Administratia Publica si Personalitatea Functionarului Public

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Administratia Publica si Personalitatea Functionarului Public.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 112 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Profiroiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. Administraţia publică - definire, obiectul şi
conţinutul acesteia 10
1.1. Delimitări conceptuale. Obiectul si trăsăturile administraţiei
publice 10
1.2. Instituţii şi structuri ale administraţiei publice 12
1.2.1. Statul, instituţia supremă a administraţiei publice 12
1.2.2. Unităţile administrativ-teritoriale, ca structuri ale
administraţiei publice 13
1.3. Ştiinţa administraţiei publice ca domeniu epistemologic. Legătura
acesteia cu ştiinţa comunicării 16
CAPITOLUL 2. Funcţionarul public, elementul central al funcţionării şi al eficienţei administraţiei publice 17
2.1. Funcţionarul public - definiţie şi problematică 19
2.2. Aspecte ale pregătirii şi perfecţionării profesionale ale funcţionarului
public 22
2.3. Determinări ale personalităţii funcţionarului public necesare în
procesul comunicării 25
2.4. Mesajul în comunicare si cerinţele acestuia 27
CAPITOLUL 3. Comunicarea ca suport al formării şi dezvoltării
funcţionarului public 40
3.1. Comunicarea în procesul de formare a funcţionarului public 40
3.2. Comunicarea atribut al funcţionarului public 46
3.3. Comunicarea corectă - cerinţă profesională a funcţionarului public 48
3.4. Distorsiuni ale comunicării în organizaţie 52
3.5. Creşterea autorităţii funcţionarului public prin dezvoltarea
competenţei comunicaţionale 53
CAPITOLUL 4.Comunicarea în structurile organizaţionale de dimensiuni mici 56
4.1. Organizaţia de dimensiuni mici, mediu activ al comunicării în
structurile administraţiei publice 56
4.2. Funcţionarul public - figură centrală a procesului comunicaţional din
organizaţia de dimensiuni mici 62
4.3. Particularităţi ale comunicării dintre funcţionarul public si 69
subalterni 69
4.3.1. Importanţa procesului de comunicare pentru relaţia
funcţionarul public - subaltern 69
4.3.2. Determinări ale comunicării în structura organizaţională de 74
mică dimensiune 74
CAPITOLUL 5. CONCLUZII 82
BIBLIOGRAFIE 87
ANEXA: LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici. EXTRAS 88

Extras din document

INTRODUCERE

În fiecare judeţ şi în municipiu Bucureşti se organizează o comisie consultativă, care este formata din prefect şi preşedintele consiliului judeţean, subprefect şi vicepreşedinţii consiliului judeţean: secretarul general al prefecturii şi secretarul general al judeţului primarul municipiului reşedinţa de judeţ, respectiv primarul general, viceprimarii şi secretarul general al municipiului Bucureşti primarii oraşelor şi comunelor din judeţ, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, şefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti: şefii compartimentelor din aparatul propriu de specialitate ale consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti: conducătorii regiilor autonome de interes judeţean, ai sucursalelor, regiilor autonome de interes naţional şi ai societăţilor din judelui respectiv sau din municipiul Bucuresti precum şi conducătorii altor structuri organizate in judeţ sau in municipiul Bucureşti.

LUCRĂRI PUBLICE:

Consiliile locale sau consiliile judeţene pot contracta prin licitaţie efectuarea de lucrări şi servicii de utilitate publica, in limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judeţean. Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public finanţate din bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor se executa numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobatele consiliul local sau de consiliul judeţean şi numai in baza unei licitaţii publice, in limitele şi în condiţiile prevăzute.

ADMINISTRAREA BUNURILOR:

Constituie patrimoniu unităţii administrativ-teritoriale, bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, domeniul privat al acesteia precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. Bunurile fac parte din domeniul public şi sunt inalienabile, inprescriptibile şi insesizabile. Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean să fie date in administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice să fie concesionate ori să fie închiriate. Consiliul judeţean coordonează activitatea consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor in vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

SERVICIILE PUBLICE ALE COMUNEI ŞI ORAŞULUI

Serviciile publice ale comunei sau oraşului se înfiinţează şi se organizează de consiliul local in principalele domenii de activitate potrivit specificului şi nevoilor locale cu respectarea prevederilor legale şi in limita mijloacelor financiare de care dispune. Consiliile locale, pot organiza din proprie iniţiativa sau la iniţiativa primarului, comisii speciale de analiza şi verificare pe o perioada determinata. Componenta comisiei speciale de analiza şi verificare,obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin hotărârea consiliului local.

FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani care poate fi prelungit, acesta se întruneşte in şedinţe ordinare lunare, la convocarea primarului, aceasta convocare se face în scris prin intermediul unităţii administrativ-teritoriale, prezenta consilierilor la şedinţa este obligatorie.

Problemele privind bugetul local,administrarea domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului participarea la programele de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului,precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii neguvamamentale, persoane juridice române sau străine se discuta in şedinţa publica. Dezbaterile din şedinţele consiliului local se consemnează intr-un proces verbal, semnat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu.

Hotărârile privind bugetul local şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale se adopta cu votul majorităţii consilierilor in funcţie.

ATRIBUTELE CONSILIULUI LOCAL

Consiliul local are iniţiativa şi chiar hotărăşte in toate problemele de interes local cu excepţia celor care sunt date in competenta altor autorităţi publice sau locale. Consiliul local are atribuţii care vizează sau aproba bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, aproba contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, administrează domeniul public şi domeniul privat ai comunei sau oraşului, hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau a oraşului, contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive, sprijină in condiţiile legii activitatea cultelor religioase, asigura libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativa.

Fisiere in arhiva (1):

  • Administratia Publica si Personalitatea Functionarului Public.doc