Elaborarea unui Sistem de Management al Calitatii Conform Standardului ISO 9001-2000 intr-o Unitate de Morarit Grau cu o Capacitate de 90 Tone

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Elaborarea unui Sistem de Management al Calitatii Conform Standardului ISO 9001-2000 intr-o Unitate de Morarit Grau cu o Capacitate de 90 Tone.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihai Leonte

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Extras din document

- Obiectivul principal al unei c- mpanii îl c- nstituie - bţinerea de pr- fit, ceea ce presupune d- minarea unei anumite c- te de piaţă, bazată pe capacitatea de a - ferii clienţil- r pr- duse de un nivel calitativ superi- r.

Calitatea pr- dusel- r şi serviciil- r dintr-- c- mpanie de industrie alimentară se p- ate realiza prin implementarea:

- Sistemul IS- 9001:2000

- Sistemul HACCP

- Bunele Practici de Igienă

- Bunele Practici de Pr- ducţie

Sistemul calităţii. C- ncepte

Sistemul calităţii urmăreşte t- ate elementele care influienţează calitatea unui pr- dus sau serviciu - ferit de - c- mpanie.

Sistemul calităţii include - serie de termeni a căr- r definiţie este următ- area:

- Calitatea, reprezintă ansamblul de pr- prietăţi şi caracteristici ale unui pr- dus sau serviciu care îi c- nferă acestuia - p- rtunitatea de a satisface necesităţile exprimate sau implicite.

- C- ntr- lul calităţii, reprezintă tehnicile şi activităţile cu caracter - peraţi- nal utilizate pentru indeplinirea c- ndiţiil- r de calitate

- Asigurarea calităţii, reprezintă ansamblul de acţiuni planificate şi sistematice pentru a da garanţia că un pr- dus sau serviciu satisface c- ndiţiile de calitate specificate.

- P- litica in d- meniul calităţii, reprezintă ansamblul - biectivel- r şi - rientăril- r generale ale unei - rganizaţii, referit- r la calitate, aşa cum sunt exprimate - ficial de către c- nducerea - rganizaţiei la nivelul cel mai înalt.

- C- nducerea calităţii, reprezintă un aspect al funcţiei generale de c- nducere care determină şi implementează p- litica în d- meniul calităţii.

- Sistemul calităţii, este ansamblul de structuri - rganizat- rice, resp- nsabilităţi, pr- ceduri, pr- cese şi resurse care asigura realizarea efectivă a c- ducerii calităţii

Planificarea şi ingineria calităţii

Planificare şi ingieria calităţii,reprezintă funcţii de înaltă specializare şi activitate cu privire la planificarea, definirea şi dezv- ltarea calităţii, în t- ate stadiile premergat- are pr- ducţiei. Planificare şi ingineria calităţii cuprinde următ- arele elemente de lucru:

- C- nsilierea managementului - rganizaţiei cu privire la p- litica acestuia în d- meniul calităţii, certificare şi stabilirea - biectivel- r calităţii.

- Analiza cerinţel- r de calitate ale clientului, definitivare specificaţiil- r de pr- iectare.

- Analiza şi avizarea pr- iectului pr- usului, luând în c- nsiderare cerinţa de îmbunătaţire a calităţii şi reducere a c- sturil- r calităţii.

- Definirea standardel- r calităţii, f- rmularea specificaţiil- r pr- dusului.

- Dezv- ltarea tehnicil- r de c- ntr- l al calităţii, a met- del- r de verificare, pr- iectarea echipamentel- r de încercări speciale.

- Planificarea c- ntr- alel- r pr- cesel- r de fabricaţie.

- Stabilirea pr- ceduril- r pentru asigurarea c- nf- rmităţii.

- Studii superi- are la capabilitatea pr- cesel- r.

- Analiza c- sturil- r calităţii.

- Planificarea c- ntr- lului calităţii pr- dusel- r.

- Apr- vizi- narea, evaluarea furniz- ril- r.

- Stabilirea pr- gramel- r de pregătire şi m- tivaţi- nare pentru imbunătăţirea calităţii

- Auditul calităţii.

C- ntr- lul calităţii

Elementele c- ntr- lului calităţii vizează interpretarea şi implementarea planuril- r calităţii. C- ntr- lul calităţii cuprinde analize, încercări în fazele lanţului alimentar şi urmăreşte asigurarea c- nf- rmităţii pr- dusului cu cerinţele calităţii.

Instrumentele de lucru utilizate la c- ntr- lul calităţii sunt:

- Asistentă de specialitate în instruirea c- ntr- alel- r calităţii în diferite puncte ale lanţului alimentar

- Identificare defectel- r şi ac- rdarea asistenţei în s- luţi- narea pr- blemel- r calităţii pe t- t parcursul pr- cesuli de pr- ducţie

- Mentenanţa şi etal- narea aparatel- r de masură şi c- ntr- l a pr- cesel- r de pr- ducţie

- Implementarea acţiuniil- r de c- ntr- l al calităţii în etapa de dep- zitare a pr- dusel- r

- - rganizarea şi funcţi- narea unui lab- rat- r de analize şi încercări

- Verificarea şi evaluarea calităţii pr- dusel- r finite

- Verificarea calităţii ambalajel- r

- Analiza pr- dusel- r reclamate de clienţii.

Principii de management al calităţii cuprinse în n- ua serie de

standarde IS- 9001:2000

Cele 8 principii de mamagement al calităţii au f- st definite de grupul de lucru 15 al subc- mitentului 2 din cadrul C- mitetului Tehnic TCI 176 (TCI 176/SC2/WG15).

Un principiu de mamagement al calităţii este definită ca - regulă sau - c- nvingere fundamentală şi c- mpletă pentru c- nducerea si - perarea unei - rganizaţii - rientate catre imbunătăţirea c- ntiună a perf- rmanţei pe termen lung prin f- calizare asupra clientului luând în c- nsiderare în acelaşi timp nev- ile tutr- r cel- rlalte parţi interesate.

Cele 8 principii de management al calităţii sunt:

- - rientarea către clint;

- Leadership;

- Implicarea salariaţiil- r;

- Ab- rdarea bazată pe pr- ces;

- Ab- radarea managerială bazata pe sistem;

- Îmbunătăţirea c- ntinuuă;

- Ab- rdarea luării deciziil- r pe baza de fapte

- Relaţii recipr- c avantaj- ase cu furniz- rii

Etapele implementării sistemului de management

al calităţii c- nf- rm IS- 9001:2000

Etapele implementării sistemului de management al calităţii c- nf- rm IS- 9001:2000 sunt următ- arele:

1. identificarea - biectivel- r pe care - rganizaţia şi-a pr- pus să le atingă.

- biectivele tipice sunt:

- realizarea de pr- duse şi servicii care să îndeplinească cerinţele clienţil- r;

- creţterea încrederii din partea clienţil- r şi - bţinerea satisfacţiei clienţil- r;

- menţinerea sau extinderea c- tei de piaţă;

- creşterea eficienţei ec- n- mice şi a pr- fitabilităţii - rganizaţiei;

- extinderea gamei de pr- duse şi servicii;

- creşterea încrederii - rganizaţiei în pr- dusele pr- prii

Fisiere in arhiva (1):

  • Elaborarea unui Sistem de Management al Calitatii Conform Standardului ISO 9001-2000 intr-o Unitate de Morarit Grau cu o Capacitate de 90 Tone.doc

Alte informatii

Proiectul este pentru anul 4 ,industrie alimentara la tehnoogii si utilaje in industria moraritului -macinisul cerealelor