Caiet de Sarcini pentru Serviciul de Iluminat Public al Municipiului Calarasi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Caiet de Sarcini pentru Serviciul de Iluminat Public al Municipiului Calarasi.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stoian Marian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

1. Descrierea sumara a proiectului in perioada de implementare

Prezentul caiet de sarcini, stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciilor de iluminat public, nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestor servicii in conditii de eficienta si siguranta. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de realizare a serviciului de iluminat public si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza. Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si reglementarile specifice realizarii serviciilor de luminat public. Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii si realizarii serviciului de iluminat public in municipiul Calarasi.

2. Criteriile de eligibilitate pentru participanti

- Declaratie pe propria raspundere

- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Perioada de valabilitate a certificatelor trebuie sa acopere data desfasurarii licitatiei.

- In cazul in care contractantul are filiale sau sucursale in teritoriu, fara personalitate juridica si care participa la licitatie cu imputernicire in numele societatii “mama”, certificatele de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat se solicita si se elibereaza pentru societatea “mama”, din care sa rezulte ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.

- Nu se accepta reesalonari de plati aprobate, intrucit constituie neprezentare de garantie din punct de vedere al capabilitatii financiare.

3. Conditiile minime necesare privind capacitatea ofertantilor de a realiza proiectul

Operatorii serviciilor de iluminat public vor asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, urmarirea comportarii în timp a sistemelor de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) personal de intervenţie operativă;

d) conducerea operativă prin dispecer;

e) înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor;

f) analiza zilnică a modului în care se respectă parametrii, realizarea

normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă;

g) elaborarea programelor de măsuri pentru eficientizarea consumurilor de energie electrică;

h) realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economică a sistemelor de iluminat public;

i) statistica incidentelor şi analiza acestora;

j) lichidarea operativă a incidentelor şi deranjamentelor de natură tehnică sau de orice altă natură;

k) funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemelor de iluminat public;

l). evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemelor de iluminat public;

m) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;

n) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranţa în exploatare;

o) elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;

p) corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de investiţii şi reparaţii a tuturor furnizorilor de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistică ale administraţiei publice locale;

q) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale sistemelor de iluminat public.

r) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

4. Sursele de procurare a elementelor necesare proiectului

Toate materialele si componentele utilizate pentru reabilitarea, modernizarea, eficientizarea, extinderea, intretinerea si mentinerea SIP in municipiul Calarasi trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristic:

- Sa provina de la furnizori interni sau externi care au certificarea sistemului calitatii ISO9001/2000;

- Sa provina de la furnizori atestati de Electrica SA;

- Sa aiba certificatul de calitate al furnizorului;

- Sa fie garantate functional dupa cum urmeaza:

- corpuri de iluminat; 8 ani;

- stalpi din beton; 10 ani;

- stalpi metalici; 10 ani;

- stalpi din materiale compozite; 10 ani;

- cabluri si conductoare electrice de inalta si joasa tensiune; 6 ani;

- aparataj electric; 8 ani;

- puncte de aprindere; 8 ani;

- console de prindere; 6 ani

- surse de lumina; 2 ani;

- ignitere; 3 ani;

- balasturi; 5 ani;

- condensatori; 3 ani;

- alte materiale si aparataje. 3 ani;

- Sa prezinte constructiv un design placut, care sa respecte caracteristicile arhitectonice ale fiecarei zone;

- Sa realizeze un ambient luminos corespunzator astfel incat sa se realizeze nivelul de luminanta.

5. Procedurile pentru modificarea sau retragerea ofertelor

Modificarea prezentului contract se poate face prin act adiţional, numai ca urmare a modificarilor actelor normative privind serviciile de iluminat public.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de Sarcini pentru Serviciul de Iluminat Public al Municipiului Calarasi.doc

Alte informatii

Management Administrattie Publica, ASE