Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 30488
Mărime: 478.21KB (arhivat)
Publicat de: Simi Dogaru
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura Gabriel
Monografie privind procedura fiscala aplicata asupra taxei pe valoarea adaugata la DGFP Vrancea, prezentata in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor - UAIC Iasi

Cuprins

 1. 1. Organizare şi funcţionalitate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea 2
 2. 1.1. Prezentare generală 2
 3. 1.2. Domeniu de activitate 3
 4. 1.3. Organizarea internă a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vrancea 5
 5. 1.4. Funcţionalitate şi relaţii interne 7
 6. 1.5. Structura de personal 15
 7. 1.6. Relaţii cu exteriorul 16
 8. 1.7. Realizarea indicatorilor de performanţă pe anul 2010 19
 9. 2. Constatarea materiei impozabile 22
 10. 2.1. Procedura fiscală privind constatarea materiei impozabile – noţiuni teoretice 22
 11. 2.2. Procedura fiscală privind constatarea materiei impozabile a taxei pe valoarea adăugată 33
 12. 3. Titluri de cranţă fiscală şi contestarea lor 38
 13. 3.1. Procedura fiscală privind titlurile de creanţă – noţiuni teoretice 38
 14. 3.2. Procedura fiscală privind titlurile de creanţă a impozitului asupra taxei pe valoarea adăugată 43
 15. 4. Modificarea obligaţiilor bugetare 47
 16. 4.1. Procedura fiscală privind modificarea obligaţiilor fiscale – noţiuni teoretice 47
 17. 4.2. Modificarea obligaţiilor fiscale privind taxa pe valoarea adăugată 52
 18. 5. Modalităţi speciale de realizare a veniturilor bugetare 55
 19. 5.1. Procedura fiscală privind modalităţile speciale de realizarea a veniturilor bugetare – noţiuni teoretice 55
 20. 5.2. Procedura fiscală privind modalităţi speciale de stingere pe exemplul taxei pe valoarea adăugată 58
 21. 6. Executarea silită a creanţelor bugetare 61
 22. 6.1. Procedura fiscală cu privire la executarea silită a creanţelor bugetare – noţiuni teoretice 61
 23. 6.2. Executarea silită a creanţelor bugetare pe exemplul taxei pe valoarea adăugată 72
 24. 7. Evaziunea fiscală şi contravenţiile fiscale 74
 25. 7.1. Procedura fiscală cu privire la evaziunea fiscală – noţiuni teoretice 74
 26. 7.2. Procedura fiscală cu privire la evaziunea fiscală asupra taxei pe valoarea adăugată 84
 27. Bibliografie 89

Extras din proiect

1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA

1.1. PREZENTARE GENERALĂ

În judeţul Vrancea, unitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care aplică politicile fiscale la nivel teritorial este Direcţia Generală a Finanţelor Publice, situată în municipiul Focşani. Acesta este unitate deconcertată teritorială a Ministerului Finanţelor, prin care se realizează în mod unitar strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea funcţionează ca persoană juridică de drept public, celelalte unităţi administrative nu au personalitate juridică, fiind în subordonarea şi coordonarea DGFP Vrancea.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea acesteia:

HG 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice;

HG 1722/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

OMFP nr. 268/19.02.2009 privind regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor generale a finanţelor publice judeţene;

Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată;

Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Numărul total de contribuabili administraţi (inclusiv sediile secundare), la nivelul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vrancea, era la 31.12.2010 de 114.567. În structură, situaţia acestora se prezintă astfel:

13.596 persoane juridice, din care: activi fiscal -13.157 şi inactivi fiscal - 439;

9.275 persoane fizice;

91.696 alţi plătitori de impozite şi taxe.

1.2. DOMENIU DE ACTIVITATE

Direcţia finanţelor publice locale este direcţia de specialitate care analizează şi propune fundamentările privind proiectul de buget propriu al Consiliului local, urmăreşte şi răspunde de execuţia bugetului, de încadrarea în cheltuielile planificate, de legalitatea şi regularitatea plăţilor efectuate, analizează şi propune structura veniturilor conform prevederilor legale, necesarul de sume defalcate şi transferuri de la bugetul de stat, pentru echilibrarea bugetului local şi răspunde de organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea are următoarele atribuţii principale:

desfăşoară ansamblul activităţilor de administrare fiscală a contribuabililor, respectiv: înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, colectarea şi verificarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale, precum şi asistenţa şi îndrumarea contribuabililor în aplicarea legislaţiei fiscale şi a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri;

organizează în conformitate cu prevederile legale activitatea de trezorerie şi contabilitate publică la nivel teritorial asigurând încasarea veniturilor şi efectuarea

cheltuielilor pe bugete precum şi exercitarea controlului prevăzut de normele legale;

verifică şi avizează, potrivit legislaţiei, documentele justificative prezentate de agenţii economici în care se solicită acordarea de subvenţii, prime, diferenţe de preţ de la

bugetul general consolidat;

desfăşoară acţiuni de control financiar la regii autonome, societăţi şi companii naţionale şi la societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

administrează contul curent al trezoreriei judeţene deschis la Sucursala judeţeană a Băncii Naţionale a României, urmărind în mod deosebit încasarea veniturilor statului, efectuarea decontării cheltuielilor instituţiilor publice, existenta soldului precum şi a angajamentelor asupra acestuia

organizează şi urmăreşte derularea activităţii privind vânzarea şi răscumpărarea certificatelor de trezorerie, asigurând efectuarea la timp a tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi;

asigură primirea, centralizarea şi verificarea potrivit normelor legale a situaţiilor financiare, respectiv a dărilor de seamă întocmite şi depuse de agenţii economici, respectiv de instituţiile publice şi organizaţiile obşteşti şi analizează rezultatele financiare pe ansamblul judeţului;

asigură asistenţă tehnică privind elaborarea şi executarea bugetelor locale, colaborând în acest scop cu autorităţile administrativ-teritoriale;

asigura funcţia de audit public intern, conform legii;

implementează aplicaţiile informatice proiectate de Direcţia generală a tehnologiei informaţiei şi asigură organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional privind activitatea de administrare a veniturilor statului, trezoreria şi contabilitatea publică, inspecţie fiscală, în vederea conducerii unitare şi cu un randament sporit a activităţii tuturor structurilor;

Preview document

Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 1
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 2
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 3
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 4
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 5
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 6
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 7
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 8
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 9
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 10
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 11
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 12
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 13
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 14
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 15
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 16
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 17
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 18
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 19
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 20
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 21
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 22
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 23
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 24
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 25
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 26
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 27
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 28
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 29
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 30
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 31
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 32
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 33
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 34
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 35
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 36
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 37
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 38
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 39
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 40
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 41
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 42
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 43
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 44
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 45
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 46
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 47
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 48
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 49
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 50
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 51
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 52
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 53
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 54
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 55
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 56
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 57
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 58
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 59
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 60
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 61
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 62
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 63
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 64
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 65
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 66
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 67
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 68
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 69
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 70
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 71
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 72
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 73
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 74
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 75
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 76
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 77
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 78
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 79
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 80
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 81
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 82
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 83
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 84
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 85
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 86
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 87
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 88
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 89
Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Procedura Fiscala Privind Taxa pe Valoarea Adaugata pe Exemplul DGFP Vrancea.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Moinesti

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Introducere "Domnia" este principala institutie centrala a statului feudal Moldova, al carei detinator reuneste...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Fiscalitate

Existenta impozitelor si taxelor e justificatã, în general, de existenta cheltuielilor publice realizate în scopul satisfacerii nevoilor generale...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?