Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 313 în total
Cuvinte : 127709
Mărime: 684.66KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Elena Dragos
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca Facultatea de Litere Şcoala doctorală „Studii lingvistice

Cuprins

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

1. Preliminarii. 7

2. Construcţia sintactică complexă. 12

3. Accepţii ale calificativelor „complex” şi „dezvoltat” . 15

II. PROPOZIŢIILE NONFINITE

„CONSTRUCŢIILE ABSOLUTE”

A. Prezentare generală. 31

1. Tiparele sintactice ale construcţiilor absolute şi pseudoabsolute cu un scurt istoric. 31

2. Calificativul „absolut”. . 40

3. Semnificaţia circumstanţială a construcţiei absolute şi pseudoabsolute. 47

4. Sinonimii sintactice. 50

5. Predicativitatea formelor verbale nepersonale. 56

6. Valorile circumstanţiale ale construcţiilor absolute şi pseudoabsolute. 60

7. Tematizarea şi focalizarea construcţiilor absolute şi pseudoabsolute. 62

8. Aspecte pragmatico-stilistice ale construcţiilor absolute şi pseudoabsolute. 63

B. Construcţiile infinitivale pseudoabsolute. 65

1. Prezentare generală. 65

2. Valorile circumstanţiale ale construcţiilor infinitivale. 102

C. Construcţiile gerunziale absolute. 146

1. Prezentare generală. 146

2. Valorile circumstanţiale ale construcţiilor gerunziale. 166

D. Construcţiile participiale absolute. 182

1. Prezentare generală. 182

2. Caracterizare generală. 187

3. Concluzii la II. („Construcţiile absolute”). 195

CONSTRUCŢIILE RELATIVE INFINITIVALE

1. Tiparul sintactic al construcţiilor relative infinitivale cu un scurt istoric. 196

2. Semnificaţii modale ale construcţiilor relative infinitivale. 198

3. Note sintactice. 205

4. Aspecte pragmatico-stilistice ale relativelor infinitivale. 214

III. CONSTRUCŢII SINTACTICE COMPLEXE CU DECÂT ŞI CA

A. CONSTRUCŢIILE COMPARATIVE CU DECÂT ŞI CA

1. Tiparul sintactic al construcţiilor comparative şi complexitatea acestora. 219

2. Scurt istoric al construcţiilor comparative. 234

3. Oscilaţii semantico-gramaticale ale lexemelor comparative ca, decât, cât, precum. 238

4. Poziţii sintactice comparative complexe. 247

B. CONSTRUCŢIILE EXCEPTIVE, CUMULATIVE ŞI OPOZIŢIONALE CU DECÂT

0. Caracterizare generală

1. Tiparul construcţiilor exceptive, cumulative şi opoziţionale şi complexitatea acestora. 254

2. Decât exceptiv, cumulativ şi opozitiv. 270

3. Caracterul circumstanţial vs necircumstanţial al construcţiilor exceptive, cumulative şi opoziţionale complexe. 273

4. Poziţii sintactice exceptive complexe. 273

5. Poziţii sintactice cumulative complexe. 277

6. Poziţii sintactice opoziţionale complexe. 282

LISTA DE ABREVIERI ŞI SIMBOLURI UTILIZATE. 288

BIBLIOGRAFIE. 291

SURSE. 310

Extras din document

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

1. Preliminarii

1.1. În sintaxă, orice şir de constituenţi reprezentând un enunţ sau numai părţi componente ale acestuia, dar care presupune o organizare sintactică internă cu reguli, constrângeri, ierarhii constituie o construcţie . În latină, prin constructio ( < com- ,,cu” + struere ,,a clădi”) se înţelegea o combinaţie sintactică minimală, fiind o traducere a grecescului σύνταξις (syntaxis < syn- ,,cu” + tassein ,,a clădi, a aranja”), care desemna, la Apollonios Dyscolos, grupul de două cuvinte: unul regent + unul dependent (echivalent parţial al sintagmei , înţeleasă ca unitate sintactică minimală sau maximală constituită din doi termeni şi raportul de solidaritate - relaţia – dintre ei). În istoria gramaticii, construcţia a denumit diverse tipuri structurale, precum ,,îmbinare de cuvinte”, ,,grup de cuvinte”, ,,sintagmă”, „unitate sintactică”, „sintaxem”, „sintagmem”, ,,propoziţie”, ,,frază” . Conceptul are semnificaţii multiple, care privesc domenii diferite (morfologie, sintaxă , lexic, semantică, stilistică), adică nu constituie o unitate exclusiv sintactică a limbii, dar poate fi convenabilă în măsura în care are sensul general de structură gramaticală inter- sau intrapropoziţională analizabilă. În studiul nostru, prin construcţie avem în vedere acele grupuri libere de cuvinte care se caracterizează printr-o coeziune de tip special: construcţiile absolute , construcţiile relative infinitivale, construcţiile comparative cu decât şi ca, respectiv construcţiile exceptive, cumulative şi opoziţionale cu decât. Prin coeziune a grupului sintactic înţelegem, aici, existenţa unei legături sintactice între componenţii grupului, ca efect, pe de o parte, al atracţiei exercitate de centru (sau cap de grup) asupra argumentelor, iar, în mai mică măsură, ca efect al constrângerilor impuse de argumente unele asupra altora (DŞL 2001: s.v. coeziune1).

1.2. Coeziunea de tip special este dată de specificitatea unor construcţii, a căror structurare se realizează ca un proces complex, în care sunt angajate, simultan, mai multe constrângeri şi relaţii sintactice şi care se caracterizează printr-o funcţionalitate specifică. În redarea acestor coeziuni, pornim inductiv, pe baza exemplelor din texte din epoci diferite, studiul nostru rămânând unul sincronic:

A. • Neagiungându-i ţarini, sate pofteşte. (Cantemir: 25)

• Moartea sosind, avuţiia ce foloseşte? (Cantemir: 27)

• Dar şovăind cu gândul între pământ şi cer,

Te-au prins, pe nesimţite, cătuşele de fier... (Arghezi II: 23)

• Ieşind din trunchiul tânăr tot ramuri şi-alte ramuri,

Se înmulţise omul în seminţii şi neamuri. (Arghezi II: 24)

• Înainte de a fi depus aici în această celulă (...), un sentiment senin se insinua în sufletul

meu... (Preda I: 33)

• Oricât m-aş strădui, mi-este cu neputinţă să-mi imaginez că, odată verdictul pronunţat,

voi putea adresa lumii un tandru adio nepăsător. (Preda I: 33-34)

• Pentru a adormi copiii cât mai repede, bunica le-a spus o poveste.

• Vizitând oraşul, ne-a impresionat arhitectura.

• Ajuns profesor universitar, mulţi îl respectau.

B. • Nu-i cum porni pe o asemenea vreme.

• După toate acestea, Andrei va avea ce le povesti amicilor.

• Sub ochii noştri n-are ce se întâmpla.

C. • Că ce feliu şi fără de minte a fi acela carele mai vârtos întunerecul decât lumina

ari iubi? (Cantemir: 24)

• Râvneai mai sus cu mintea decât era datoare zvâcnirea unei schiţe... (Arghezi II: 24)

• Nu-i urma sfatul decât în parte... (Preda I: 44)

• Nu te-ai putea salva decât dacă ai fi o mare poetesă şi ai descrie în versuri frumoase

viaţa ta de curtezană, ca Bilitis... (Preda I: 65)

• M-am simţit aici ca într-un castel medieval.

• N-am dansat (acolo altcumva) decât ca la banchet.

• Nu citea cu atenţie decât frunzărea.

• Vor veni şi alţii decât colegii de clasă.

• Mă aşteptam şi la altceva decât să comenteze inutil.

• George citea adeseori altceva decât tine.

• Anu acesta aş merge altundeva decât pe litoralul românesc.

• În presă a apărut o altă versiune decât ce ştiam eu.

Pe baza exemplelor, degajăm următoarele constatări preliminare:

1.2.1. Setul A. cuprinde grupuri verbale izolate, caracterizate printr-o valoare circumstanţială, în care verbele la mod nepersonal (infinitiv, gerunziu sau participiu) contractează relaţii sintactice cu diferiţi determinanţi şi se combină, în absenţa flectivului de acord verbal (de număr şi persoană), cu un subiect propriu, cunoscut, în majoritatea studiile lingvistice, sub denumirea de subiect absolut. Deşi asimilabilă unei propoziţii subordonate, construcţia cu verb nonfinit în poziţie de centru nu are calitate de enunţ (este privată de autonomie în comunicare) şi nu există o relaţie sintactică explicită (marcată) între propoziţia regentă şi construcţia cu verb mod nonfinit (gerunziul şi participiul). Excepţie fac infinitivele însoţite de prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale - oricum, conectori! - : fără, pentru, spre, înainte de etc. , care au în imediata vecinătate la dreapta procliza a.

Există unele participii (declinabile întotdeauna în astfel de construcţii) însoţite de adverbe de nuanţare cu funcţie de semnalizatori, (vezi infra II. „Construcţiile absolute” 3.), care, în diacronie, reprezintă fie elemente anterioare locuţiunilor conjuncţionale, fie reminiscenţe ale acestora: îndată [ce], odată [ce], chiar [dacă]: Odată reîntorşi părinţii, îşi mai reveni. ≡ Odată ce se reîntoarseră părinţii, îşi mai reveni. Îndată rezolvată problema, mulţi vor demisiona. ≡ Îndată ce se va rezolva problema, mulţi vor demisiona. Şi unele infinitive şi gerunzii pot contracta, în structura izolată, asemenea adverbe: Chiar copil a-l considera, greşeala sa e impardonabilă. ≡ Chiar dacă îl considerăm copil, greşeala sa e impardonabilă.; De această dată, chiar cerându-ţi scuze, nu vei fi iertat. ≡ De această dată, chiar dacă îţi vei cere scuze, nu vei fi iertat. În gramatică, aceste construcţii sintactice apar sub numele (impropriu, cum vom argumenta infra II.) de construcţii absolute .

1.2.2. În setul B. apar tipare sintactice în care relativul pronominal sau adverbial introduce un verb la infinitiv, iar în poziţia de regent se află a avea personal / impersonal ori a fi exclusiv impersonal, acestea funcţionând, de obicei, ca operatori de modalitate. În gramatică, sunt cunoscute sub denumirea de construcţii relative infinitivale .

1.2.3. Setul C. conţine structuri în care poziţia sintactică de bază are compliniri semantico-sintactice suplimentare, prin coocurenţa lexemelor ca - comparativ / decât, cunoscute ca părţi de propoziţie / propoziţii în construcţie comparativă, respectiv exceptivă / cumulativă / opoziţională .

Preview document

Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 1
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 2
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 3
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 4
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 5
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 6
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 7
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 8
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 9
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 10
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 11
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 12
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 13
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 14
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 15
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 16
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 17
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 18
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 19
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 20
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 21
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 22
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 23
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 24
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 25
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 26
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 27
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 28
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 29
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 30
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 31
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 32
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 33
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 34
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 35
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 36
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 37
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 38
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 39
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 40
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 41
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 42
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 43
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 44
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 45
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 46
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 47
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 48
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 49
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 50
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 51
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 52
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 53
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 54
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 55
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 56
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 57
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 58
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 59
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 60
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 61
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 62
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 63
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 64
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 65
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 66
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 67
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 68
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 69
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 70
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 71
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 72
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 73
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 74
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 75
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 76
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 77
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 78
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 79
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 80
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 81
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 82
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 83
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 84
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 85
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 86
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 87
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 88
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 89
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 90
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 91
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 92
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 93
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 94
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 95
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 96
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 97
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 98
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 99
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 100
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 101
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 102
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 103
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 104
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 105
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 106
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 107
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 108
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 109
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 110
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 111
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 112
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 113
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 114
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 115
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 116
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 117
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 118
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 119
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 120
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 121
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 122
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 123
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 124
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 125
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 126
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 127
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 128
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 129
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 130
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 131
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 132
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 133
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 134
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 135
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 136
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 137
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 138
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 139
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 140
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 141
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 142
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 143
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 144
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 145
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 146
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 147
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 148
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 149
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 150
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 151
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 152
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 153
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 154
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 155
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 156
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 157
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 158
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 159
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 160
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 161
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 162
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 163
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 164
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 165
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 166
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 167
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 168
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 169
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 170
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 171
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 172
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 173
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 174
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 175
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 176
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 177
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 178
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 179
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 180
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 181
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 182
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 183
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 184
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 185
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 186
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 187
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 188
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 189
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 190
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 191
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 192
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 193
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 194
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 195
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 196
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 197
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 198
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 199
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 200
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 201
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 202
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 203
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 204
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 205
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 206
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 207
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 208
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 209
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 210
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 211
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 212
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 213
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 214
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 215
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 216
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 217
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 218
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 219
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 220
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 221
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 222
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 223
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 224
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 225
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 226
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 227
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 228
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 229
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 230
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 231
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 232
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 233
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 234
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 235
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 236
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 237
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 238
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 239
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 240
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 241
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 242
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 243
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 244
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 245
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 246
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 247
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 248
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 249
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 250
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 251
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 252
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 253
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 254
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 255
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 256
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 257
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 258
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 259
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 260
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 261
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 262
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 263
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 264
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 265
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 266
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 267
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 268
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 269
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 270
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 271
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 272
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 273
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 274
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 275
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 276
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 277
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 278
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 279
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 280
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 281
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 282
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 283
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 284
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 285
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 286
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 287
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 288
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 289
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 290
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 291
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 292
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 293
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 294
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 295
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 296
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 297
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 298
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 299
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 300
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 301
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 302
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 303
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 304
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 305
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 306
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 307
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 308
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 309
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 310
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 311
Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române - Pagina 312

Conținut arhivă zip

  • Constructii Complexe in Sintaxa Limbii Romane.doc

Alții au mai descărcat și

Tema iubirii în literatura universală

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Vocativul în Limba Română

CAPITOLUL I Cu privire la categoriile gramaticale, în special cazul Definirea şi delimitarea morfologiei şi a sintaxei ca părţi constitutive ale...

Proiect Pedagogie

Clasa scolara e un grup de invatare care se aseamana, in multe privinte, cu un grup de munca dar are si cateva caracteristici proprii. Asemanarea...

Neuropsihologie și psihologie cognitivă

În sec. V î.e.n., Hippocrat descrie primele noţiuni privind dificultăţile de limbaj, pe care le-a denumit aphonie. Neuropsihologia este o...

Istoria Limbii Române

I. Obiectul Istoriei limbii române Istoria limbii române sau Gramatica istorică, cum era numită altădată această disciplină filologiecă...

Ai nevoie de altceva?