Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 33710
Mărime: 193.11KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

1. Bugetele locale 3

1.1. LOCUL BUGETELOR LOCALE ÎN CADRUL BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT. STRUCTURA SISTEMULUI NOSTRU BUGETAR. 3

1.2. AUTONOMIA ŞI ORGANIZAREA FINANŢELOR PUBLICE LOCALE 6

1.3. PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL COLECTIVITĂŢILOR LOCALE DIN ROMÂNIA 11

2. VENITURILE BUGETELOR LOCALE – NIVEL, STRUCTURĂ ŞI DINAMCĂ 14

2.1. IMPOZITELE ŞI TAXELE – NOŢIUNI GENERALE 14

2.1.1. Conţinutul, rolul şi elementele impozitului 14

2.1.2. Principiile impunerii 16

2.1.3. Aşezarea şi perceperea impozitelor 21

2.1.4. Clasificarea impozitelor şi taxelor 24

2.2. IMPOZITELE ŞI TAXELE CUVENITE BUGETELOR LOCALE 25

2.2.1. Venituri curente 29

2.2.2. Venituri din capital 47

2.2.3. Venituri cu destinaţie specială 48

2.2.4. Prelevări din bugetul de stat 50

2.2.5. Subvenţii primite de la bugetul de stat 51

2.2.6. Împrumuturi contractate 53

2.2.7 Încasarea impozitelor şi taxelor locale¬ 53

2.3. TENDINŢA ŞI MUTAŢII CU PRIVIRE LA IMPOZITELE ŞI TAXELE CUVENITE BUGETELOR LOCALE 55

2.3.1 Modificarea legislatiei şi creşterea autonomiei în stabilirea şi încasarea impozitelor

şi taxelor locale 57

2.3.2 Contribuţia turismului la realizarea impozitelor şi taxelor locale 58

3. CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE – NIVELUL, STRUCTURA, DINAMICA ŞI CONSECINŢELE ÎN VIAŢA ECONOMICĂ SOCIALĂ A LOCALITĂŢII 59

3.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CHELTUIELIE BUGETELOR LOCALE 59

3.2. AUTORITĂŢI PUBLICE 64

3.3. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 65

3.4. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE ŞI DEZVOLTAREA PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 67

3.5. CHELTUIELI PUBLICE PENTRU ACŢIUNI ECONOMICE 69

3.6. CHELTUIELI PRIVIND ALTE ACŢIUNI 70

3.7. CHELTUIELI PRIVIND TRANSFERURILE 72

3.8. FONDUL DE REZERVĂ 72

3.9. CHELTUIELI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 72

3.10. TENDINŢE ŞI MUTAŢII REZULTATE DIN DINAMICA CHELTUIELILOR LA BUGETELE LOCALE 73

4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 76

4.1.CONCLUZII 76

4.2. PROPUNERI 80

5. BIBLIOGRAFIE 82

Extras din document

1. BUGETELE LOCALE

1.1. LOCUL BUGETELOR LOCALE ÎN CADRUL BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT. STRUCTURA SISTEMULUI NOSTRU BUGETAR

Pentru a aprecia locul bugetelor locale în sistemele bugetare din statele contemporane, ne folosim de ponderile pe care le au veniturile şi cheltuielile locale în totalul celor consolidate. În ţările dezvoltate, ponderea veniturilor bugetelor locale în totalul veniturilor consolidate este mai mare decât cea din ţările în curs de dezvoltare. În ţările dezvoltate, în 1995, aceste ponderi erau cuprinse între circa 9% (8,8% în Marea Britanie) şi 48%1 (în Suedia şi Danemarca). În ţările în curs de dezvoltare şi cele aflate în tranziţie, ponderile sunt în general mai mici.

Spre deosebire de venituri, ponderea cheltuielilor bugetelor locale în totalul cheltuielilor bugetelor generale consolidate este mai mare. În ţările dezvoltate, în 1995, acestea erau cuprinse între aproximativ 25% (24,5% în Franţa) şi 82%2 (în Danemarca). În ţările în curs de dezvoltare şi în cele cu tranziţie, aceste ponderi sunt mai mici.

În România proporţiile privind veniturile şi cheltuielile în totalul bugetului consolidat în perioada 1990 – 2000, faţă de celelalte ţări cu economie în tranziţie, sunt cu mult mai mici. Acest fenomen se regăseşte mai ales începând cu anul 1991, an care marchează intrarea în vigoare a Legii privind finanţele publice, respectiv demararea reformei sistemului financiar public. Aşa cum rezultă din tabelul 1.1, ponderile au fost mai mici în prima etapă de înfăptuire a reformei, în anul 1991 şi următorii, dar ele au manifestat o tendinţă continuă de creştere: la venituri, de la 6,3% în 1991 la 13,6% în 1997; la cheltuieli, de la 6,8% în 1991, la 12,1% în 1997.3

Se poate spune că, în lipsa unei legi a finanţelor publice locale şi a unei poziţii bazate pe norme şi principii formulate în contextul autonomiei locale, atât veniturile cât şi cheltuielile publice locale au fost menţinute la un nivel extrem de scăzut.

Prin buget local înţelegem actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile colectivităţii locale, pe o perioadă de un an. Bugetele locale sunt bugetele unităţilor administrativ-teritoriale care au personalitate juridică. În România, fiecare comună, oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti întocmeşte buget propriu, în condiţii de autonomie.

Bugetele locale reprezintă instrumentele de planificare şi de conducere a activităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale. Structura acestora reflectă gradul de autonomie a administraţiei locale faţă de puterea centrală şi legăturile existente între diferitele administraţii teritoriale. De asemenea, bugetele locale reflectă fluxurile formării veniturilor şi efectuării cheltuielilor administraţiilor locale, modalitate de finanţare a cheltuielilor pe destinaţii şi pe acoperire a deficitelor.

Bugetul local este o componentă a sistemului de bugete definit, conform regulamentărilor legale, ca o verigă a acestuia, în contextul autonomiei în raport de celelalte componente (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetul trezoreriei statului).

Bugetele locale au o anumită structură, în cadrul administraţiilor publice locale, delimitate teritorial. Fiecare dintre acestea este autonom unul faţă de celălalt.

Astfel, în România cele două verigi ale bugetelor locale sunt:

a) Bugetele proprii ale judeţelor şi a municipiului Bucureşti, administrate de Consiliile judeţene

b) Bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, administrate de către primării.

Conform clasificaţiilor economice şi funcţionale ONU folosite în raportările

statistice internaţionale, structura veniturilor şi a cheltuielilor bugetelor locale este comună cu cea a bugetului central şi a altor bugete în cadrul sistemului de bugete. Este vorba, desigur, de principalele categorii, conform grupărilor folosite în clasificaţiile bugetare, aşa cum sunt ele prezentate în capitolele anterioare.

Totuşi, fiind vorba de o componentă distinctă, a cărei autonomie, în general, nu este încă deplină, existând raporturi de dependenţă faţă de bugetul central, structura specifică, mai ales a veniturilor, se prezintă astfel:

Veniturile:

a) Veniturile proprii ale bugetelor locale, reglementate prin Legea privind finanţele publice şi Legea privind finanţele publice locale. Acestea cuprind impozite şi taxe şi vărsăminte de venituri cuvenite de la plătitori (agenţi economici şi instituţii publice) de importanţă locală şi din impozite şi taxe locale) de la populaţie sau de la persoane juridice). În mod normal, aceste venituri ar trebui să reprezinte majoritatea în totalul veniturilor bugetelor locale.

b) Venituri atribuite, în care intră sumele defalcate din anumite venituri cuvenite, potrivit legii, bugetului de stat. În mod frecvent sunt folosite cotele defalcate din impozitul pe venit sau chiar atribuirea, cel puţin temporară, a altor impozite pe veniturile persoanelor fizice.

c) Subventii acordate de la bugetul de stat pentru finanţarea unor obiective de interes naţional, dar care pot fi mai eficient organizate şi controlate de către organele locale: acţiuni de protecţie socială, unele de investiţii etc.

d) Împrumuturi contractate pe piaţa financiară internă sau externă, fie în direct, în numele organelor administraţiei publice locale, fie garantate de către Guvern. Conform clasificaţiei economice, Legea privind finanţele publice locale prezintă în lista din Anexa nr.1 următoarele categorii de venituri proprii:

- Venituri curente: impozite, vărsăminte, diverse venituri

- Venituri din capital: încasări din valorificarea unor bunuri

- Venituri cu destinaţie specială: taxe speciale, venituri din vânzări de bunuri, din fondul pentru investiţie, din fondul pentru locuinţe, din amortizarea mijloacelor fixe, donaţii şi sponsorizări.

Preview document

Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 1
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 2
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 3
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 4
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 5
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 6
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 7
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 8
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 9
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 10
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 11
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 12
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 13
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 14
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 15
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 16
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 17
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 18
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 19
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 20
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 21
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 22
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 23
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 24
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 25
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 26
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 27
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 28
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 29
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 30
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 31
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 32
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 33
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 34
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 35
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 36
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 37
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 38
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 39
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 40
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 41
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 42
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 43
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 44
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 45
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 46
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 47
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 48
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 49
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 50
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 51
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 52
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 53
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 54
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 55
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 56
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 57
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 58
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 59
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 60
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 61
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 62
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 63
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 64
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 65
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 66
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 67
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 68
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 69
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 70
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 71
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 72
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 73
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 74
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 75
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 76
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 77
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 78
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 79
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 80
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 81
Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Resursele si Cheltuielile Financiare Reflectate in Bugetele Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Bugetului Local al Municipiului Turda

I N T R O D U C E R E Autonomia financiară a unităţilor administrativ- teritoriale a fost consacrată internaţional prin conceptul ,, resurselor...

Constituirea și Utilizarea Bugetului Local al Comunei Ezeriș

Cap I.Bugetul local şi procesul bugetar la nivelul comunităţii locale 1.1.Definirea bugetului local şi locul acestuia în structura sistemului...

Fundamnetarea Veniturilor la un Spital

I. Organizarea si functionarea Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti I.1. Scurt istoric si obiect de activitate al Spitalului Municipal de...

Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale

INTRODUCERE Resursele financiare publice constituite la nivelul bugetului de stat, a unităţilor administrativ – teritoriale şi ale instituţiilor...

Bugetul local al Primăriei Municipiului Pitești

Clasificatia bugetara este utilizata ca un instrument tehnic de sistematizare, urmarire si control al realizarii veniturilor publice si efectuarii...

Fundamentarea Veniturilor și Cheltuielilor la Nivelul Bugetului Local

I. Conceptul de buget local Bugetul local - Parte din bugetul unui stat reprezentată de totalitatea veniturilor şi cheltuielilor ce revin...

Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului orașului abrud și comparație cu bugetul județului Alba

Lucrarea de față analizează evoluția veniturilor proprii ale bugetelor locale și a cheltuielilor în perioada 2008‐2014. În partea a doua analiza a...

Impozitele și taxele - surse de venituri la bugetele colectivităților locale

Introducere În orice orânduire socială, sistemul veniturilor publice (în speţă impozitele şi taxele) este determinat de formele de proprietate...

Te-ar putea interesa și

Taxe și Impozite Locale

ABSTRACT This work intituled „Taxes and local duties at Bistrita’s town hall ” has the target to find and deliberate upon the essential aspects...

Analiza metodologiei de elaborare, aprobare și execuție a bugetului local

CAPITOLUL I 1. CONŢINUTUL ŞI ETAPELE PROCESULUI BUGETAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Interpretări şi semnificaţii cu privire la bugetele publice Procesul...

Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole

Analiza activităţii economice – instrument al managementului exploataţiilor agricole vegetale 1.1. Conţinutul procesului de analiză. Tipuri de...

Studiu privind evoluția veniturilor cheltuielilor și echilibrul bugetar - exemplificări la nivelul Comunei Vetiș

INTRODUCERE Într-o economie naţională piaţa nu poate îndeplini toate funcţiile necesare pentru a ajunge la o alocare optimă ( eficienţă ) şi...

Impozitele și taxele locale

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentă „ Impozitele și taxele locale”, deoarece am considerat că impozitele, în zilele noastre, reprezintă,...

Structura bugetelor locale - finanțe publice, buget național, bugete locale

ARGUMENT In lumea contemporanaâ finantele publice constituie o componenta de prima dimensiune a vietii social-economice a fiecarei natiuni....

Procesul bugetar local și implicațiile sale

ІNTRODUCERE Introducere Consider tema dată o problemă de mare actualitate și foarte importantă. În cadrul unui sistem ideal, ar trebui ca...

Analiza Cheltuielilor la Nivelul Bugetelor Locale

Procesul bugetar local reprezintă ansamblul acțiunilor și măsurilor întreprinse de autoritățile locale în scopul concretizării politicii financiare...

Ai nevoie de altceva?