Plan de imbunatatire a activitatii manageriale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Plan de imbunatatire a activitatii manageriale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Introducere 1
2. Analiza situaţiei actuale 1
3. Identificarea problemelor entităţii 3
4. Definirea obiectivelor viitoare ale centrului de informaţii pentru cetăţeni 4
5. Analiza organizaţională- analiza swot 5
6. Identificarea stakeholderilor 6
7. Dezvoltarea unui plan de activităţi 8
8. Planul de realizare a strategiei de comunicare cu cetăţenii 9
9. Evaluarea strategiei de comunicare cu cetăţenii 11

Extras din document

1.Introducere:

Municipiul Turda este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică care are un număr de 22 entităţi publice în subordonare şi 3 entităţi publice în coordonare.

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Turda este organizat pe direcţii, servicii şi birouri, conform organigramei aprobate de Consiliul local. Primarul, viceprimarul, secretarul şi aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Turda constituie primăria, instituţie publică cu activitate permanentă care duce la îndeplinire efectivă hotărârile Consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale Municipiului Turda.

Întreaga activitate a primăriei este organizată şi condusă de către primar, directiile (servicii, birouri si compartimente) fiind subordonate direct primarului sau secretarului, după caz, care asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce revin acestora în condiţii de legalitate şi eficienţă.

Primaria municipiului Turda este structurată pe: 3 direcţii, 14 servicii, 2 birouri şi 8 compartimente.

2. Analiza situaţiei actuale:

Serviciul Relaţii Publice şi Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Turda este format din Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni şi Biroul Resurse Umane.

Activitatea de relaţii cu publicul în Primăria Municipiului Turda, se desfăşoară în cadrul Centrului de Relaţii pentru Cetăţeni, parte integrantă a Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Umane. Baza legală a funcţionării acestui compartiment este Legea nr.233/aprilie 2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Atributiile Centrului de Informare pentru Cetăţeni sunt:

• constituie baza de date, prin preluarea de la direcţiile şi serviciile din cadrul Primăriei, a tuturor informaţiilor oferite de acestea, spre ştiinţa cetăţenilor ;

• oferă informaţii cetăţenilor cu privire la întreaga problematică aflată în baza de date a Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni;

• verifică, înregistrează şi predă direcţiilor şi serviciilor de specialitate cererile şi documentele depuse de cetăţeni;

• verifică documentele care atestă achitarea taxelor specifice pentru eliberarea de certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize, etc. ;

• asigură transmiterea către instituţiile abilitate şi persoanele interesate a actelor administrative adoptate privind impozitele şi taxele locale;

• eliberează cetăţenilor sub semnătură toate documentaţiile, actele, autorizaţiile care au fost rezolvate de serviciile de specialitate;

• oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea altor instituţii de pe raza municipiului Turda, în măsura în care aceste informaţii figurează în baza de date a Centrului;

• asigură şi oferă cetăţenilor formularele tipizate, prevăzute de lege;

• prezintă primarului săptămânal sau de câte ori se solicită situaţia cererilor, reclamaţiilor şi a dosarelor înregistrate la C.I.C. şi nerezolvate în termenul legal de 30 de zile;

• organizează şi conduce întreaga activitate privind audienţele ;

• solicită din partea direcţiilor şi serviciilor Primăriei orice informaţie cu privire la rezolvarea cererii cetăţenilor, care se prezintă pentru înscrierea în audienţă şi comunică acestora răspunsul primit;

• atribuie fiecarui petent număr de înregistrare a cererii, sesizării sau documentaţiei prezentate pentru baza de date a Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni;

• asigură primirea, evidenţierea şi rezolvarea petiţiilor ce sunt adresate Primăriei municipiului Turda în termenul legal;

• urmareşte soluţionarea şi redactarea în termenul legal a răspunsului, acesta fiind întocmit în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă ;

• expedierea răspunsurilor către petitionari: C.I.C. va transmite în termen de 5 zile de la înregistrare petiţiile greşit îndreptate, autorităţilor şi instituţiilor publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie; petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului, nu se iau in considerare şi vor fi clasate;

• lunar se întocmeşte un raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor;

• înregistrează cererile şi răspunsurile privind accesul la informaţii de interes public;

• răspunde de difuzarea informaţiilor de interes public;

• ţine evidenţa solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţele pentru tineri destinate închirierii,locuinţe sociale ;

• se preocupă de organizarea punctului de informare-documentare;

• verifică şi ridică solicitările depuse în “Cutia Cetăţeanului”;

• răspunde de păstrarea şi folosirea corectă a ştampilei cu inscripţia “Primăria Municipiului Turda” şi “Primar”;

• ţine evidenţa abonamentelor şi face abonamente la ziarele şi revistele solicitate ,la Monitorul Oficial al României;

• asigură consilierea cetăţenilor în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general ,încercând soluţionarea acestora pe loc ,iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor servicii se dau solicitanţilor îndrumările necesare;

• răspunde de buna funcţionare a “telefonului cetăţeanului’prin preluarea mesajelor şi transmiterea acestora serviciilor de specialitate;

• asigură arhivarea documentelor care aparţin serviciului;

• Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului, ori primite de la şefii ierarhici.

Fisiere in arhiva (1):

  • Plan de imbunatatire a activitatii manageriale.docx

Alte informatii

Plan de îmbunătăţire a activităţii manageriale a Centrului de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Umane al Primăriei Municipiului Turda