Faună și floră din Lunca Buzăului

Proiect
7/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 20 în total
Mărime: 4.16MB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Facultatea de Istorie si Geografie
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Extras din document

Aria naturală se află în partea central-estică a județului Buzău și cea vestică a județului Brăila, de-a lungul drumului național DN10, care leagă orașul Întorsura Buzăului de municipiul Buzău.

Aria protejată Lunca Buzăului se întinde de-a lungul râului Buzău pe o lungime de 110 km și ocupă o suprafață totală de 6.987 ha în județele Buzău (86% din suprafața ariei protejate) și Brăila (14%); în dezvoltarea sa longitudinală străbate trei regiuni biogeografice: alpină, continentală și stepică.

Lunca Buzăului este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în sud-estul României, pe teritoriile administrative al județelor Buzău și Brăila.

Situl de importanță comunitară Lunca Buzăului, a fost instituit ca arie naturală protejată de interes comunitar prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările aduse prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr.2387/2011.

Aria protejată Lunca Buzăului a fost desemnată sit Natura 2000 în vederea protejării și conservării a următoarelor tipuri :

5 tipuri de habitate dintre care unul este prioritar la nivel european (vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane - răchită, zăvoaie cu Salix alba Populus alba - salcie albă și plop alb, galeri ripariene și tufărișuri - cătină roșie, pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice, ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație Littorelletea uniflorae sau Isoëto-Najuncetea - vegetație perenă, acvatică);

specia de mamifere Spermophilus citellus - popândăul;

a trei specii de amfibieni (Triturus dobrogicus - tritonul dobrogean, Bombina bombina- buhaiul de baltă cu burta roșie și Bombina variegata - buhaiul de baltă cu burta galbenă);

specia de reptile Emys orbicularis - țestoasa de apă europeană;

a patru specii de pești (Gobio uranoscopus - petroșelul, Barbus meridionalis - mreana vânătă, Cobitis taenia - zvârluga, Gobio kessleri - porcușorul de nisip);

specia de nevertebrate Cerambyx cerdo - croitorul mare al stejarului;

a două specii de plante (Agrimonia pilosa - turița, Eleocharis carniolica - pipiriguțul) ;

Fauna de interes conservativ

Fauna de nevertebrate

În aria sitului Natura 2000 Lunca Buzăului au fost identificate până în prezent 143 specii de nevertebrate dintre care 119 specii de insecte. Dintre acestea, 3 specii sunt listate în Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC (Specii animale și vegetale de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea unor arii speciale de conservare), respectiv Anexa 3 a OUG 57/2007 (Specii de plante și de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică): coleopterul Lucanus cervus (rădașca) și lepidopterele Lycaena dispar (fluturașul purpuriu) și Callimorpha quadripunctaria (fluturele vărgat).

Lucanus cervus (rădașca)

Lucanus cervus este un coleopter de dimensiuni mari, a cărui larvă se dezvoltă în lemnul umed aflat în descompunere al unui număr mare de specii, precum speciile genurilor Quercus, Fagus, Salix, Populus, Tilia, Aesculus.

Specia Lucanus cervus a fost detectată până în prezent în pădurile de luncă de tip stejăreto-frăsineto-ulmete și stejăreto-frăsinete din trunchiul de pădure Bentu-Mânzu-Cilibia și în zona împădurită cu fag și alte specii de foioase din localitatea Ciuta . Condițiile de habitat care determină apariția speciei în habitate forestiere din aria sitului sunt : prezența cioturilor de stejar și a arborilor scorburoși sau parțial uscați de fag .

Bibliografie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca_Buz%C4%83ului

Buterez C. 1897 Atlasul căilor de comunicații. Jud. Buzău.

Grozea, I., 2007, 1088 Cerambyx cerdo - Croitorul mare al stejarului, în: Combroux I., Thiry E., Țoia T. (Eds.), Caiet de habitate și specii - Fișe pilot, Editura Balcanic, Timișoara.

https://hypericumimpex.ro/turita-mare-agrimonia-eupatoria/

Murariu D., 2005, Mamifere (Mammalia), în: Botnariuc N., Tatole V. (Eds.): Cartea Roșie a Vertebratelor din România, Tipografia Curtea Veche, București.

Sanda V., Alexiu V. 2008 Vegetația prundișurilor și a luncilor râurilor din România. ECOS 20, 30-33.

https://buzau.insse.ro/

Conținut arhivă zip

  • Fauna si flora din Lunca Buzaului.pptx

Ai nevoie de altceva?