Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 26915
Mărime: 518.23KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul I 3

Organizare şi funcţionalitate la Primaria Roman 3

1.1 Scurt istoric 3

1.2. Obiect de activitate 4

1.3. Organizarea internă 5

1.4. Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară) 7

1.6. Relaţii cu exteriorul 15

1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri realizate la Primaria Roman în perioada 2008-2010 20

Capitolul II 24

Fundamentarea cheltuielilor bugetare 24

2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 24

2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 30

2.2.1. Calcule de fundamentare privind cheltuielile de personal 33

2.2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile materiale și serviciile 43

2.2.3. Fundamentarea cheltuielilor de capital 49

2.2.4.Fundamentarea cheltuielilor cu subvenţiile 53

2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 54

Capitolul III 59

Finanţarea cheltuielilor bugetare 59

3.1. Elemente și noțiuni specifice execuției cheltuielilor bugetare 59

3.2. Surse de finanţare ale Primăriei Municipiului Roman 62

3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 66

3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat 67

3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale 72

3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 73

3.4. Încheierea exerciţiului bugetar 77

3.4 Fluxuri informaționale generate de finanțarea cheltuielilor bugetare 79

Bibliografie 85

Extras din document

Capitolul I

Organizare şi funcţionalitate la Primaria Roman

1.1. Scurt istoric

Orașul Roman, al doilea ca mărime dintre localitățile județului Neamț este considerat potrivit Legii nr. 315/24 august 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a - IV- a Rețeaua de localități, paragraful 4, punctul 4.3, municipiu de rang II și reprezintă o unitate administrativ-teritorială, în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. Autorităţile administraţiei publice locale, prin care se realizează autonomia locală în municipiul Roman, sunt Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi primarul, ca autoritate executivă. Aceste două autorității au drept scop soluţionarea şi gestionarea treburilor publice la nivelul colectivităţilor locale.

Regimul general al autonomiei locale, organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale au la bază 5 principii:

- autonomia locală;

- descentralizarea serviciilor publice;

- eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice;

- legalitatea;

- consultarea cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit.

Primăria Municipiului Roman este considerată persoana juridică de drept public ce are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină, desfășurându-și activitatea în sediul situat în Piața Roman Voda Nr.1, Roman. Aceasta este definită ca o structură funcţională cu activitate permanentă, constituită din primar, viceprimar, secretar şi aparatul propriu al consiliului local, ce duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii.

Conform datelor preliminarii ale recensământului din 18-27 martie 2002, populaţia stabilă a municipiului Roman număra 69.268 locuitori, dintre care 33.611 bărbați, iar 35.657 femei (informaţii obţinute de la Dir. Jud. de Statistică Neamţ).

Consemnat prima dată, alături de Piatra şi Neamţ, în Letopiseţul Novgorodului (document extern, în general acceptat ca fiind datat 1387-1392), Romanul are o vechime mai mare, dezvoltându-se la confluenţa râurilor Moldova şi Siret. Este menţionat întâia oară într-un document intern la 30 martie 1392 (este vorba de un hrisov de danie către Ionaş Viteazul, care a fost scris în cetatea noastră, a lui Roman voievod).

Se pare că numele oraşului a fost preluat de la numele voievodului Roman I Muşat (1392-1394), considerat de unii cercetători ca fiind întemeietorul acestuia, deşi există probe materiale care să ateste existenţa curţii de la Roman încă de pe vremea lui Petru I Muşatinul.

1.2. Obiect de activitate

Obiectul de activitate al Primăriei Roman, care este organizată și funcționează pe principiile unei instituții publice, îl constituie gestionarea eficientă a resurselor municipiului Roman, precum şi siguranţa fizică şi socială a comunităţii de aici.

Îndeplinirea acestui deziderat se concretizează, potrivit art. 2 alineatul 1 din Legea nr.215/2001, în baza principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Deşi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, expres prevăzute în lege, sunt diferite, au drept scop soluţionarea problemelor colectivităţii locale. Această soluţionare a problemelor colectivităţii locale se realizează prin:

- elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;

- stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale;

- stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale;

- administrarea bunurilor din proprietate publică sau privată a municipiului Roman

- angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung;

- administrarea resurselor financiare;

- elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare

- asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale;

- cooperarea pe plan intern şi internaţional.

Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele organismelor ce asigură funcţionarea Primăriei sunt evidenţiate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi în Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. Pentru personalul de conducere şi execuţie, documentele ce consemnează sarcinile, competenţele şi responsabilităţile sunt fişele de post. Domeniile în care funcţionează Primăria Municipiului Roman sunt următoarele:

a. Acţiunile social-culturale, principalele categorii de acţiuni (şi de instituţii) fiind:

- acţiuni de învăţământ;

- acţiuni în domeniul sănătăţii;

Bibliografie

Gabriel A. Stefura „ Proces bugetar public” Editia a 2-a revazută și adaugată, Ed. Uviversitatea „ Al. I. Cuza”, Iași 2009;

Filip Gheorghe „ Finanțe”, Ed. Junimea, Iași 2009;

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;

Legea Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;

Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13 august 2002;

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici;

Constituția din 1991 revizuită și republicată în 2003;

Ordonanța nr.60 din 2001 privind achizițiile publice;

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Roman și Serviciilor Publice de interes local;

Statutul municipiului Roman.

Preview document

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 1
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 2
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 3
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 4
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 5
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 6
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 7
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 8
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 9
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 10
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 11
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 12
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 13
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 14
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 15
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 16
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 17
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 18
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 19
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 20
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 21
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 22
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 23
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 24
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 25
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 26
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 27
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 28
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 29
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 30
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 31
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 32
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 33
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 34
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 35
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 36
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 37
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 38
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 39
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 40
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 41
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 42
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 43
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 44
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 45
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 46
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 47
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 48
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 49
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 50
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 51
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 52
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 53
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 54
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 55
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 56
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 57
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 58
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 59
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 60
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 61
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 62
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 63
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 64
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 65
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 66
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 67
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 68
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 69
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 70
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 71
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 72
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 73
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 74
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 75
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 76
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 77
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 78
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 79
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 80
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 81
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 82
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 83
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 84
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 85
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei

FUNDAMENTAREA ȘI FINANȚAREA CHELTUIELILOR BUGETARE LA PRIMĂRIA PODU-ILOAIEI 1. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI Orașul Podu-Iloaiei este...

Bugetul Primăriei Comunei Ceanu Mare

INTRODUCERE Una dintre temele prioritare ale actualei guvernări o constituie reforma administraţiei publice, un accent important fiind pus pe...

Proiect GFIP - Primaria Roman

CAPITOLUL 1 Organizarea şi funcţionarea Primăriei Roman 1.1 Scurt istoric Municipiul Roman, atestat documentar din 30 martie 1392, este unul din...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Roman

Cap.I Organizarea si functionalitatea Primariei municipiului Roman 1. Scurt istoric Institutia publica la care s-a realizat acest studiu este...

Organizarea si Conducerea Gestiunii la Primaria Filipesti - Bacau

Capitolul 1 Organizarea si functionarea la Primaria comunei Filipesti 1.1. Scurt istoric Satul este nucleul de organizare a populatiei fiind un...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Săbăoani

Capitolul I : Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria comunei Săbăoani 1.1 Scurt istoric Comuna Săbăoani, cea mai mare şi una dintre cele mai...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria Roman

FUNDAMENTAREA ȘI FINANȚAREA CHELTUIELILOR BUGETARE LA PRIMĂRIA ROMAN I.1 Scurt istoric Municipiul Roman este situat la marginea Podişului...

Fundamentarea Cheltuielilor Bugetare la RAJAC Iasi

Capitolul 1 Organizare şi funcţionalitate S.C APAVITAL S.A. Iaşi 1.1 Scurt istoric S.C. APAVITAL S.A Iaşi a fost înfinţată prin decizia...

Te-ar putea interesa și

Monografie Primaria Iasi

CAP 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria Muncicipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai...

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Primaria Orasului Targu Neamt

Capitolul 1 – Organizarea şi funcţionarea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 1.1. Scurt istoric - Data înfiinţării: odată cu apariţia Legii nr....

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Primaria Roman

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate Primăriei Roman 1.1. Scurt istoric Municipiul Roman este situat în centrul Moldovei, pe artera principală de...

Organizarea Gestiunii Financiare la o Institutie din Domeniul Adminstratiei Publice – Primaria Municipiului Barlad

1. Capitolul I – Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Barlad 1.1. Istoricul municipiului Barlad Barladul reprezinta un nume si o...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică

Fundamentarea şi finanţarea cheltuielilor bugetare la o instituţie publică Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Huşi...

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Primaria Municipiului Roman

1.1 Scurt istoric Constituţia României, Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, Legea nr.70/1991 privind alegerile locale,...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria Roman

FUNDAMENTAREA ȘI FINANȚAREA CHELTUIELILOR BUGETARE LA PRIMĂRIA ROMAN I.1 Scurt istoric Municipiul Roman este situat la marginea Podişului...

Monografie Primăria Iași

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea primăriei Iaşi 1.1 Scurt istoric Oraşul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări...

Ai nevoie de altceva?