Sistemul de impozite si taxe in Republica Moldova

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sistemul de impozite si taxe in Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 20 pagini .

Redactat in Republica Moldova

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

- Introducere ...3
- Capitolul I. Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova . ...4
- 1.1 Noțiuni fundamentale în domeniul impozitelor și taxelor locale,
caracteristicile, elementele și funcțiile acestora .. 4
- 1.2 Cadrul legal și de reglementare referitor la impozitele și taxele locale 7
- 1.3 Clasificarea impozitelor și taxelor în Republica Moldova ... ...10
- Concluzii generale ..19
- Bibliografie 20

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța: Actualmente, într-o economie de piață statul este prezent, atât în viața politică, cât și în viața economică și socială, având drept rol principal asigurarea bunurilor și serviciilor publice. Pentru buna desfășurare a activităților și pentru o continua dezvoltare a domeniului social-cultural (învățământ, sănătate, apărare națională, ordine publică), pentru buna funcționare a administrației publice și pentru dezvoltarea activității din sectorul economic (cercetare științifică, transporturi, comunicații, energie) se constată o diversificare a nevoilor de finanțare ale statului. Ponderea cea mai mare în cadrul resurselor financiare ale statului o dețin prelevările obligatorii, care sunt realizate prin intermediul impozitelor și taxelor.

Scopul lucrării: Scopul acestei lucrări este de a studia aprofundat în ce constă impozitul, taxa și rolul acestora în economia Republicii Moldova. De asemenea, scopul referatului constă în manifestarea multilaterală a cunoștințelor obținute în cadrul prelegerilor și lucrărilor practice prin realizarea unor subiecte teoretice, și aprecierea polivalentă a cunoștințelor obținute și a abilităților de aplicare practică a lor.

Obiectul studiului: Este de a percepe noțiunea de impozit, taxă și de a cunoaște datele statistice privind rolul în economia țării.

Metodologia de cercetare: Metoda utilizată în acest lucru individual este metoda deducției ce constă din înțelegerea unui fenomen, plecând de la noțiuni generale despre impozit și taxă, la date statistice concrete ce oferă veridicitatea noțiunilor.

CUVINTE CHEIE: impozit, taxă, contribuabil, destinatar, contribuție bănească.

Capitolul I. Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova

1.1 Noțiuni fundamentale în domeniul impozitelor și taxelor locale, caracteristicile, elementele și funcțiile acestora.

Impozitul reprezintă o contribuție bănească obligatorie, generală și cu titlu nerambursabil, datorată conform legii, bugetului public de către persoanele fizice și juridice pentru veniturile pe care le obțin sau bunurile pe care le posedă. În cazul impozitelor locale, această plata este efectuată în favoarea bugetelor locale.

Taxa reprezinta un instrument bugetar-fiscal prin care se întelege plata efectuată de persoanele fizice sau juridice la dispoziția statului.

Caracteristicile impozitului și taxelor:

- Legalitatea impozitelor. Aceasta presupune că instituirea de impozite se face în baza autorizării conferite prin lege. Nici un impozit al statului nu se poate stabili și percepe decât dacă există legea respectivă privind impozitul.

- Obligativitatea impozitelor. Aceasta înseamnă că plata nu este benevolă, ci are caracter obligatoriu pentru toate persoanele care obțin venituri sau dețin bunuri din categoria celor supuse impozitării conform legilor în vigoare.

- Nerestituirea impozitelor. Prevede că prelevările de impozite la fondurile publice de resurse financiare se fac cu titlu definitiv și nerambursabil. Adică, transferurile de impozite făcute în aceste fonduri sunt utilizate numai la finanțarea unor obiective necesare tuturor membrilor societății și nu unor interese individuale sau de grup.

- Nonechivalența impozitelor. Poate fi înțeleasă, pe de o parte, ca o plată în schimbul căreia contribuabilii nu beneficiază de contraservicii imediate și direct din partea statului, pe de altă parte, ca o diferență dintre cuantumul impozitelor plătite și valoarea serviciilor primite în schimb în viitor.

Impozitul reprezintă un instrument complex alcătuit dintr-un șir de componente.

Principalele elementele ale impozitului înaintate în teoria și practica financiară sunt următoarele:

- Obiectul impozitului - reprezintă elementul concret care stă la baza așezării acestuia și poate fi diferit în funcție de proveniența impozitului, scopul urmărit, natura plătitorului. Astfel, ca obiect al impozitului poate apărea:

Venitul, care poate fi profitul (beneficiul) agenților economici și veniturile persoanelor fizice.

Averea (bunurile), care este reprezentată de clădiri, terenuri, mijloace de transport.

Cheltuielile (consumul), care constituie produsul, serviciul prestat sau lucrarea executată, bunul importat sau uneori cel exportat în cazul impozitelor indirecte.

Actele și faptele realizate de organele statului pentru care se datorează taxe de timbru și înregistrare. De exemplu, eliberarea, legalizarea, autentificarea unor acte, deschiderea și dezbaterea succesiunilor, soluționarea litigiilor de către organele de judecată.

- Baza de calcul (materia impozabilă) reprezintă elementul pe care se fundamentează evaluarea (calculul) impozitului. Baza de calcul poate să fie aceeași ca și obiectul impozabil sau să difere de acesta. Astfel, atunci cînd obiectul impozitului îl constituie valoarea, venitul sau prețul acestuia este în același timp și bază de calcul ca, de exemplu, în toate cazurile impozitului pe venit.

Când este vorba de bunuri ca obiect al impozitului, atunci atestăm două cazuri:

a) în cazul impozitului funciar, când suprafața de teren este exprimată în m.p. sau ha este și element de calcul;

b) în cazul impozitului pe imobil, obiectul impunerii este clădirea, iar calculul se face în funcție de valoarea acesteia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul de impozite si taxe in Republica Moldova.docx

Bibliografie

Monografii:
1. Angela Secrieru, Lilia Dragomir(Rotaru), Andrei Petro, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, Chișinău, 2015, Ghidul autorităților publice locale, 112 pagini.
2. Galina Ulian, Angela Sestacovscaia, Mariana Doga-Măîrzac, Lilia Rotaru, Evelina Scripliuc, Svetlana Gherjavca, FINANȚE, Chișinău, 2009, Centrul Editorial - Poligrafic al USM.
3. Codul Fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.97. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62/522 din 18.09.1997.
4. Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 223-230 din 08.08.2014.
Webografie:
- https://mf.gov.md/ro/impozite-%C8%99i-taxe (accesat link-ul la 01.12.2019)
- http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#Articolul%202.
(accesat link-ul la 01.12.2019)
- http://calm.md/public/files/ghiduri/Impozitele_si_taxe_ROM.pdf
(accesat link-ul la 01.12.2019)
- http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=3120 (accesat link-ul la 01.12.2019)