. FUNDAMENTE

TEHNICO-JURIDICE ALE BUGETELOR

1.1. POLITICA FISCALĂ ŞI BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA ÎN CADRUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Una dintre temele prioritare ale guvernarii o constituie reforma administraţiei publice, o importanţă deosebită având componenta financiară a acesteia. Ţinând cont de condiţiile de austeritate în care funcţionează autoritaţile locale în acest moment în România, echilibrarea bugetelor locale este un subiect actual şi care face obiectul a numeroase dezbateri. Exista o diferentă clara între comunităţile care realizează venituri proprii suficiente şi cele care nu se descurcă nici pentru cheltuielile de întreţinere a localităţii. Comunităţile locale „fruntaşe” deţin diverse avantaje economice, sociale, demografice care le permit o dezvoltare continuă şi echilibrată.

Preview document

Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 1
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 2
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 3
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 4
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 5
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 6
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 7
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 8
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 9
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 10
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 11
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 12
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 13
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 14
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 15
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 16
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 17
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 18
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 19
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 20
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 21
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 22
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 23
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 24
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 25
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 26
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 27
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 28
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 29
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 30
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 31
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 32
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 33
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 34
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 35
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 36
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 37
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 38
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 39
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 40
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 41
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 42
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 43
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 44
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 45
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 46
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 47
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 48
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 49
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 50
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 51
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 52
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 53
Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Cotele si Sumele Defalcate din Unele Venituri ale Bugetului de Stat - Sursa Principala pentru Finantarea Unitatilor Administrativ-Teritoriale.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova

Capitolul 1 1.1. Scurt istoric al primÎriei comunei Tutova Comuna Tutova s-a înfiintat în anul 1898, fiind formatÎ din satele Tutova, BÎdeana,...

Procedura Fiscala - pe Exempul Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Iasi

1. Fiscalitatea în economia de piata 1.1. Concepte si interpretari privind fiscalitatea Evolutia istorica a impozitelor, diversitatea lor de la...

Garda Financiară și Atribuțiile sale de Control

INTRODUCERE ’’Sa nu faci multe legi, si chiar de le faci vezi sa fie bune si mai cu seama ai grija sa fie ascultate si aduse la îndeplinire,...

Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare la Unicredit Tiriac Bank Iasi

I. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric UniCredit Ţiriac Bank este membră a Grupului UniCredit, unul dintre...

Leasing - metodă de finanțare

1. Istoric leasing Leasing: ca notiune si raspandirea lui ca forma de finantare dateaza din anii '50, insa baza economica s-a format mai deveme,...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetarea la un Agent Economic

Cap I Prezentarea societatii 1.1.Scurt istoric SC Divers COM IMPEX SRL este o socitate comerciala cu raspundere limitata, fiind o persoana...

Modalități de Echilibrare a Bugetelor Locale și Implicații ale Acestora

1. Bugetul local: surse de formare şi destinaţii Subsistemul financiar public, componentă a sistemului financiar, are ca scop principal...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice

Cap.I. Locul și rolul instituției publice în cadrul sectorului public 1.1. Scurt istoric privind înființarea instituției publice Istoricul...

Gestiunea financiară a institutiiilor publice - studiu monografic realizat la Primăria Sendriceni

CAP.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PUBLICE` 1.1 Scurt istoric Sendriceni, ca multe alte asezari, a avut o bogata si framantata...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Roman

Cap.I Organizarea si functionalitatea Primariei municipiului Roman 1. Scurt istoric Institutia publica la care s-a realizat acest studiu este...

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu,...

Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică

Cap 1. Organizarea si functionarea Primariei comunei Todiresti 1.1 Scurt istoric Țară România Județ Vaslui Localități componente Cotic,...

Bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul unei instituții publice

În procesul de reformă început în anul 1990, România a suferit schimbări profunde, tranziţia în sine a determinat constrângeri severe asupra...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Municipiului Roman

1.1 Scurt istoric Constituţia României, Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, Legea nr.70/1991 privind alegerile locale,...

Monografie Primaria Municipiului Roman

CapI. Organizarea si functionalitatea la Primaria municipiului Roman 1. Denumire.Scurt istoric Organizatia prezentata în aceasta monografie...

Ai nevoie de altceva?