Raport de Practica Finante Publice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Raport de Practica Finante Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 33 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

INTRODUCERE

În scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice şi obţinerea experienţei practice, am efectuat stagiul de practică la Ciclul II ,,Masterat” în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale a Primăriei or Vatra.

Am ales această instituţie, deoarece doresc să-mi aprofudez cunoştinţele şi deprinderile practice în domeniul public local, iar or. Vatra este localitatea în care locuiesc.

Primăria or. Vatra este o structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale şi este organizată şi funcţionează în baza Deciziei nr. 6.4 din 17.11.2011 a Consiliului local, aprobată în temeiul prevederilor art. 40 (1) al Legii nr. 436 din 28..12.2006 ,,Privind administraţia publică locală”.

Aici am luat cunoştinţă cu activitatea de bază a instituţiei cît şi a subdiviziunii nominalizate. Totodată, am selectat şi generalizat informaţii pentru efectuarea prezentului raport şi am studiat amănunţit diverse acte normative, legi pentru a avea o pregătire bună din punct de vedere profesional. Studiind actele normative, legislative, actele consultative regulamentare, instrucţiunile, ordinile şi alte documente, am reuşit să însuşesc specificul aplicării practice al acestor acte.

O mare parte din problemele teoretice întilnite la cursuri se regăsesc şi în practică. Raportul de practică prezintă o combinatie de elemente teoretice observate în structura şi activitatea organizatorică. Perioada de practica a însemnat luare la cunoştinţă a discrepanţelor care există între teorie si practică.

Raportul de practică cuprinde introducerea, şase capitole, concluzii, bibliografie şi anexe.

Capitolul I - ,,Structura organizatorică şi funcţionarea administraţiei publice locale a or. Vatra” - cuprinde un scurt istoric, identificarea şi descrierea autorităţilor publice locale a or. Vatra, precum şi este arătată organigrama Primăriei or. Vatra.

Capitolul II - ,,Bugetul Primăriei oraşului Vatra” – sunt prezentate veniturile şi cheltuielile bugetului or. Vatra.

Capitolul III - ,, Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei or. Vatra” – este redat modul de organizare şi funcţionare a subdiviziunii nominalizate.

Capitolul IV - ,,Impozitului pe bunurile imobiliare de la persoane fizice (cetăţeni) administrat de către SCITL a or. Vatra” - este reprezentat procesul şi modul de calculare şi achitare a impozitului pe bunurile imobiliare.

Capitolul V – ,,Sistemul Informaţional Automatizat - Cadastru Fisc” - este descris cum are loc lurul de gestionare şi prelucrare a datelor în S.I.F. Cadastrul Fiscal.

Capitolul VI – ,,Taxele locale a or. Vatra” - este prezentată analiza taxelor locale pentru anul 2013.

Capitolul I.

Structura organizatorică şi funcţionarea administraţiei publice locale a or. Vatra

Ca localitate Vatra este fondată în anii 70 ai secolului XIX odată cu construcţia căii ferate, iniţial fiind ca parte componentă a satului Ghidighici. În 1992 aşezarea de tip orăşenesc de pe lîngă staţia de cale ferată Ghidighici este redenunită în or. Vatra, care în 1995 obţine statut de oraş în componenţa municipiului Chişinău, reconfirmat în 2004. Or. Vatra este aşezat la 7 km. distanţă spre Nord de la or. Chişinău; are o suprafaţă de 1312 ha, inclusiv extravilan – 1118,75 ha, intravilan 193,25 ha şi 3 Întovăraşiri Pomicole: ,,Briza-Agro”, ,,Polinizatorul”, ,,Nectar”; cu o populaţie de aproximativ 3800 locuitori.

Administraţia publică locală a or. Vatra este constituită din primar şi consiliul local, precum şi din activitatea realizată de către aceştia, care este îndreptată spre promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţii locale. Primăria fiind ca structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale.

Primarul or. Vatra este autoritate reprezentativă a populaţiei şi executivă a consiliului local şi este reprezentată de domnul Ion Bobeica, care îşi exercită funcţia în baza Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. Domnul Ion Bobeica este reprezentant al Partidului Liberal Democrat din Moldova şi exercită funcţia de primar la al doilea mandat consecutiv. Primarul este şeful administraţiei publice locale şi participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să se pronunţe asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. În calitatea sa de autoritate publică locală executivă, el exercită un şir de atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul local.

Consiliul or. Vatra este autoritate reprezentativă şi deliberativă a colectivităţii locale şi este reprezentată de 13 consilieri: Triboi Nicolae-PLDM, Rusnac Maria-PLDM, Pulisca Liliana-PLDM, Mamaliga Gheorghe-PL, Svîrnei Gheorghe-PL, Vacarciuc Vadim-PLDM, Androneac Natalia-PLDM, Danila Denis-PCRM, Grozav Ludmila-PCRM, Dziuba Nicolae-PCRM, Permeacov Vladimir-PCRM, Şutencov Igor-PCRM, Dumdravă Marian-PCRM, care activează în baza Deciziei nr. 6.3 din 17.11.2011 aprobată în temeiul prevederilor Legii nr. 457 din 14.11.2003 ,,privind aprobarea Regulamentului- cadru privind constiutuirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale”, în conformitate cu art. 14 (1), art. 16-18 al Legii nr. 436 din 28..12.2006 ,,Privind administraţia publică locală”. Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Practica Finante Publice.docx

Bibliografie

1. Cod nr. 828 din 25.12.1991 ,,Codul Funciar”, Monitorul Oficial al RM nr. 107 din 04.09.2001.
2. Cod nr. 1163 din 24.04.1997 ,,Cod Fiscal al Republicii Moldova”, Monitorul Oficial al RM nr. ed. spec. din 25.03.2005.
3. Legea nr. 457 din 14.11.2003 ,,Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale”, Monitorul Oficial al RM nr. 248-253 din 19.12.2003.
4. Lege nr. 397 din 16.10.2003 ,, Privind finanţele publice locale”, Monitorul Oficial al RM nr. 248-253 din 19.12.2003.
5. Legea nr. 436 din 28.12.2006 ,,Privind administraţia publică locală”, Monitorul Oficial al RM nr. 32-35 din 09.03.2007.
6. Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 ,, Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei”, Monitorul Oficial al RM nr. 191-195 din 05.09.2003.
7. Instrucţiune nr. 11 din 04.09.2001 ,,Cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare”, Monitorul Oficial al RM nr. 128 din 19.10.2001.
8. Deciziei Consiliului local a or. Vatra nr. 6.3 din 17.11.2011 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului or. Vatra”.
9. Deciziei Consiliului local a or. Vatra nr. 6.4 din 17.11.2011 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei or. Vatra”.
10. Decizia Consiliului local a or. Vatra nr. 6.2 din 15.12.2012 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Vatra pentru anul 2013”.

Alte informatii

În scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice şi obţinerea experienţei practice, am efectuat stagiul de practică la Ciclul II ,,Masterat” în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale a Primăriei