Modalități de plată la BRD-GSG

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 20413
Mărime: 100.86KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ A BRD GSG 3

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al Băncii. 3

Regulamentul de Funcţionare 3

CAPITOLUL II. MODALITĂŢI DE PLATĂ 6

2.1. PLATA DIRECTĂ 6

2.1.1. Plata directă în numerar 6

2.1.2. Plata prin ordin de plată 6

2.1.3. Plata prin mandat poştal 7

2.2. SCHIMBUL DE DOCUMENTE DE PLATĂ 7

2.3. PLATA PRIN INCASSO DOCUMENTAR 7

2.3.1. Exemplu de utilizare a unui incasso documentar 8

2.4.CREDITUL DOCUMENTAR 10

2.4.1. Acreditivul documentar în import/export 10

2.4.1.1. Tipuri de acreditiv documentar 10

2.4.2. Acreditivul documentar în comerţul de tranzit 13

2.4.3. Acreditivul documentar în operaţunile de troc, compensaţie şi ‘switch” 13

2.4.4. Scrisoarea de credit 16

2.5. PLATA ÎN CONT DESCHIS (OPEN ACCOUNT) 18

2.6. ALTE MODALITĂŢI DE PLATĂ 19

2.6.1. Plata contra ramburs cu bani gheaţă la livrare 19

2.6.2. Cartea de plată (cardul) 20

CAPITOLUL III. INSTRUMENTE DE PLATĂ 22

3.1. NUMERARUL 22

3.2. CAMBIA 22

3.2.1.Noţiuni generale 22

3.2.2. Funcţionarea cambiei. 24

3.2.3. Andosarea (girul ) cambiei. 25

3.2.4. Acceptarea cambiei. 26

3.2.5. Avalul cambiei 27

3.2.6. Plata cambiei 28

3.3. BILETUL LA ORDIN 28

3.3.1. Noţiuni generale 29

3.3.2. Normele juridice specifice biletului la ordin 29

3.3.3. Elementele componente ale biletului la ordin 29

3.3.4. Funcţionarea biletului la ordin 29

3.3.5. Obligaţiile ce revin agenţilor economici şi băncilor în utilizarea cambiilor şi biletelor la ordin 30

3.3.5.1. Obligaţiile agenţilor economici 30

3.3.5.2. Obligaţiile funcţionarilor bancari 31

3.4. CECUL 31

3.4.1. Introducere 31

3.4.2. Unele aspecte juridice privitoare la cec 32

3.4.2.1. Elementele cecului 32

3.4.2.2.Transmiterea cecului 33

3.4.2.3. Avalul 33

3.4.2.4. Plata cecului 34

3.4.2.5. Funcţionarea cecului 34

3.5. ALTE INSTRUMENTE ŞI SERVICII DE TRANSFER MONETAR 35

3.6. SISTEME DE PLATĂ ELECTRONICE 36

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ 38

Factura comercială. 38

Certificatul de origine. 38

Certificatul de asigurare. 39

CONCLUZII 41

PROPUNERI 44

BIBLIOGRAFIE 46

Extras din document

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ A BRD GSG

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al BRD-GSG.

Banca Română Pentru Dezvoltare SA face parte din Grupul Societe Generale şi în calitate de persoană juridică română se supune reglementărilor emise pe teritoriul României.

Banca Română pentru Dezvoltare SA este societate deschisă pe acţiuni şi funcţionează ca persoană juridică română în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, Legea Bancară nr. 58/2001, Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, reglementările Băncii Naţionale a României, ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi prevederile Actului Constitutiv.

Banca Română Pentru Dezvoltare SA este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului-municipiul Bucureşti sub nr. J40/608/1991, în Registrul Bancar sub nr. PJR 40-007/1999 şi are codul fiscal nr. R361579/1992, autorizaţie BNR seria A nr. 1 din data de 1 iulie 1994.

Banca Română pentru Dezvoltare SA se supune reglementarilor BNR privind politica monetară, de credit, valutare, de plăţi, de asigurare a prudentei bancare şi de supraveghere bancară, precum şi celor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Regulamentul de Funcţionare respecta diagrama de relaţie conform anexa 1. Toate celelalte reglementări referitoare la desfaşurarea activităţilor Băncii, precum şi toate amendamentele acestora se păstrează la sediul principal al Băncii şi se transmit în copie la Banca Naţională a României.

Banca Română pentru Dezvoltare SA are o structură organizatorică şi reguli de funcţionare axate în principal pe:

- asigurarea condiţiilor de a crea profit net, pe de-o parte prin realizarea activităţii bancare, iar pe de altă parte prin exercitarea unui control riguros al costurilor operaţionale şi al riscurilor;

- prioritatea acordată clienţilor, astfel încât nevoile acestora să fie satisfăcute în cele mai bune condiţii de deservire şi de costuri, în concordanţă cu interesele de ansamblu ale Băncii.

Ansamblul activităţilor Băncii este organizat pe structuri şi entităţi, conform organigramei generale astfel:

1. Administrarea şi conducerea Băncii:

- Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA), Consiliul de Administraţie (CA), Comitetul de Direcţie (CD);

- Directorul General, Directorul General Delegat, Directori Generali Adjuncţi;

- Comitete specializate prevăzute de legea bancară;

- Alte comitete şi comisii.

2. Centrala Băncii.

Este structurată în departamente, direcţii şi asimilate acestora, servicii şi compartimente. Pe lângă structurile din Centrală pot funcţiona diverse comitete/comisii, impuse de legislaţia în vigoare sau create pentru activităţi specifice care funcţionează după regulamente sau instrucţiuni proprii.

Pot fi create echipe de proiect subordonate direct conducerii Băncii sau conducerii unei direcţii. La înfiinţarea unor astfel de structuri trebuie să se definească de către iniţiator misiunea, atribuţiile, competenţele si răspunderile.

Echipele de proiect funcţionează până la realizarea obiectivului pentru care au fost create; personalul acestor structuri poate fi propriu şi/sau atras din alte structuri implicate în realizarea acestor obiective.

3. Reţeaua teritorială a Băncii este organizată conform principiului teritorialităţii şi cuprinde sucursale şi alte tipuri de sedii secundare fără personalitate juridică:

- Sucursale Zonale;

- Sucursala Mari Clienţi Corporativi-sucursala Câmpineanu;

- Sucursale Judeţene;

- Sucursale.

Conform anexei 1.

Obiectul de activitate al Băncii îl constituie:

a) acceptarea de depozite în lei şi valută de la persoane fizice şi juridice române şi străine;

b) contractarea de credite în lei şi valută, operaţiunile de factoring şi forfetare;

c) emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit;

d) plăţi şi decontări;

e) transferuri de fonduri;

f) emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;

g) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu valută;

h) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu metale preţioase şi obiecte confecţionate din acestea;

i) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu titluri de stat;

j) acţionarea ca agent custode pentru valori mobiliare;

k) desfăşurarea de activităţi de depozitare pentru fonduri deschise de investiţii şi societăţi de investiţii;

l) închirierea de casete de siguranţă;

m) consultanţă financiar bancară;

n) operaţiuni de mandat:

- negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare pentru societăţile prevăzute de Legea nr. 47/1991 şi prestarea de servicii în vederea realizării acestor obiective;

- prestarea de servicii pentru investiţiile statului care se realizează din fonduri de la buget în baza mandatului primit;

- alte operaţiuni de mandat.

Capitalul social subscris al Băncii este de 1.742.253 milioane lei, împărţit în 348.450.670 acţiuni nominative, dematerializate, în valoare de 5.000 lei fiecare.

Acţiunile sunt emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înregistrarea în registrul acţionarilor băncii ţinut de o societate de registru independent privat.

Structura acţioneratului:

- 51% - Societe Generale SA

- 7,32 % - Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului

- 4,99% - BERD

- 5% - Societatea de Investiţii Financiare Transilvania SA

- 5% - Societatea de Investiţii Banat-Crişana SA

- 5% - Societatea de Investiţii Financiare Moldova SA

- 5,26% - Societatea de Investiţii Financiare Muntenia SA

- 5,55% - Societatea de Investiţii Financiare Oltenia SA

- 10,88% - alţi acţionari (persoane fizice şi juridice).

Capitalul a fost vărsat astfel:

- numerar: 1.714.717.717.000.000 lei din care

o 700.136.657.430 lei

o 82.204.662 dolari SUA din care

- 20.000.000 dolari SUA la cursul de schimb valutar de 8.569,844 lei/1 dolar SUA;

- 62.204.622 dolari SUA la cursul de schimb valutar de 13.555 lei/1 dolar SUA.

- natură: 27.535.623.000 lei.

CAPITOLUL II. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Modalităţile de plată folosite pe plan internaţional cunosc o mare diversitate, iar în practica comercială şi bancară internaţională au intervenit, în timp, o serie de modificări menite să îmbunătăţească activitatea desfăşurată, în special în direcţia creşterii operativităţii şi siguranţei operaţiunilor şi a valorilor transferate.

Folosirea uneia sau alteia dintre modalităţile de plată este condiţionată de o serie de factori, cum ar fi:

- gradul de încredere existent între parteneri;

- gradul de solvabilitate şi de lichidare al firmei plătitoare;

- necesitatea recuperării integrale şi în cel mai scurt timp a contravalorii mărfurilor livrate;

- mărimea cheltuielilor ocazionate de utilizarea uneia din modalităţi, în raport cu altele.

Aceşti factori determină alegerea acelor modalităţi de plată care prezintă un grad ridicat de garanţie a încasării preţului şi formula

Preview document

Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 1
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 2
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 3
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 4
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 5
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 6
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 7
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 8
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 9
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 10
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 11
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 12
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 13
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 14
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 15
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 16
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 17
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 18
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 19
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 20
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 21
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 22
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 23
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 24
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 25
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 26
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 27
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 28
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 29
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 30
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 31
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 32
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 33
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 34
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 35
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 36
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 37
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 38
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 39
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 40
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 41
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 42
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 43
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 44
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 45
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 46
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 47
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 48
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 49
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 50
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 51
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 52
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 53
Modalități de plată la BRD-GSG - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de Plata la BRD-GSG
    • ANEXA 2.doc
    • Lucrare diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Prezentarea Sistemul Bancar în România 2009

1.Componentele sistemului bancar 2.Banca Nationala a Romaniei Banca Nationala a Romaniei (BNR) este banca centrala a Romaniei, avand...

Modalități Forme și Instrumente de Plată

Introducere Un moment important în desfasurarea schimburilor economice internationale îl constituie încasarea contravalorii bunurilor economice...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Studiu Monografic la Disciplina Tehnica Operatiunilor Bancare - Banca Romana pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Proiect de Practica - Realizat la BRD – GSG Agentia Pacurari-Vest

1. Sistemul informational bancar 1.1. Particularitatile sistemului informational bancar al BRD-GSG Sistemul informational bancar este constituit...

Proiect Practica - Banca Romana pentru Dezvoltare

Capitolul I Sistemul informational bancar I 1. Specificitatea departamentului sisteme informatice a BRD-GSG Informatia economica contribuie la...

Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română...

Monografie BRD

Scurt istoric al Băncii Române pentru Dezvoltare- Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este a doua Bancă din România după totalul...

Proiect de practică BRD

I. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi detine a doua capitalizare...

Ai nevoie de altceva?