Misiune de Audit

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3700
Mărime: 35.47KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Briciu Sorin

Cuprins

1. Acceptarea mandatului şi contractarea lucrării

2. Orientarea şi planificarea auditului

3. Aprecierea controlului intern

4. Controlul conturilor

5. Examenul situaţiilor financiare;

6. Evenimentele posterioare închiderii exerciţiului financiar

7. Utilizarea lucrărilor altor profesionişti

8. Stabilirea opiniei şi întocmirea raportului de audit

9. Documentarea lucrărilor de audit

Extras din document

1. Acceptarea mandatului şi contractarea lucrării

Înainte de a accepta mandatul, specialistul contabil trebuie să aprecieze posibilitatea de a îndeplini această misiune ţinând seama de regulile profesionale şi deontologice care guvernează activitatea de audit. Principalele aspecte ale acestei etape a auditului financiar-contabil sunt reglementate în Normele de audit financiar şi certificare a bilanţului contabil nr. 1/1995 ale Corpului Experţilor Contabili şi Experţilor Autorizaţi din România. Acţiunile întreprinse în această etapă se referă la:

a) cunoaşterea globală a întreprinderii;

b) aprecieri cu privire la independenţa şi la absenţa incompatibilităţilor;

c) examenul de competenţă corespunzătoare specificului întreprinderii;

d) contactul cu auditorul anterior;

e) decizia de acceptare a mandatului;

f) respectarea altor obligaţii profesionale;

g) întocmirea unei fişe de acceptare a mandatului.

Contractul de prestări de servicii prevăzut de legislaţia română a se încheia între auditor şi client este, prin caracteristicile sale juridice, un contract de mandat prin care auditorul efectuează o serie de lucrări în numele şi pe seama clientului său. Există situaţii în care acest contract de prestări servicii este însoţit de o scrisoare de angajament.

SCRISOARE DE ANGAJAMENT

Către Conducerea BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA

În urma solicitării Dumneavoastră de a audita situaţiile financiare ale anului 2008 conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice 1752/2005, suntem onoraţi să vă comunicăm acceptarea noastră şi să vă precizăm termenii, obiectivele, natura şi limitele acestui angajament.

Auditul efectuat va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii asupra situaţiilor financiare ale anului 2008 elaborate de SC LARA SRL.

Activitatea de audit se va desfăşura în conformitate cu standardele de audit care concordă cu standardele internaţionale de audit şi cu codul privind conduita etica şi profesională. Aceste standarde cer ca auditul sa fie planificat şi realizat astfel încât să se obţină o asigurare rezonabilă ca situaţiile financiare nu comportă anomalii semnificative.

Un audit constă în examinarea pe baza de teste a elementelor de susţinere a informaţiilor continute în situaţiile financiare. De asemenea un audit include evaluarea principiilor contabile aplicate şi a estimările semnificative făcute de conducerea societăţii precum şi evaluarea prezentării în ansamblu a situaţiilor financiare.

Ca urmare a recurgerii la tehnica testării şi a altor limite inerente auditului cât şi limitele inerente oricărui sistem contabil şi de control intern, riscul de nedetectare a unei anomalii semnificative nu poate fi eliminat.

Vă reamintim că responsabilitatea pentru pregătirea situaţiilor financiare, incluzând prezentarea adecvată a acestora, revine conducerii societăţii. Aceasta responsabilitate implică ţinerea unei contabilităţi şi organizarea unui sistem de control intern adecvate, selecţia şi aplicarea politicilor contabile şi măsuri pentru protejarea activelor societăţii.

În cadrul misiunii de audit se va solicita conducerii societăţii o “scrisoare de reprezentare” prin care se vor confirma în scris declaraţiile făcute auditorului în cursul auditului.

Abordarea auditului de către echipa noastră constă în realizarea unei evaluari detaliate a nivelurilor de risc asociate diferitelor aspecte ale activităţilor societăţii SC LARA SRL şi concentrarea efortul de audit asupra acelor domenii în care riscul apariţiei erorilor semnificative este mai ridicat. Pentru fiecare componentă a activităţii evaluam riscurile şi controalele aferente şi pe baza acestei evaluări selectăm procedurile de audit corespunzătoare.

Ca auditori, principala noastră preocupare se referă nu la tranzacţii şi la soldurile individuale ci la situaţiile financiare în ansamblul lor. Concentrându-ne asupra acelor aspecte ale activităţii care afectează în mod semnificativ situaţiile financiare putem construi o strategie de audit eficientă.

Se solicita întreaga cooperare a personalului societăţii pentru punerea la dispoziţie a documentelor contabile şi a altor informaţii necesare.

În cursul misiunii auditorii pot intervieva şefii de servicii şi compartimente care nu participă direct la elaborarea conturilor pentru cunoaşterea şi evaluarea procedurilor de control intern. Aceste interviuri vor fi completate de teste şi sondaje. Una din procedurile de audit este asistarea auditorilor la inventarul fizic al activelor la închiderea exerciţiului, fapt pentru care va rugăm sa ne comunicaţi în scris perioada, urmând să facem o planificare comună pentru realizarea acestui obiectiv.

Ca procedura de audit se va folosi “confirmarea directă” adică se vor expedia scrisori de confirmare: clienţilor, furnizorilor, băncilor, avocaţilor şi altor terţi; un model va fi comunicat societăţii pentru pregătirea acestor scrisori şi selectarea terţilor cărora să le fie expediate. Scrisorile vor fi trimise de către SC LARA SRL dar răspunsurile vor fi primite de către auditorii financiari , respectiv pe adresa societăţii de audit SC LEOCONT EXPERT SRL.

În ceea ce priveşte planificarea activităţii de audit, termenul limită de finalizare a auditării situaţiilor financiare ale anului 2008 pe care ni l-am propus este de 31.12.2009, sub rezerva finalizării de către persoanele autorizate, a situaţiilor financiare ale anului 2008.

Această planificare este absolut necesară pentru obţinerea unei asigurări rezonabile ca situaţiile financiare elaborate de SC LARA SRL nu comportă anomalii semnificative.

În plus faţă de raportul de audit se estimează că se va trimite o scrisoare separată pentru informarea conducerii asupra oricăror carenţe semnificative a sistemului de control intern şi de contabilitate care vor fi constatate.

Preview document

Misiune de Audit - Pagina 1
Misiune de Audit - Pagina 2
Misiune de Audit - Pagina 3
Misiune de Audit - Pagina 4
Misiune de Audit - Pagina 5
Misiune de Audit - Pagina 6
Misiune de Audit - Pagina 7
Misiune de Audit - Pagina 8
Misiune de Audit - Pagina 9
Misiune de Audit - Pagina 10
Misiune de Audit - Pagina 11
Misiune de Audit - Pagina 12
Misiune de Audit - Pagina 13
Misiune de Audit - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Misiune de Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul conturilor de stocuri - audit statutar

Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile - OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Operațiunilor de Creditare

Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole,...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Audit

1. SIMULAREA EVALUĂRII INDEPENDENȚEI AUDITORULUI LA ACCEPTAREA MISIUNII DE AUDIT O misiune de audit trebuie să se realizeze prin parcurgerea...

Misiunea de Audit Intern

INTRODUCERE Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de...

Ai nevoie de altceva?