Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 22256
Mărime: 113.37KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Filip, Ion
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAŞI Centrul Regional de Instruire în Administrarea Afacerilor Publice şi Private (CRIAP2)

Cuprins

Memoriu justificativ 3

Report Justifying 5

Descrierea problematicii de ansamblu 7

Capitolul 1 - Managementul situaţiilor de criză 10

1.1 Imaginea organizaţiilor 10

1.2 Definiţia şi tipologiile crizei 13

1.3 Tipologia crizelor 13

1.3.1 Conflictele ce au loc pe plan internaţional 14

1.3.2 Conflictul între grupuri 14

1.4 Criza organizaţională 15

1.4.1 Etapele procesului de criză 15

1.4.2 Elementele Crizelor 16

1.5 Etapele evoluţiei unei crize 18

1.6 Analiza crizei de imagine 19

1.6.1 Caracteristicile crizei de imagine 20

1.6.2 Analiza crizei de imagine 20

1.6.3 Perioadele principale ale crizei de imagine 21

Capitolul 2 - Comunicarea în situaţii de criză 24

2.l - Criza de comunicare 24

2.1.1 Definiţie 24

2.1.2 Caracteristicile crizei de comunicare 24

2.1.3 Cauzele crizei de comunicare 25

2.1.4 Efectele crizelor de comunicare 26

2.1.5 Gestionarea crizelor de comunicare 26

2.2- Criza mediatică 27

2.2.1 Definiţie 27

2.2.2 Clasificarea crizei mediatice 27

2.2.3 Caracterele crizelor mediatice: 28

2.2.4 Efectele crizei mediatice 28

2.2.5 Gestionarea relaţiilor cu presa pe parcursul crizei mediatice 29

2.3 Comunicarea de criză 31

2.3.1 Etapele comunicării de criză 32

2.4 Evaluarea riscului în situaţii de criză 33

Capitolul 3 - Studii de caz 35

Concluzii 47

Bibliografie 49

Extras din document

MEMORIU JUSTIFICATIV

Evoluţiile socioeconomice din ultimul deceniu au determinat schimbări profunde ale mediului general de existenţă în toate statele lumii. Dacă până nu demult forţa motrică a societăţii industriale a fost capitalul, era informatică pe care o tranversăm în prezent este determinată de conţinutul şi calitatea managementului, atât la nivelul firmelor cât şi la nivel naţional, regional şi mondial.

Managementul, prin componenetele sale, s-a dovedit încă de la apariţie fascinant constituindu-se un domeniu de abordare prin excelenţă interdisciplinar. Tocmai de accea el a oferit (şi va oferi mereu) câmp de cercetare pentru specialiştii cu pregătire din ce în ce mai diversă: economişti, sociologi, ingineri, jurişti, etc.

A te apropia de problematica sa de pe poziţia unei specializări tradiţionale stricte ( lucru care, de altfel se întâmpla frecvent) este, fără îndoială, o acţiune hazardată, cu mici şanse de reuşită. Pentru a ajunge la rezultate semnificative este mai mult decât necesar să fii nu numai iniţiat, ci chiar un bun cunoscător al domeniilor ştiinţifice care se întrepătrund şi care dau conţinut managementului.

Noul management este fundamentat pe sistemul valorilor economiei de piaţă. Noile concepte, metode şi tehnici trebuie să determine remodelarea şi funcţionarea lor competitivă. Managementul abordează instituţiile dintr-o nouă perspectivă, sub forma unor sisteme socioeconomice integrate.

Specialiştii apreciază că nu este necesară descoperirea unor noi teorii în management. Este necesară o sinteză a tot ceea ce a fost bun până în prezent şi să se caute cu consecvenţă soluţii decizionale noi. Aceste soluţii vor viza schimbări esenţiale organizaţionale, informaţionale şi de leadership.

Modificările organizaţionale se vor resimţi prin trecerea de la structura ierarhică, specifică erei industriale, la cea de tip matricial, caracteristică erei informaţionale, de tip “piaţă internă”. Schimbările determinate de tehnologia informaţiei vor permite trecerea de la obiectivul “maximizării profitului” la “maximizarea satisfacţiilor” celor direct implicaţi în afacerile firmelor – acţionari, salariaţi, furnizori, clienţi, etc.

După cum rezultă din definirea managementului ca proces practic, se identifică funcţii ale conducerii precum previziunea, antrenarea, coordonarea, controlul-reglarea, dar şi relaţiile publice.

Sintagma “relaţii publice” este astăzi definită şi folosită în mod uzual pentru a determina “o funcţie managerială distinctivă a oricărei instituţii sau companii care se respectă, care ajută la stabilirea şi menţinerea unei limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciprocă şi comunicarea dintre o organizaţie publicul său ţintă, ajutând managerii să fie informaţi asupra opiniei publice şi să răspundă cerinţelor acestuia. ”

Domeniul relaţiilor publice a beneficiat, mai ales în ultimul deceniu de o explozie a titlurilor, fapt caracteristic pentru bibliografia europeană şi americană. Interesul sporit pentru acest domeniu coincide cu dezvoltarea rapidă a pieţei de servicii şi a globalizării relaţiilor geopolitice.

Relaţiile publice, ca domeniu, sunt de maximă prioritate atât pentru instituţiile publice cât şi pentru companiile comerciale care activează într-un mediu în continua schimbare, întreţinerea unei imagini şi a unei relaţii de comunicare solide pot preveni multe riscuri şi probleme, economisind timp şi bani. Imaginea unei companii poate deveni unul dintre cele mai preţioase atribute într-o lume în care se cumpără stiluri de viaţă, în care revoluţia şi explozia mass-media au făcut posibilă comunicarea directă între cele mai importante zone ale lumii.

Un tipar deosebit îl au situaţiile de criză, situaţii în care mediul se schimbă şi devine ostil. Astfel de situaţii neprevăzute pot lovi o companie, o instituţie publică dar şi o ţară ( vezi scandalul poluării Tisei şi prejudiciile de imagine pe care aceasta le-a adus statului român).

Domeniul gestionării crizelor de imagine şi de comunicare este un domeniu foarte interesant, pe care am ales să-l analizez în această lucrare, deoarece are toate atributele care pot face incitant un studiu: este un domeniu foarte actual, se aplică pe o scară largă unei tipologii extinse de organizaţii, este spectaculos şi a început să fie discutat, relatic recent, în editorialistica românească.

REPORT JUSTIFYING

Socio-economic developments of the past decade have resulted in profound changes in the general environment of existence in the entire world. If not so long ago to propelling force industrial society was the capital, was a science that walk currently is determined by content and quality of management, both at companies and at national, regional and global level.

Management, through its components, proved the occurrence still fascinating turned to an area of excellence through interdisciplinary approach. Just so he offered (and will always provide) field research with training specialists are increasingly diverse: economists, sociologists, engineers, lawyers, etc.

To get closer to issue its position on a strict traditional specialization (which, in fact happens frequently) is undoubtedly a dangerous action with small chance of success. To get significant results is more than necessary not only to be initiated, but even a very wise scientific fields that are giving combines and content management.

The new management is founded on the values of market economy. New concepts, methods and techniques must determine and reshape their competitive. Management deals with institutions from a new perspective, in the form of integrated socio-economic systems.

Specialists believe that it is not necessary to the discovery of new management theories. It required a summary of everything that has been good so far and to seek solutions consistent with the decision in November. These solutions will target key organizational changes, information and leadership.

Organizational changes will feel the transition from hierarchical structure, specific industrial era, feature information era, "internal market". Changes brought about by information technology will allow the passage of objective "maximize profits" to "maximize satisfaction" those directly involved in business companies - shareholders, employees, suppliers, customers, etc..

As result of that process definition management practice, identifying the functions of management as forecast, training, coordination, control-adjustment, but also public relations.

The expression "public relations" is now defined and used usually to determine "a distinctive management function of any institution or company that is respected, which helps establish and maintain a limit of mutual communication, mutual acceptance and communication between an organization its target audience, helping managers to be informed about public opinion and respond to requirements.

Field public relations benefits, especially in the last decade an explosion of titles, typical

of European and American books. Higher interest for this area coincides with the rapid development of the market in services globalization and geopolitical relations.

Public relations as an area are the highest priority for both public institutions and for commercial companies operating in a constantly changing environment, maintaining an image and a solid relationship of communication can prevent many risks and problems, saving time and money. The image of a company can become one of the most valuable attributes in a world in which to buy lifestyles, in which the explosion revolution and the media have made possible the direct communication between the most important areas of the world.

A special print it have crisis situations, situations where the environment is changing and becoming hostile. Such situations can not hit a company, a public institution but also countries (see Tisa pollution scandal and damage the image that it has brought the Romanian state).

The field of crisis management and image communication is a very interesting area, steps which we chose to analyze it in this work because it has all the attributes that can make an exciting study: a field is very present, apply on a large scale to a broad typology organizations, is spectacular and started to be discussed, relatively recently in Romanian journalistic.

PLEDOARIE ANTI-CRIZĂ

Cu 14 ani în urmă, Delumeau scria :

„Pe parcursul istoriei comunităţii umane, temerile se schimbă… dar frica rămâne. Omul este implicat într-un dialog permanent cu frica. Ne străduim aşadar mereu să depăşim frici vechi sau noi, care ameninţă să ne paralizeze. Umanitatea e confruntată cu invazia şomajului, cu nesiguranţa agravată de atacurile teroriste, cu poluarea cauzată de defectarea centralelor nucleare sau a combinatelor chimice, cu ofensiva cumplită a cancerului şi difuzia virusului HIV.”

Încă de acum 14 ani gaura în stratul de ozon a crescut semnificativ, vacile au contractat sindromul nebuniei, s-au îmbolnăvit apoi de febră aftoasă, virusul Milenium ne-a pus la îndoială sistemele informatice. Şi multe altele.

În România, fondurile de investiţii au înşelat încrederea investitorilor, băncile au falimentat una câte una, marile întreprinderi de stat s-au confruntat cu proteste masive cauzate de privatizarea forţată, minele s-au închis împingându-şi minerii la greve destructive, rata inflaţiei este în continuare o variabilă necontrolată, companii de tipul celei de la Roşia Montana au creat precedentul unor dezastre ecologice de amploare, laptele a fost contaminat cu pesticide ş.a.m.d.

Preview document

Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 1
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 2
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 3
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 4
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 5
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 6
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 7
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 8
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 9
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 10
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 11
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 12
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 13
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 14
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 15
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 16
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 17
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 18
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 19
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 20
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 21
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 22
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 23
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 24
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 25
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 26
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 27
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 28
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 29
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 30
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 31
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 32
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 33
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 34
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 35
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 36
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 37
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 38
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 39
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 40
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 41
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 42
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 43
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 44
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 45
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 46
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 47
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 48
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 49
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 50
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 51
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 52
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 53
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 54
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 55
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 56
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 57
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 58
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 59
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 60
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 61
Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Importanta Comunicarii in Gestionarea Situatiilor de Criza.doc

Alții au mai descărcat și

Negocierea și Medierea în Gestionarea Conflictelor în Organizații

INTRODUCERE Problematica conflictelor organizaţionale în special si problematica comunicării si a comportamentului organizaţional, în general,...

EMAG - Managementul Strategic

Prezentarea companiei Denumire companie: SC DANTE INTERNATIONAL SA. Cod unic de inregistrare (CUI): 14399840 Numarul si data inregistrarii la...

Importanța comunicării în management

1.1 Comunicarea Managerii desfasoara o serie de activitati care tin de managementul traditional (planifica, organizeaza, iau decizii,...

Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora

INTRODUCERE Oamenii trebuie să coopereze, întrucât individul singur are o putere limitată de alegere şi acţiune. Limitele unui individ singur sunt...

Managementul Conflictelor - Analiza unui Conflict în Cadrul Salve Finance

CAPITOLUL 1. CONFLICTUL ŞI IMPLICAŢIILE ACESTUIA 1.1. Definiţie Conflictul este o stare de fapt omniprezentă, nu există zonă a realităţii sociale...

Gestionarea situațiilor de criză organizațională

Introducere Crizele organizaționale devin mai probabile într-o societate globalizată, de aceea organizațiile trebuie să acorde mai multă atenție...

Managementul Proiectelor - Nice and Clean

1.Titlul proiectului Denumire: “Nimic nu se pierde , totul se transformă” Acronim: N&C (Nice and Clean) 2.Localizarea proiectului Localizare...

Rolul managerului în economia de piață

Argument Managementul modern implică un mare număr de abilităţi şi orientări, dintre care multe presupun abilităţi legate de statistică,...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Secolul XX a cunoscut toate...

Tehnici de comunicare în situații de criză - cazul Nokia

INTRODUCERE Orice organizaţie sau persoană publică ajunge să se confrunte des cu provocări, să facă faţă unor probleme noi şi să trebuiască să ia...

Gestionarea situațiilor de criză organizațională

Introducere Crizele organizaționale devin mai probabile într-o societate globalizată, de aceea organizațiile trebuie să acorde mai multă atenție...

Comunicarea în Situații de Criză

INTRODUCERE Comunicarea în situaţii de criză este cea mai provocatoare şi fascinantă practică a comunicării. Informaţia lipseşte sau este săracă...

Terorism - amenințare zilnică

INTRODUCERE Terorismul este o realitate veche decând lumea. Probabil prima caracterizare, sau mai precis, prima autocaracterizare comportamentală...

Comunicare financiar bancară - imaginea Independence Bank

1. IMAGINEA BANCII fii INDEPENDENT. Alege TU! 1.1. Denumirea bancii: “Independence Bank” Cuvantul “Independence” vine din limba engleza si...

Strategii de refacere a imaginii unei organizații afectate de criză

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să vorbească despre instituţiile publice, din perspectiva lor funcţională, şi despre importanţa imaginii...

Fițuici comunicare juridică

Am fi putut intitula expunerea de mai jos" principii comunicationale"; ele fac insa parte componenta a procesului comunicational intr-un mod...

Ai nevoie de altceva?