Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 346 în total
Cuvinte : 119713
Mărime: 3.39MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Cârstea Gheorghe
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea de Management

Cuprins

INTRODUCERE p. I

PARTEA I: ABORDAREA TEORETICÃ p. 1

STADIUL CUNOAsTERII P. 1

Capitolul I

ACTIVITATEA DE VÂNZARE – FACTOR ESENtIAL AL

COMPETITIVITÃtII FIRMEI p. 1

1.1. Locul si rolul activitãtii de vânzare în cadrul activitãtii firmei p. 1

1.2. Definirea activitãtii de vânzare p. 10

1.3. Marketing versus vânzare p. 14

1.4. Elementele caracteristice activitãtii de vânzare p. 20

Capitolul II

MANAGEMENTUL VÂNZÃRII ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI

FIRMEI p. 47

2.1. Definirea managementului vânzãrii p. 47

2.2. Paralelã între managementul firmei si managementul vânzãrilor p. 50

2.2.1. Raportul dintre managementul general al firmei si managementul

vânzãrilor p. 50

2.2.2. Functiile managementului general al firmei si managementului

vânzãrilor p. 51

2.3. Organizarea structuralã a activitãtilor de vânzare p. 63

Capitolul III

CONtINUTUL MANAGEMENTULUI VÂNZÃRILOR p. 78

3.1. Managementul strategic al vânzãrilor p. 78

3.1.1. Filozofia managementului strategic al vânzãrilor p. 78

3.1.2. Prognozele în managementul vânzãrilor-componentã esentialã a

managementului strategic al vânzãrilor p. 83

3.1.3. Elaborarea strategiei în vânzãri p. 91

3.2. Managementul operational al vânzãrilor: Managementul fortelor de

vânzare p. 93

3.2.1. Rolul si obiectivele fortelor de vânzare în activitatea firmei p. 94

3.2.2. Structura si mãrimea fortelor de vânzare p. 101

3.2.3. Resursele umane – element esential al competitivitãtii activitãtii

de vânzare p. 106

3.2.3.1. Recrutarea si selectia personalului de vânzãri – punct de

plecare în managementul fortelor de vânzare p. 107

3.2.3.2. Pregãtirea personalului de vânzãri – activitate complexã

si permanentã a managementului fortelor de vânzare p. 119

3.2.3.3. Evaluarea personalului de vânzãri p. 129

3.2.3.4. Motivarea fortelor de vânzare p. 131

Cuprins ii

Capitolul IV

SOLUtII GENERICE DE CREsTERE A PERFORMANtELOR

MANAGEMENTULUI ACTIVITÃtII DE VÂNZARE p. 144

4.1. Îmbunãtãtirea activitãtii de vânzare prin dezvoltarea unor noi tipuri de

vânzare p. 144

4.1.1. Vânzarea directã si relatia acesteia cu marketingul direct p. 144

4.1.2. Vânzarea prin Internet p. 154

4.2. Managementul conturilor cheie p. 159

4.3. Rationalizarea organizãrii structurale a activitãtii de vânzare p. 161

4.4. Rationalizarea managementului resurselor umane în activitatea de

vânzare p. 167

PARTEA a II-a: STUDIU DE CAZ P. 174

Capitolul V

POSIBILITÃtI DE RAtIONALIZARE A MANAGEMENTULUI

VÂNZÃRILOR ÎN ÎNTREPRINDERILE DE PRELUCRARE A LEMNULUI p. 174

5.1. Diagnosticul industriei de prelucrare a lemnului p. 174

5.1.1. Pãdurea – resursã naturalã reînoibilã p. 174

5.1.2. Piata lemnului p. 177

5.1.3. Analiza industriei de prelucrare a lemnului p. 183

5.1.4. Tendinte în industria de prelucrare a lemnului p. 197

5.2. Diagnosticul managementului vânzãrilor în întreprinderile de

prelucrare a lemnului p. 204

5.2.1. Analiza mediului concurential al întreprinderilor din industria de

prelucrare a lemnului p. 204

5.2.2. Diagnosticul managementului vânzãrii în întreprinderile de

prelucrare a lemnului p. 220

5.3. Posibilitãti de rationalizare a managementului vânzãrilor în

întreprinderile de prelucrare a lemnului p. 251

CONCLUZII FINALE p. 277

CONTRIBUtII PROPRII p. 292

BIBLIOGRAFIE p. 294

ANEXE p. 299

GLOSAR TERMENI p. 317

LISTA FIGURILOR p. 326

LISTA TABELELOR p. 329

LISTA ANEXELOR p. 332

REZUMATUL P. 333

C.V.-UL P. 341

Extras din document

INTRODUCERE

Ideea realizarii unui studiu privind managementul vânzãrilor, mai corect a

posibilitãtilor de rationalizare a acestuia a fost inspiratã de realitatea existentã, si a nume de

faptul cã, în întreprinderile moderne, functiunea comercialã (aprovizionare – vânzãri) este o

functiune esentialã. În acest context, activitatea de vânzare si managementul acesteia si-au

cãpãtat rolul lor esential în cadul activitãtii unei firme competitive.

Lucrarea porneste, astfel, de la ideea cã vânzãrile reprezintã o problemã vitalã pentru

întreprinderi, problemã ce trebuie rezolvatã printr-o abordare adecvatã. Pe fondul transformãrii

pietei din “piatã a vânzãtorului” în “piatã a cumpãrãtorului” problemele legate de vânzare au

început sã se acutizeze. Astãzi, vânzãrile înseamnã mult mai mult decât a încheia o afacere (dau

un bun economic si primesc o sumã de bani), vâzãrile urmãresc si obtinerea unor clienti

satisfãcuti, precum si fidelizarea acestora. Asistãm practic la o trecere de la o atitudine

TRANZACtIONALÃ la una RELAtIONALÃ.

În acest context, lucrare îsi propune o cercetare sistemicã, coroboratã cu o serie de

orientãri pragmatice în abordarea managementului vânzãrilor firmei, având ca scop realizarea

unei analize complexe a managementului vânzãrilor si a posibilitãtilor de rationalizare a

acestuia. Pentru aceasta, cercetarea a fost structuratã pe douã nivele: abordarea teoreticã si

abordarea practicã.

Abordarea teoreticã a avut ca punct de pornire opiniile unor autori consacrati în

domeniu. Pornind de la acestea s-a încercat si expunerea unor pozitii personale cu privire la

domeniul analizat, reformulându-se o serie de aspecte si particularizându-se o serie de concepte

utilizate în managementul general la domeniul vânzãrilor. În cuprinsul primei pãrti a lucrãrii

(partea teoreticã) au fost lãmurite aspectele ce tin de locul, rolul, definirea si elementele

caracteristice ale activitãtii de vânzare, a fost prezentat managementul vânzãrii în cadrul

managementului general si s-a analizat continutul managementului vânzãrilor sub douã aspecte

esentiale: strategic si operational. Tot în cadrul acestei abordãri, au fost identificate si prezentate

o serie de solutii generice de crestere a performantelor managementului vânzãrilor, solutii ce au

vizat: îmbunãtãtirea activitãtii de vânzare prin dezvoltarea unor noi tipuri de vânzare (vânzarea

directã si vânzarea prin Internet), managementul conturilor cheie, rationalizarea organizãrii

structurale a activitãtii de vânzare si rationalizarea managementului resurselor umane în

activitatea de vânzare.

Introducere ii

Abordarea practicã cuprinde o succintã analizã a industriei de prelucrare a lemnului,

diagnosticul managementului vânzãrilor în întreprinderile de prelucrare a lemnului si

posibilitãtile de rationalizare a managementului vânzãrilor în aceste întreprinderi.

În dorinta unei corecte surprinderi si prezentãri a acestor aspecte, diagnosticul

managementului vânzãrilor a fost realizat atât la nivelul industriei, cât si la nivelul a douã firme

din sector, de mãrimi diferite, reprezentative pentru judetul Arges: S.C. ALPROM S.A. si S.C.

ALPITEX S.R.L.

Pentru a prezenta corect managementul vânzãrilor si a identifica obiectiv posibilitãtile de

rationalizare a acestuia în întreprinderile de prelucrare a lemnului s-au studiat o serie de date

despre activitatea industriei la nivel national si o multitudine de documente ale firmelor din

sector (de pe raza judetului Arges). De asemenea au fost realizate interviuri cu factorii de decizie

ai acestui sector la nivel regional si s-au întreprins vizite, investigatii si discutii cu factorii

responsabili în managementul vânzãrilor din aceste întreprinderi. Toate acestea, împreunã cu

reperele bibliografice studiate cu privire la domeniul analizat, au reprezentat STADIUL

CUNOAsTERII.

Analiza din studiul de caz a avut drept scop prezentarea obiectivã a managementului

vânzãrilor în întreprinderile de prelucrare a lemnului, realizându-se în acest scop un diagnostic al

acesteia, tinându-se cont de mediul concurential al acestor întreprinderi, de fortele competitive

ale sectorului investigat. De asemenea, prin intermediul studiului de caz s-a dorit identificarea

unor solutii reale de rationalizare a managementului vânzãrilor în întreprinderile de

prelucrare a lemnului, solutii care sã genereze o îmbunãtãtire realã a activitãtii.

În concluzie, scopul declarat al acestei lucrãri a constat în surprinderea corectã si

completã a managementului vânzãrilor, atât la nivel teoretic cât si la nivelul

întreprinderilor din industria de prelucrare a lemnului, precum si în dorinta de a identifica

si prezenta acele posibilitãti reale de rationalizare a managementului vânzãrilor în

industria de prelucrare a lemnului, toate aceste demersuri fiind întreprinse pe fondul credintei

cã managementul vânzãrilor are un rol vital în activitatea firmei, fiind un factor esential al

competitivitãtii acesteia...

Capitolul I – Activitatea de vânzare – factor esential al competitivitãtii firmei

1

PARTEA I: ABORDAREA TEORETICÃ

- STADIUL CUNOAsTERII -

CAPITOLUL I

ACTIVITATEA DE VÂNZARE – FACTOR ESENtIAL AL

COMPETITIVITÃtII FIRMEI

De când în întreprinderea modernã functiunea comercialã (aprovizionare – vânzãri) se

pozitioneazã ca functiune strategicã alãturi de celelalte functiuni, activitatea de vânzare si-a

ocupat locul ei esential în cadrul activitãtii firmei, aducându-si un aport hotãrâtor la

competitivitatea firmei.

Despre competitivitate1 a început sã se vorbeascã odatã cu transformarea „pietelor

vânzãtorilor” în „piete ale cumpãrãtorilor”. Dacã atunci când vânzãtorii dictau regulile jocului pe

piatã, aveau si mijloacele de a tine sub control clientii, în noile conditii, cumpãrãtorii sunt cei

care îsi pot impune punctele de vedere.

Competitivitatea unei firme constã în capacitatea sa de a-si mãri veniturile ca urmare a

cresterii vânzãrilor si /sau marjelor de profit pe pietele în care concureazã cu scopul de a câstiga

pozitii cât mai bune pe aceasta sau de a-si apãra pozitiile detinute.2

Este astfel evident cã activitatea de vânzare este un factor al competitivitãtii firmei,

aspect ce obligã la acordarea unei atentii responsabile acestei activitãti. În consecintã activitatea

de vânzare nu poate fi si nu trebuie lãsatã la voia întâmplãrii, ea fiind o activitate deosebit de

importantã în cadrul firmei, de care depinde direct succesul sau insuccesul acesteia.

Preview document

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 1
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 2
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 3
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 4
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 5
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 6
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 7
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 8
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 9
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 10
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 11
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 12
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 13
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 14
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 15
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 16
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 17
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 18
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 19
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 20
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 21
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 22
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 23
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 24
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 25
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 26
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 27
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 28
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 29
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 30
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 31
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 32
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 33
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 34
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 35
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 36
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 37
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 38
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 39
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 40
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 41
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 42
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 43
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 44
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 45
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 46
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 47
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 48
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 49
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 50
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 51
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 52
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 53
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 54
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 55
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 56
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 57
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 58
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 59
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 60
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 61
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 62
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 63
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 64
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 65
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 66
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 67
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 68
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 69
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 70
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 71
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 72
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 73
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 74
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 75
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 76
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 77
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 78
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 79
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 80
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 81
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 82
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 83
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 84
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 85
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 86
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 87
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 88
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 89
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 90
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 91
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 92
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 93
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 94
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 95
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 96
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 97
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 98
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 99
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 100
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 101
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 102
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 103
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 104
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 105
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 106
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 107
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 108
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 109
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 110
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 111
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 112
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 113
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 114
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 115
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 116
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 117
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 118
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 119
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 120
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 121
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 122
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 123
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 124
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 125
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 126
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 127
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 128
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 129
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 130
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 131
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 132
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 133
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 134
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 135
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 136
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 137
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 138
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 139
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 140
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 141
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 142
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 143
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 144
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 145
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 146
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 147
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 148
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 149
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 150
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 151
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 152
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 153
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 154
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 155
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 156
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 157
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 158
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 159
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 160
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 161
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 162
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 163
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 164
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 165
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 166
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 167
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 168
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 169
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 170
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 171
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 172
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 173
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 174
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 175
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 176
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 177
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 178
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 179
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 180
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 181
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 182
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 183
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 184
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 185
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 186
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 187
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 188
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 189
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 190
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 191
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 192
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 193
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 194
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 195
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 196
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 197
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 198
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 199
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 200
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 201
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 202
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 203
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 204
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 205
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 206
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 207
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 208
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 209
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 210
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 211
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 212
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 213
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 214
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 215
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 216
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 217
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 218
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 219
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 220
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 221
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 222
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 223
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 224
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 225
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 226
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 227
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 228
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 229
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 230
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 231
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 232
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 233
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 234
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 235
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 236
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 237
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 238
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 239
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 240
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 241
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 242
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 243
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 244
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 245
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 246
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 247
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 248
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 249
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 250
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 251
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 252
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 253
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 254
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 255
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 256
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 257
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 258
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 259
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 260
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 261
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 262
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 263
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 264
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 265
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 266
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 267
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 268
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 269
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 270
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 271
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 272
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 273
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 274
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 275
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 276
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 277
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 278
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 279
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 280
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 281
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 282
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 283
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 284
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 285
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 286
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 287
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 288
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 289
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 290
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 291
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 292
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 293
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 294
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 295
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 296
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 297
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 298
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 299
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 300
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 301
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 302
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 303
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 304
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 305
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 306
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 307
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 308
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 309
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 310
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 311
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 312
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 313
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 314
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 315
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 316
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 317
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 318
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 319
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 320
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 321
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 322
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 323
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 324
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 325
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 326
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 327
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 328
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 329
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 330
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 331
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 332
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 333
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 334
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 335
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 336
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 337
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 338
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 339
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 340
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 341
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 342
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 343
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 344
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 345
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 346

Conținut arhivă zip

  • Posibilitati de Rationalizare a Managementului Vanzarilor in Intreprinderile de Prelucrare a Lemnului.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Stilurilor de Management

INTRODUCERE Motivul pentru care mi-am ales această temă este în principal dorinţa de a aprofunda stilurile de management deoarece, în scurt timp,...

Management și Leadership

Introducere Această lucrare doreşte să definească conceptele „management” respectiv „leadership” dar şi „manager” şi „leader” pentru a face mult...

Elemente ale managementului calității - SC Tremula Constanța SA

INTRODUCERE Într-o economie aflată în tranziţie spre economia de piaţă şi care doreşte o integrare în structurile europene, se simte tot mai acut...

Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale

1. DEFINIREA ŞI ROLUL CONCEPTULUI DE LOGISTICĂ ÎN MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. Conceptul de logistică. Definire şi evoluţie...

Strategia de Marketing la SC Mobil Prod Mircea SRL

INTRODUCERE In economia contemporana, a carei evolutie este marcata de tendintele de globalizare a economiei si pietelor, performantele...

Strategia de afaceri la firma Fan Courier Express SRL

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA STRATEGIA FIRMEI 1.1. Noţiuni teoretice despre „conceptul de strategie” Rădăcinile etimologice ale...

Analiza și Îmbunătățirea Sistemului de Management al Organizației prin Aplicarea Metodelor Moderne

Analiza şi îmbunătăţirea sistemului de management al organizaţiei prin aplicarea metodelor moderne în cadrul SC XYZ SRL INTRODUCERE Deschiderea...

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

Capitolul I. MANAGEMENTUL VÂNZĂRII ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI FIRMEI Managementul vânzărilor face parte din managementul general al firmei fiind...

Te-ar putea interesa și

Studiu asupra managementului vânzărilor la SC Bart impex SRL

Introducere Ideea realizării unui studiu privind managementul vânzărilor, mai corect a posibilităţilor de raţionalizare a acestuia a fost...

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

Capitolul I. MANAGEMENTUL VÂNZĂRII ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI FIRMEI Managementul vânzărilor face parte din managementul general al firmei fiind...

Marketingul întreprinderii individuale Onuț Petrica Ionuț

ANALIZA GAMEI DE PRODUSE: Exploatarea forestiera este esentială pentru existenta industriei lemnului, prin această activitate asigurandu-se...

Procesul de vânzare la Bricostore

Capitolul 1. Descrierea societătii 1.1 Pasi în istoria societătii Grupul francez Bricostore face parte din compania BRESSON, o companie care a...

Ai nevoie de altceva?