Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 194 în total
Cuvinte : 62945
Mărime: 1.43MB (arhivat)
Publicat de: Octavia Ispas
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: dr.conf Patras M
Teza de master sustinuta la facultatea economie si drept, catedra Finante publice si fiscalitate

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. LISTA ABREVIERILOR. 5
 3. INTRODUCERE. 6
 4. 1. FUNDAMENTELE MONITORIZĂRII ŞI EVALUĂRII POLITICILOR PUBLICE
 5. 1.1. Conceptul de monitorizare a întreprinderilor de stat în sistemul de politici publice. 9
 6. 1.2. Abordări metodologice privind monitorizarea şi evaluarea politicilor publice în
 7. domeniul întreprinderilor de stat. 38
 8. 1.3. Concluzii la capitolul 1. 55
 9. 2. MONITORIZAREA FINANCIARĂ ÎN SISTEMUL ADMINISTRĂRII PROPRIETĂŢII COMPANIILOR DE STAT DIN SECTORUL REAL AL ECONOMIEI
 10. 2.1. Politicile europene de administrare a proprietăţii publice. 58
 11. 2.2. Politicile autohtone de administrare a proprietăţii publice. 64
 12. 2.3. Impactul politicilor de administrare a proprietăţii publice asupra activităţii
 13. companiilor cu proprietate de stat în Republica Moldova. 75
 14. 2.4. Monitorizarea financiară a activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale
 15. cu capital integral sau majoritar de stat. 82
 16. 2.5. Concluzii la capitolul 2. 88
 17. 3. EFICIENTIZAREA MECANISMULUI DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR DE STAT
 18. 3.1. Aprecierea metodologiei de analiză economico-financiară a întreprinderilor de stat. 91
 19. 3.2. Direcţii de perfecţionare a gestiunii şi monitorizării financiare a întreprinderilor de stat. 105
 20. 3.3. Eficientizarea procesului de planificare şi raportare privind activitatea întreprinderilor
 21. de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. 115
 22. 3.4. Concluzii la capitolul 3. 127
 23. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI. 129
 24. BIBLIOGRAFIE. 134
 25. ANEXE. 147

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile economiei de piaţă, preconizează dezvoltarea tuturor formelor de proprietate şi implementarea metodelor internaţionale de gestiune a întreprinderilor de stat. Organizarea raţională a sistemului de monitorizare a activităţii economico-financiare a întreprinderilor cu capital de stat este una dintre cele mai importante activităţi ce trebuie efectuate atît în scopul recunoaşterii întreprinderilor de stat ca sistem managerial organizat şi controlat, cît şi al recunoaşterii competitivităţii produselor naţionale pe pieţele internaţionale.

Managementul întreprinderilor de stat, inclusiv managementul financiar şi monitorizarea financiară a acestor companii, a suportat importante schimbări în perioada de tranziţie la economia de piaţă. A fost modificată legislaţia în domeniul administrării proprietăţii publice care, în prezent, se pune în aplicare, au fost introduse practici de monitorizare financiară în vederea eficientizării gestiunii activelor statului. De menţionat, că activitatea economico- financiară a întreprinderilor de stat continuă să fie mai puţin eficientă decît cea a companiilor private. Întreprinderile de stat înregistrează rezultate financiare mai modeste, comparativ cu companiile private, multe dintre ele înregistrează un rezultat financiar negativ.

Practica naţională în domeniul gestiunii activelor din sectorul întreprinderilor de stat, precum şi în domeniul monitorizării activităţii economico-financiare a acestui sector, se bazează pe o abordare unică, indiferent de faptul dacă activează sau nu compania de stat în condiţii de concurenţă sau de monopol. Totodată, impactul politicilor publice asupra activităţii acestor companii este evaluat foarte rar, doar în cazurile cînd influenţează dezastruos activitatea acestora.

Necesitatea studierii ştiinţifice a subiectelor specificate şi a aplicării practicii internaţionale pentru soluţionarea problemelor în domeniul gestiunii activelor companiilor de stat şi monitorizării financiare a acestora a stat la baza alegerii temei de cercetare pentru prezenta teză de doctorat.

Rezultatele activităţii economico-financiare din sectorul economic, atît ale companiilor cu proprietate privată, cît şi ale companiilor cu proprietate de stat, depind de cadrul de reglementare în vigoare. Totodată, eficienţa companiilor cu proprietate publică, în mare măsură, este determinată de politicile publice privind modul de administrare a proprietăţii publice. De aceea în lucrare a fost analizată activitatea economico-financiară a companiilor cu proprietate de stat din punct de vedere al deciziilor de politici publice întreprinse de Guvernul Republicii Moldova. În acest context, au fost examinate mecanismele de administrare a proprietăţii publice şi de

monitorizare a activităţii sectorului companiilor cu proprietate de stat şi a fost determinat impactul acestor politici asupra domeniului economic în cauză. Drept rezultat, au fost propuse perfecţionări la modelul de monitorizare financiară a companiilor cu proprietate de stat, atît a întreprinderilor de stat, cît şi a societăţilor comerciale cu capital de stat. Modelul dezvoltat are la bază sistemul de monitorizare financiară a întreprinderilor de stat care a existat în Republica Moldova, dar conţine elemente noi, în conformitate cu bunele practici din statele-membre ale Uniunii Europene şi alte ţări. Prezenţa elementelor noi atribuie actualitate cercetărilor ştiinţifice din teza de doctorat.

Gradul de studiere a temei. În teza de doctorat se utilizează rezultatele cercetărilor în domeniul politicilor publice, inclusiv al politicilor financiare, în domeniul administrării proprietăţii publice, monitorizării şi evaluării politicilor de gestiune a întreprinderilor de stat. Au fost cercetate lucrările savanţilor străini care au efectuat cercetări distincte şi au elaborat teorii şi modele în domeniul investigat; au fost studiate politicile guvernelor statelor-membre ale Uniunii Europene şi ale altor state în vederea identificării relevanţei acestora pentru ţara noastră. Atare aspecte au fost examinate în lucrările savanţilor străini: Balatskii E., Brian W., Camov A., Capeliushnicov R., Cuznetsov V., Douglas C., Drucker P., Dye T., Easton D., Honore A., Howlett M., Lindblom C., Marinescu C., Miroiu A., Ramesh M., Tambovtsev V. etc. Totodată, au fost cercetate conceptele elaborate de centrele de excelenţă din Terry Sanford Institute of Public Policy de pe lîngă Universitatea Duke, Institute of Social, Economic and Guvernamental Research de pe lîngă Universitatea din Alaska.

În lucrările de specialitate ale autorilor din Republica Moldova, în ultimii ani se evidenţiază cercetarea teoretică a conceptelor de politici publice, politici financiare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice, administrare a proprietăţii publice, analiză economico-financiară etc. În acest context, au fost analizate lucrările savanţilor autohtoni: Cobzari L., Cotelnic A., Ciubotaru M., Chircă S., Feuraş E., Hîncu R., Iliadi Gh., Manole T., Moldovanu D., Secrieru A., Şişcan N, Ulian G., Aculai E., Băncilă N., Botnari N., Buşmachiu E., Childescu V, Fuior E., Graur E., Macari V., Maxim I., Mocanu N., Stratulat O.,. Totodată, la obiectul studiat au fost examinate tezele de doctorat ale O. Barbăneagră, S. Bîrlea, D. Dăscălescu, care recent au efectuat cercetări în domeniul pieţei valorilor mobiliare, proprietăţii publice şi al politicilor publice.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. Întru cercetarea şi soluţionarea problemelor abordate în teza de doctorat au fost consultate şi analizate mai multe surse bibliografice, consacrate cercetării conceptului de monitorizare a politicilor publice, a activităţii întreprinderilor de stat, a politicilor financiare în domeniul administrării proprietăţii publice la nivel internaţional, regional şi naţional. În procesul de cercetare ştiinţifică au fost aplicate

metode de analiză cantitativă, analiza SWOT, analiza cost-eficacitate, comparaţiile, abordarea sistemică, sinteza; metode de reprezentare grafică a evenimentelor şi fenomenelor investigate; metoda matricială de analiză a teoriilor şi conceptelor economice. A fost aplicată analiza multi- criterială a situaţiilor şi diferitor nivele de obiective, folosind criteriile relevanţă, eficacitate, impact, durabilitate, capacitate managerială. De asemenea, au fost folosite metode de evaluare ex-ante şi ex-post a politicilor publice şi metode de monitorizare financiară a activităţii companiilor cu capital de stat folosind sistemul de indicatori financiari.

Drept bază informativă au servit rapoartele financiare ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni cu capital majoritar de stat, rapoartele trimestriale şi anuale ale Biroului Naţional de Statistică, rapoartele Ministerului Economiei, Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei, Ministerului Finanţelor, rapoartele şi site-urile organismelor internaţionale – Băncii Mondiale, Băncii Europeane pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, PNUD, ale guvernelor altor state. De asemenea au fost examinate actele legislative şi normative ale Republicii Moldova.

Preview document

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 1
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 2
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 3
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 4
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 5
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 6
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 7
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 8
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 9
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 10
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 11
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 12
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 13
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 14
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 15
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 16
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 17
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 18
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 19
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 20
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 21
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 22
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 23
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 24
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 25
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 26
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 27
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 28
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 29
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 30
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 31
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 32
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 33
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 34
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 35
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 36
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 37
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 38
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 39
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 40
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 41
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 42
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 43
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 44
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 45
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 46
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 47
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 48
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 49
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 50
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 51
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 52
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 53
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 54
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 55
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 56
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 57
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 58
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 59
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 60
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 61
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 62
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 63
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 64
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 65
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 66
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 67
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 68
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 69
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 70
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 71
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 72
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 73
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 74
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 75
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 76
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 77
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 78
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 79
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 80
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 81
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 82
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 83
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 84
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 85
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 86
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 87
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 88
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 89
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 90
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 91
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 92
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 93
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 94
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 95
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 96
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 97
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 98
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 99
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 100
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 101
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 102
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 103
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 104
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 105
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 106
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 107
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 108
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 109
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 110
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 111
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 112
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 113
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 114
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 115
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 116
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 117
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 118
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 119
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 120
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 121
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 122
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 123
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 124
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 125
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 126
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 127
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 128
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 129
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 130
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 131
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 132
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 133
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 134
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 135
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 136
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 137
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 138
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 139
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 140
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 141
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 142
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 143
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 144
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 145
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 146
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 147
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 148
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 149
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 150
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 151
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 152
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 153
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 154
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 155
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 156
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 157
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 158
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 159
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 160
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 161
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 162
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 163
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 164
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 165
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 166
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 167
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 168
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 169
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 170
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 171
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 172
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 173
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 174
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 175
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 176
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 177
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 178
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 179
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 180
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 181
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 182
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 183
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 184
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 185
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 186
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 187
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 188
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 189
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 190
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 191
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 192
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 193
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 194
Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat - Pagina 195

Conținut arhivă zip

 • Fundamentele Monitorizarii Activitatii Economico-Financiare a Intreprinderilor de Stat.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Republica Moldova a parcurs o parte însemnată din calea spre tranziţia la relaţiile de piaţă şi spre...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Analiza economico-financiară

CURS 1 Necesitatea studierii si Metodologia analizei economico-financiare 1. Necesitatea si obiectul analizei economico-financiare Analiza este...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?