Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 23828
Mărime: 128.81KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

1.1. Obiectul de studiu .4

1.1.1. Definirea ştiinţei managementului.4

1.1.2. Procesele de management.5

1.1.3. Relaţiile de management.6

1.2. Funcţiile managementului firmei.6

1.2.1. Previziunea.7

1.2.2. Organizarea.7

1.2.3. Coordonarea.7

1.2.4. Antrenarea.8

1.2.5. Control-evaluare.8

1.2.6. Interdependenţele şi dinamica funcţiilor managementului.8

1.3. Principiile şi sistemul de management.10

1.3.1. Principiile generale ale managementului firmelor.10

1.3.2. Definirea şi componentele sistemului de management al firmei.10

1.4. Evoluţia managementului pe plan mondial şi în România.12

1.4.1. Consideraţii generale privind formarea şi dezvoltarea ştiinţei managementului.12

1.4.2. Abordări ale managementului pe mapamond.13

1.4.3. Managementul românesc.15

1.5. Raporturile dintre ştiinţa managementului şi managementul ştiinţific.16

1.5.1. Definirea şi conţinutul managementului ştiinţific al firmei.16

1.5.2. Interdependenţele dintre ştiinţa managementului şi managementul ştiinţific.16

CAP. II MANAGEMENTUL PARTICIPATIV.18

2.1. Definiţia şi necesitatea promovării managementului participativ.18

2.2. Conţinutul, caracteristicile şi obiectivele managementului participativ.20

2.3. Particularităţi ale managementului participativ în firmele româneşti.22

2.4. Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii implicate în exercitarea managementului participativ.24

CAP. III MOTIVAREA COMPLEXĂ A PERSONALULUI.27

3.1. Conceptul de motivare.27

3.1.1. Definirea motivării.27

3.1.2. Rolurile motivării personalului.27

3.2. Principalele teorii motivaţionale.28

3.2.1. Tipologii privind teoriile motivaţionale.28

3.2.2. Prezentarea selectivă a teoriilor motivaţionale.30

3.3. Mecanismele motivaţionale.32

3.3.1. Categorii de variabile implicate.32

3.3.2. Ciclul motivaţional.34

3.3.3. Motivaţiile salariaţilor firmei.34

3.4. Tipurile de motivare.35

3.4.1. Definirea tipului de motivare.35

3.5. Motivarea şi puterea.36

3.5.1. Definirea şi sursele puterii în cadrul firmei.36

3.5.2. Condiţionarea motivării de puterea managerilor.37

3.6. Creşterea eficacităţii managerilor în realizarea motivării.38

3.6.1. Cerinţe privind motivarea personalului.38

3.6.2. Tehnici motivaţionale specifice.38

CAP. IV ANALIZA MANAGEMENTULUI PARTICIPATIV ŞI A MOTIVĂRII PERSONALULUI.40

4.1. Date generale legate de unitatea turistică, STAŢIUNEA BALNEARĂ BUZIAŞ.40

4.2. Metodologia de efectuare a analizei caracterului participativ al managementului şi a motivării complexe a personalului.46

4.3. Analiza chestionarului numărul 1. privind managementul participativ.47

4.4. Analiza chestionarului numărul 2. privind motivarea personalului şi percepţia lor faţă de conducere.53

4.4.1. Centralizarea şi prelucrarea răspunsurilor la chestionarul nr.2 date de managerii unităţii turistice.55

4.4.2. Centralizarea şi prelucrarea răspunsurilor la chestionarul nr.2

date de salariaţii unităţii turistice.58

CONCLUZII.62

ANEXA.63

BIBLIOGRAFIE.64

Extras din document

CAP.I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI .4

CAPITOLUL I

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI

1.1. Obiectul de studiu

1.1.1. Definirea ştiinţei managementului

Managementul firmelor rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează, a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea competitivităţii (Ovidiu Nicolescu şi Ion Verboncu, Management, Editura economică, Ediţia 1995).

Esenţa ştiinţei managementului o reprezintă studiul relaţiilor şi proceselor de management. Ca urmare a acestui studiu se descoperă principiile, legităţile şi celelalte elemente de esenţă care explică conţinutul şi dinamica managementului.

Luând în considerare caracterul aplicativ al acestei ştiinţe, un rol major în cadrul său îl deţine conceperea de noi sisteme, metode, tehnici, proceduri de management al întreprinderii în ansamblul său şi ale componentelor sale majore.

Caracteristic ştiinţei managementului firmei este situarea, în centrul investigaţiilor sale, a omului în toată complexitatea sa, ca subiect şi ca obiect al managementului, prin prisma obiectivelor ce-i revin, în strânsă interdependenţă cu obiectivele, resursele şi mijloacele sistemelor în care este integrat.

Managementul firmei reprezintă o componentă a ştiinţei managementului, fiind cea mai dezvoltată, cunoscută şi importantă. Această situaţie se explică, din două cauze: firma este agentul economic de bază al fiecărei economii, principalul generator de valoare de întrebuinţare, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea majoritatea populaţiei ocupate în fiecare ţară, indiferent de nivelul său de dezvoltare; primele cristalizări ale ştiinţei managementului au avut ca obiect firma, întreprinderea.

Locul pe care îl deţine managementul firmei în cadrul ştiinţei managementului se reflectă în dublul său caracter.

În primul rând, este o disciplină economică de sinteză deoarece caracterul său economic decurge din menirea sa, creşterea eficienţei economice, din optica economică în care abordează problemele cu care este confruntată, din ponderea apreciabilă pe care conceptele şi metodele economice o au în cadrul său, din natura economică a firmelor asupra căreia se exercită. Este o ştiinţă economică de sinteză pentru că preia o serie de categorii economice şi de metode de la alte discipline din acest domeniu: economie politică, analiza economică, organizare, marketing, finanţe.

În al doilea rând, managementul firmei are un caracter multidisciplinar, determinat de integrarea în cadrul său a o serie de categorii şi metode sociologice, matematice, psihologice, statistice, juridice, folosindu-se într-o manieră specifică, reflectarea particularităţilor relaţiilor de management.

1. 1. 2. Procesele de management

Există două categorii principale de procese de management şi anume:

- procese de execuţie

- procese de management

Procesele de execuţie se caracterizează prin faptul că forţa de muncă fie că acţionează nemijlocit asupra obiectelor muncii prin intermediul mijloacelor de muncă, fie în mod indirect, cu ajutorul unor categorii speciale de mijloace de muncă, asigură un ansamblu de produse şi servicii corespunzător naturii, preceselor de muncă implicate şi obiectivelor previzionate.

Procesele de management se caracterizează prin aceea că o parte din forţa de muncă acţionează asupra celeilalte părţi, a majorităţii resurselor umane, în vederea realizării unei eficienţe cât mai ridicate, având un caracter preponderent multilateral.

Procesul de management în firmă, constă în ansamblul fazelor, a proceselor prin care se determină obiectivele acesteia şi ale subsistemelor încorporate, resursele şi procesele de muncă necesare realizării lor şi executanţii acestora, prin care se integrează şi controlează munca personalului folosind un complex de metode şi tehnici în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a raţiunilor ce au determinat înfiinţarea respectivei firme.

După părerea lui Ovidiu Nicolescu şi Ion Verboncu, în cadrul proceselor de management, se disting următoarele funcţii sau atribute ale conducerii şi anume:

- previziunea

- organizarea

- coordonarea

- antrenarea

- control-evaluarea.

Acestea alcătuiesc conţinutul procesului tipic de management. Procesul tipic de management se poate restructura, în funcţie de modul în care sunt concepute şi exercitate atributele sale, în trei faze sau etape principale, şi anume:

a). faza previzională este caracterizată prin preponderenţa previziunii şi prin exercitarea celorlalte atribute ale managementului axată pe anticiparea de modalităţi, metode, soluţii organizatorice, motivaţionale şi de evaluare superioare, corespunzător evoluţiei predeterminate a firmei respective. Managementul de tip previzional se concentrează asupra stabilirii de obiective pentru unitatea respectivă, deciziile strategice şi tactice fiind prioritare, ceea ce-i conferă un caracter anticipativ.

b). faza de operaţionalizare este caracterizată prin preponderenţa organizării, coordonării şi antrenării personalului la realizarea cotidiană a obiectivelor cuprinse în planurile şi prognozele întreprinderii. Acestei faze îi corespunde managementul operativ, ce are un puternic caracter în care predomină adoptarea şi implementarea de decizii curente, majoritatea referitoare la activitatea de producţie.

c). faza finală, de comensurare şi interpretare a rezultatelor se caracterizează prin preponderenţa exercitării funcţiei de evaluare-control având în vedere obiectivele şi criteriile stabilite postoperativ, cu un puternic caracter constatativ, prin care se încheie un ciclu managerial şi se pregătesc condiţiile pentru reluarea următorului.

Trebuie să reţinem că „materiile prime” pe care se fundamentează fazele şi funcţiile proceselor de management sunt informaţia şi oamenii. Ponderea factorului uman în management serveşte la elaborarea deciziilor, fiind principalul instrument de management prin care se manifestă specificitatea proceselor de management. De calitatea sa, depinde eficacitatea managementului firmelor, indiferent de dimensiune sau ramură a economiei. Cantitativ, procesele de management reprezintă o pondere redusă în ansamblul proceselor de muncă, dar aflându-se în continuă creştere, prin conţinutul, complexitatea şi implicaţiile lor.

1.1.3. Relaţiile de management

Relaţiile de management pot fi definite ca raporturile care se stabilesc între componenţii unui sistem şi între aceştia şi componenţii altor sisteme, în procesele previzionării, organizării, coordonării, antrenării şi control-evaluării activităţilor firmei.

Analiza factorilor care condiţionează caracteristicile relaţiilor de management în cadrul firmelor relevă o triplă determinare şi anume:

a). Determinarea social-economică

b). Determinarea tehnico-materială

c). Determinarea umană

Preview document

Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 1
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 2
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 3
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 4
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 5
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 6
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 7
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 8
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 9
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 10
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 11
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 12
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 13
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 14
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 15
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 16
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 17
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 18
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 19
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 20
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 21
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 22
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 23
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 24
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 25
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 26
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 27
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 28
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 29
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 30
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 31
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 32
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 33
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 34
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 35
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 36
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 37
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 38
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 39
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 40
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 41
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 42
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 43
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 44
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 45
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 46
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 47
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 48
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 49
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 50
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 51
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 52
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 53
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 54
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 55
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 56
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 57
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 58
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 59
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 60
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 61
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 62
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 63
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Analiza Managementului Participativ si a Motivarii Complexe a Personalului.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul participativ și motivația complexă a personalului la SC Hotel Banatul SA Timișoara

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului

CAP. 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL 1.1. NOŢIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL GENERAL 1.1.1. NOŢIUNEA DE...

Managementul Strategic al unui Colegiu Tehnic

1. Particularităţi ale managementului strategic educaţional în sectorul public Managementul indică o anumită mentalitate, o manieră proprie, dar...

Motivarea Personalului. Studiu de Caz la Mervani Travel SRL

Introducere Am ales ca temă „motivarea personalului”, deoarece sunt foarte interesată de modul în care lucrează angajații în cadrul unei...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Leadership

Apetenţa faţă de conceptul de leadership s-a relansat cu mai multă vigoare în ultimile decenii, într-o încercare tot mai accentuată de a găsi...

Fundamentele Managementului Organizational

1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca ştiinţă, s-a cristalizat relativ recent, prin eforturile depuse de un mare număr de...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Managementul participativ și motivația complexă a personalului la SC Hotel Banatul SA Timișoara

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca...

Evaluarea Performantelor Angajatilor in Cadrul SC Upetrom 1 Mai SA

CAPITOLUL I ROLUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN TEORIA GENERALĂ A MANAGEMENTULUI 1.1 DEFINIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE Managementul...

Analiza și perfecționarea stilurilor de management la societatea comercială Filseta SA Lugoj

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE DESPRE MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu şi definirea ştiinţei managementului Managementul firmei este abordat...

Fertilitate-Chisinau SA

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Organizarea schimburilor de mărfuri, activitate care constituie conținutul comerțului, constituie una...

Management Comparat

Intoducere O caracteristica des întâlnita dupa perioada 1960 este, în aproape toate domeniile cercetarii stiintifice, utilizarea abordarilor...

Modalități de raționalizare a sistemului motivațional în cadrul companiilor naționale

Introducere Actualitatea temei este justificată de faptul că sistemul motivațional prezintă o importanță deosebită pentru managementul...

Managementul in Tarile UE

MANAGEMENTUL ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE 1. ORGANIZAREA DE ANSAMBLU A SISTEMULUI MANAGERIAL AL FIRMELOR* Funcţionalitatea şi performanţele unei...

Ai nevoie de altceva?