Studiu Monografic BRD

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 28178
Mărime: 329.57KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Cap.1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 4

1.1 Momentul istoric, principalele etape şi evoluţie 4

1.2 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 7

1.3 Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare 8

1.4 Cadrul legislativ general şi specific 10

1.5 Organismele de control şi reglementare 11

Cap.2.Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 14

2.1 Organizarea societăţii bancare 14

2.2.Centrala băncii BRD-GSG. Rol şi atribuţii 14

2.3. Rolul şi atribuţiile agenţiei BRD-GSG, Vasile Alecsandri din Iaşi 15

2.4. Organigrama generală a băncii 16

2.5. Organigrama agenţiei BRD Vasile Alecsandri 17

2.6. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare 19

2.6.1. Caractere generale 19

2.6.2.Sistemul informatic BRD-GSG 20

2.6.3. Programe informatice utilizate de BRD 21

Cap.3.Conturile bancare 24

3.1. Principii şi reguli generale 24

3.2. Conturile care se pot deschide la bancă 24

3.3. Termenele de deschidere a conturilor 24

3.4. Închiderea contului de disponibilităţi 25

3.5. Obligaţii privind funcţionarea conturilor deschise la bancă 25

3.6. Conturile de depozit 25

3.6.1.Deschiderea şi funcţionarea conturilor de depozite 25

3.6.2. Închiderea conturilor de depozit 26

3.7. Conturile de credite 27

3.7.1. Deschiderea conturilor de credite 27

3.7.2. Operaţiunile în cont 27

3.7.3. Închiderea conturilor de credite 27

3.8. Conturile cu destinaţie specială 27

3.8.1. Deschiderea, funcţionarea şi închiderea conturilor cu destinaţie specială 27

3.9. Centrala Incidentelor de Plăţi 28

Cap.4.Plasamente bancare şi non-bancare 30

4.1. Plasamente bancare 30

4.1.1. Depozitele la vedere 30

4.1.2. Depozitele la termen 32

4.2. Plasamente monetare non-bancare 33

4.3. Plasamente financiare 34

Cap.5.Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar 35

5.1. Instrumente de plată 35

5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar 36

5.3. Operaţiuni cu numerar 40

5.3.1. Retrageri numerar 40

5.3.2. Depuneri numerar 40

5.3.3. Schimb valutar 40

5.3.4. Western Union 41

5.4. Moneda electronică 41

5.4.1. Tipuri de carduri oferite de BRD-GSG 43

Cap.6.Marketingul bancar 48

Cap7.Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenţi economici. 50

7.1. Creditarea persoanelor fizice 52

7.2. Creditarea întreprinderilor și a agenților economici (persoane juridice) 59

7.3. Credite pentru investiții 61

Cap.8.Servicii de bancă la distanţă 63

8.1. BRD-NET 63

8.2. Mobilis 64

8.3. Vocalis 64

8.4. E-Commerce 64

Extras din document

Capitolul 1

Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare.

Cu o capitalizare de 6 miliarde euro la sfârşitul lunii iunie 2007, BRD - Groupe Société Générale deţine prima poziţie, conform acestui indicator, între societăţile din domeniul financiar, listate la Bursa de Valori Bucureşti şi a doua poziţie după acelaşi nivel al capitalizării bursiere dacă luăm în considerare toate companiile listate la BVB, indiferent de domeniu.

BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de peste 600 de agenţii şi peste 900 ATM-uri. În luna iunie 2007, BRD număra 2,2 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2 millioane de carduri. Calitatea servicilor este garantată de cei peste 7500 de profesionişti care formează echipa BRD.

Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 22,5 milioane clienţi din întreaga lume.

1.1 Momentul istoric, principalele etape şi evoluţie

Înfiinţarea Băncii Române pentru Dezvoltare – SA are loc în anul 1990 prin Hotărârea Guvernului nr. 1178 din 2 noiembrie 1990 publicată în M.Of. nr. 132 din data: 11/19/90. Principalele repere ale statutului BRD cuprinse în hotărâre sunt:

- Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. se constituie ca bancă de dezvoltare şi comercială - societate pe acţiuni, organizată în conformitate cu legile în vigoare in România, şi funcţionează ca persoană juridică, potrivit prevederilor prezentului statut. În acest statut Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. este denumită bancă;

- Durata de activitate a băncii va fi de 99 de ani, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiinţare;

- Obiectul de activitate al băncii îl constituie:

- efectuarea de operaţiuni şi servicii bancare pentru proiectele de investiţii economice şi financiare ale statului, ce se realizează, integral sau parţial, din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare internaţionale, instituţii financiare şi de la alte bănci;

- atragerea de fonduri băneşti, acordarea de credite în lei şi în valută şi efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investiţii, de producţie, comercială şi de prestări de servicii, desfaşurată de regii autonome, societăţi comerciale, societăţi mixte, instituţii de stat, unităţi cooperatiste, organizaţii obsteşti, asociaţii familiale sau persoane fizice;

În acest scop, banca efectuează, în condiţiile prevăzute de statut, următoarele operaţiuni, în numele său propriu, în numele altora sau în colaborare cu alţii:

a) atrage fonduri baneşti, în lei şi în valută, din ţara şi străinătate, în depozite la vedere sau la termen;

b) păstrează disponibilităţile băneşti ale clienţilor şi efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, în lei şi în valută, în numerar sau fără numerar, prin conturile deschise de clienţi la această bancă;

c) contractează credite, în lei şi în valută, din tară şi din străinătate;

d) acordă credite, în lei şi în valută, pe baza de garanţii, pe termen mediu, cu rambursare de până la 5 ani şi pe termen lung de până la 25 ani, în condiţiile stabilite de lege, pentru realizarea de investiţii de către clienţii săi din ţară şi străinătate; de asemenea, acordă credite pe termen scurt, cu rambursarea de până la 12 luni, pentru aprovizionare, producţie, desfacere, prestări de servicii, suplinirea temporară a resurselor agenţilor economici pentru investiţii, precum şi pentru nevoi gospodăreşti ale persoanelor fizice;

e) prestează servicii bancare privind expertizarea tehnică, economică şi financiară a proiectelor, urmărirea utilizarii fondurilor potrivit destinaţiei aprobate şi prevederilor din documentaţii, analiza ofertelor depuse de executanţi, precum şi alte servicii pentru investiţiile statului care se realizează din fonduri de la buget în baza mandatului primit;

f) efectuează servicii bancare pentru dezvoltarea activităţilor agenţilor economici, acordă consultaţii şi asistenţă pe probleme de gestiuni financiare şi de evaluare a patrimoniului, în baza convenţiilor încheiate cu aceştia;

g) efectuează operaţiuni de scontare a efectelor de comerţ si rescontare a portofoliului, în lei şi în valută;

h) emite efecte de comerţ, în lei şi în valută, şi acceptă efecte de comerţ emise asupra sa, avalizează şi girează efecte de comerţ emise de terţi, emite cecuri bancare proprii sau în contul altor instituţii de credit;

i) efectuează operaţiuni cu acreditive, incasouri, ordine de plată şi alte instrumente de plată;

j) emite, confirmă si efectuează operaţiuni cu scrisori de garanţie, avaluri, cauţiuni, în ţară şi străinătate;

k) efectuează operaţiuni de vânzare-cumpărare şi alte operaţiuni cu titluri emise de stat, precum şi cu acţiuni, obligaţiuni si hârtii de valoare, pe cont propriu sau pentru terţi, în tară şi străinătate, potrivit legii;

l) efectuează operaţiuni de arbitrajare pe pieţele internaţionale valutare sub forma de atragere şi constituire de depozite la termen şi la vedere, proprii şi ale clienţilor; banca poate compensa din beneficiile realizate din aceste operaţiuni eventualele diferenţe nefavorabile;

m) participă la consorţii de garanţii şi la credite consorţiale interne şi internaţionale;

n) cumpară şi vinde valută straină, aur si metale preţioase sub orice formă; efectuează operaţiuni de schimb valutar;

o) efectuează servicii de trezorerie şi de depozitare pentru obiecte de valoare, proprietate a unor persoane juridice sau fizice;

p) efectuează operaţiuni privind executarea de casă a bugetului, în limita mandatului primit;

r) încheie aranjamente de corespondent cu bănci şi instituţii financiare străine şi convenţii privind activităţi financiar-bancare şi efectuează alte operaţiuni legate de afacerile bancare şi financiare, în ţară şi străinătate;

s) participă cu capital la instituţii financiare şi bancare şi la alţi agenţi economici din ţară şi străinătate;

t) participă, ca membră, în organisme financiar-bancare internaţionale sau regionale, la operaţiuni economice financiare şi bancare în cadrul unor acorduri, convenţii şi înţelegeri încheiate de autorităţile române pe plan intern şi internaţional în scopul atragerii de împrumuturi în valută; participă la reuniuni internaţionale cu caracter financiar, bancar sau monetar;

u) cumpară imobile şi alte bunuri imobiliare pentru uzul propriu sau al personalului băncii şi poate dobândi imobile prin executarea creanţelor băncii, care vor fi vândute la prima ocazie favorabilă;

v) efectuează orice alte activităţi bancare şi financiare permise de reglementările legale în vigoare;

- În exercitarea atribuţiilor sale banca elaborează reglementări privind creditarea, garanţiile asiguratorii şi recuperarea creanţelor băncii, încasările şi plăţile, operaţiunile valutare, celelalte servicii bancare şi drepturile de control;

- Capitalul social subscris al băncii este de 5.000 milioane lei, împărţit în 500.000 acţiuni nominative în valoare nominală de 10.000 lei fiecare, putându-se emite şi titluri cumulative de 10, 20, si 100 acţiuni.

Capitalul social vărsat este în sumă de 2.600.000.000 RON. Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni până nu vor fi achitate cele iniţiale;

- Administrarea şi conducerea băncii sunt încredinţate Consiliului de administraţie (administratori), compus din cel mult 21 de membri, aleşi de către Adunarea generală. Din Consiliul de administraţie fac parte preşedintele şi vicepreşedinţii, reprezentanţi ai acţionarilor, precum şi specialişti din aparatul băncii şi din alte unităţi;

- Activitatea de conducere curentă a băncii este asigurată de preşedinte sau de înlocuitorul său de drept. Preşedintele angajează banca conform responsabilităţilor şi împuternicirilor stabilite de Consiliul de administraţie

- Adunarea generală alege o comisie de cenzori formată din 5 cenzori şi tot atiţia supleanţi, din care cel puţin unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, recomandat de Ministerul Finanţelor.

Preview document

Studiu Monografic BRD - Pagina 1
Studiu Monografic BRD - Pagina 2
Studiu Monografic BRD - Pagina 3
Studiu Monografic BRD - Pagina 4
Studiu Monografic BRD - Pagina 5
Studiu Monografic BRD - Pagina 6
Studiu Monografic BRD - Pagina 7
Studiu Monografic BRD - Pagina 8
Studiu Monografic BRD - Pagina 9
Studiu Monografic BRD - Pagina 10
Studiu Monografic BRD - Pagina 11
Studiu Monografic BRD - Pagina 12
Studiu Monografic BRD - Pagina 13
Studiu Monografic BRD - Pagina 14
Studiu Monografic BRD - Pagina 15
Studiu Monografic BRD - Pagina 16
Studiu Monografic BRD - Pagina 17
Studiu Monografic BRD - Pagina 18
Studiu Monografic BRD - Pagina 19
Studiu Monografic BRD - Pagina 20
Studiu Monografic BRD - Pagina 21
Studiu Monografic BRD - Pagina 22
Studiu Monografic BRD - Pagina 23
Studiu Monografic BRD - Pagina 24
Studiu Monografic BRD - Pagina 25
Studiu Monografic BRD - Pagina 26
Studiu Monografic BRD - Pagina 27
Studiu Monografic BRD - Pagina 28
Studiu Monografic BRD - Pagina 29
Studiu Monografic BRD - Pagina 30
Studiu Monografic BRD - Pagina 31
Studiu Monografic BRD - Pagina 32
Studiu Monografic BRD - Pagina 33
Studiu Monografic BRD - Pagina 34
Studiu Monografic BRD - Pagina 35
Studiu Monografic BRD - Pagina 36
Studiu Monografic BRD - Pagina 37
Studiu Monografic BRD - Pagina 38
Studiu Monografic BRD - Pagina 39
Studiu Monografic BRD - Pagina 40
Studiu Monografic BRD - Pagina 41
Studiu Monografic BRD - Pagina 42
Studiu Monografic BRD - Pagina 43
Studiu Monografic BRD - Pagina 44
Studiu Monografic BRD - Pagina 45
Studiu Monografic BRD - Pagina 46
Studiu Monografic BRD - Pagina 47
Studiu Monografic BRD - Pagina 48
Studiu Monografic BRD - Pagina 49
Studiu Monografic BRD - Pagina 50
Studiu Monografic BRD - Pagina 51
Studiu Monografic BRD - Pagina 52
Studiu Monografic BRD - Pagina 53
Studiu Monografic BRD - Pagina 54
Studiu Monografic BRD - Pagina 55
Studiu Monografic BRD - Pagina 56
Studiu Monografic BRD - Pagina 57
Studiu Monografic BRD - Pagina 58
Studiu Monografic BRD - Pagina 59
Studiu Monografic BRD - Pagina 60
Studiu Monografic BRD - Pagina 61
Studiu Monografic BRD - Pagina 62
Studiu Monografic BRD - Pagina 63
Studiu Monografic BRD - Pagina 64
Studiu Monografic BRD - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Studiu Monografic BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie BRD

Capitolul I. Sistemul informaţional bancar 1.1. Organigrama societăţii bancare Fiecare bancă este persoană juridică, fiind organizată ca...

Gestionarea operațiunilor de plasament la Alpha Bank SA

Cap. I CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI BANCAR 1.1 Conţinutul şi obiectivele managementului bancar Managementul bancar a apărut şi s-a...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Studiu Monografic - Brd Groupe Societe Generale

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul...

Studiu Monografic BRD

CAP.1 PREZENTAREA SOCIETAŢII BANCARE 1.1PREZENTAREA BĂNCII ROMȂNE PENTRU DEZVOLTARE Banca Româna pentru Dezvoltare este una din băncile de...

Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română...

Studiu Monografic la BRD

Cap1. Sistemul informational bancar si informatizarea operatiunilor bancare Conform strategiei adoptate în vederea implementarii sistemului...

Studiu Monografic în Cadrul BRD

Cap1.Prezentarea Societății Bancare.Istoric și evoluție 1.1Prezentarea Socității bancare Banca Română pentru Dezvoltare a fost înfiinţată ca...

Studiu monografic BRD

Introducere 1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Pentru o bancă, clienții sunt sursa vitală pentru a putea...

Studiu Monografic - BRD Groupe Societe Generale

CAP I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE BRD GSG ISTORIC ŞI EVOLUTIE 1.1 Momentul istoric al înfiinţării În anul 1923, odată cu crearea Societăţii...

Studiu monografic BRD

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor În piață sunt prezenți clienții și cumpărătorii. În sectorul bancar...

Ai nevoie de altceva?