Finanțarea cercetării în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 32029
Mărime: 487.85KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Academia de Studii Economice Facultatea de Economia Agroalimentara si a Mediului

Extras din document

Prezentare ţinută în cadrul mesei rotunde „Noi politici în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice din România”, UNESCO-CEPES, Bucureşti, 22 martie 2005

Introducere

Societatea internaţională este într-un proces de dezvoltare rapid. România trebuie să-şi găsească un loc cât mai favorabil în noua diviziune internaţională a muncii şi să fie pregătită pentru schimbările la care trebuie să facă faţă societatea. Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea reprezintă inima economiei bazate pe cunoaştere, factorul cheie al dezvoltării, competitivităţii şi pentru crearea locurilor de muncă.

Cercetarea româneasca trebuie să facă faţă unor provocări deosebite pentru a îndeplini această misiune.

Starea cercetării româneşti a făcut obiectul a numeroase studii si documente elaborate în anii

din urmă, dezbateri şi luări de poziţii ale lumii ştiinţifice, specialiştilor, managerilor, media dar, din păcate, analizele efectuate au fost prea des punctuale şi rar consensualizate.

Două din concluziile des enunţate pot fi formulate astfel:

- sistemul cercetării din România este complicat şi foarte fragmentat;

- finanţarea activităţii de cercetare în România este cu mult sub necesar, reflectată atât prin comparaţie cu alte ţări cât şi faţă de cerinţele şi nevoia de cercetare existente în prezent;

Dintre efectele vizibile ale acestei stări putem enumera:

- slaba percepţie, uneori chiar negativă, a sistemului cercetării în mediul economic, politic şi

social;

- stabilirea şi planificarea priorităţilor nu a ţinut seama întotdeauna de resursele limitate;

- scăderea cantităţii şi calităţii resurselor umane şi a infrastructurii pentru cercetare dinRomânia;

- slaba cooperare între unităţile şi instituţiile componente ale sistemului, între acestea şi mediul economic;

- slaba integrare a sistemului cercetării româneşti în Aria Europeană a Cercetării, reflectat atât de nivelul de recuperare al sumelor cu care România contribuie la bugetul programului cadru al Uniunii Europene cât şi de numărul participanţilor din România.

Sistemul cercetării din România.

Sistemul cercetării din România cuprinde peste 700 de entităţi de drept public şi de de drept privat care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, 74 universităţi acreditate, din care 56 publice şi 18 private, 38 de institute naţionale de cercetare-dezvoltare, 327 instituţii publice din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a altor ministere, a Academiei Române şi a academiilor de ramură precum şi peste 270 societăţi comerciale pe acţiuni cu capital de stat sau private care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea.

Potenţialul de cercetare existent în 2003 era reprezentat de un personal total angrenat în activitatea de C-D de 39 .985 persoane, din care 25.785 cercetători. Din totalul cercetătorilor, 9.218 sunt cercetători atestaţi, iar circa 6.400 sunt doctori în ştiinţe. Un procent de cca.53% îşi desfăşoară activitatea în domeniul ştiinţelor tehnice şi inginereşti.

În anul 2002, în România, ponderea cercetătorilor la 1.000 persoane din populaţia ocupată

era de 2,96, de două ori mai mică decât cea din EU-15, numărul salariaţilor CD, respectiv al cercetătorilor înregistrând o uşoară creştere comparativ cu anul 2001.

Din punct de vedere al structurii cercetătorilor la nivel naţional pe categorii de vârstă se constată că în perioada 1995 – 2002 s-au înregistrat scăderi de 1 – 2 procente pentru grupele de vârstă cuprinse între 30 – 49 ani şi creşteri de 2 – 3 procente pentru grupele de vârstă de peste 50 de ani, fără a avea loc însă mutaţii semnificative. Ponderea cea mai mare a personalului o deţine grupa

de vârstă cuprinsă între 40 şi 49 de ani. În acelaşi timp, ponderea personalului sub 30 de ani se menţine la o rată relativ constantă, de cca. 14 %. Această situaţie diferă pe categorii de instituţii. În INCD-uri, grupa de vârstă dominantă este 50 – 59 ani, înregistrându-se o scădere a ponderii grupelor de vârstă de până la 39 ani.

Sursele de finanţare.

Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurată de unităţile şi instituţiile din cadrul sistemului naţional de cercetare se constituie din fonduri de la bugetul de stat, fonduri atrase

de la agenţi economici sau beneficiari ai cercetării, fonduri provenite din cooperări internaţionale

precum şi din alte fonduri constituite conform legii.

În perioada 1999-2003 cheltuielile totale pentru cercetare-dezvoltare la nivelul unui an, efectuate atât în sectorul public, cât şi în cel privat, au înregistrat în general un nivel relativ stabil,

dar care nu a depăşit 0,40% din PIB:

Cheltuieli totale C&D la nivel de ţară

Cheltuieli totale C&D 1998 1999 2000 2001 2002 2003

% din PIB 0,48 0,40 0,37 0,39 0,38 0,40

Nivelul efectiv al fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru cercetare în perioada

2002-2004 este redat în tabelul următor:

Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare în perioada 2002-2004

2002 2003 2004

Total

mld lei %

din PIB %

din total Total

mld. lei %

din

PIB %

din total Total

mld.

lei %

din PIB %

din total

Buget de stat 3000 0,21 100 3676 0,20

(0,196) 100 4610 0,21 100

MEdC –

buget cercetare 2133 0,15 71 2563 0,14 70 3352 0,15 73

În perioada 1999-2001, cheltuielile din fondurile agenţilor economici au avut o pondere mai mare decât fondurile publice alocate pentru cercetare-dezvoltare. În perioada 2002-2003 tendinţa a

fost de scădere, dar, de regulă, au depăşit 45% din nivelul cheltuielilor totale:

Cheltuieli C&D din fondurile agenţilor economici

Cheltuieli C&D ale agenţilor

economici 1999 2000 2001 2002 2003

- % din PIB 0,20 0,18 0,19 0,16 0,18

- % din cheltuieli totale C&D 50,21 48,96 47,60 41,57 45,39

La nivelul anului 2005 bugetul total prevăzut pentru cercetare se ridică la cca 7000 mld lei

(cca 184 mil Euro), reprezentând cca. 0,27 % din PIB, din care cca 5370 mld lei (cca 141 mil Euro)

pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

La nivelul anului 2005 repartiţia fondurilor de la bugetul de stat pentru cercetare este următoarea:

- mii lei -

Institutie Buget % din total

Total 7.227.353.206 100%

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 5.368.968.013 74,29

Academia Română 873.959.128 12,09

Ministerul Economiei şi Comerţului 402.794.428 5,57

Ministerul Apărării Naţionale 323.960.710 4,48

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 225.248.719 3,12

Alte ministere 32.422.208 0,45

Angajamentul asumat în cursul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, la capitolul 17

„Ştiinţă şi cercetare” este „realizarea unei finanţări adecvate a sistemului CDI, cu atingerea unui nivel al cheltuielilor CDI de cca 1% din PIB în anul 2007”.

Principalul instrument de finanţare de la bugetul de stat a activităţii de cercetare este Planul naţional de cercetare dezvoltare şi inovare, lansat pentru prima dată în anul 1999 (PNCDI I) şi care

se derulează în perioada 1999-2006. În anul 2005 se lansează Programul Cercetare de excelenţă având ca principal obiectiv întărirea Ariei Româneşti a Cercetării (ARC) în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Pentru anul 2007 este prevăzută lansarea următorului plan naţional de cercetare dezvoltare şi inovare (PNCDI II) pentru perioada 2007-2013, şi care urmează a fi elaborat

pe baza unui dialog deschis între cercetători, industrie, servicii, parteneri sociali şi cetăţeni. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în acest scop în propriul plan sectorial proiectul

„Elaborarea strategiei CDI pentru perioada 2007-2013 bazate pe elementele unei planificări strategice”

Preview document

Finanțarea cercetării în România - Pagina 1
Finanțarea cercetării în România - Pagina 2
Finanțarea cercetării în România - Pagina 3
Finanțarea cercetării în România - Pagina 4
Finanțarea cercetării în România - Pagina 5
Finanțarea cercetării în România - Pagina 6
Finanțarea cercetării în România - Pagina 7
Finanțarea cercetării în România - Pagina 8
Finanțarea cercetării în România - Pagina 9
Finanțarea cercetării în România - Pagina 10
Finanțarea cercetării în România - Pagina 11
Finanțarea cercetării în România - Pagina 12
Finanțarea cercetării în România - Pagina 13
Finanțarea cercetării în România - Pagina 14
Finanțarea cercetării în România - Pagina 15
Finanțarea cercetării în România - Pagina 16
Finanțarea cercetării în România - Pagina 17
Finanțarea cercetării în România - Pagina 18
Finanțarea cercetării în România - Pagina 19
Finanțarea cercetării în România - Pagina 20
Finanțarea cercetării în România - Pagina 21
Finanțarea cercetării în România - Pagina 22
Finanțarea cercetării în România - Pagina 23
Finanțarea cercetării în România - Pagina 24
Finanțarea cercetării în România - Pagina 25
Finanțarea cercetării în România - Pagina 26
Finanțarea cercetării în România - Pagina 27
Finanțarea cercetării în România - Pagina 28
Finanțarea cercetării în România - Pagina 29
Finanțarea cercetării în România - Pagina 30
Finanțarea cercetării în România - Pagina 31
Finanțarea cercetării în România - Pagina 32
Finanțarea cercetării în România - Pagina 33
Finanțarea cercetării în România - Pagina 34
Finanțarea cercetării în România - Pagina 35
Finanțarea cercetării în România - Pagina 36
Finanțarea cercetării în România - Pagina 37
Finanțarea cercetării în România - Pagina 38
Finanțarea cercetării în România - Pagina 39
Finanțarea cercetării în România - Pagina 40
Finanțarea cercetării în România - Pagina 41
Finanțarea cercetării în România - Pagina 42
Finanțarea cercetării în România - Pagina 43
Finanțarea cercetării în România - Pagina 44
Finanțarea cercetării în România - Pagina 45
Finanțarea cercetării în România - Pagina 46
Finanțarea cercetării în România - Pagina 47
Finanțarea cercetării în România - Pagina 48
Finanțarea cercetării în România - Pagina 49
Finanțarea cercetării în România - Pagina 50
Finanțarea cercetării în România - Pagina 51
Finanțarea cercetării în România - Pagina 52
Finanțarea cercetării în România - Pagina 53
Finanțarea cercetării în România - Pagina 54
Finanțarea cercetării în România - Pagina 55
Finanțarea cercetării în România - Pagina 56
Finanțarea cercetării în România - Pagina 57
Finanțarea cercetării în România - Pagina 58
Finanțarea cercetării în România - Pagina 59
Finanțarea cercetării în România - Pagina 60
Finanțarea cercetării în România - Pagina 61
Finanțarea cercetării în România - Pagina 62
Finanțarea cercetării în România - Pagina 63
Finanțarea cercetării în România - Pagina 64
Finanțarea cercetării în România - Pagina 65
Finanțarea cercetării în România - Pagina 66
Finanțarea cercetării în România - Pagina 67
Finanțarea cercetării în România - Pagina 68
Finanțarea cercetării în România - Pagina 69
Finanțarea cercetării în România - Pagina 70
Finanțarea cercetării în România - Pagina 71
Finanțarea cercetării în România - Pagina 72
Finanțarea cercetării în România - Pagina 73
Finanțarea cercetării în România - Pagina 74
Finanțarea cercetării în România - Pagina 75
Finanțarea cercetării în România - Pagina 76
Finanțarea cercetării în România - Pagina 77
Finanțarea cercetării în România - Pagina 78
Finanțarea cercetării în România - Pagina 79
Finanțarea cercetării în România - Pagina 80
Finanțarea cercetării în România - Pagina 81
Finanțarea cercetării în România - Pagina 82
Finanțarea cercetării în România - Pagina 83
Finanțarea cercetării în România - Pagina 84
Finanțarea cercetării în România - Pagina 85
Finanțarea cercetării în România - Pagina 86
Finanțarea cercetării în România - Pagina 87
Finanțarea cercetării în România - Pagina 88
Finanțarea cercetării în România - Pagina 89
Finanțarea cercetării în România - Pagina 90
Finanțarea cercetării în România - Pagina 91
Finanțarea cercetării în România - Pagina 92
Finanțarea cercetării în România - Pagina 93
Finanțarea cercetării în România - Pagina 94
Finanțarea cercetării în România - Pagina 95
Finanțarea cercetării în România - Pagina 96
Finanțarea cercetării în România - Pagina 97
Finanțarea cercetării în România - Pagina 98
Finanțarea cercetării în România - Pagina 99
Finanțarea cercetării în România - Pagina 100
Finanțarea cercetării în România - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Finantarea Cercetarii in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani

CAPITOLUL I ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA ŞCOALA GENERALĂ NR.13 BOTOŞANI 1.1. SCURT ISTORIC Şcoala Generală nr. 13 din Municipiul Botoşani a...

Dreptul Comunitar al Mediului

I. Politica de mediu în Uniunea Europeana 1. Istoric Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private

1.1 Conţinutul şi rolul finanţelor publice şi private în cadrul economiei de piaţă 1.1.1 Finanţele publice Repartizarea unei importante părţi...

Cheltuieli Publice pentru Cercetare Stiintifică și Dezvoltare Tehnologică și Impactul Lor

1. Caracterizarea generală a cheltuielilor pentru cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică 1.1 Conceptul de cheltuieli publice şi...

SIVECO - Mixul de Marketing

INTRODUCERE Conceptia de marketing a întreprinderii moderne ridica la rangul de necesitate orientarea ei spre exterior, deoarece ea trebuie sa...

Cheltuieli Publice

Cap.I Caracterizarea generală a cheltuielilor publice pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică 1.1 Conceptul de cheltuieli publice...

Cheltuielile Publice pentru Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică și Impactul lor

1. Caracterizarea generala a cheltuielilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică Activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare...

Ai nevoie de altceva?