Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 65 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Capitolul 1: Organizare şi funcţionalitate la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi 2
1.1. Scurt istoric 2
1.2. Domeniul de activitate 3
1.3. Domeniul de activitate 6
1.4. Funcţionalitate 18
1.5. Structura de personal 20
1.6. Relaţii externe 22
1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare în perioada 2008-2011 26
Capitolul 2: Fundamentarea cheltuielilor bugetare 37
2.1. Cadrul juridic utilizat in fundamentarea cheltuielilor bugetare 37
2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 38
2.3. Fluxuri informationale generate de fundamentarea cheltuielilor 48
Capitolul 3: Finanţarea cheltuielilor bugetare 50
3.1. Surse de finanţare a instituţiilor publice 50
3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 53
3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat 53
3.2.2. Alimentarea cu fonduri a bugetelor locale 55
3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 56
3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 62
Bibliografie 64

Extras din document

Capitolul 1

Organizare şi funcţionalitate la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi

1.1. Scurt istoric

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, aflată în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) şi organizată în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. C.J.A.S. Iaşi funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administraţie al C.N.A.S. Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi sub forma serviciilor medicale, serviciilor de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale.

CAS Iaşi s-a înfiinţat în 1999, prin legea 145/1997 abrogata prin OG 150/2002. C.J.A.S. Iaşi este o instituţie publică autonomă de interes local, fără scop lucrativ, care administrează şi gestionează în mod autonom Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate propriu, cu respectarea normelor elaborate de Casă Naţională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel judeţean.

CAS Iaşi îşi desfăşoară activitatea în baza unui cadru normativ constituit din următoarele acte normative principale:

• Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006;

• Ordonanţa de Urgenţă nr.150 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate publicată în Monitorul Oficial nr. 838 din 20 noiembrie 2002;

• Ordinul Comun al Ministerului Sănătăţii şi a Preşedintelui CNAS, nr. 60 din 2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 158 din 2005;

• Ordonată de Urgenţă nr.1 din 2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale în domeniul asigurărilor sociale publicată în Monitorul Oficial nr. 57 din 20 ianuarie 2006.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi, în exercitarea atribuţiilor ei conferite de lege, aplică şi respectă politica şi strategia generală stabilite de Casă Naţională de Asigurări de Sănătate pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate pe raza judeţului Iaşi.

1.2. Domeniul de activitate

Principala misiune a Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi constă în garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate, acest obiectiv fiind posibil prin construirea unui sistem de asigurări de sănătate performant, eficient şi transparent, prin creşterea gradului de încredere şi de satisfacţie al asiguraţilor CAS Iaşi.

În desfăşurarea activităţii, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi are o serie de obiective generale, dar şi obiective specifice, pentru a garanta asiguraţilor servicii medicale de calitate.

Principalele obiective vizează: să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident; să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Obiectivele specifice vizează următoarele aspecte:

• să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

• să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând să suporte penalităţile prevăzute în contract;

• să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei;

• să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;

• să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;

• să asigure confidenţialitatea datelor în condiţiile prezenţei legi;

• să verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

• să raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidentă asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;

• să furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătăţii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislaţiei în vigoare.

De asemenea, în desfăşurarea activităţii, CJAS Iaşi are o serie de atribuţii, precum :

• să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi.docx

Bibliografie

1. Ştefura Gabriel, Proces bugetar public, editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010;
2. Ştefura Gabriel, Bugete publice şi fiscalitate, editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007;
3. Legea nr. 95/2006 privind Reforma în Domeniul Sănătăţii;
4. Legea nr. 188/199 privind Statutul Funcţionarilor Publici;
5. Legea nr. 154/1998 privind Sistemul de Stabilire a Salariilor de Baza în Sectorul Bugetar şi a Indemnizaţiilor pentru Persoane care Ocupă Funcţii cu Demnitate Publică;
6. Legea nr. 500/2002 privind Finanţele Publice;
7. O.G. nr.9/2008 privind Salarizarea Funcţionarilor Publici;
8. O.G. nr.10/2008 privind Salarizarea Personalului Contractual;
9. Ordinul nr. 1954/2005 privind Clasificaţia Indicatorilor privind Finanţele Publice cu modificările şi completările ulterioare prin Ordinul nr. 121.886/14.08.2006;
10. http://www.hih.ro.

Alte informatii

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor